SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 1. Četvrtak, 20. siječnja 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
Moscenicka_draga-001

1.

Na osnovi članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 173/03) i članka 96. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 30/09 - ispravak) Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga donosi

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Određuje se SANJA FILČIĆ, viša stručna suradnica za upravne, pravne, kadrovske i upravljanje imovinom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja sljedeče poslove:

- rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama,

- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,

- unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

- osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva za davanje informacija i

- poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja kataloga informacija.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog zahtjeva Općini Mošćenička Draga na obrascu »Zahtjev za pristup informacijama« koji je sastavni dio Pravilnika o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 137/04).

Obrazac se podiže u Upravnom odjelu Općine Mošćenička Draga i dostavlja osobno ili poštom na adresu Općina Mošćenička Draga, Trg slobode 7, Mošćenička Draga.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju službenika za informiranje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/09).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 008-01/11-01/01

Ur. broj: 2156/03-11-1

M. Draga, 3. siječnja 2011.

Općinski načelnik
Ratko Salamon, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=711&mjesto=51417&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr