SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
OPĆINA VINODOLSKA
7

28.

Na temelju članka 28. stavak prvi alineja prva Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09), a na prijedlog Načelnika Vinodolske općine, uz prijedlog Stožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine, Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 5. sjednici održanoj 10. ožujka 2010. godine donosi

ODLUKU
o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području Vinodolske
općine u 2010. godini

Članak 1.

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilne zaštite, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2010. godini.

Članak 2.

Smjernice se odnose na sljedeće:

1. CIVILNA ZAŠTITA (stožere zaštite i spašavanja zapovjedništva civilne zaštite, postrojbe CZ i druge sposobnosti civilne zaštite)

Sukladno Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, Planu zaštite i spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i materijalnom sklopu, te usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje na sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovna djelatnost, za stožer zaštite i spašavanja, postrojbe civilne zaštite, zapovjedništvo civilne zaštite i druge sposobnosti civilne zaštite iskazati prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07) i ostalim potrebama sustava ZS, te planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja, aktiviranja i drugih aktivnosti.

Paralelno iskazati mogućnosti za osiguranje uvjeta za provođenje edukacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara, te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja, sukladno Planu zaštite i spašavanja.

Sukladno odredbama članka 11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 79/07) Načelnik Vinodolske općine za svoje područje dužan je izraditi nacrt Procjene ugroženosti i predložiti ga Općinskom vijeću na usvajanje uz prethodnu suglasnost Uprave. Župan PGŽ-e osim Procjene ugroženosti izrađuje i predlaže vanjske planove koje je dužno tijekom procesa izrade i donošenja javnosti osigurati dostupnost uvida u predložene vanjske planove na ovim Zakonom propisan način.

Vinodolska općina može povjeriti Procjene ugroženosti (vanjskog plana) sukladno članku 29b. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 79/07) pravnim osobama za stručne poslove u području planiranja zaštite i spašavanja, te ovisno o načinu realizacije izrade nacrta Procjene ugroženosti (prijedloga vanjskog plana) za to treba predvidjeti financijska sredstva u Proračunu.

Članak 3.

2. VATROGASTVO

Proračunom Vinodolske općine za slijedeću godinu potrebno je planirati sredstva za rad vatrogasnih postrojbi i predvidjeti realizaciju izdvojenih sredstava za rad vatrogasnih postrojbi na području Vinodolske općine, sukladno odredbama članka 43., 44. i 45. Zakona o vatrogastvu. Slijedom iznijetoga, za javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe i vatrogasne zajednice, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, te iskazati bitne odrednice materijalno-tehničkog razvoja, kadrovskih kapaciteta (s planiranim obučavanjem, vježbama i sl.), sustava organizacije i djelovanja (dežurstva, dislokacija i sl.), te pregledom financijskih sredstava u Proračunu za te namjene, a sa ciljem jačanja spremnosti za djeloavnje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na području Vinodolske općine.

Kao posebnu Proračunsku stavku potrebno je predvidjeti financijska sredstva za provedbu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2010. godini.

Članak 4.

3. SKLONIŠTA

Za navedene namjene iskazati aktivnosti, projekte i potrebna financijska sredstva iz Proračuna za: tekuće održavanje skloništa, tehničku kontrolu i investicijsko održavanje skloništa s ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i civilizacijskih katastrofa.

Članak 5.

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

(GSS, planinari, kinolozi, ronilački klubovi, radioamateri, aero klubovi.

Za navedene klubove sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i programima u dijelu od značaja za zaštitu i spašavanje, a u suradnji sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Rijeka utvrditi aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna Vinodolske općine. Sukladno

odredbama članka 9. i 11. Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07) pripadnicima gore navedenih udruga građana i popunjavati će se interventne specijalističke postrojbe Državne uprave za zaštitu i spašavanje i specijalističke postrojbe županije i gradova kao imatelj specijalističkih znanja od značaja za sustav zaštite spašavanja.

Članak 6.

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU
I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2010. GODINI

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Realizacija sredstava može se iskazati i kroz godišnju analizu stanja sustava zaštite i spašavanja p.s. U stavki tekuće pričuve od 100.000,00 kn za 2010. godinu, predviđen je dio i za sustav zaštite i spašavanja.

Članak 7.

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Služba hitne medicinske pomoći

Na području Vinodolske općine u okviru Doma zdravlja Crikvenica djeluje služba za hitnu pomoć sa dežurstvom od 24 sata. Smještena je u prostorima Doma zdravlja u Crikvenici. Sustavom GSM veza povezane su sve ekipe, a fiksnom telefonijom uspostavlja se veza sa centrima 112 i međusobno (Grad Crikvenica- Vinodolska općina - Grad Novi Vinodolski). U ovom trenutku Dom zdravlja ne raspolaže s potencijalima za slučaj većih nesreća i katastrofa te je stoga potrebno planirati opremanje ekipa HMP sa opremom i vozilima kako bi mogli intervenirati i u situacijama većih nesreća i katastrofa.

S postojećim potencijalima može se intervenirati u slučaju stradanja vezano uz prometne nesreće te havarije manjih razmjera.

Socijalna služba - Centar za socijalnu skrb

Na području Vinodolske općine djeluje Centar za socijalnu skrb, za područje tri jedinica lokalne samouprave u kojemu su zaposleni stručni djelatnici na obavljanju poslova i zadataka iz područja socijalne skrbi, a u skladu s važećim pravnim propisima koji reguliraju ovu oblast. U slučaju nekih izvanrednih situacija ova služba u koordinaciji s ostalim službama preuzima brigu o pojedinim kategorijama stanovništva kojima će takova pomoć i skrb biti potrebna.

Gradsko društvo Crvenog križa Crikvenice

Gradsko društvo Crvenog križa Crikvenice kao vodeće humanitarne organizacije područja Grada Crikvenice i susjedne općine brine se o siromašnim osobama u društvu i pomaže im prema mogućnostima, organizira i druge humanitarne akcije sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa. Kao jedna od zadaća je osposobljavanje članstva i građana za njihovu samozaštitnu funkciju u oružanim sukobima i drugim izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je obnoviti i kvalitetno opremiti ekipe, jer postojeća oprema je zastarjela i dotrajala, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja.

Veterinarska ambulanta Crikvenica

Obavljanje javnih ovlasti iz područja veterinarstva vrši Veterinarska ambulanta Crikvenica. Mjere zaštite zdravlja životinja, te mjere zaštite životinja od zaraznih bolesti koji se provode radi osiguranja uzgoja i proizvodnje zdravih životinja, higijensko i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda. Zaštita ljudi od zoonoze i veterinarska zaštita okoliša također je zakonom propisana obveza veterinarske službe. U situaciji veće epidemije i drugih izvanrednih situacija uključuje se nadležno Ministarstvo RH.

Poljoprivredno savjetodavna služba

Za zaštitu bilja i biljnih proizvoda i dalje će se razvijati Poljoprivredno savjetodavnu službu preko Poljoprivredne zadruge »Plodovi Vinodola« kako bi se poljoprivredni proizvođači mogli što kvalitetnije obučiti i zaštititi svoju proizvodnju od štetnih posljedica mogućih biljnih bolesti većih razmjera.

Komunalno trgovačko društvo Vodovod »Žrnovnica« d.o.o.

KTD Vodovod »Žrnovnica« d.o.o. Novi Vinodolski je komunalno poduzeće čiji osnivač je Grad Novi Vinodolski i susjedna Vinodolska općina. Djelatnost ovog poduzeća je isključivo distribucija vode.

GKTD »Ivanj« d.o.o. Novi Vinodolski, obavlja kao ugovarač - koncesionar niz aktivnosti na uređenju okoliša odnosno javnih površina, održavanje i uređenje groblja, odvoz komunalnog i tehnološki neopasnog otpada. Prikupljanje otpada odlaže se na lokaciji - komunalnog otpada »Duplje« u Novom Vinodolskom kao privremenom odlagalištu. S obzirom da su već davno pokrenute određene aktivnosti za sanaciju ovog odlagališta, u toku 2010. godine potrebno je nastaviti sa započetim aktivnostima, kako bi se ovo odlagalište saniralo, a istovremeno uključilo se u projekt zajedničkog odlagališta otpada na području Primorsko-goranske županije. Isto tako nastaviti sa sanacijom i uređenjem pročistača otpadnih voda čije neuređenje bi izazvalo velike štete na okoliš.

Ostale pravne osobe

Na području Vinodolske općine registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa.

Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavljati će Stožer zaštite i spašavanja Vinodolske općine.

Članak 8.

6 . ZAVRŠNE ODREDBE

Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa.

U toku 2010. godine potrebno je osposobiti stožer zaštite i spašavanja za brzo i kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim situacijama, kao i jačati dijelove sustava zaštite i spašavanja osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u izvanrednim situacijama.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/1

Ur. broj: 2107-03/10-01-3-10

Bribir, 10. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica Vijeća

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v. r.

 

Odluka o donošenju Smjernica   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=668&mjesto=91253&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr