SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

77.

Na temelju članka 7. stavka 2. podstavka 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu (»Narodne novine« broj 29/ 11 i 66/11), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2011. godini (»Narodne novine« broj 29/11, 52/11 i 66/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 14. srpnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2011. godini

Članak 1.

U Odluci o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2011. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/11) u članku 1. stavku 1. broj »17.011.281« zamjenjuje se brojem »17.322.572«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ova Odluka se primjenjuje u suglasju s Proračunom Grada Rijeke za 2011. godinu, Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu, Ugovorom o korištenju proračunskih sredstava u 2011. godini KLASA: 112-01/ 11-03/1, UR. BROJ: 2170/01-09-00-11-3 od 04.01.2011. godine, Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu (»Narodne novine«) broj 29/11 i 66/11) i Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2011. godini (»Narodne novine« broj 29/11, 52/11 i 66/11).«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, utvrđena Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz članka 1. stavka 2. ove Odluke te ovom Odlukom, raspoređuju se za sljedeće rashode:

1. Rashode za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 14.769.225 kuna i to za:

- plaće, u iznosu od 11.450.000 kuna,

- ostale rashode za zaposlene, u iznosu od 400.000 kuna,

- doprinose na plaće, u iznosu od 2.919.225 kuna

2. Materijalne rashode za JVP Grada, u iznosu 2.553.347 kuna, i to za:

- naknade troškova zaposlenima, u iznosu od 580.000 kuna,

- rashode za materijal i energiju, u iznosu od 1.153.347 kuna,

- rashode za usluge, u iznosu od 570.000 kuna,

- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 250.000 kuna.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/141

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-3

Rijeka, 14. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=731&mjesto=51000&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr