SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 51. Utorak, 15. prosinca 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from LOPAR 6355..6356

143.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07 i 38/09), članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Opatija na sjednici održanoj 8. prosinca 2009. godine donosi

ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2, »Službene novine PGŽ« broj 1/09) u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, razlozi za izmjenu i dopunu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Odluka se donosi temeljem odredbi članka 76. i članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje od 2007. do 2010. godine za Grad Opatiju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/06) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana određen je u PPUG Opatije, grafičkim dijelom - kartografski prikaz 3C Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite i 4A Građevinska područja, s površinom obuhvata Plana cca. 170 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Područje za koje se izrađuje Plan je građevinsko područje naselja, područje mora, te prostor izvan građevinskog područja. U provedbi Plana uočene su nejasnoćeu Planu koje je potrebno analizirati i po potrebi korigirati kroz izmjenu Plana, te isti uskladiti s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a sukladno utvrđenim stavovima u provedbi istog. Osim navedenog potrebno je Plan uskladiti s gospodarskim potrebama, prvenstveno turističkog gospodarstva, kao osnovne gospodarske grane. Bitan element izmjene Plana je i izrada nove katastarske podloge kojom će se Plan uskladiti sa stvarnim stanjem na terenu, a za razliku od sadašnjih podloga koje sačinjavaju i stari katastarski planovi.

RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 6.

Razlozi za izmjenu i dopunu Plana su već prethodno navedeni, kroz ocjenu stanja u obuhvatu, a između ostalog radi se o sljedećim razlozima:

- nemogućnost proširenja ACI marine Ičići (ujedno promjena granica UPU-a Opatija i Ičići na tom dijelu),

- usklađenje Odredbi sa Zakonom (pitanje tavana, etaža i dr.),

- trasa žičare upitna zbog isplativosti,

- ograničene mogućnosti rekonstrukcije dvojnih i skupnih ind.st. građevina izvan postojećih gabarita,

- »predefinirana« odredba za »rekonstrukcije u postojećim gabaritima, odnosno unutar zatečenog GBP-a«. Bolja moguća varijanta unutar postojećih maksimalnih visinskih i tlocrtrnih gabarita i GBP-a.

- nemogućnost gradnje obiteljskih hotela i u S (stambenim) zonama,

- neusklađenost stvarnog stanja sa zastarjelim katastarskim podlogama.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana utvrđeni su sukladno navedenom u prethodnim člancima, između ostalog kako slijedi:

- razmatranje proširenja ACI marine Ičići (ujedno promjena granica UPU-a Opatija i Ičići na tom dijelu),

- usklađenje Odredbi sa Zakonom (pitanje tavana, broja etaža i dr.) i pojašnjenja istih,

- razmotriti ukidanje trase žičare,

- razmotriti omogućavanje rekonstrukcije dvojnih i skupnih ind.st. građevina izvan postojećih gabarita, sukladno samostojećim građevinama,

- razmotriti općenito definiciju »rekonstrukcije u postojećim gabaritima, odnosno unutar zatečenog GBP-a. Bolja moguća varijanta unutar postojećih maksimalnih visinskih i tlocrtrnih gabarita i GBP-a,

- razmotriti mogućnost gradnje obiteljskih hotela i u S (stambenim) zonama,

- provesti usklađenje kartografskih prikaza sa Novom katastarskom izmjerom (izraditi karte na novoj izmjeri sa slojnicama),

- nastavno na prethodno korigirati po potrebi trase prometnica i ostalih pješačkih i kolnih površina, ujedno omogućiti priključke »građevnih zona« na prometnu i komunalnu infrastrukturu sukladno mogućnostima i uvjetima nadležnih tijela.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Za izradu Plana koristiti će se stručna podloga koja se izrađuje za potrebe izrade ove Izmjene Plana u skladu s navedenim ciljevima i programskim polazištima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Plan je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji potrebno izraditi na topografsko katastarskom planu kojeg će činiti katastarski plan dobiven u postupku Nove katastarske izmjere, sa uklopljenim slojnim planom. Plan će se izraditi u mjerilu 1:2.000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda, Lučka kapetanija Rijeka

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Đ. Šporera 4, Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Županijska lučka uprava Opatija - Lovran - Mošćenička Draga, V. C. Emina 3, Opatija

- JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 ZAGREB

- UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA

- HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE TELEKOMUNIKACIJE, Jurišićeva 12, 10000 Zagreb

- HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 RIJEKA

- HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, M. Tita 166, 51410 OPATIJA

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đ. Šporera 3, 51000 RIJEKA

- KOMUNALAC d.o.o., Stubište Lipovica 2, 51410 OPATIJA

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 12.

Rok za izradu Plana po fazama:

- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- Izrada nacrta (koncepcije) prijedloga Plana: u roku od 60 dana od dana potpisivanja ugovora o izradi,

- Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga Plana: 15 dana od izrade nacrta prijedloga Plana,

- Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 30 dana od provedene prethodne rasprave,

- Početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

- Javna rasprava: 15 dana,

- Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 30 dana od okončanja javne rasprave,

- Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva u nadležnom tijelu ili po proteku Zakonom propisanog roka,

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 30 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja,

- Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja suglasnosti ili proteka Zakonom propisanog roka.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 13.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 14.

Izradu Plana financira Grad Opatija.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-01/38

Ur. broj: 2156/01-01-09-1

Opatija, 8. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=646&mjesto=10006&odluka=143
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr