SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

5.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i odredbe članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 10. ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi ciljanih Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Krk

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk (u nastavku: Izmjene i dopune UPU naselja Krk).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA KRK

Članak 2.

Za područje naselja Krk na snazi je Urbanistički plan uređenja naselja Krk (»Službene novine PGŽ« broj 17/ 00, 18/00, 27/03, 17/04 i 22/08).

Izmjene i dopune UPU naselja Krk izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA KRK

Članak 3.

Izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU naselja Krk pristupiti će se isključivo zbog promjene granica obuhvata slijedećih detaljnih planova uređenja:

- Detaljni plan uređenja dijela poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 37/ 07),

- Detaljni plan uređenja dijela područja kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 37/07),

- Detaljni plan uređenja predjela »Mali Kankul« u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« broj 50/07).

Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/08) pokrenuta je izrada novog urbanističkog plana uređenja za naselje Krk. Međutim, obzirom na činjenicu da je do donošenja navedenog plana još potrebno održati javnu raspravu, izraditi izvješće o javnoj raspravi i nacrt konačnog prijedloga plana, utvrditi konačan prijedlog plana i prikupiti sva potrebna mišljenja i suglasnosti, ovim ciljanim Izmjenama i dopunama UPU naselja Krk izmijenit će se važeći Urbanistički plan uređenja naselja Krk u kraćem vremenskom razdoblju, čime će se omogućiti pokretanje postupaka izmjena i dopuna predmetnih detaljnih planova uređenja.

Ostali dijelovi UPU naselja Krk, osim promjene granica obuhvata tri detaljna plana uređenja, ne mijenjaju se.

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA KRK

Članak 4.

Izrada Izmjena i dopuna UPU naselja Krk podrazumijeva samo izmjenu kartografskog prikaza br. 4.1. »Način i uvjeti gradnje - režimi izgradnje - detaljni planovi uređenja« u mj. 1:5000 danas važećeg Urbanističkog plana uređenja naselja Krk (»Službene novine PGŽ« broj 17/00, 18/00, 27/03, 17/04 i 22/08).

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA KRK

Članak 5.

Naselje Krk najveće je naselje na otoku, s tendencijom rasta stanovništva (1991. g. imalo je 3022 stanovnika, 2001. g. 3364 stanovnika, što je preko 60% ukupnog stanovništva Grada (5491 stanovnik). Prema popisu iz 2001. godine Krk ima ukupno 3148 stanova od čega 1139 stalno nastanjenih.

Naselje Krk jedno je od najstarijih kontinuirano naseljenih mjesta na Kvarneru. Dio naselja Krk zaštićena je kulturno-povijesna urbanistička cjelina. Iako je građevna struktura u povijesnoj jezgri pretrpjela znatne izmjene i nadogradnje, očuvana je planska matrica.

Na sjevernom dijelu obuhvata Plana nalazi se poslovna zona unutar naselja, koja je samo djelomično neizgrađena. Unutar obuhvata Plana, na njegovom jugozapadnom dijelu, nalazi se izdvojeno građevinsko područje sportsko- rekreacijske namjene R11 - Lunta.

Južni dio Plana, kao i istočni, u neposrednom je kontaktu sa izdvojenim građevinskim područjima ugostiteljsko-turističke namjene (izvan naselja) Ježevac i Politin za koje je Prostornim planom uređenja Grada Krka predviđena izrada odvojenih urbanističkih planova.

Na području obuhvata UPU naselja Krk na snazi su slijedeći detalnji planovi uređenja:

- Detaljni plan uređenja Turči-visoka zona u Gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 8/01, 3/0, 22/08),

- Detaljni plan uređenja zone groblja u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 31/01),

- Detaljni plan uređenja »Toljanić - Karabaić - Grdinić« u Zoni 34 na području Gerbecaj u gradu Krk (»Službene novine PGŽ« 33/01, 22/08),

- Detaljni plan uređenja »Pahlić - Marušić« u Zoni 21 na području Kartec u gradu Krk (»Službene novine PGŽ« 33/ 01, 6/03, 22/08),

- Detaljni plan uređenja areala »Skomeršić« u Zoni 32 i 33 na području Gerbecaj u gradu Krk (»Službene novine PGŽ« 27/03, 22/08),

- Detaljni plan uređenja Zone 26 u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 32/06),

- Detaljni plan uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 23/05),

- Detaljni plan uređenja »Galija« u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 50/06),

- Detaljni plan uređenja dijela područja Kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 37/07),

- Detaljni plan uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv.Petar u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 37/07),

- Detaljni plan uređenja kompleksa RED u zoni 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 37/07),

- Detaljni plan uređenja predjela »Mali Kankul« u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« 50/07).

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA KRK

Članak 6.

Cilj izrade Izmjena i dopuna UPU naselja Krk je isključivo izmjena granica obuhvata tri detaljna plana uređenja, kako bi se omogućilo pokretanje procedure njihovih izmjena i dopuna.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za izradu ciljanih Izmjena i dopuna UPU naselja Krk nije planirana izrada posebnih stručnih podloga već će se koristiti postojeći dokument prostornog uređenja - Urbanistički plan uređenja naselja Krk (»Službene novine PGŽ« broj 17/00, 18/00, 27/03, 17/04 i 22/08).

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Zbog činjenice da je ovim ciljanim Izmjenama i dopunama UPU naselja Krk predviđena samo izmjena granica, nije predviđeno prikupljanje stručnih podloga (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU naselja Krk iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU naselja Krk koristiti će se postojeće podloge Urbanističkog plana uređenja naselja Krk (»Službene novine PGŽ« broj 17/00, 18/00, 27/03, 17/04 i 22/08).

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA KRK IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA KRK

Članak 10.

Ova se Odluka dostavlja samo:

- Javna ustanova Županijski zavod za prostorno uređenje i planiranje Primorsko goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA KRK

Članak 11.

Za izradu Izmjena i dopuna UPU naselja Krk utvrđuju se sljedeći rokovi:

- izrada Prijedloga Izmjena i dopuna UPU naselja Krk za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 15 dana od objave Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU naselja Krk,

- javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna UPU naselja Krk - u trajanju od 15 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU naselja Krk- u roku od najviše 15 dana od dana usvajanja Izvješća o javnoj raspravi,

- izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU naselja Krk - u roku od najviše 15 dana od završetka javne rasprave,

- mišljenje Javne ustanove Županijski zavod za prostorno uređenje i planiranje Primorsko - goranske županije - 30 dana,

- suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva - 60 dana.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA KRK

Članak 12.

Za vrijeme izrade Izmjena i dopuna UPU naselja Krk ne utvrđuje se zabrana izdavanja akata na području obuhvata Plana, osim u slučajevima predviđenima Zakonom.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA KRK

Članak 13.

Temeljem članka 59. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, sredstva za izradu Izmjena i dopuna UPU naselja Krk neće se osigurati iz sredstava proračuna Grada Krka, nego iz drugih izvora (troškove izrade snosit će Plodine d.d. Rijeka).

XIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/11-02/7

Ur. broj: 2142/01-01-11-9

Krk, 10. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=717&mjesto=51500&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr