SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 16. Četvrtak, 29. travnja 2010.
TURISTIČKA ZAJEDNICA TZ GRADA KRALJEVICE
Moscenicka_draga-001

1.

Na temelju odredbe članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« broj 152/08) Skupština Turističke zajednice Grada Kraljevice, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na sjednici održanoj dana 22. travnja 2010. godine, donijela je

STATUT
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KRALJEVICE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Turistička zajednica grada Kraljevice (u daljnjem tekstu: Zajednica) je pravna osoba čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma, te pravne i fizičke osobe neposredno povezane s tim djelatnostima na području grada Kraljevice.

Članak 2.

Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma.

Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.

Članak 3.

Turistička zajednica Grada Kraljevice pravni je sljednik Turističke zajednice Grada Kraljevice upisane u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma, list broj 94, stranica A, upisni broj 73 (klasa: 334-03/94-03/91 urbroj: 529- 02/94-0004) od 22. prosinca 1994. godine.

Članak 4.

Naziv Zajednice je »Turistička zajednica grada Kraljevice«.

Skraćeni naziv Zajednice je: TZ Kraljevica.

Sjedište zajednice je u Kraljevici.

Članak 5.

Zajednica ima pečat okruglog oblika, po čijem obodu je ispisan tekst: »TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA«, a u unutrašnjem obodu s tekstom: »KRALJEVICA«. U središtu pečata nalazi se znak Zajednice. Promjer pečata je 35 mm.

O broju i načinu korištenja pečata odlučuje direktor Turističkog ureda.

Zajednica ima i štambilj četvrtastog oblika dimenzija 50 x 20 mm koji sadrži naziv Zajednice.

Članak 6.

Zajednica ima znak u obliku stiliziranog grba obitelji Zrinski, kakav se nalazi na grlu šterne u kraljevičkom kaštelu. Na kruni toga grba ispisana je riječ: »Kraljevica«, slovima u obliku rimske kapitale.

O promjeni sadržaja i oblika znaka iz stavka 1. ovog članka odlučuje posebnom odlukom Turističko vijeće, a o načinu korištenja znaka odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 7.

Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma.

Članak 8.

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice, Zajednica ima Turistički ured.

Članak 9.

Polazeći od načela racionalnosti, Zajednica osniva podružnice za područje turističkih mjesta Bakarac i Kraljevica kao i ostalih mjesta koja budu proglašena turističkima (u daljnjem tekstu: Turističko društvo).

Turističko društvo je ustrojstvena jedinica Zajednice koja obavlja dio djelatnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 10.

Rad Zajednice je javan, a osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

Članak 11.

Djelatnost Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti i Zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti osim onih djelatnosti taksativno navedenih u članku 10. stavak 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08), niti Zajednica smije imati ulog u temeljenom kapitalu trgovačkog društva.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 12.

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Zajednice te razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda a osobite zaštite okoliša, Zajednica ima sljedeće zadaće:

- promoviranje turističke destinacije na razini grada samostalno i putem udruženog oglašavanja,

- upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada,

- sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou grada,

- sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,

- poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,

- izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou grada,

- poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,

TZ Grada Kraljevice

- redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama), radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,

- izdavanje turističkih promotivnih materijala,

- obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,

- poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,

- koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,

- poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,

- poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje grad čine turistički prepoznatljivim i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,

- vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,

- dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području grada,

- provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista,

- poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,

- organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda grada sukladno smjernicama skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice,

- ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,

- obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.

Zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija.

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 13.

Zajednica ima obvezatne i počasne članove, a može imati i dragovoljne članove.

Članak 14.

Obvezatni članovi Zajednice su sve domaće pravne i fizičke osobe koje na području Zajednice imaju svoje sjedište ili podružnice, pogone ili filijale i slično (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koje ostvaruju prihod obavljanjem ugostiteljskih i turističkih, te s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se i na podružnice, predstavništva i druge oblike fizičkih i pravnih osoba koje imaju sjedište u turističkom mjestu.

Pravne i fizičke osobe postaju obvezatni članovi Zajednice danom osnivanja Zajednice ili danom početka obavljanja djelatnosti na području Zajednice.

Članak 15.

Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje: prestankom rada Zajednice, prestankom pravne ili smrću fizičke osobe te djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe, prestankom poslovne jedinice, promjenom sjedišta, prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

Na prestanak obvezatnog članstva ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.

Članak 16.

Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća može imenovati domaće i strane fizičke osobe počasnim članom Zajednice ako su one posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području Zajednice.

Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica Skupštine bez prava odlučivanja i ne mogu biti birani u tijela Zajednice.

Članak 17.

Skupština Zajednice može donijeti odluku o učlanjenju pravnih i fizičkih osoba koje nisu obvezatni članovi Zajednice kao dragovoljnih članova u Zajednicu na njihov zahtjev.

Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem, neplaćanjem članarine duže od tri mjeseca ili isključenjem. Odluku o isključenju dragovoljnog člana donijeti će Skupština Zajednice ukoliko se taj član ne pridržava odredaba ovoga Statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.

Članak 18.

Obvezatni i dragovoljni članovi Zajednice imaju prava, obveze i odgovornosti da:

- oni ili njihovi predstavnici biraju i budu birani u tijela Zajednice,

- upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u njenom radu,

- daju inicijative koje imaju za cilj jačanje ili promicanje turizma na području Zajednice,

- predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje,

- usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu s Zakonom i ovim Statutom,

- predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim akcijama u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanju turističkog okružja i zaštite čovjekovog okoliša na području Zajednice,

- predlažu pomaganje razvoju turizma i u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena,

- razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke,

- putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i rade na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti,

- daju inicijative za donošenje mjera i propisa iz područja turizma,

- koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice,

- predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata,

- budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela i o materijalno-financijskom poslovanju,

- sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira,

- provode odluke i zaključke što ih donesu tijela Zajednice,

- zastupaju dogovorene stavove Zajednice u Turističkoj zajednici županije,

- razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice,

- daju podatke i izviješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice,

- pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice.

Počasni članovi imaju prava iz prethodnog stavka alineje 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14 i 15 ovog članka.

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 19.

Tijela Zajednice su: Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor i predsjednik Zajednice.

a) Skupština Zajednice

Članak 20.

Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Skupštinu Zajednice čine predstavnici fizičkih osoba članova Zajednice i predstavnici pravnih osoba članova Zajednice, na način da svaki predstavnik u skupštini predstavlja određeni broj članova, s time da predstavnici članova Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu skupštine.

Broj predstavnika članova skupštine iz stavka 2. ovoga članka utvrđen je razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu Zajednice, ali jedan član može imati maksimalno 40% predstavnika u skupštini.

Kao udio u prihodu Zajednice iz stavka 3. ovoga članka, računaju se članarina i 25% boravišne pristojbe koje je taj član uplatio Zajednici u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za skupštinu Zajednice, pa se sukladno tome broj predstavnika članova skupštine Zajednice određuje na sljedeći način:

Članovi koji sudjeluju s 2% - 10% prihoda zajednice imaju jednog predstavnika

Članovi koji sudjeluju s 10% - 20% prihoda zajednice imaju dva predstavnika

Članovi koji sudjeluju s 20% - 30% prihoda zajednice imaju tri predstavnika

Članovi koji sudjeluju s 30% - 40% prihoda zajednice imaju četiri predstavnika

Članovi koji sudjeluju s više od 40% prihoda zajednice imaju pet predstavnika

Članovi zajednice s područja zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu zajednice ispod 2% određuju zajedničke predstavnike.

1. Članovi koji prihod ostvaruju obavljanjem turističkih djelatnosti određuju jednog predstavnika (tur. Agencije, manji hoteli, pansioni)

2. Članovi koji ostvaruju prihod obavljanjem ugostiteljske djelatnosti određuju jednog predstavnika

3. Članovi koji ostvaruju prihod obavljanjem trgovine određuju jednog predstavnika

4. Članovi koji ostvaruju prihod u djelatnosti s turizmom neposredno povezani određuju jednog predstavnika.

Ako tijekom mandata dođe do promjene udjela u prihodima za više od 10%, broj predstavnika članova skupštine iznova će se utvrditi prema stavku 3. ovoga članka, a promjenu utvrđuje skupština Zajednice istodobno s donošenjem godišnjega financijskog izvješća.

Članak 21.

Skupština Zajednice:

- donosi Statut Zajednice,

- donosi Poslovnik o radu Skupštine,

- donosi odluku o osnivanju, ustroju te pravima i dužnostima Turističkog društva,

- bira i razrješava članove Turističkog vijeća,

- bira i razrješava članove Nadzornog odbora,

- donosi godišnji program rada, financijski plan i godišnje financijsko izvješće Zajednice i Turističkog društva,

- imenuje i razrješava počasne članove Zajednice po prijedlogu Turističkog vijeća,

- odlučuje o zahtjevu za dragovoljno članstvo,

- donosi odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda,

- utvrđuje visinu članarine dragovoljnih članova Zajednice,

- bira predstavnike Zajednice u Skupštinu Turističke zajednice Primorsko-goranske županije,

- donosi Pravilnik o radu Skupštine Zajednice,

- daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa,

- razmatra pitanja koja proizlaze iz zadaća Zajednice te predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje i rješavanje,

- prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno Zakonom i ovim Statutom.

Članak 22.

Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.

Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

- opozivom od strane člana Zajednice čiji je predstavnik,

- prestankom rada člana Zajednice, čiji je predstavnik,

- na osobni zahtjev.

Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu s zadaćama Zajednice ili je uopće ne obavlja.

Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran član Skupštine kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

Članak 23.

Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.

Članak 24.

Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.

Sjednica Skupštine održava se najmanje dva puta godišnje.

Sjednica Skupštine sazvati će se i u slučaju:

- izbora članova Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora ako se njihov broj smanji za više od 1/4;

- izbora predsjednika Zajednice,

- ako zahtjev za sazivanje Skupštine podnese Nadzorni odbor, Turističko vijeće, najmanje 1/10 članova Skupštine ili direktor Turističkog ureda.

Podnosilac zahtjeva za sazivanje sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.

Ako predsjednik Zajednice u slučaju iz stavka 3. ovog članka ne sazove Skupštinu Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu sazvati Turističko vijeće, Nadzorni odbor ili 20% članova Skupštine.

Članak 25.

Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine Zajednice.

Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije određeno.

Način sazivanja i vođenja sjednica Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Skupštine uređuje se Poslovnikom.

b) Turističko vijeće

Članak 26.

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice i odgovorno je Skupštini Zajednice.

Članak 27.

Turističko vijeće Zajednice:

- provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,

- predlaže Skupštini osnovne smjernice, godišnji program rada i financijski plan Zajednice, te godišnje financijsko izvješće,

- podnosi skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,

- upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu, te sukladno programu rada i financijskom planu,

- imenuje i razrješava direktora Turističkog ureda i voditelja podružnice nakon provedenog javnog natječaja,

- zahtjeva i razmatra izvješće direktora Turističkog ureda o njegovom radu i radu Turističkog ureda, te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća,

- donosi opće akte za stručnu službu turističke zajednice,

- odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s financijskim planom,

- donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice,

- utvrđuje prijedlog Statuta,

- priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština Zajednice,

- donosi Poslovnik Turističkog vijeća,

- potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet,

- utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,

- daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora,

- odlučuje i obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Članak 28.

Turističko vijeće Zajednice ima predsjednika i osam članova koje bira skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i sl.).

Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

Članak 29.

Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.

Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

- razrješenjem od strane Skupštine Zajednice,

- na osobni zahtjev.

Član Turističkog vijeća može se opozvati ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ili ako ne provodi odluke Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran član kojemu je ta funkcija prestala na jedan od načina iz stavka 1. ovog članka.

Članak 30.

Turističko vijeće radi na sjednicama.

Predsjednik Zajednice saziva i presjeda sjednici Turističkog vijeća.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika Zajednice, sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika Zajednice kojeg on odredi i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

Članak 31.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova Vijeća.

Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Članak 32.

Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.

Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

Način i vođenje sjednice Turističkog vijeća način odlučivanja i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuju se Poslovnikom.

c) Nadzorni odbor

Članak 33.

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.

Nadzorni odbor ima najmanje tri člana, a čine ga članovi koje bira skupština Zajednice iz redova svih članova Zajednice i član kojeg delegira turističko vijeće turističke zajednice županije.

Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika.

Članom Nadzornog odbora ne može biti član drugih tijela iste Zajednice.

Članak 34.

Nadzorni odbor nadzire najmanje dva puta godišnje:

- vođenje poslova Zajednice,

- materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice i Turističkog društva,

- izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor najmanje dva puta godišnje podnosi pismeno izvješće Skupštini Zajednice i Turističkom vijeću Zajednice te turističkom vijeću turističke zajednice županije čiji je Zajednica član.

U izvješću iz stavka 2. ovoga članka nadzorni odbor dužan je posebno navesti: djeluje li Zajednica u skladu sa zakonima i aktima Zajednice te odlukama skupštine i turističkog vijeća, jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Zajednice i pokazuju li ispravno stanje, ocjenu o poslova

nju i vođenju poslova, da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri, te mišljenje i savjete o mogućnosti poboljšanja njihove provedbe.

Članak 35.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.

Odbor radi u punom sastavu.

Način sazivanja i vođenja sjednice Nadzornog odbora i druga pitanje vezana za održavanje sjednice Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom kojeg donosi Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Članak 36.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članu nadzornog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran ako je opozvan od strane tijela koje ga je izabralo, odredilo za člana odnosno imenovalo, ili na osobni zahtjev.

Član Nadzornog odbora može se opozvati ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice.

Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran član kojemu je na način iz stavka 2. ovog članka prestao mandat.

d) Predsjednik Zajednice

Članak 37.

Zajednica ima predsjednika Zajednice koji predstavlja Zajednicu.

Dužnost predsjednika Zajednice obnaša gradonačelnik koji je ujedno i predsjednik skupštine Zajednice i predsjednik turističkog vijeća Zajednice.

U trenutku razrješenja gradonačelnika sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave prestaje njegova dužnost predsjednika Zajednice, te u navedenom slučaju dužnost predsjednika obnaša povjerenik sukladno propisu koji regulira izbore općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 38.

Predsjednik Zajednice:

- predstavlja Zajednicu,

- saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,

- saziva i predsjeda Turističkom vijeću,

- organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,

- brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,

- pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,

- brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,

- potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

- obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Članak 39.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika Zajednice, Skupštini zajednice predsjedava zamjenik predsjednika Zajednice kojeg on odredi i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

e) Radna tijela

Članak 40.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati stalna ili privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE

Članak 41.

Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda.

Direktor Turističkog ureda može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.

Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

VI. TURISTIČKO DRUŠTVO

Članak 42.

Za područje jednog ili više turističkih mjesta sa područja Zajednice, Skupština Zajednice osniva Turističko društvo.

Članak 43.

Turističko društvo kao ustrojstvena jedinica Zajednice može obavljati slijedeće poslove:

- vođenje popisa turista za područje turističkog mjesta odnosno Turističkog društva,

- dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu za područje turističkog mjesta odnosno Turističkog društva,

- informiranje turista o turističkim potrebama, kao i o kulturnim zbivanjima i znamenitostima turističkog mjesta,

- organizacija, provođenje svih radnih promocija turističkog proizvoda mjesta sukladno godišnjem planu i programu Turističkog društva i smjernicama zajednica,

- poticanje i organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora i zaštite čovjekova okoliša na području mjesta,

- i ostale poslove utvrđene odlukom o osnivanju društva.

U odluci o osnivanju Turističkog društva određuje se predmet poslovanja društva.

Članak 44.

Turističko društvo nema svojstvo pravne osobe.

Prava i obveze koje proisteknu iz poslovanja Turističkog društva jesu prava i obveze Zajednice.

Članak 45.

Turističko društvo nosi naziv »Turističko društvo«, a može mu se dodati i naziv turističkog mjesta.

Turističko društvo posluje pod svojim punim nazivom i uz naznaku svoga sjedišta i naziva i sjedišta Zajednice.

Ovisno o turističkim potrebama mjesta Turističko društvo može poslovati tokom cijele godine ili sezonski.

Članak 46.

Turističko društvo osniva se odlukom Skupštine Zajednice, koja sadrži osobito:

- naziv i sjedište Zajednice

- naziv i sjedište Turističkog društva

- predmet poslovanja Turističkog društva

- način poslovanja (tokom cijele godine ili sezonski)

Odluka o osnivanju Turističkog društva mora biti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 47.

Stručne poslove u Turističkom društvu vodi i organizira voditelj Turističkog društva (u daljnjem tekstu: Voditelj).

Poslove iz prethodnog stavka Voditelj obavlja profesionalno i u okviru prava i dužnosti određenih odlukom o osnivanju turističkog društva i ovim statutom, te u okviru ovlaštenja turističkog vijeća.

Na pravni status Voditelja, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njegovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.

Voditelj turističkog društva odgovara za svoj rad Turističkom vijeću i direktoru Turističkog ureda.

Članak 48.

Turističko društvo upisuje se u upisnik.

Zajednica je dužna prijavu za upis Turističkog društva u upisnik podnijeti Ministarstvu turizma u roku od 15 dana od dana osnivanja Turističkog društva.

Članak 49.

Turističko društvo prestaje:

- odlukom Skupštine Zajednice o prestanku Turističkog društva

- prestankom Zajednice.

VII. TURISTIČKI URED

Članak 50.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice osniva se Turistički ured.

Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu zajednice.

Članak 51.

Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština Zajednice.

Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Ureda.

Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća Zajednice.

Članak 52.

Turistički ured obavlja osobito ove poslove:

- provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,

- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,

- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,

- obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,

- izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,

- daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,

- organizira rad turističko-informativnog centra,

- obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

Članak 53.

Na pravni status zaposlenih u Turističkom uredu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njihovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.

Radnici zaposleni u Turističkom uredu moraju ispunjavati i posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

Direktor Turističkog ureda i radnici na stručnim poslovima na izvršenju zadaća Zajednice koji u trenutku sklapanja ugovora o radu nemaju položen stručni ispit za rad u turističkom uredu (u daljnjem tekstu: stručni ispit), moraju isti položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Radniku iz prethodnog stavka ovoga članka koji ne položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

Položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Članak 54.

Turistički ured Zajednice ima direktora.

Direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće.

Direktor mora ispunjavati posebne uvjete koje propisuje ministar turizma i mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

Članak 55.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Zajednicu do izbora direktora zastupa predsjednik Zajednice.

Članak 56.

Direktora Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju na prijedlog direktora odredi Turističko vijeće iz redova Turističkog vijeća.

Osoba koja zamjenjuje direktora Turističkog ureda ima prava i dužnosti direktora.

Članak 57.

Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice.

Direktor za svoj rad odgovoran je Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

Direktor i drugi radnici zaposleni u turističkom uredu ne mogu biti predsjednicima niti članovima skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice.

Direktoru Turističkog ureda nije dopušteno obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti na području za koje je osnovana Zajednica.

Direktor Turističkog ureda ne smije donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, djeteta ili roditelja.

Direktor turističkog ureda ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice.

Direktor Turističkog ureda:

- provodi odluke Turističkog vijeća,

- organizira izvršavanje zadaća Zajednice,

- zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,

- odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,

- usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,

- odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,

- upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka,

- predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda,

- odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,

- potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

- podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda, najmanje jednom godišnje, te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Turističkog ureda,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Članak 58.

Direktor Turističkog ureda može biti razriješen:

1. na osobni zahtjev,

2. ako zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano,

3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,

4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama,

5. ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda,

6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu direktora i Turističkog ureda.

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora Turističkog ureda predsjednik Zajednice, Skupština Zajednice ili Nadzorni odbor, moraju podnijeti u slučaju iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 5. i 6. ovog članka statuta.

Turističko vijeće razmatra i ispituje navode iz prijedloga za pokretanje postupka za razrješenje direktora Turističkog ureda.

Prije donošenja odluke o razrješenju direktoru se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Odluku o razrješenju direktora Turističkog ureda donosi Turističko vijeće glasovanjem.

U slučaju razrješenja direktora Turističkog ureda, Zajednicu do izbora direktora zastupa predsjednik Zajednice.

VIII. TURISTIČKO-INFORMATIVNI CENTAR

Članak 59.

Radi prikupljanja, obrade i raspačavanja informacija o radu Zajednice Skupština zajednice može odlukom o osnivanju Turističkog ureda ustrojiti Turističko-informativni centar (u daljnjem tekstu: Centar) kao užu organizacijsku jedinicu Turističkog ureda.

Centar nema svojstvo pravne osobe.

Članak 60.

Zadaće Centra su:

- prikupljanje, obrada i raspačavanje informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Zajednice,

- prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice,

- informiranje turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture, i dr.,

- promocija turističkog proizvoda s područja Zajednice,

- davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,

- suradnja s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama,

- drugi poslovi utvrđeni odlukom o osnivanju Centra i drugim aktima Skupštine Zajednice ili Turističkog vijeća.

Centar radi izvršavanja zadataka iz stavka 1. ovog članka može izdavati biltene ili druge periodične publikacije.

Članak 61.

Poslove Centra vodi i organizira voditelj koji za svoj rad i rad Centra odgovara Turističkom vijeću i direktoru turističkog ureda.

Na pravni status voditelja Centra, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njegovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.

Članak 62.

Unutarnja organizacija i ostala pitanja u svezi rada Centra uredit će se općim aktom kojim se ova pitanja uređuju za Turistički ured.

IX. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 63.

Svaki član tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.

Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju.

Direktor Turističkog ureda osobno je odgovoran za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koje mu je utvrdilo tijelo koje ga je izabralo ili imenovalo.

Predsjednik Zajednice osobno je odgovoran za zakonito i savjesno obavljanje svojih dužnosti.

X. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 64.

Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno - u svoje ime i za svoj račun.

Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 65.

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 66.

Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.

Članak 67.

Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice za slijedeću godinu utvrđuje Turističko vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice, do 31. listopada tekuće godine.

Članak 68.

Godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje, te posebno planirane zadatke i financijske planove turističkih društava.

Prijedlog programa rada i financijskog plana Zajednica obavezno dostavlja na razmatranje članovima Skupštine zajednice 8 dana prije održavanja sjednice na kojoj se donosi.

Godišnji program rada i financijski plan Zajednica je dužna dostaviti turističkoj zajednici županije.

Članak 69.

Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan.

Ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana.

Izmjene iz stavka 1. i 2. ovog članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada i godišnjeg financijskog plana.

Članak 70.

Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana odgovorno je Turističko vijeće.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je direktor Turističkog ureda.

Članak 71.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu Turističko vijeće podnosi Skupštini Zajednice i Nadzornom odboru do kraja veljače tekuće godine.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima Zajednice osam dana prije razmatranja na Skupštini Zajednice.

Skupština Zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.

Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu Zajednica je dužna dostaviti turističkoj zajednici županije.

Članak 72.

Zajednica ostvaruje prihode iz boravišne pristojbe i članarine u skladu s posebnim zakonom, proračuna grada Kraljevice, županije te državnog proračuna, zajmova, dragovoljnih priloga i darova, te posebnih sredstava koje po prijedlogu Turističkog vijeća mogu osigurati članovi Skupštine Zajednice i druge zainteresirane osobe.

Zajednica ostvaruje prihode i od imovine u vlasništvu i od obavljanja slijedećih gospodarskih djelatnosti:

- upravljanja javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,

- organiziranja manifestacija i priredbi,

- objavljivanja komercijalnih oglasa na svojim promotivnim materijalima,

- prodavanja suvenira, turističkih karata i vodiča, osim vlastitog promotivnog materijala,

- posredovanja u rezervaciji privatnog smještaja ako u turističkom mjestu za koje je osnovana Zajednica ne postoji registrirana turistička agencija,

- obavljanja drugih poslova i zadaća od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti Zakonom i drugim propisima.

Zajednica se može na temelju posebne odluke turističkog vijeća, financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih prihoda.

Članak 73.

Za djelovanje turističkog društva koristi se najmanje 50% prihoda od boravišnih pristojbi, članarina i prihoda od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz članka 10. stavka 3. ovog Zakona ostvarenih na području za koje je turističko društvo osnovano, preostalih nakon raspodjele sredstava ostalim korisnicima.

Turističko društvo obvezno je sredstva kojima raspolaže sukladno ovom Zakonu, koristiti namjenski u skladu s utvrđenim godišnjim programom rada i financijskim planom.

Turističko društvo predlaže turističkom vijeću Zajednice godišnji program rada i financijski plan, koji su sastavni dio godišnjeg programa rada i financijskog plana Zajednice.

Članak 74.

Domaće i strane pravne i fizičke osobe plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim zakonom.

Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu Zajednici u visini koji posebnom odlukom utvrdi Skupština Zajednice.

Članak 75.

Financijskim planom Zajednice utvrđuje se i dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koji se koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice.

Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće.

Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiro- računu.

Članak 76.

Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja Zajednice.

Članak 77.

Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

XI. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

Članak 78.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, putem turističko-informativnog centra, objavom na oglasnoj ploči Zajednice, odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način.

Članak 79.

Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito i potpuno informiranje javnosti o radu Zajednice.

XII. POSLOVNA TAJNA

Članak 80.

Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, te ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici.

Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

XIII. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 81.

Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitetu čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj

Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

XIV. STATUTI I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 82.

Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).

Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti sa zakonom i drugim propisima.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

Ocjenu ustavnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.

Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 83.

Skupština Zajednice donosi Statut uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice.

Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice većinom glasova.

Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora Turističkog ureda.

Članak 84.

Opći akti Turističkog vijeća su:

1. o ustrojstvu

2. o radnim odnosima, disciplinskoj, materijalnoj odgovornosti zaposlenih

3. o obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalim materijalnim pravima radnika

4. drugi akti utvrđeni Statutom i odlukom Turističkog vijeća.

Članak 85.

Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina članova Skupštine Zajednice.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga.

Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću u roku od osam dana od dana primitka.

Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.

Članak 86.

Statut Zajednice objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice, a opći akti Turističkog ureda na oglasnoj ploči Ureda.

Opći akti zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 87.

Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

Do usklađenja općih akata s odredbama ovog Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.

Članak 88.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice Grada Kraljevice upisane u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma, list broj 94 stranica A, upisni broj 73 (klasa: 334-03/94-03/91) urbroj: 529- 02/94-0004) od 22. prosinca 1994. godine.

Članak 89.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Kraljevica, 22. travnja 2010.

Predsjednik

Josip Turina, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=669&mjesto=60036&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr