SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 4. Ponedjeljak, 15. veljače 2010.
OPĆINA VINODOLSKA

5.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 (Uredba) i 178/04), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 3. sjednici održanoj 9. prosinca 2009. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAVANJA
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori, raspored i način održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine iznos od 5.034.301,78 kuna.

Članak 3.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi:

. Grobna pristojba u iznosu od 100.000,00 kuna

. Komunalna naknada u iznosu od 4.120.853,55 kuna

. Tekuće potpore PGŽ 150.000,00 kuna

. Kapitalne potpore 300.000,00 kuna

. Prijenos sredstava iz proteklih godina 363.448,23 kuna

 

5.034.301,78 kuna

 

Članak 4.

Sredstva iz prethodnog članka raspoređuju se na sljedeće namjene:

. električna energija 185.000,00 kuna

. javna rasvjeta 450.000,00 kuna

. potrošnja vode 44.000,00 kuna

. održavanje i proširenje javne rasvjete 412.000,00 kuna

. usluga tekućeg i investicijskog

održavanja građev. objekata 180.000,00 kuna

. tekuće i investicijsko održavanje cesta

i mostova 999.867,93 kuna

. tek. i inv. održ. spomenika kulture 134.000,00 kuna

. tek. i inv. održavanje postrojenja i

opreme 56.597,26 kuna

. cesta Lič-Lukovo 0,00 kuna

. iznošenje i odvoz smeća 150.000,00 kuna

. deratizacija i dezinsekcija 60.000,00 kuna

. održavanje biodiska 180.000,00 kuna

. održavanje groblja 253.990,76 kuna

. izdaci za korištenje Duplje 427.000,00 kuna

. sanacija deponije Duplja 60.000,00 kuna

. održavanje parkova i nasada 869.845,83 kuna

. izdaci na grobljima 10.000,00 kuna

. subvencija autobusnih linija 140.000,00 kuna

. izdaci za vodoprivredu 67.000,00 kuna

. vidikovci - ceste 90.000,00 kuna

. ostala nematerijalna imovina 165.000,00 kuna

. održavanje objekata 100.000,00 kuna

 

U K U P N O 5.034.301,78 kuna

 

Nivo održavanja komunalne infrastrukture planiran je u istim ili sličnim veličinama u odnosu na iznose u 2008. godini.

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 5

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se:

* sanacija potpornigh zidova na nerazvrstanim cestama

* sanacija udarnih rupa i asfaltiranje narazvrstanih cesta

* održavanje odvodnih kanala u zahvatu cesta

* signalizacija

Raspored novčanih sredstava po Mjesnim odborima po ovoj poziciji rasporedit će se na osnovi Zaključka načelnika o načinu rasporeda prema Godišnjem planu nabavki.

Sveukupno za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine: 999.867,93 kune

- za nerazvrstane ceste na području MO Bribir:

- sanacija nerazvrstane ceste Kičeri-Štale (za školu)

- sanacija potpornih zidova i dijela nerazvrstane ceste Ugrini

- sanacija nerazvrstane ceste Jargovo - Soline

- sanacija potpornog zida u Kičeri, Anušići - Guvno

- za nerazvrstane ceste na području MO Grižane

- sanacija nerazvrstane ceste u centru Grižana

- sanacija nerazvrstane ceste Barci

- sanacija nerazvrstane ceste Blaškovići

- sanacija nerazvrstane ceste Kostelj (kod trafostanice)

- sanacija potpornog zida (Bosančić)

- za nerazvrstane ceste na području MO Tribalj

- sanacija obložnog zida Janjevalj

- stabilizacija postojećeg kamenog zida Janjevalj

- sanacija potpornog zida Pećca

- sanacija nerazvrstane ceste prilazna cesta groblju - Tribalj

- za nerazvrstane ceste na području MO Drivenik

- sječa granja i sanacija propusta preko nerazvrstane ceste, uređenje posteljice, te asfaltiranje dijela dionice Cerovići - Kokanj

2. ODRŽAVANJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA

Članak 6.

Program obuhvaća sve radove za održavanje zelenih površina koja je potrebno tokom godine izvoditi u cilju urednosti i održavanja zelenih površina u centrima mjesta i to kontunirano i stručno od hortikulture do uređenja naprava u istima.

Za održavanje parkova i zelenih površina planirana su sredstva u visini od 869.845,83 kune.

3. ODRŽAVANJE GROBLJA

Članak 7.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se

* redovito održavanje groblja

(pet grobalja), čišćenje prilaza

grobljima 253.990,76 kuna

* Izdaci za groblja (popravci na

grobljima i okolišu) 10.000,00 kuna

 

U K U P N O 263.990,76 kuna

 

 

4. JAVNA RASVJETA

Članak 8.

Program javne rasvjete obuhvaća sljedeće djelatnosti:

* utrošak struje javne rasvjete 450.000,00 kuna

* održavanje javne rasvjete 412.000,00 kuna

 

U K U P N O 862.000,00 kuna

 

 

a) Utrošak struje električne rasvjete planiran je na nivou 2008. godine uz racionalizaciju utroška.

b) Održavanje javne rasvjete svedeno je na izmjenu dotrajalih i pregorjelih sijalica određenog broja dotrajalih rasvjetnih tjela, a sve prema jedinačnim cijenama o izvođenju radova.

c) proširenje javne rasvjete odnosi se na postavljanje pojedinačnih rasvjetnih tijela na području općine a prema zahtjevima MO uz predhodnu konzultaciju odjela za komunalne poslove.

5. IZDACI ZA KORIŠTENJE DEPONIJA »DUPLJE« I ZBRINJAVANJE OPTADA

Članak 9.

. korištenje deponija Duplje 427.000,00 kuna

. sanacija deponije Duplja 60.000,00 kuna

. iznošenje i odvoz smeća 150.000,00 kuna

 

U K U P N O 637.000,00 kuna

 

 

6. ODRŽAVANJE »BIO DISKA«

Članak 10.

Održavanje »bio diska« Bribir obuhvaća:

* nadzor i osnovno tekuće održavanje 125.000,00 kuna

* zbrinjavanje nus produkta 35.000,00 kuna

* pogonska energija 20.000,00 kuna

 

U K U P N O 180.000,00 kuna

 

 

7. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 60.000,00 kuna

8. POTROŠNJA VODE 44.000,00 kuna

9. IZDACI ZA VODOPRIVREDU 67.000,00 kuna

10. ELEKTRIČNA ENERGIJA 185.000,00 kuna

11. TEKUĆE I INVEST. ODRŽ.

GRAĐ. OBJEKATA 180.000,00 kuna

12. CESTA LIČ-LUKOVO 0,00 kuna

13. SUBVENCIJA AUTOBUSNIH

LINIJA 140.000,00 kuna

14. VIDIKOVCI - CESTE 90.000,00 kuna

15. OSTALA NEMATERIJALNA

IMOVINA 165.000,00 kuna

16. ODRŽAVANJE OBJEKTA 100.000,00 kuna

17. TEK.I INV. ODRŽ. SPOMENIKA

KULTURE 134.000,00 kuna

18. TEK.I INV. ODRŽ. POSTROJENJA

I OPREME 56.597,26 kuna

 

UKUPNO 1 - 18 = 5.034.301,78 kuna

 

 

Članak 11.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/9

Ur. broj: 2107-03/09-01-12-05

Bribir, 9. prosinca 2009.

Predsjednica vijeća
Općine Vinodolske općine
Olga Antonić - Dukić dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=657&mjesto=91253&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr