SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
OPĆINA VINODOLSKA
Moscenicka_draga-001

55.

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 8. sjednici održanoj 3. studenoga 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o I. izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Grižane - Belgrad - UPU3

Izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Grižane-Belgrad - UPU 3 uvjetovana je promjenom obuhvata definiranog Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 19/09).

Predviđeno proširenje obuhvata omogućava formiranje adekvatnije površine za potrebe sporta i rekreacije, kvalitetnije rješenje prometa u mirovanju, te proširenje obuhvata u sjevernom dijelu naselja kojim je obuhvaćen dio djelomično izgrađenog prostora.

Izmjena i dopuna Plana odnosi se isključivo na navedene promjene, pa su, sukladno navedenom,izvršene izmjene tekstualnih, odredbenih i grafičkih priloga Plana.

Metodologija izrade i sadržaj elaborata u skladu su sa Pravilnikom o sadržaju i mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine, broj 106/98).

U Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Grižane-Belgrad, donijetoj na 16. redovitoj sjednici Općinskog vijeća, od 16. studenoga 2007. godine objavljenoj u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj: 46/07, pojedine odredbe iz Odluke se mijenjaju i nadopunjuju kako slijedi:

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 1.

(1) U članku 2. stavak prvi mijenja se i glasi:

»Plan se donosi za dio građevinskog područja naselja Grižane (NA 31) u granicama određenim kartografskim prikazom broj 4. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Vinodolske («Službene novine PGŽ« broj 19/09), u daljnjem tekstu: PPUOV.«

(2) U članku 2. stavak drugi mijenja se brojčani iznos u 3,61 hektar.

Članak 2.

(1) U članku 4 stavku prvom iza riječi »...tekstualnog...« dodaje se tekst »...dijela i elaborata »Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Grižane - Belgrad - UPU 3« koji se sastoji od tekstualnog...«

(2) U članku 4. u dijelu sadržaja poglavlja I OBAZLOŽENJE - 3.PLAN PROSTORNOG UREĐENJA točka 3.2.4. kao i u dijelu sadržaja II ODREDBE ZA PROVOĐENJE točka 1.3. mijenjaju se i glase: Gospodarska namjena - ugostiteljsko - turistička (T1).

 (3) U članku 4. u dijelu sadržaja Grafički dio Plana brojčani navodi kartografskih prikaza 2. i 3. mijenjaju se i glase:

2.1. Promet

2.2. Pošta i telekomunikacije, energetski sustav

2.3. Vodnogospodarski sustav

3.1. Područja posebnih ograničenja u korištenju

3.2. Uvjeti korištenja, oblici korištenja i način gradnje.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»U smislu ove Odluke, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju sljedeće značenje:

-građevine stambene namjene utvrđene ovim Planom dijele se prema broju stanova i i tipu gradnje:
prema broju stanova stambene građevine mogu biti:

-isključivo obiteljske stambene građevine
prema tipu gradnje stambene građevine mogu biti:

-slobodnostojeće stambene građevine

-poluotvorene stambene građevine

-stambene građevine u nizu

-u sklopu stambenih građevina moguće je graditi i poslovne sadržaje, uz uvjet da površina poslovnih sadržaja ne prelazi 40% ukupne brutto razvijene površine građevine te da poslovni sadržaji ne utječu negativno na kvalitetu stanovanja (utjecaj prometa, buke, prašine i slično)

-pomoćna građevina je svaka građevina čija je namjena u funkciji građevine osnovne namjene garaže, drvarnice, spremišta, kotlovnice, plinske stanice, vrtne sjenice, ljetne kuhinje, roštilji do 2,5 m2 i sl.)

-građevine gospodarske - obrtničke namjene su građevine s pretežno zanatskim, skladišnim, uslužnim, trgovačkim, ugostiteljskim i sl. djelatnostima koje ne smetaju okolini i ne umanjuju kvalitetu stanovanja i rada na susjednim građevnim česticama

-za novu stambenu izgradnju etaža mora imati minimalnu svijetlu visinu 2,40 m, a pomoćne prostorije minimalno 2,10 m. Potkrovna stambena etaža mora imati visinu na najnižem dijelu najviše 1,2 m. U postojećim građevinama zadržavaju se postojeće visine etaža

-nadstrešnica je natkriveni otvoreni prostor (iznimno zatvoren s jedne strane kada se postavlja uz glavnu pomoćnu građevinu) koja ne ulazi u brutto površinu, a namijenjen je u pravilu za natkrivanje parkirališnog mjesta ili prostora za odmor

-regulacijski pravac je granica između čestice javne površine (ulica, prilazni put, javna cesta, trg i dr.) i građevne čestice osnovne namjene

-građevni pravac je vertikalna projekcija najistaknutijeg dijela pročelja prema čestici javne površine

-infrastrukturni pojas je prostor namijenjen za smještaj građevina i instalacija infrastrukturnih sustava unutar ili izvan građevinskog područja

-lokalnim uvjetima smatraju se:

-reljef, vode, zelenilo

-posebno vrijedne građevine i područja prirodne i kulturne baštine

-karakteristični i vrijedni pogledi i slike mjesta

-ambijentalne vrijednosti

-veličina i izgrađenost građevnih čestica

-način gradnje te visina i površina izgrađenih građevina

-komunalna oprema

-druge vrijednosti i posebnosti

-kategorije uređenosti građevinskog zemljišta su:

-I. kategorija uređenosti podrazumijeva minimalno uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća pristupni put, tj. direktni kolni, odnosno javni pristup građevnoj čestici, minimalne širine 5,5 m. Iznimno, ako to lokalni uvjeti ne dozvoljavaju, minimalna širina može iznositi i manje, ali ne manje od 3,0 m.

-II. kategorija uređenosti podrazumijeva infrastrukturnu opremljenost minimalno pristupnim putem, priključkom na javni vodovod, javnu kanalizaciju i niskonaponsku mrežu.

-III. kategorija uređenosti podrazumijeva visoko uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća sve elemente pripreme i opremanja.«

Članak 4.

U članku 6. stavka drugog alineja šest mijenja se i glasi:

-gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička (T1)

Članak 5.

U članku 8. stavku četvrtom nakon riječi »....površine« dodaje se tekst: »odnosno 50% ako građevina ima dvije nadzemne etaže.«

Članak 6.

Naslov poglavlja 1.4. mijenja se i glasi: GOSPODARSKA NAMJENA / UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA (T1).

Članak 7.

Ukida se članak 11., a svi naredni članci (od 12 do 102) umanjuju se za jedan broj (od 11 do 101).

Članak 8.

Članak 12., koji postaje članak 11. mijenja se i glasi:

»Za potrebe gospodarske - ugostiteljsko-turističke namjene (T1) može se preurediti čitava zgrada bivšeg pogona KAMENSKO. Pri tome treba voditi računa da se novim poslovnim sadržajem koji će se urediti u građevini ne pogoršaju uvjeti stanovanja u susjednim stambenim građevinama, odnosno da eventualni utjecaji na okoliš budu u okviru dopuštenih granica određenim posebnim propisima.«

Članak 9.

Članak 13., koji postaje članak 12. mijenja se i glasi:

»Za područje sportsko-rekreacijske namjene R2 predviđena je izgradnja rekreativnih sadržaja sa pratećom građevinom kao i većeg parkirališta, uz uređenje zelenih površina.

Uređenje površine moguć je u vidu parkovne površine, odmorišta ili izgradnjom sportskih terena otvorenog tipa za rekreativne aktivnosti (npr. dječja igrališta, odbojkaška, košarkaška i manja rukometna igralište, mini golf, stolni tenis, bočanje, trim staza, i sl).

Uređenje površine R2 moguće je uz obaveznu izradu hortikulturnog elaborata sa prikazom valorizacije postojećeg stanja zatečenog bilja i prijedlogom daljnih intervencija.

Prateća građevina mora sadržavati sadržaje prateće i pomoćne djelatnosti (ugostiteljstvo, trgovina, spremište, sanitarni blok, svačionice, klupski prostor i sl.) i mora biti skladno uklopljena u okoliš s maksimalno jednom nadzemnom etažom.«

Članak 10.

Članak 16., koji postaje članak 15. mijenja se i glasi:

»Građevine gospodarske djelatnosti su poslovne, ugostiteljske, turističke, trgovačke, uslužne, servisne, zanatske koje ne zagađuju okoliš, ne prouzrokuju nedopuštenu buku, vibracije i sl., te su svojom namjenom i oblikovanjem spojive sa sveobuhvatnom namjenom planskog područja.

Izgradnja građevina gospodarskih djelatnosti moguća je unutar površina poslovne (K), ugostiteljsko-turističke (T), sportsko-rekreacijske (R), te unutar površina stambene (S) i mješovite namjene (M) kao zasebne građevine ili dio građevine druge osnovne namjene.«

Članak 11.

Članak 17., koji postaje članak 16. mijenja se i glasi:

»Na zasebnoj građevnoj čestici, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se prenamjena i rekonstrukcija građevine bivšeg pogona Kamensko u sadržaj ugostiteljsko-turističke namjene - hotel.

Sadržaj iz prethodnog stavka smješta se u područje ugostiteljsko-turističke namjene (T1) prikazane na kartografskom prikazu Plana broj 1. - Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:1.000.

Rekostrukcija postojećeg kompleksa dozvoljena je uz pridržavanje slijedećih smjernica (lokacijskih uvjeta) za smještaj i gradnju:

-planirani sadržaj hotela mora zadovoljiti kategoriju sa najmanje 3* i kapacitetom od najviše (60 ležaja)

-površina građevne čestice definirana je u kartografskom prilogu 1

-unutar građevne čestice potrebno je smjestiti sve sadržaje namjene (osnovnu građevinu, pomoćne građevine u njenoj funkciji, parkirališni prostor, komunalno-tehničku infrastrukturu i sl.)

-na građevnoj čestici ugostiteljsko-turističke namjene (T1) može se graditi jedna ili više građevina

-najmanja udaljenost građevine od susjednih građevina iznosi 1/2 visine građevine (h/2), ali ne manje od 3 m od granice građevne čestice

-maksimalni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,4

-maksimalni koeficijent (iskorištenosti iznosi (kis) 1,6

-dozvoljena etažnost građevine je najviše P+2+Pk

-najmanje 30% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovno-pejzažno ili zaštitno zelenilo

-ograde ne mogu biti više od 2,0m, osim iznimno, kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina korištenja

-uvjeti za arhitektonsko oblikovanje građevina moraju biti u skladu s funkcijom, uz upotrebu postojanih materijala i boja.«

Članak 12.

U članku 32., koji postaje članak 31. u stavku prvom iza riječi »...namjene (M2)« dodaje se tekst ».. i unutar zona stambene namjene (S)..«.

Članak 13.

U članku 34., koji postaje članak 33. u stavku trećem naziv »Bribir« mijenja se u »Grižane«.

Članak 14.

U članku 36., koji postaje članak 35. u stavku prvom mijenja se sljedeće:

-u alineji prvoj broj kartografskog prikaza 2.A. mijenja se u 2.1.,

-u alineji drugoj broj kartografskog prikaza 2.B. mijenja se u 2.2.,

-u alineji trećoj broj kartografskog prikaza 2.C. mijenja se u 2.3.

Članak 15.

U članku 39., koji postaje članak 38. u stavku prvom mijenja se sljedeće:

-broj kartografskog prikaza 2.A. mijenja se u 2.1.,

-ukida se dio teksta »2.A. - Promet«.

Članak 16.

U članku 45., koji postaje članak 44. u stavku drugom u tabelarnom navodu dodaje se:

hotelza 50% smještajnih jedinica

Članak 17.

U članku 54., koji postaje članak 53. u stavku trećem briše se rečenica: »Niskonaponska mreža će se kao i do sada razvijati kao nadzemna sa samonosivim kabelskim sklopom razvijenim na betonskim stupovima i po fasadama zgrada ili podzemnim kabelima.«

Članak 18.

U članku 65., koji postaje članak 64. u stavku četvrtom dio rečenice »..članku 122. Zakona o vodama («Narodne novine« broj 107/95).« zamjenjuje se tekstom »...zakonskoj regulativi.«

Članak 19.

U članku 77., koji postaje članak 76. u stavku drugom dio rečenice »..Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03),« zamjenjuje se tekstom »...zakonskoj regulativi.«

Članak 20.

U članku 86., koji postaje članak 85. u stavku trećem u alinejama prvoj i trećoj brišu se navodi u službenih glasila u zagradama (»Narodne novine« broj 140/97) i (»Narodne novine« broj 101/96).

Članak 21.

U članku 88., koji postaje članak 87. u stavku prvom brišu se navodi u službenog glasila u zagradama (»Službene novine« broj 1/99).

Članak 22.

Sve ostale odredbe iz odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Grižane-Belgrad-UPU3 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/07) koje nisu obuhvaćene I Izmjenom i dopunom Urbanističkog plana uređenja naselja Grižane-Belgrad UPU3, ostaju na snazi.

Članak 23.

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Grižane-Belgrad UPU 3, izrađene su u 5 8pet9 izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Vinodolske općine i potpisom Predsjednika Općinskog vijeća.

Izvornici I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređaja naselja Grižane-Belgrad UPU 3, čuvaju se u:

1. Vinodolskoj općini (arhiva),

2. Odsjeku za komunalne poslove i gospodarenje prostorom Upravnog odjela općine,

3. Javnoj ustanovi zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

4. Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji,

5. Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske,

6. Uredu državne uprave u PGŽ-i - Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Crikvenica, za zaštitu okoliša, graditeljstvo.

Članak 24.

Ova Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/8

Ur. broj: 2107-03/10-01-11-07

Bribir, 3. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić-Dukić., dr. med, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=708&mjesto=91253&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr