SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
OPĆINA VINODOLSKA
Moscenicka_draga-001

56.

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 8. sjednici održanoj 3. studenog 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o I. izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj - UPU 2

Izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj - UPU 2 uvjetovana je promjenom obuhvata definiranog Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Vinodolske (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 19/09).

Predviđeno proširenje obuhvata omogućava formiranje adekvatnije površine za potrebe sporta i rekreacije, proširenje postojećeg groblja, te proširenje obuhvata u smislu zaokružavanja stambenih cjelina. Potrebno je naglasiti da dio izgrađenog dijela naselja u osnovnom planu šireg područja nije bio obuhvaćen, te je Izmjenama i dopunama plana šireg područja taj nedostatak ispravljen čime je došlo do proširenja stambenog dijela naselja.

Izmjena i dopuna Plana odnosi se isključivo na navedene promjene, pa su, sukladno navedenom,izvršene izmjene tekstualnih, odredbenih i grafičkih priloga Plana.

Metodologija izrade i sadržaj elaborata u skladu su sa Pravilnikom o sadržaju i mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98).

U Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj, donijetoj na 16. redovitoj sjedniciOpćinskog vijeća, od 16. studenog 2007.godine, objavljenoj u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj: 46/07, pojedine odredbe iz Odluke se mijenjaju i nadopunjuju kako slijedi:

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 1.

(1) U članku 2. stavak (1) iza broja 4. dodaju se riječi »...Izmjenama i dopunama...«, a navod broja služenog glasila mijenja se u »...19/09)..«

(2) U članku 2. stavak (2) brojčani iznos mijenja se u »...10,32...«.

Članak 2.

(1) U članku 4. iza dijela teksta »...od tekstualnog« dodaje se tekst »...dijela i elaborata »Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj - UPU 2« koji se sastoji od tekstualnog...«

Članak 3.

(1) Članak 5. mijenja se i glasi:

Članak 5.

U smislu ove Odluke, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju sljedeće značenje:

-građevine stambene namjene utvrđene ovim Planom dijele se prema broju stanova i i tipu gradnje mogu biti:

prema broju stanova stambene građevine mogu biti:

-isključivo obiteljske stambene građevine

prema tipu gradnje stambene građevine mogu biti:

-slobodnostojeće stambene građevine

-poluotvorene stambene građevine

-stambene građevine u nizu

-u sklopu stambenih građevina moguće je graditi i poslovne sadržaje, uz uvjet da površina poslovnih sadržaja ne prelazi 40% ukupne brutto razvijene površine građevine te da poslovni sadržaji ne utječu negativno na kvalitetu stanovanja (utjecaj prometa, buke, prašine i slično)

-pomoćna građevina je svaka građevina čija je namjena u funkciji građevine osnovne namjene garaže, drvarnice, spremišta, kotlovnice, plinske stanice, vrtne sjenice, ljetne kuhinje, roštilji do 2,5 m2 i sl.)

-građevine gospodarske - obrtničke namjene su građevine s pretežno zanatskim, skladišnim, uslužnim, trgovačkim, ugostiteljskim i sl. djelatnostima koje ne smetaju okolini i ne umanjuju kvalitetu stanovanja i rada na susjednim građevnim česticama

-za novu stambenu izgradnju etaža mora imati minimalnu svijetlu visinu 2,40 m, a pomoćne prostorije minimalno 2,10 m. Potkrovna stambena etaža mora imati visinu na najnižem dijelu najviše 1,2 m. U postojećim građevinama zadržavaju se postojeće visine etaža

-nadstrešnica je natkriveni otvoreni prostor (iznimno zatvoren s jedne strane kada se postavlja uz glavnu pomoćnu građevinu) koja ne ulazi u brutto površinu, a namijenjen je u pravilu za natkrivanje parkirališnog mjesta ili prostora za odmor

-regulacijski pravac je granica između čestice javne površine (ulica, prilazni put, javna cesta, trg i dr.) i građevne čestice osnovne namjene

-građevni pravac je vertikalna projekcija najistaknutijeg dijela pročelja prema čestici javne površine

-infrastrukturni pojas je prostor namijenjen za smještaj građevina i instalacija infrastrukturnih sustava unutar ili izvan građevinskog područja

-lokalnim uvjetima smatraju se:

-reljef, vode, zelenilo

-posebno vrijedne građevine i područja prirodne i kulturne baštine

-karakteristični i vrijedni pogledi i slike mjesta

-ambijentalne vrijednosti,

-veličina i izgrađenost građevnih čestica,

-način gradnje, te visina i površina izgrađenih građevina

-komunalna oprema,

-druge vrijednosti i posebnosti.

-kategorije uređenosti građevinskog zemljišta su:

-kategorija uređenosti podrazumijeva minimalno uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća pristupni put, tj. direktni kolni, odnosno javni pristup građevnoj čestici, minimalne širine 5,5 m. Iznimno, ako to lokalni uvjeti ne dozvoljavaju, minimalna širina može iznositi i manje, ali ne manje od 3,0 m.

-kategorija uređenosti podrazumijeva infrastrukturnu opremljenost minimalno pristupnim putem, priključkom na javni vodovod, javnu kanalizaciju i niskonaponsku mrežu,

-kategorija uređenosti podrazumijeva visoko uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća sve elemente pripreme i opremanja.

Članak 4.

(1) U članku 8. stavak (3) iza dijela teksta »..građevine,..« dodaje se tekst »...odnosno 50% ako građevina ima dvije etaže,...«

Članak 5.

(1) U članku 14. stavak (3) iza dijela teksta »..(K1),..« dodaje se tekst »..izuzev poslovnog sadržaja K1 uz sportsko-rekreacijsko područje R1 - nogometno igralište,..«.

Članak 6.

(1) U članku 16. stavak (1) mijenja se planska oznaka navedena u zagradama u »R2-1«.

Članak 7.

(1) Članak 19. mijenja se i glasi:

Članak 19.

Na sportsko-rekreacijskom području R1 - nogometno igralište potrebno je formirati tribine za 500 posjetitelja.

Uz osnovni sadržaj moguće je formirati i njegove pomoćne i prateće sadržaje - klupski prostor, prostor svlačionica i sanitarnih blokova, skladišta i sl., te sadržaj uslužno - trgovačke namjene sa pratećim ugostiteljskim sadržajem.

Pomoćni i prateći sadržaji nogometnog igrališta mogu se interpolirati ispod tribina ili formirati uz samo igralište.

Uvjeti gradnje uslužno - trgovačke namjene sa pratećim ugostiteljskim sadržajem definirani su člankom 22. ove Odluke.

Planom se predviđa uređenje sportsko-rekreacijske zone na mjestu današenjeg nogometnog igrališta (planska oznaka R2-2, R2-3).

Na području ove zone planira se izgradnja sportske dvorane i otvorenih igrališta.

Za područje sportsko-rekreacijske namjene (planska oznaka R2-2 i R2-3) propisuju se sljedeći uvjeti izgradnje i uređenja:

-za zonu sportsko-rekreacijske namjene uz naselje Tribalj (R2-2 i R2-3) propisuje se II. kategorija uređenosti građevinskog zemljišta

-na površini sportsko-rekreacijske namjene (planska oznaka R2-2 i R2-3) moguća je izgradnja otvorenih i poluotvorenih igrališta, sportskih dvorana i ostalih pomoćnih građevina (svlačionice i sl.), te smještaj rekreacijskih i pratećih uslužnih djelatnosti

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,80

-najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti iznosi 1,80

-najveći broj etaža građevine su 3 etaža, bez mogućnosti izgradnje potkrovlja

-najveća dopuštena visina sportske dvorane iznosi 18,0 m

-na područjima sportsko-rekreacijske namjene moguća je izgradnja otvorenih i poluotvorenih igrališta i ostalih pomoćnih građevina (svlačionice i sl.), bazena, te smještaj rekreacijskih, pratećih, zabavnih i uslužnih (ugostiteljsko - trgovačkih) djelatnosti.

Članak 8.

(1) U članku 22. alineji trećoj (3) brojčani navod »..100 m2..« mijenja se u »..80 m2..«.

(2) U članku 22. briše se alineja trinaest (13).

Članak 9.

(1) U članku 38. poglavlju »UREĐENJE GRAĐEVNIH ČESTICA I NAČIN PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE NA PROMETNU I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU« alineji jedanaestoj (11) iza dijela teksta »..1,8 m visine..« dodaje se tekst »...od čega je čvrsti dio ograde najviše 0,8 m, a ostali dio visine mora biti prozračan (ograde, zelenilo i sl.)..«

Članak 10.

(1) U članku 48. stavku (2) u tabelarnom prikazu mijenja se potreban broj parkirališno-garažnih mjesta za sportske dvorane i igrališta s gledalištem na »10 sjedala po 1,5 mjesta«.

Članak 11.

(1) U članku 57. stavak (5) briše se rečenica: »Niskonaponska mreža će se kao i do sada razvijati kao nadzemna sa samonosivim kabelskim sklopom razvijenim na betonskim stupovima i po fasadama zgrada ili podzemnim kabelima.«

Članak 12.

(1) U članku 72. stavak (2) briše se riječ »...veći..«.

Članak 13.

(1) Članak 94. mijenja se i glasi:

Članak 94.

Zone sanitarne zaštite izvorišta na području Općine određene su Prostornim planom uređenja Općine Vinodolske (»Službene novine« broj 19/09) i »Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na crikveničko-vinodolskom području 9).

Utvrđene zone sanitarne zaštite definirane su na kartografskom prikazu 3.a.1.

Članak 14.

(1) U članku 103. stavak (1) briše se naziv « ..i Suhe Ričine«.

(2)

Članak 15.

(1) Članak 105. mijenja se i glasi:

Članak 105.

Obveza izrade detaljnih planova uređenja nije definirana ovim Planom.

Članak 16.

(1) Članak 106. briše se.

Članak 17.

Članci Odluke broj 107., 108., 109. i 110. postaju članci 106., 107., 108. i 109.

Članak 18.

Sve ostale odredbe iz Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja TRIBALJ-UPU2 (»Službene novine primorsko-goranske županije« broj 46/07) koje nisu obuhvaćene I. Izmjenom i dopunom Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj-UPU2, ostaju na snazi.

Članak 19.

I izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj-UPU2 izrađene su u 5 (pet) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Vinodolske općine i potpisom Predsjednika Općinskog vijeća.

Izvornici I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređaja naselja Tribalj - UPU2, čuvaju se u:

1. Vinodolskoj općini (arhiva),

2. Odsjeku za komunalne poslove i gospodarenje prostorom Upravnog odjela općine,

3. Javnoj ustanovi zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

4. Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji,

5. Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske,

6. Uredu državne uprave u PGŽ-i -Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Crikvenica, za zaštitu okoliša, graditeljstvo.

Članak 20.

Ova Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/8

Ur. broj: 2107-03/10-01-11-06

Bribir, 3. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=708&mjesto=91253&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr