SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 23. Subota, 30. srpnja 2011.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

25.

Na temelju čl. 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09 i 55/11) i odredbe članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. srpnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu
Sv. Petar u gradu Krku

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« broj 37/07) - u nastavku: Izmjene i dopune DPU.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA DPU

Članak 2.

Izradi Izmjena i dopuna DPU pristupa se temeljem donesenog Zaključka Gradskog vijeća Grada Krka od 6. svibnja 2010. godine i odredbi Urbanističkog plana uređenja naselja Krk.

Izmjene i dopune DPU izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09 i 55/11) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA DPU

Članak 3.

Izradi Izmjena i dopuna DPU pristupiti će se isključivo zbog povećavanja granice obuhvata DPU odnosno povećavanja površine parcele K1-20 i izmjena odredba plana u dijelu koji se odnosi na mogućnost priključenja objekta na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu uz zadržavanje svih ostalih propisanih uvjeta gradnje.

Obuhvat plana proširuje se na čestice z.č. 1278, 1277/5 i 1276 k.o. Krk te će se iste uključiti u građevinsku parcelu K1-20.

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA DPU

Članak 4.

Obuhvat Izmjena i dopuna DPU Utvrđen je ciljanim Izmjenama i dopunama UPU naselja Krk i iznosi cca 10,4 ha.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA DPU

Članak 5.

Područje obuhvata Izmjena i dopuna DPU smješteno je na sjevernom dijelu naselja Krk. Planom šireg područja - UPU naselja Krk predmetno područje definirano je kao zona poslovne namjene (K1).

Područje je djelomično izgrađeno i komunalno opremljeno. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastruktura nalazi se u perifernim zonama plana. Istočnu i jugozapadnu granicu obuhvata plana determiniraju županijske ceste.

Uz županijsku cestu Ž5106 Vrh (L58090) - Krk (Ž5131) - Vršansku cestu nalaze se (podzemni - temeljni) ostaci kapelice Sv. Petra za koje je bez obzira na funkcionalni i povijesni status, važećim planom predviđena mogućnost akcentiranja i redefiniranja.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA DPU

Članak 6.

Cilj izrade Izmjena i dopuna DPU je odrediti novi način korištenja i uvjete gradnje unutar područja koje obuhvaćaju čestice z.č. 1274, 1278, 1277/5 i 1276 k.o. Krk-grad koje predstavljaju jednu funkcionalnu i prostornu cjelinu u cilju planiranja gradnje poslovnih sadržaja.

Izmjene su u skladu s planskim pretpostavkama globalnog razvoja i rasta naselja sadržanim u dokumentima prostornog uređenja Grada Krka.

Kod strukturiranja i oblikovanja volumena planirane gradnje potrebno je omogućiti uspostavu kvalitetnog prostornog i vizualnog odnosa, primjereno zatečenim vrijednostima.

Za realizaciju predviđenih sadržaja biti će nužno osigurati prostorne preduvjete za izgradnju novih dijelova pojedinih infrastrukturnih sustava.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za izradu Izmjena i dopuna DPU nije planirana izrada posebnih stručnih podloga već će se koristiti postojeći dokument prostornog uređenja - Detaljni plan uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« broj 37/07).

U izradi plana koristit će se sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja potrebna za izradu Izmjena i dopuna DPU izrađuje stručni izrađivač Plana.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna DPU koristiti će se postojeće podloge Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« broj 37/07) nadopunjene na dijelu na kojem je planirano proširenje obuhvata plana, tj. na području čestica z.č. 1278, 1277/5 i 1276 k.o. Krk.

Kartografski prikazi Izmjena i dopuna DPU bit će u mjerilu 1:1000.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA DPU IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA DPU

Članak 10.

Utvrđuje se popis tijela i osoba koje će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna DPU iz područja svog djelokruga:

- Ponikve d.o.o.- RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska 14,

- HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11,

- HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V.C.Emina 2, 51000 Rijeka,

- Hrvatska agencija za poštu i telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb,

- Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko- istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3,

- Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka,

- MUP PU Primorsko-goranska, PP Krk, Kralja Tomislava 10,

- Javna ustanova Županijski zavod za prostorno uređenje i planiranje Primorsko goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

- Sanitarna inspekcija Krk, Trg bana J. Jelačića 2.

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od 20 dana od dana primitka ove Odluke dostaviti Gradu Krku svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu Izmjena i dopuna DPU, a ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA DPU

Članak 11.

Za izradu Izmjena i dopuna DPU utvrđuju se sljedeći Rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima: 20 dana od zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- izrada Koncepta prijedloga Plana za potrebe održavanja prethodne rasprave: 30 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Nacrta prijedloga plana i utvrđivanje Prijedloga plana za potrebe javne rasprave: 20 dana od prihvaćanja Izvješća o prethodnoj raspravi,

- javna rasprava: 15 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga plana: 10 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- pribavljanje mišljenja nadležnih tijela o usklađenosti s posebnim propisima: 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga plana: 10 dana od dobivenih mišljenja ili od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- izrada završnog elaborata Izmjena i dopuna DPU- 5 dana od objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja Plana utvrđeni ovom Odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA DPU

Članak 12.

U vrijeme izrade Izmjena i dopuna DPU nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenja prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA DPU

Članak 13.

Temeljem članka 59. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, sredstva za izradu Izmjena i dopuna DPU neće se osigurati iz sredstava proračuna Grada Krka, nego iz drugih izvora.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/11-01/1

Ur. broj: 214/01-01-11-13

Krk, 28. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=733&mjesto=51500&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr