SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 42. Petak, 16. listopada 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

50.

Na temelju članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 1/07) članka 30. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 3. sjednici održanoj dana 30. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dobrinj

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se način i uvjeti financiranja političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dobrinj.

Članak 2.

Sredstva za redovito godišnje financiranje, ciljeva utvrđenih programom i statutom, političkih stranaka i nezavisnih lista osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj.

Članak 3.

Pravo na financiranje iz Proračuna Općine Dobrinj imaju političke stranke i nezavisne liste koje u Općinskom vijeću imaju najmanje jednog vijećnika.

Članak 4.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika Općinskog vijeća tako da pojedinoj političkoj stranci i nezavisnoj listi pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Ukoliko pojedini vijećnik nakon konstituiranja Općinskog vijeća napusti ili promjeni članstvo u političkoj stranci i nezavisnoj listi, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka ostaju političkoj stranci i nezavisnoj listi kojoj je vijećnik pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Za svakog izbranog vijećnika podzastupljenog spola, političkim strankama i nezavisnim listama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku, a određenog u stavku 1. ovog članka.

Članak 5.

Raspored godišnjih sredstava iz članka 2. ove odluke vršit će Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj tromjesečno u jednakim iznosima, prijenosom sredstava na žiro- račune političkih stranaka i nezavisnih lista.

Iznimno, u godini u kojoj su održani izbori za članove predstavničkog tijela političkim strankama i nezavisnim lista iz članka 3. ove Odluke pripada pravo na financiranje iz općinskog proračuna u visini od 50% godišnjih sredstava utvrđenih člankom 2. ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/03

Ur. broj: 2142-02-01-09-4

Dobrinj, 30. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Alen Šamanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=636&mjesto=51514&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr