SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

17.

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11), članka 19. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/10, 44/10 i 6/11) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 25. svibnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe za izvođenje radova na održavanju
nerazvrstanih cesta i obnovi vodoravne prometne
signalizacije na području Grada Krka

I.

Na temelju provedenog javnog natječaja za ustupanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka i obnove vodoravne prometne signalizacije na području Grada Krka, na vrijeme od 3 (tri) godine, objavljenog u glasilu »Narodne novine«, broj: 32/11 od 18. ožujka 2011. godine, komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta povjeravaju se: GP KRK d.d. sa sjedištem u Krku, Stjepana Radića 31, a poslovi obnove vodoravne prometne signalizacije na području Grada Krka povjeravaju se: TD »FUTURA TRADE« d.o.o. sa sjedištem u Lovranu, Put Školarevo 31.

II.

Na temelju ove Odluke o izboru, ovlašćuje se gradonačelnik Grada Krka da zaključi ugovor o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka sa GP KRK d.d. sa sjedištem u Krku, Stjepana Radića 31, a za poslove obnove vodoravne prometne signalizacije na području Grada Krka sa TD »FUTURA TRADE« d.o.o. sa sjedištem u Lovranu, Put Školarevo 31.

Ugovor iz stavka 1. ove točke, zaključuje se na vrijeme od tri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje i uputa o pravnom lijeku sastavni su dio ove Odluke, ali nisu predmet objave.

Klasa: 363-02/11-02/8

Ur. broj: 2142/01-01-11-9

Krk, 25. svibnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=725&mjesto=51500&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr