SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 23. Subota, 30. srpnja 2011.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

24.

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09 I 55/11), odredbe članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, KLASA: 350-02/11-13/79, UR.BROJ: 531- 06-11-02, od 7. srpnja 2011. godine, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. srpnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Krk

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Krk (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/00, 18/00, 27/03, 17/04 i 22/08), u daljnjem tekstu: Plan, koje je izradilo TD »URBANISTICA« d.o.o. iz Zagreba, Đorđićeva 5.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Krk«, koji sadrži grafički dio i obavezne priloge i to kako slijedi:

II Grafički dio:

4.1. Način i uvjeti gradnje - režimi izgradnje - detaljni planovi uređenja 1:5000

4.1.a. neizgrađeni dio 1:2000

4.1.b. neizgrađeni dio 1:2000

4.1.c. neizgrađeni dio 1:2000

4.1.d. neizgrađeni dio 1:2000.

III Obvezni prilozi:

III-1 Obrazloženje

III-2 Izvadak iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije

III-3 Stručne podloge na kojima se temelji prostorno- plansko rješenje

III-4 Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi plana

III-5. Zahtjevi, suglasnosti i mišljenja prema posebnim propisima

III-6 Izvješće o prethodnoj raspravi

III-7 Izvješće o javnoj raspravi

III-8 Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana

III-9 Sažetak za javnost

III-10 Stručni izrađivač

- Izvod iz Sudskog registra

- Suglasnost za upis u Sudski registar

- Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera

- Imenovanje odgovornog voditelja

III-11 Odluka o donošenju.

Članak 3.

Grafički dijelovi i obvezni prilozi Plana iz članka 2. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio nisu predmet objave.

II. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Plana stavljaju se izvan snage kartografski prikazi Urbanističkog plana uređenja naselja Krk (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 17/00, 18/00, 27/03, 17/04 i 22/08) to:

4.1. Način i uvjeti gradnje - režimi izgradnje - detaljni planovi uređenja 1:5000

4.1.a. neizgrađeni dio 1:2000

4.1.b. neizgrađeni dio 1:2000

4.1.c. neizgrađeni dio 1:2000

4.1.d. neizgrađeni dio 1:2000.

Članak 5.

Plan je izrađen u šest izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Krka i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Grada Krka, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostave Krk, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/11-02/7

Ur. broj: 2142/01-01-11-39

Krk, 28. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=733&mjesto=51500&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr