SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

74.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10)Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2011. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2011. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/10) u članku 1. Glava II. mijenja se i glasi:

»II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

- Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih
fontana,

- Održavanje javnih sanitarnih čvorova,

- Održavanje javnih satova,

- Održavanje pothodnika i dizala,

- Održavanje autobusnih čekaonica,

- Održavanje plaža,

- Postava i održavanje ploča s imenima ulica i trgova,
kućnih brojeva, oznaka Grada i slično,

- Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada,

- Održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim
odborima,

- Zaostalo opremanje«.

Članak 2.

U članku 2. Glavi I. broj: »15.073.000,00« zamjenjuje se brojem: »15.133.000,00«.

U točki 1. broj: »13.720.000,00« zamjenjuje se brojem:»13.780.000,00«.

U Glavi II. broj: »32.696.000,00« zamjenjuje se brojem: »34.785.000,00«.

Točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i

javnih fontana 17.344.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

- 1.584.790 m2 javnih zelenih površina od čega: 150.984 m2
čine slobodne površine, 200.840 m2 travnate površine,
1.210.901 m2 biljni pokrov, 20.877 m2 živice i 1.188 m2
cvjetne gredice,

- 8.461 drvorednih stabala,

- 230 vaza i 651 korito,

- 230 dječjih igrališta u ukupnoj površini od 61.288 m2 i
30 igrališta za djecu srednje dobi ukupne površine od 28.372 m2,

- 24 manjih fontana i 12 fontana - bazena.

Program obuhvaća:

- hortikulturne radove (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, popuna praznih mjesta u drvoredu, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, čišćenje gradskih parkova i ostalih zelenih površina),

- zaštitu gradskog zelenila,

- građevinske radove (održavanje staza, stubišta, zidova, dječjih igrališta, održavanje ograda, obnova vodoinstalacija u parkovima i fontanama, uređaji za automatsko zalijevanje zelenila i slično),

- nabavu i popravak klupa i ukrasnih vaza, dječjih sprava,
parkovnih košarica za smeće,

- održavanje fontana (elektroinstalaterski i građevinski
radovi , čišćenje, utrošak struje i vode),

- održavanje elektroinastalacija u kosturnici na Trsatu,

- održavanje spomenika,

- izrada projektne dokumentacije za sanaciju potpornih i obložnih zidova,

- ažuriranje katastra zelenih površina,

- izrada postamenta i rasvjete za postavu skulpture Brod na Pavlinskom trgu«.

U točki 2. broj: »809.000,00« zamjenjuje
se brojem: »849.000,00«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Održavanje javnih satova 295.000,00 kn

- tekuće održavanje javnih satova (popravci, osiguranje,
utrošak električne energije, podešavanje satova, obilazak, servis, atestiranje elektroinstalacija),

- nabava i postava javnog sata«.

U točki 8. broj: »300.000,00« zamjenjuje
se brojem: »350.000,00«.

U točki 9. broj: »13.541.000,00« zamjenjuje
se brojem: »13.003.000,00«.

U točki 9. podtočki 2. broj: »2.696.000,00«
zamjenjuje se brojem: »2.158.000,00«.

Iza točke 9. dodaje se nova točka 10. koja glasi:

»10. Zaostalo opremanje 1.800.000,00 kn

- Uređenje Vitezovićeve ulice - I. faza«.

Glava III. mijenja se i glasi:

»III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

UKUPNO: 18.866.000,00 kn

Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 320,967 km, održavanje trgova, slivnika i ostalih javno-prometnih površina i to:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta 17.094.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

1. Redovno održavanje 10.692.000,00 kn

2. Pojačano održavanje 1.536.000,00 kn

3. Prometne zahvate 562.000,00 kn

4. Ostale radove 792.000,00 kn

5. Naknada za obavljanje poslova održavanja
cesta i za obavljanje poslova AUP-a3.220.000,00 kn

6. Prijelazni radovi iz 2010. godine 292.000,00 kn

1. Redovno održavanje obuhvaća:

1.1. Manje zahvate na cestama kao što su: asfaltiranje,
krpanje udarnih rupa, ulegnuća, popravak rubnjaka i
ostale popravke na cestama, održavanje pješačke
zone u središtu Grada i održavanje Mosta hrvatskih
branitelja.

1.2. Sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova,

1.3. Odvodnja oborinskih voda,

1.3.1. Održavanje otvorenog sistema odvodnje,

1.3.2. Održavanje upojnih bunara,

1.3.3. Interventno održavanje oštećenih linijskih i
slivnih rešetki,

1.4. Sanacija stjenskih pokosa,

1.5. Kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije,

1.6. Zaštitne metalne ograde,

1.7. Zaštitni stupići,

1.8. Održavanje horizontalne prometne signalizacije,

1.9. Održavanje vertikalne prometne signalizacije,

1.10. Nabava i postava prometnih ogledala i ostale opreme,

1.11. Održavanje svjetlosne prometne signalizacije,

1.12. Održavanje betonskih graničnika,

1.13. Obilježavanje naziva ulica,

1.14. Održavanje stubišta u gradu,

1.15. Održavanje mostova i pješačkih nathodnika,

1.16. Uređenje prostora za smještaj spremnika za otpad,

1.17. Održavanje podizno spustnih stupića (pilomata),

1.18. Održavanje otvora (svjetlarnika) na nogostupima,

1.19. Uređenje parkirališnih mjesta za invalide,

1.20. Zimska služba.

2. U okviru pojačanog održavanja obavljat će se sljedeći
radovi:

2.1. Uređenje priključnih cesta pomorskom putničkom
terminalu - Riva Boduli, Demetrova i
Wenzelova ulica.

3. Prometni zahvati obuhvaćaju:

3.1. Postava rampi za invalide u centru grada i na prilazima
stambenim zgradama,

3.2. Preregulacija područja Vežica - Sušak nakon puštanja
u promet ceste D404,

3.3. Snimanje i analiza prometa na području Trsata i
Kampusa,

3.4. Semaforizacija raskrižja Goranska - Braće Hlača -
Ivana Žorža na Drenovi 1. faza (građevinski radovi),

3.5. Zamjena četiri upravljačka semaforska uređaja na
glavnom koridoru Zvonimirova - Liburnijska ulica.

3.6. Ostali projekti i istraživanja.

4. Pod ostalim radovima podrazumijevaju se radovi kao
što su geodetski, izrada projekta, studija, obavijesti,
hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po
incidentnim situacijama (bujične vode, naplavine,
razna urušavanja i slično), preregulacija prometa
prilikom održavanja manifestacija te osiguranje.

5. Prijelazni radovi iz 2010. godine obuhvaćaju radove
održavanja nerazvrstanih cesta koji su se prenijeli na
početak 2011. godine.

2. Čišćenje slivnika 1.772.000,00 kn

Čišćenje slivnika obuhvaća radove na održavanju čistoće uličnih slivnika, čišćenje slivnika unutar površine bivše tvornice »Rikard Benčić« i čišćenje uljnih separatora.

Glava IV. mijenja se i glasi:

»IV. JAVNA RASVJETA 9.851.000,00 kn

- utrošak električne energije,

- upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete koje podrazumijeva radove interventnog i preventivnog održavanja (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena svjetiljki, zamjena ili rekonstrukcija stupova),

- dodatna ulaganja na objektima i uređajima javne rasvjete,

- proširenje javne rasvjete,

- održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima,

- atestiranje instalacija rasvjete igrališta,

- izmjena glavnog projekta za izradu instalacije javne rasvjete šetnice na Costabelli«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. broj: »82.761.000,00« zamjenjuje se brojem: »81.302.000,00«.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/140

Ur. broj: 2170-01-15-00-11-3

Rijeka, 14. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=731&mjesto=51000&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr