SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2010.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

42.

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08) te članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09 i 35/09) donosi

PRAVILNIK
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Punat

Članak 1.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se upravljanje i organizacija poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), unutarnji ustroj Upravnog odjela, Sistematizacija radnih mjesta u Upravnom odjelu te druga pitanja u vezi s organizacijom i djelovanjem Upravnog odjela.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kod donošenja rješenja o rasporedu, odnosno imenovanju, koristi se naziv radnog mjesta u muškom ili ženskom rodu.

Članak 3.

Djelokrug rada Upravnog odjela utvrđen je Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: Zakon) i Statutom Općine Punat.

Članak 4.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela ustrojavaju se slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Ured načelnika;

2. Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoliša;

3. Odsjek za proračun, financije, gospodarstvo i imovinu.

Članak 5.

Ured načelnika, kao odsjek u Upravnom odjelu, obavlja poslove iz područja društvene djelatnosti, posebice poslove vezane uz kulturu, tjelesnu kulturu i sport, uz brigu i odgoj djece predškolske dobi, osnovno školstvo, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, udruge građana, zaštitu potrošača; obavlja poslove iz područja opće uprave, posebice opće i kadrovske poslove, poslove vezane uz obavljanje i vođenje evidencija iz djelokruga rada i radnih odnosa, poslove osiguranja tehničkih uvjeta za rad Upravnog odjela, poslove prijema i otpreme pošte, poslove zaštite i čuvanja arhivskog gradiva; obavlja poslove suradnje i dopisivanja sa središnjim državnim tijelima, ustanovama i drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, poslove organiziranja protokolarnih primanja i drugih sastanaka za potrebe općinskog načelnika i drugih osoba koje odredi općinski načelnik, poslove komunikacije s medijima i građanima; u suradnji s Odsjekom za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove obavlja poslove iz područja pripreme i provođenja akata u vezi s gospodarenjem nekretninama u vlasništvu Općine Punat, posebice poslove vezano uz kupnju, prodaju i zamjenu nekretnina, najam stanova, zakup poslovnih prostora i javnih površina, te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Članak 6.

Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambeno- komunalne poslove i zaštitu okoliša obavlja poslove iz područja komunalnog gospodarstva, posebice poslove vezane uz izradu programa izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata čiji je investitor Općina Punat, izradu plana upravljanja pomorskim dobrom te izradu izvješća o istom, provođenje upravnih postupaka iz područja komunalnog gospodarstva, provedbu komunalnog reda, poslove uređenja naselja; obavlja poslove iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, posebice poslove vezane uz izradu Izvješća o stanju u prostoru, izradu Programa mjera unaprjeđenja stanja u prostoru, poslove na donošenju prostornog plana uređenja Općine Punat i provedbe javne rasprave, predlaganje programa zaštite i unapređenja prirodnog okoliša; obavlja poslove protupožarne i civilne zaštite; u suradnji s Uredom načelnika poslove obavlja poslove iz područja pripreme i provođenja akata u vezi s gospodarenjem nekretninama u vlasništvu Općine Punat, te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Članak 7.

Odsjek za proračun, financije, gospodarstvo i imovinu obavlja poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine Punat, posebice poslove vezane uz izradu i izvršenje Proračuna, uz izradu polugodišnjeg i godišnjeg obračuna Proračuna, uz izradu ostalih zakonom propisanih izvještaja, uz razrez i naplatu općinskih poreza, naknada i doprinosa, uz obavljanje računovodstvenih poslova, uz vođenje knjigovodstvenih evidencija općinske imovine, uz vođenje poslova osiguranja imovine Općine Punat, uz poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Općinu Punat, te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Članak 8.

Pročelnik upravlja radom Upravnog odjela, a za svoj rad odgovara općinskom načelniku te njegovom zamjeniku.

Predstojnik upravlja radom Ureda načelnika, a za svoj rad odgovara pročelniku, općinskom načelniku te njegovom zamjeniku.

Voditelj odsjeka upravlja radom odsjeka, a za svoj rad odgovara pročelniku, općinskom načelniku te njegovom zamjeniku.

Članak 9.

Pročelnik Upravnog odjela izrađuje Godišnji program rada, koji sadrži prikaz poslova i zadaća iz djelokruga Upravnog odjela za predstojeću proračunsku godinu, te Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada, koji sadrži prikaz ostvarenja poslova i zadaća iz djelokruga Upravnog odjela za proteklu godinu.

Godišnji programa rada izrađuje se do konca mjeseca prosinca, a Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada izrađuje se do konca mjeseca veljače.

Službenici i namještenici Upravnog odjela dužni su sudjelovati u izradi Godišnjeg programa i Izvješća iz stavka 1. ovog članka u okviru poslova i radnih zadaća koje obavljaju.

Pročelnik Upravnog odjela donosi Godišnji program i Izvješće iz stavka 1. ovog članaka po dobivenoj suglasnosti općinskog načelnika.

Članak 10.

Sistematizacijom radnih mjesta u Upravnom odjelu utvrđuju se radna mjesta u Upravnom odjelu, stručni i drugi uvjeti za njihovo obavljanje, opis poslova i zadaća pojedinog radnog mjesta, te broj izvršitelja.

Sistematizacija radnih mjesta iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ovog Pravilnika i predstavlja Dodatak I. ovom Pravilniku.

Članak 11.

Službenici i namještenici primaju se u službu u pravilu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 90 dana.

Službenici i namještenici dužni su se osposobljavati i usavršavati u cilju unaprjeđenja poslova na koje su raspoređeni.

Članak 12.

Službenici i namještenici dužni su imati položen državni stručni ispit.

Ukoliko prilikom prijama u službu i rasporeda na radno mjesto službenici i namještenici nemaju položen državni stručni ispit, dužni su ga položiti u roku godine dana od prijama u službu.

Članak 13.

Službenici i namještenici zatečeni na radu u Upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaće i druga prava prema dotadašnjim rješenjima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom.

Osobe ovlaštene za donošenje rješenja iz članka 5. stavaka 1. i 2. Zakona, donijet će rješenja o rasporedu službenika i namještenika najkasnije u roku 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 14.

Neovisno o odredbama ovog Pravilnika, zatečeni službenici i namještenici koji imaju za jedan stupanj stručnu spremu nižu od stručne spreme koja je propisana za radno mjesto na kojem su zatečeni na dan stupanja na snagu Zakona, mogu i dalje obavljati poslove koji odgovaraju poslovima radnog mjesta na kojem su zatečeni ako su na dan stupanja na snagu Zakona imali najmanje deset godina radnog staža.

Službenici i namještenici zatečeni na dan stupanja na snagu Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: Uredba) sa strukom različitom od struke utvrđene ovim Pravilnikom, mogu biti raspoređeni na radna mjesta koja odgovaraju poslovima radnog mjesta na kojem su zatečeni ako ispunjavaju ostale uvjete za raspored na radno mjesto.

Članak 15.

Osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist.

Osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja sveučilišni ili stručni prvostupnik struke.

Članak 16.

Osobama koje su stekle odgovarajući akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/2007), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (KLASA: 110-01/08-01/1 URBROJ: 2142- 02-01-08-1 od 2. prosinca 2008. godine i KLASA: 110-01/ 08-01/1 URBROJ: 2142-02-01-09-3 od 3. lipnja 2009. godine).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 110-01/10-01/2

Ur. broj: 2142-02-02-2-10-1

Punat, 10. kolovoza 2010.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mladen Juranić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=686&mjesto=51521&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr