SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

6.

Na temelju članka 4. stavak 1. točka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 70/09), te članka 4. stavak 2. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (»Službene novine

Primorsko-goranske županije« broj 18/10 i 44/10) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj dana 10. ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova
održavanja površina zelenila na području Grada Krka

I.

Gradsko vijeće Grada Krka donosi Odluku da se komunalni poslovi održavanja površina zelenila na području Grada Krka povjeravaju trgovačkom društvu u vlasništvu Grada Krka - Vecli d.o.o. sa sjedištem u Krku, Lukobran 5.

Komunalni poslovi održavanja površina zelenila na području Grada Krka povjeravaju se TD Vecla d.o.o. Krk na vremenski period koji počinje teći danom objave ove Odluke u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, pa zaključno do 1. siječnja 2014. godine.

TD Vecla d.o.o. sa sjedištem u Krku obavljat će poslove održavanja površina zelenila na području Grada Krka po godišnjoj cijeni od 653.291,72 kuna, koji iznos uvećan za PDV u iznosu 150.257,10 kuna, ukupno iznosi 803.548,82 kuna.

II.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Krka da na temelju ove Odluke sa TD Vecla d.o.o. Krk, Lukobran 5, zaključi Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja površina zelenila na području Grada Krka.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-06/11-01/3

Ur. broj: 2142/01-01-11-3

Krk, 10. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=717&mjesto=51500&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr