SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 1. Četvrtak, 20. siječnja 2011.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

1.

Na temelju članka 3. stavka 1. alineja 3. i članka 41. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09, 13/10, 32/10) gradonačelnik Grada Bakra donio je

ODLUKU
o utvrđivanju veličine parametra »a« za određivanje
visine zakupnine za 2011. godinu

1. Veličina parametra »a« za određivanje visine zakupnine za zakup poslovnog prostora na području Grada Bakra za 2011. godinu utvrđuje se u iznosu od 15,00 kuna.

2. Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Člankom 3. stavkom 1. alineja 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09, 13/10, 32/10) propisano je da u upravljanju, raspolaganju i korištenju poslovnim prostorom gradonačelnik utvrđuje veličinu parametra »a« za određivanje zakupnine za svaku godinu.

Člankom 41. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra propisano je da se mjesečna zakupnina za poslovni prostor obračunava umnoškom korisne površine poslovnog prostora i jedinične zakupnine utvrđene Odlukom gradonačelnika.

Pozivom na iznijeto, valjalo je odlučiti kao u izreci Odluke.

Klasa: 022-01/11-01/01

Ur. broj: 2170-02-03-11-2

Bakar, 12. siječnja 2011.

Gradonačelnik
Tomislav Klarić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=711&mjesto=51222&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr