SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 17. Petak, 7. svibnja 2010.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

18.

Gradonačelnik Grada Crikvenice, na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09), dana 28. travnja 2010. godine, donosi

PRAVILNIK
o volontiranju i stručnoj praksi

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se volontiranje i stručna praksa u gradskoj upravi Grada Crikvenice te gradska potpora volontiranju u lokalnoj zajednici.

Pojmovnik

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

Volontiranje radi osposobljavanja razumijeva primanje volontera-vježbenika radi stjecanja uvjeta radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08).

Godišnji plan volontiranja radi osposobljavanja je plan kojim se određuje broj volontera-vježbenika koji će biti primljeni tijekom određene godine, upravna tijela te poslovi na koje se primaju.

Volontiranje u lokalnoj zajednici razumijeva volontiranje korisnika gradskih stipendija i potpora, kao i druge oblike volontiranja u smislu Zakona o volonterstvu (»Narodne novine« broj 58/07).

Godišnji program potpore volontiranju u lokalnoj zajednici je program kojim Grad potiče provedbu Zakona o volonterstvu u određenoj godini.

Stručna praksa je praksa koju obavljaju učenici i studenti u okviru obrazovnih programa čiji su polaznici.

Tijelo rasporeda je upravno tijelo u kojem se obavlja volontiranje, odnosno stručna praksa.

Stručno tijelo je upravno tijelo koje obavlja stručne, administrativne i druge poslove vezane uz volontiranje, odnosno obavljanje stručne prakse.

Mjesto volontiranja/prakse

Članak 3.

Volonter ili praktikant mogu dio volontiranja, odnosno stručne prakse obaviti izvan tijela rasporeda, u drugome upravnom tijelu ili pravnoj osobi korisniku proračunskih sredstava Grada Crikvenice, u dogovoru pročelnika tijela rasporeda s pročelnikom drugoga upravnog tijela, odnosno ovlaštenom osobom pravne osobe.

Ugovor

Članak 4.

O volontiranju radi osposobljavanja sklapa se pisani ugovor, u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U ime Grada ugovor potpisuje pročelnik tijela rasporeda.

Kada volontiranje u lokalnoj zajednici nije uređeno ugovorom o stipendiranju ili drugim ugovorom između Grada i volontera, sklapa se pisani ugovor, u skladu sa Zakonom o volonterstvu. U ime Grada ugovor potpisuje gradonačelnik.

Poslovi

Članak 5.

Volonteri obavljaju poslove određene ugovorom o volontiranju, u skladu s propisima, pravilima struke te uputama pročelnika tijela rasporeda ili službenika koju pročelnik za to ovlasti.

Evidencija, potvrda i radna karakteristika

Članak 6.

Stručno tijelo vodi evidenciju volontiranja i stručne prakse, koja sadrži naročito sljedeće podatke: ime i prezime volontera/praktikanta, tijelo rasporeda i eventualna druga mjesta volontiranja, odnosno stručne prakse, razdoblje te poslove volontiranja, odnosno stručne prakse.

Volonteru/praktikantu izdaje se potvrda o obavljenom volontiranju, odnosno stručnoj praksi. Potvrdu potpisuje pročelnik tijela rasporeda.

Na zahtjev volontera/praktikanta, pročelnik tijela rasporeda dužan mu je najkasnije u roku od 15 dana izdati pisanu radnu karakteristiku o kvaliteti volontiranja, odnosno obavljanja stručne prakse.

Potvrda i radna karakteristika prilažu se evidenciji iz stavka 1. ovoga članka.

Materijalna i druga prava

Članak 7.

Materijalna prava, prava vezana uz zaštitu na radu te druga propisana prava volonter/praktikant ostvaruje u skladu s posebnim propisima.

Prekid volontiranja/prakse

Članak 8.

Pretpostavke za prijevremeni prestanak volontiranja uređuju se ugovorom o volontiranju.

Pročelnik tijela rasporeda može prekinuti obavljanje stručne prakse kada za to postoje opravdani razlozi.

II. VOLONTIRANJE RADI OSPOSOBLJAVANJA

Članak 9.

Stručno tijelo za volontiranje radi osposobljavanja je upravno tijelo u čijem su djelokrugu službenički odnosi.

Članak 10.

Stručno tijelo:

- od pročelnika upravnih tijela prikuplja podatke o potrebama za volontiranjem,

- u okviru pripreme proračuna, gradonačelniku predlaže godišnji plan, koji gradonačelnik donosi u roku od 30 dana od donošenja proračuna za godinu na koju se plan odnosi,

- obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz postupak javnog poziva iz članka 12. ovog Pravilnika,

- prati i osigurava provedbu godišnjeg plana te, prema potrebi, tijekom godine gradonačelniku predlaže izmjene i dopune godišnjeg plana,

- obavlja druge poslove određene ovim Pravilnikom.

Članak 11.

Prilikom iskazivanja potreba za volontiranjem iz članka 10. podstavka 1. ovog Pravilnika, pročelnici upravnih tijela u obzir će uzeti prioritetne potrebe službe te prostorne i tehničke mogućnosti za volontiranje.

Članak 12.

Volonteri-vježbenici primaju se u skladu s godišnjim planom, na temelju javnog poziva koji se objavljuje na web stranici i na oglasnoj ploči Grada. Pročelnik tijela rasporeda može odrediti da javni poziv bude objavljen i u lokalnom glasilu.

Javni poziv mora biti otvoren najmanje osam dana.

Odabir između kandidata koji se pravovremeno i potpunim prijavama odazovu na javni poziv te ispunjavaju uvjete naznačene u pozivu obavlja pročelnik tijela rasporeda. Pročelnik nije dužan obaviti odabir.

U roku od 30 dana od isteka roka javnog poziva pročelnik odlučuje o odabiru te svim kandidatima dostavlja pisanu obavijest o tome koji je kandidat primljen, odnosno obavijest da odabir nije obavljen.

Članak 13.

Kao volonter-vježbenik ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke za prijam u službu, propisane Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 14.

Volontiranje radi osposobljavanja ne može trajati duže od trajanja vježbeničkog staža propisanog Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

III. VOLONTIRANJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Članak 15.

Stručno tijelo za volontiranje u lokalnoj zajednici je upravno tijelo u čijem su djelokrugu društvene djelatnosti.

Članak 16.

Stručno tijelo:

- u okviru pripreme proračuna, gradonačelniku predlaže godišnji program potpore volontiranju u lokalnoj zajednici, koji se donosi uz proračun,

- prati i osigurava provedbu godišnjeg programa te, prema potrebi, tijekom godine gradonačelniku predlaže izmjene i dopune godišnjeg programa,

- obavlja druge poslove određene ovim Pravilnikom.

IV. STRUČNA PRAKSA

Članak 17.

Stručno tijelo za stručnu praksu je upravno tijelo u čijem su djelokrugu kadrovskih poslovi.

Članak 18.

Stručno tijelo:

- odlučuje o zamolbama za obavljanje stručne prakse, u suradnji s pročelnicima drugih upravnih tijela, u okviru proračunskih sredstava planiranih za tu namjenu,

- prati i osigurava provedbu stručne prakse,

- obavlja druge poslove određene ovim Pravilnikom.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

U razdoblju od stupanja na snagu ovoga Pravilnika do 31. prosinca 2010. godine, gradonačelnik može, na prijedlog pročelnika tijela rasporeda, odobriti volontiranje bez prethodnog donošenja godišnjeg plana volontiranja radi osposobljavanja, odnosno godišnjeg programa potpore volontiranju u lokalnoj zajednici, u okviru raspoloživih proračunskih sredstava.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

Pravilnik se objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« te na oglasnoj ploči i web stranici Grada Crikvenice.

Klasa: 112-01/10-01/14

Ur. broj: 2107/01-04/1-10-2

Crikvenica, 28. travnja 2010.

Gradonačelnik
Grada Crikvenice
Damir Rukavina, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=670&mjesto=10003&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr