SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

73.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2011. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/10) članak 2. mijenja se i glasi:

»Gradnja nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u
ukupnom iznosu od16.806.000,00

- Pristupne ceste po rješenjima komunalnog
doprinosa dužine 250 m' - dio300.000,00

- Prometnica Ž5025- I. etapa Rujevica - Marinići
- priprema1.250.000,00

- Spoj UliceTina Ujevića prema Dražičkoj
dužine 780 m' - priprema50.000,00

- Pristupna cesta do tenis centra u Marčeljevoj
dragi dužine 130 m'100.000,00

- Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova
dužine 120 m'200.000,00

- Pristupna cesta Lukovići dužne 92 m'1.650.000,00

- Cesta za Sveučilišni kampus na Trsatu -
odvodnja Dukićeve ulice136.000,00

- Pristupna cesta na Srdočima GP2B
dužine 100 m' 200.000,00

- Pristupna cesta GP5 i dio GP12B za dječji
vrtić Srdoči dužine 160 m'1.820.000,00

- Rekonstrukcija sjevernog dijela Zvonimirove
ulice dužine 550 m'5.550.000,00

- Pristupna cesta Čurbekove ulice na Krnjevu
dužine 111 m'1.050.000,00

- Pristupna cesta Mario Gennari dužine
1.025 m'3.000.000,00

- Stambena cesta Marčeljeva draga -
spoj Jakominića1.300.000,00

- Stambena cesta iznad dječje bolnice
Kantrida200.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom
iznosu od8.095.000,00

- Cesta 233 u Srdočima dužine 1.100 m' -
priprema800.000,00

- Pristupne ceste po rješenjima komunalnog
doprinosa dužine 250 m' - dio100.000,00

- Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom
dužine 1500 m' - projekti200.000,00

- Pristupna cesta u komunalnom opremanju
zemljišta za gradnju stanova na Martinkovcu -
projekti800.000,00

- Pristupna cesta u komunalnom opremanju
zemljišta za gradnju stanova naDrenovi -
projekti800.000,00

- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet dužine
120 m' - priprema gradnje110.000,00

- Spoj UliceTina Ujevića prema Dražičkoj dužine
780 m' - priprema300.000,00

- Tunelski priključak na cestu D-404
dužine 250 m'3.375.000,00

- Prometnica Ž5025- I. etapa Rujevica -
Marinići - priprema1.310.000,00

- Pristupna cesta na Srdočima GP2B
dužine 100 m'300.000,00«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Gradnja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom
iznosu od1.430.000,00

- Javna rasvjeta sjevernog dijela Zvonimirove
ulice dužine 550 m'450.000,00

- Javna rasvjeta pristupne ceste
Mario Gennari' 300.000,00

- Javna rasvjeta pristupne ceste Lukovići100.000,00

- Javna rasvjeta pristupne ceste GP5 i dio
GP12B dječji vrtić Srdoči, 300 m'380.000,00

- Javna rasvjeta stambene ceste Mačeljeva
draga-spoj Jakominića, 170 m' 200.000,00«.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Gradnja groblja financirat će se iz sredstva komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u
ukupnom iznosu od750.000,00

- nastavak gradnje ukopnih mjesta na
općim poljima750.000,00«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Gradnja objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom
iznosu od1.070.000,00

- Nabava specijalnih vozila i opreme za odvoz
otpada1.070.000,00«.

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Gradnja objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom
iznosu od10.876.750,00

- Sanacija odlagališta komunalnog otpada
Viševac u fazama - dio7.300.000,00

- Gradnja reciklažnih dvorišta1.364.250,00

-»O« faza gradnje odlagališta na ŽCGO
Marišćina2.212.500,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom
iznosu od14.887.500,00

- Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac
u fazama- financijska pomoć Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost6.000.000,00

- Gradnja Županijskog centra za gospodarenje
otpadom Marišćina, I. faza - dio5.800.000,00

- »O« faza gradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina -
financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost3.587.500,00«.

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 55.115.250,00 kuna.«

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/139

Ur. broj: 2170-01-15-00-11-3

Rijeka, 14. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=731&mjesto=51000&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr