SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 4. Ponedjeljak, 15. veljače 2010.
OPĆINA VINODOLSKA

7.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( »Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04 (Uredba) i 178/04), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 3. sjednici održanoj 9. prosinca 2009. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA
objekata komunalne infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori, raspored i način održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog programa čine iznos od 5.110.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi:

. Grobna pristojba u iznosu od 100.000,00 kuna

. Komunalna naknada u iznosu od 4.360.000,00 kuna

. prihod od otkupa stanova i stanarine 50.000,00 kuna

. kapitalne potpore PGŽ 300.000,00 kuna

. kapitalne potpore iz proračuna 200.000,00 kuna

. doprinos za šume 100.000,00 kuna

 

5.110.000,00 kuna

 

 

Članak 4.

Sredstva iz predhodnog članka raspoređuju se na sljedeće namjene:

. izdaci za groblja 100.000,00 kuna

. električna energija 185.000,00 kuna

. javna rasvjeta 400.000,00 kuna

. potrošnja vode 44.000,00 kuna

. održavanje i proširenje javne rasvjete 250.000,00 kuna

. usluga tekućeg i investicijskog

održavanja građev. objekata 180.000,00 kuna

. tekuće i investicijsko održavanje

cesta i mostova 850.000,00 kuna

. tekuće i investicijsko održavanje

spomenika kulture 206.000,00 kuna

. cesta Lič - Lukovo 200.000,00 kuna

. iznošenje i odvoz smeća 450.000,00 kuna

. deratizacija i dezinsekcija 60.000,00 kuna

. održavanje biodiska 180.000,00 kuna

. održavanje groblja 253.990,76 kuna

. izdaci za korištenje Duplje 427.000,00 kuna

. sanacija deponije Duplja 100.000,00 kuna

. održavanje parkova i nasada 400.000,00 kuna

. subvencija autobusnih linija 140.000,00 kuna

. izdaci za vodoprivredu 67.000,00 kuna

. ostala nematerijalna imovina 117.009,24 kuna

. održavanje objekata 400.000,00 kuna

. građevinsko zemljište 100.000,00 kuna

 

U K U P N O 5.110.000,00 kuna

 

 

Nivo održavanja komunalne infrastrukture planiran je u istim ili sličnim veličinama u odnosu na iznose u 2009. godini.

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 5

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se:

* sanacija potpornigh zidova na nerazvrstanim cestama

* sanacija udarnih rupa i asfaltiranje narazvrstanih cesta

* održavanje odvodnih kanala u zahvatu cesta

* signalizacija

Raspored novčanih sredstava po Mjesnim odborima po ovoj poziciji rasporediti će se na osnovu Zaključka Načelnika o načinu rasporeda prema Godišnjem planu nabavki.

Sveukupno za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine: 850.000,00 kuna

- za Zimsku službu, usluga čišćenja i posipavanja nerazvrstanih cesta 35.000,00 kn

- za izradu platoa za autobusnu nadstrešnicu u centru Drivenika te dobavu i ugradnju iste 45.000,00 kn

- prometna signalizacija 24.000,00 kn

- radovi na investicijskom održavanju nerazvrstanih cesta Vinodolske općine 700.000,00 kn. Odsjek za komunalne poslove će za prioritete na prijdlog Mjesnih odbora, na investicijskom održavanju nerazvrstanih cesta Vinodolske općine provesti javnu nabavu u okviru planiranih i osiguranih sredstava.

- nadzor nad radovima na nerazvrstanim cestama (3% vrijednosti radova) 21.000,00 kn

- za hitnu sanaciju - intervenciju 25.000,00 kn

2. ODRŽAVANJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA

Članak 6.

Program obuhvaća sve radove za održavanje zelenih površina koja je potrebno tokom godine izvoditi u cilju urednosti i održavanja zelenih površina u centrima mjesta i to kontunirano i stručno od hortikulture do uređenja naprava u istima.

Za održavanje parkova i zelenih površina planirana su sredstva u visini od 400.000,00 kuna

3. ODRŽAVANJE GROBLJA

Članak 7.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se

* redovito održavanje groblja

(pet groblja), čišćenje prilaza

grobljima 253.990,76 kuna

* Izdaci za groblja (popravci na

grobljima i okolišu) 100.000,00 kuna

 

U K U P N O 353.990,76 kuna

 

 

4. JAVNA RASVJETA

Članak 8.

Program javne rasvjete obuhvaća sljedeće djelatnosti:

- utrošak struje javne rasvjete 400.000,00 kuna

- održavanje javne rasvjete 250.000,00 kuna

 

U K U P N O 650.000,00 kuna

 

 

a) Utrošak struje električne rasvjete planiran je na nivou 2009. godine uz racionalizaciju utroška.

b) Održavanje javne rasvjete svedeno je na izmjenu dotrajalih i pregorjelih sijalica određenog broja dotrajalih rasvjetnih tjela a sve prema jedinačnim cijenama o izvođenju radova.

c) proširenje javne rasvjete odnosi se na postavljanje pojedinačnih rasvjetnih tijela na području općine, a prema zahtjevima MO uz predhodnu konzultaciju odjela za komunalne poslove.

5. IZDACI ZA KORIŠTENJE DEPONIJA »DUPLJE« I ZBRINJAVANJE OPTADA

Članak 9.

. korištenje deponija Duplje 427.000,00 kuna

. sanacija deponije duplja 100.000,00 kuna

. iznošenje i odvoz smeća 450.000,00 kuna

 

U K U P N O 977.000,00 kuna

 

 

6. ODRŽAVANJE »BIO DISKA«

Članak 10.

Održavanje »bio diska« Bribir obuhvaća:

* nadzor i osnovno tekuće održavanje 125.000,00 kuna

* zbrinjavanje nusprodukta 35.000,00 kuna

* pogonska energija 20.000,00 kuna

 

U K U P N O 180.000,00 kuna

 

 

7. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 60.000,00 kuna

8. POTROŠNJA VODE 44.000,00 kuna

9. IZDACI ZA VODOPRIVREDU 67.000,00 kuna

10. ELEKTRIČNA ENERGIJA 185.000,00 kuna

11. TEKUĆE I INVEST. ODRŽ.

GRAĐ. OBJEKATA 180.000,00 kuna

12. CESTA LIČ-LUKOVO 200.000,00 kuna

13. SUBVENCIJA AUTOBUSNIH

LINIJA 140.000,00 kuna

14. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 100.000,00 kuna

15. OSTALA NEMATERIJALNA

IMOVINA 117.009,24 kuna

16. ODRŽAVANJE OBJEKTA 400.000,00 kuna

17. TEKUĆE I INV. ODRŽ:

SPOMENIKA KULTURE 206.000,00 kuna

 

UKUPNO 1 - 17 = 5.110.000,00 kuna

 

 

Članak 11.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-05/09-01/10

Ur. broj: 2107-03/09-01-12-07

Bribir, 9. prosinca 2009.

Predsjednica vijeća
Vinodolske općine
Olga Antonić - Dukić, dr. med. v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=657&mjesto=91253&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr