SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 51. Utorak, 15. prosinca 2009.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from LOPAR 6355..6356

78.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 5. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Općina), upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji. Pod prihodima iskazani su prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i naknada, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. U rashodima su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje 2010. do 2012. godine, koji su razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema proračunskim klasifikacijama: a) organizacijska, b) ekonomska, c) funkcijska, d) lokacijska, e) programska klasifikacija i izvorima financiranja.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Proračunski korisnici i upravna tijela Općine odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu.

Članak 4.

Namjenski prihodi i primici proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja.

Prihodi i primici iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u Proračun.

Ustanove Općine imaju pravo zadržati i koristiti prihode iz donacija, prihode po posebnim propisima i druge prihode.

Prihodi iz stavka 1. ovog članka obavezno se planiraju u financijskom planu i koriste isključivo za namjene utvrđene planom.

Proračunski korisnici obvezni su o ostvarenju prihoda iz stavka 1. ovoga članka tromjesečno izvješćivati nadležno tijelo općinske uprave.

Članak 5.

Namjenski prihodi iz članka 4. ove Odluke koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima.

Za opseg prenesenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka povećat će se financijski planovi proračunskih korisnika za tekuću godinu.

Članak 6.

Vlastiti prihodi jesu prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna.

Vlastiti prihodi iz stavka 1. ovog članka ne uplaćuju se u Proračun već se koriste za pokriće troškova programa za koje su uprihodovani.

O korištenju namjenskih prihoda koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem vlastite djelatnosti, a koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, odlučuje po godišnjem obračunu financijskog plana upravno vijeće ustanove, odnosno ravnatelj ako tijelo upravljanja nije osnovano.

Članak 7.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima i to tijelima Općinske uprave, ustanovama kojima je Općina osnivač: Dječji vrtić »Viškovo« i Javna ustanova Narodna knjižnica i čitaonica »Halubajska zora« Viškovo (u daljnjem tekstu: ustanove Općine), Turističkoj zajednici Općine Viškovo, predstavniku bošnjačke nacionalne manjine, Mjesnom odboru Marčelji te ostalim korisnicima po pojedinim programima, projektima i aktivnostima.

Članak 8.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene i do visine utvrđene Proračunom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

Članak 9.

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo obvezan je, u roku od osam dana od stupanja na snagu Proračuna, izvijestiti upravne odjele koji su određeni kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna o odobrenim sredstvima u Proračunu a oni su obvezni u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istom sve krajnje korisnike. Proračunski korisnici - Općinske ustanove dužni su Upravnom odjelu za proračun, financije i gospodarstvo u roku od narednih 15 dana dostaviti svoje financijske planove usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu izrađene po mjesecima za cijelu godinu.

Članak 10.

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% prihoda Proračuna bez primitaka ostvarenih u 2009. godini ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.

Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna.

Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama odobrava Općinski načelnik.

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo Općine Viškovo izvršava Proračun i o tome izvještava Općinskog načelnika.

U okviru svog djelokruga i ovlasti Općinski načelnik te pročelnici Upravnih odjela, odgovorni su za provedbu Odluke o izvršavanju proračuna, kako za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, tako i za izvršavanje svih zadataka sukladno namjenama i svotama utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna u okviru pripadajućeg razdjela.

Članak 11.

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo podnosit će Općinskom načelniku mjesečno izvješće o poslovanju Proračuna, a Općinskom vijeću polugodišnje izviješće sa stanjem na dan 30. lipnja i godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca.

Članak 12.

Zaključivanje pisanog ugovora obavezno je kada se sredstva Proračuna izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći iznad 10.000 kuna, te za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova iznad 20.000 kuna. Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik.

U ugovorima za subvencije, donacije i pomoći temeljem natječaja o financiranju javnih potreba utvrdit će se dinamika dodjele sredstava ovisno o visini ukupno odobrenih sredstava. Tako će se sredstva do 10.000 kn dodijeliti u dva navrata (polugodišnje), do 20.000 kn u četiri navrata (kvartalno), a iznad 20.000 kn mjesečno. Kapitalne pomoći veće od 10.000 kn koje se doznačuju po zahtjevu neće se moći isplatiti u cjelokupnom iznosu tijekom prvog polugodišta.

Ugovorima će se obvezati korisnike sredstava da dostave polugodišnje i godišnje izvještaje o realizaciji programa (propisani obrasci za izvještaje FINI odnosno Državnom uredu za reviziju sa specifikacijom utroška sredstava Proračuna Općine Viškovo uz obrazloženje).

Članak 13.

Za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva u Proračunu su utvrđena sredstva za proračunsku zalihu u svoti od 120.000,00 kn.

O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.

O korištenju proračunske zalihe iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik je obvezan svaki mjesec izvijestiti Općinsko vijeće.

Članak 14.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenje o povratu sredstava donosi Odjel za proračun, financije i gospodarstvo na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Članak 15.

Isplata proračunskih sredstava obavlja se temeljem vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije ili naloga za prijenos sredstava koju potpisom ovjerava nalogodavac uz oznaku pozicije Proračuna.

Nalogodavci za izvršenje stavki iz Posebnog dijela Proračuna, temeljem Odluka Općinskog vijeća i Općinskog načelnika su:

1. Za Razdjel. Predstavnička i izvršna tijela - Općinski načelnik,

2. Za Razdjel 2., Glava 1: Ured načelnika - Pročelnica UO Ureda načelnika,

3. Za Razdjel 2., Glava 2: Predškolski odgoj i školstvo i Glava3:Kultura i sport - Pročelnica UO Ureda načelnika,

4. Za Razdjel 2., Glava 4: - Socijalna skrb, primarna zdravstvenu zaštitu i briga o djeci - Pročelnica UO Ureda načelnika,

5. Za Razdjel 3., Glava 1: - UO za proračun, financije i gospodarstvo - Pročelnik/ca UO za proračun, financije i gospodarstvo,

6. Za Razdjel 3., Glava 2: Gospodarstvo - Pročelnik/ca UO za proračun, financije i gospodarstvo.

7. Za Razdjel 4., Glava 1 Prostorno i urbanističko planiranje i Glava 2 Komunalne djelatnosti, zaštita i unapređenje prirodnog okoliša - Pročelnik/ca UO za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju,

8. Za Razdjel 4., Glava 3: Kapitalni projekti - Pročelnik/ ca UO za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.

Članak 16.

Sredstva za tekuće rashode korisnika Proračuna izvršavat će se u približnim dvanaestinama plana, a u skladu s raspoloživim sredstvima.

Rashodi Ustanova Općine i Mjesnog odbora Marčelji koji se financiraju iz Proračuna podmirivat će se direktnim plaćanjem dobavljača dok će se sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene uplatiti na račun Ustanova Općine.

IV. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 17.

Početkom 2010. godine Općina neće biti zadužena.

U 2010. godini Općina će se, radi izgradnje kapitalnog projekta - novog vrtića i jaslica u Viškovu, dugoročno zadužiti uzimanjem kredita u iznosu do 18.000.000 kn. Predviđen je plasman kredita na način da bi se 7.500.000 kn plasiralo u 2010. godini a preostali iznos prema ovjerenim situacijama izvođača, sukladno dinamici radova, u narednom razdoblju. U 2010. godini podmirit će se naknada za odobrenje kredita i rezervaciju sredstava te interkalarna kamata.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da, po dobivenoj suglasnosti Vlade RH, sklopi ugovor o kreditu sa najpovoljnijom bankom u skladu s Odlukom o zaduživanju za financiranje kapitalnog projekta.

Proračunski korisnici - ustanove Općine mogu se zaduživati samo uz suglasnost Općine Viškovo sukladno zakonskim propisima.

V. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 18.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti. Ugovor o oročavanju sklapa Općinski načelnik.

Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihod su Proračuna.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati samo s povratom do 31. prosinca 2010. godine.

Članak 19.

Općinski načelnik može, u skladu s uredbom Vlade, na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojeg inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug.

Općinski načelnik može, u skladu s uredbom Vlade, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje.

Pod dugovima se u ovom članku ne podrazumijevaju dugovi prema Općini s naslova javnih davanja.

VI. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA

Članak 20.

Proračun, proračunski korisnici-ustanove Općine i Mjesni odbor Marčelji primjenjuju proračunsko računovodstvo. Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo obavezan je prikupiti, uskladiti i konsolidirati njihova mjesečne, tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje a za MO Marčelji izraditi financijske izvještaje, sve sukladno zakonskim propisima o financijskom izvješćivanju.

Članak 21.

Kontrola postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, praćenje primjene proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvješćivanja obavljat će se u Upravnom odjelu za proračun, financije i gospodarstvo.

Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže. Ako se prilikom obavljanja kontrole utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Općinski načelnik.

Članak 22.

Upravni odjeli Općine i proračunski korisnici - ustanove Općine obvezni su provoditi postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova sukladno zakonskim propisima.

Plan nabave Općine Viškovo za 2010. godinu donosi Općinski načelnik kao odgovorna osoba.

VII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 23.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda / primitaka i rashoda / izdataka Proračun se mora uravnotežiti izmjenama i dopunama Proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava najviše do 5% rashoda i izdataka na Proračunskoj stavci koja se umanjuje.

Proračunska sredstva koja se odnose na prihode od namjenskog povećanja cijena usluga komunalnih društava u suvlasništvu Općine mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja ovisno o njihovom trošenju.

Općinski načelnik o odobrenoj preraspodjeli sredstava polugodišnje izviješćuje Općinsko vijeće.

Članak 24.

Proračun se izvršava od 1.siječnja do 31. prosinca 2010. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi proračuna za 2010. godinu. Također u Proračunu se iskazuje prihod po osnovi namjenskih sredstava

za razvoj komunalnih društava Autotrolej, Čistoća i Vodovod i kanalizacija iako neće biti ostvaren fizičkom doznakom sredstava na žiro račun Proračuna.

Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2010. godini rashodi su proračuna za 2010. godinu, neovisno o plaćanju.

O namjeni viška prihoda odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja Godišnjeg obračuna Proračuna za 2010. godinu.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 400-08/09-01/11

Ur. broj: 2170-09-09-01-19

Viškovo, 3. prosinca 2009.

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Viškovo
Igor Rubeša, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=646&mjesto=51216&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr