SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 5. Ponedjeljak, 22. veljače 2010.
OPĆINA LOPAR
73

4.

Na temelju članka 17. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 14. siječnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o kriterijima za obračun troškova gospodarenja
komunalnim otpadom

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom na području Općine Lopar.

Članak 2.

Troškovi gospodarenja komunalnim otpadom obuhvaćaju troškove određene zakonom kojim se propisuje način gospodarenja otpadom.

Troškovi gospodarenja komunalnim otpadom obračunavaju se prema kriterijima kako slijedi:

Domaćinstva - prema broju članova;

Domaćinstva koje vrše iznajmljivanje apartmana i soba do trideset ležajeva - prema registriranom ležaju;

Kuće za smještaj radnika - po prijavljenom radniku;

Kuće za odmor - fiksna naknada;

Autokampovi, pansioni i hoteli preko trideset ležajeva - po noćenju;

Svi ostale vrste gospodarstva - prema količini (obujmu) i intenzitetu odvoza.

Članak 3.

Visinu cijene, način obračuna i način plaćanja usluge gospodarenja komunalnim otpadom određuje cjenikom Komunalno društvo LOPAR VRUTAK d.o.o. (u daljnjem tekstu: Komunalno društvo).

Cjenik iz stavka 1. ovoga članka Komunalno društvo donosi sukladno pozitivnim propisima.

Članak 4.

Cijena komunalne usluge iz članka 3. ove Odluke određuje se prema kriterijima određenim u članku 2.

Članak 5.

Intenzitet odvoza otpada, sukladno mjesnim potrebama određuje Komunalno društvo.

Članak 6.

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom prenio na korisnika i o tome obavijestio Komunalno društvo.

Obveznici iz st. 1 ovog članka plaćaju isporučitelju uslugu odvoza otpada sukladno čl. 4. ove Odluke ako se njihova nekretnina nalazi na području Općine Lopar.

Članak 7.

Na području Općine Lopar isporučitelj usluge organizira redovni odvoz komunalnog otpada u dane i vrijeme određeno programom odvoza komunalnog otpada.

Program odvoza komunalnog otpada donosi isporučitelj usluge i o istom obavještava obveznike plaćanja komunalnih usluga.

Članak 8.

Obveznik plaćanja komunalne usluge je dužan pismeno izvijestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese, broju članova domaćinstava, broju ležaja za iznajmljivanje kao i o svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Ukoliko obveznik plaćanja komunalne usluge ne postupi po st. 1. ovog čl., njegova obveza plaćanja teče sve do trenutka saznanja isporučitelja usluge o nastaloj promjeni.

Članak 9.

Obveznik plaćanja može račun za pruženu komunalnu uslugu platiti na način utvrđen važećim propisima.

Rok za podmirenje računa je 21 (slovima: dvadeset i jedan) dan od dana ispostave računa.

Ukoliko obveznik plaćanja ne plati račun u navedenom roku, isporučitelj zaračunava zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 10.

Podaci o broju članova domaćinstva ili prijavljenom broju turističkih postelja dobivat će se od nadležnih službi MUP-a (Policijske postaje) i Županijskog ureda za turizam te uvidom na terenu.

Članak 11.

Obveznici plaćanja komunalne usluge odgovaraju za održavanje posuda za otpad te su dužni posude iznositi na pražnjenje prema kalendaru odvoza, neposredno uz najbližu prometnicu kojom prolazi komunalno vozilo isporučitelja usluge te ih nakon pražnjenja vratiti u svoj stambeni objekt do sljedećeg pražnjenja.

Članak 12.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. ožujka 2010. godine.

Klasa: 011-03/10-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/10-03

Lopar, 14. siječnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Paparić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=658&mjesto=51281&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr