SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 42. Petak, 16. listopada 2009.
OPĆINA SKRAD
73

43.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« broj 24/01, 03/06, 16/06, 54/08 i 32/09) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 22. rujna 2009. donosi

ODLUKU
o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Skrad

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnog prostora u vlasništvu Općine Skrad kao i poslovnog prostora na kojem Općina Skrad ima pravo raspolaganja i korištenja.

Članak 2.

Poslovnim prostorom u smislu Zakona o zakupu poslovnog prostora smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.

Članak 3.

U upravljanju, raspolaganju i korištenju poslovnim prostorom Općinski načelnik Općine Skrad (u daljnjem tekstu: Načelnik):

1. donosi financijski plan zakupnine za tekuću godinu,

2. utvrđuje visinu zakupnine,

3. odlučuje o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika sukladno odredbama ove Odluke,

4. donosi plan održavanja gradnje, kupnje i rekonstrukcije poslovnih prostora,

5. imenuje radno tijelo za provođenje javnog natječaja,

6. obavlja i druge poslove koje proizlaze iz Zakona i ove Odluke.

Članak 4.

Upravne, stručne i ostale poslove vezane za upravljanje poslovnim prostorima iz članka 2. ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad.

II. ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 5.

Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Postupak i uvjeti natječaja, objavljuju se u tisku.

Natječaj je otvoren najmanje osam (8) dana računajući od dana objave u dnevnom tisku.

Članak 6.

Postupak natječaja provodi radno tijelo koje broji najmanje tri člana, a imenuje ga Načelnik.

Članak 7.

Tekst natječaja mora sadržavati sljedeće:

a) adresu, namjenu i površinu poslovnog prostora

b) početni iznos jedinične zakupnine mjesečno po m2

c) vrijeme za koje se poslovni prostor daje u zakup

d) iznos jamčevine kao i odredbu da mu, ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora odnosno ukoliko ugovor ne sklopi u roku kojeg odredi Načelnik, iznos jamčevine neće biti vraćen

e) rok do kojeg se može podnijeti pisana prijava za učešće u javnom natječaju

f) dan i sat kad se može pogledati poslovni prostor

g) odredbu da na javnom natječaju ne može učestvovati natjecatelj koji prema Općini Skrad ne ispunjava obveze

h) odredbu da zakupnik u zakup uzima poslovni prostor u viđenom stanju, te da će ga urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku.

Članak 8.

Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

- prijavu za natječaj iz koje treba biti vidljivo naziv obrta, ime, prezime i prebivalište vlasnika obrta, odnosno naziv, adresa, MB (za tvrtke)

- presliku osobne iskaznice (za vlasnika obrta) i obrtnice, odnosno rješenja o upisu u sudski registar

- obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u

- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, izražen u kunama

- dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu

- izjavu da će se u poslovnom prostoru obavljati isključivo djelatnost navedena u natječaju, ovjerenu kod javnog bilježnika.

Članak 9.

Radno tijelo za provedbu natječaja otvara pristigle ponude te utvrđuje:

- da li ponuda ispunjava sve uvjete natječaja,

- iznos jedinične zakupnine po m2 poslovnog prostora.

Radno tijelo utvrđuje najpovoljnijeg ponuđača prema visini ponuđene jedinične zakupnine uz uvjet da su ispunjeni svi uvjeti iz natječaja.

Na temelju obrazloženog prijedloga radnog tijela, konačnu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Načelnik.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Članak 10.

O postupku javnog natječaja vodi se zapisnik u koji se unose podaci o zakupcu, poslovnom prostoru, mjestu i vremenu otvaranja ponuda, imenu i prezimenu članova radnog tijela, početnom iznosu zakupnine, sudionicima natječaja, podnesenim ponudama, konačno postignutoj visini zakupnine te odabranom zakupniku.

Članak 11.

Nakon provedenog natječaja, zainteresiranim natjecateljima, na njihov se zahtjev uručuje preslika zapisnika iz članka 10. ove Odluke.

Članak 12.

Iznimno od članka 5. stavka 1. ove Odluke Općina može sadašnjem zakupniku poslovnoga prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana, zakupodavac će raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora u kojem će početni iznos zakupnine biti onaj koji je ponuđen zakupniku iz stavka 1. ovoga članka.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji.

Članak 13.

Visinu jamčevine odlukom o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora određuje Načelnik i ne može biti manja od jedne mjesečne rate.

Jamčevina koju su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se nakon završetka javnog natječaja a najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora s najpovoljnijim ponuđačem.

Iznos jamčevine najpovoljnijeg ponuđača zadržat će se do isteka ugovora o zakupu poslovnog prostora, nakon čega se vraća ukoliko su sve obveze podmirene.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, odnosno ukoliko ne postupi prema odredbi članka 7. stavka 1. točke d. ove Odluke iznos jamčevine neće mu biti vraćen.

Članak 14.

Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku i mora sadržavati:

- naznaku ugovornih strana

- podatke o poslovnom prostoru

- djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru

- odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi te zajedničkih usluga u zgradi te rok njihova plaćanja

- rok predaje poslovnog prostora zakupniku

- vrijeme na koje je ugovor sklopljen

- iznos zakupnine i rokove plaćanja

- odredbe o prestanku ugovora posebno o otkazu i otkaznim rokovima

- mjesto i vrijeme sklapanja ugovora.

III. ODREĐIVANJE ZAKUPNINE I NAMJENE

Članak 15.

Visina zakupnine utvrđuje se u postupku provođenja natječaja na način da zakupnina ne može biti niža od jedinične zakupnine utvrđene odlukom Načelnika.

Zakupnina za poslovni prostor određuje se po jednom m2 korisne površine, a prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi.

Za određivanje granica zona iz stavka 2. ovog članka primjenjuju se granice zona utvrđene Odlukom o komunalnoj naknadi.

Članak 16.

Zakupnina za poslovni prostor plaća se u mjesečnim iznosima.

Mjesečna zakupnina obračunava se umnoškom poslovnog prostora i jedinične zakupnine.

Članak 17.

Visinu jedinične zakupnine za izračun zakupa poslovnog prostora posebnom odlukom određuje Načelnik.

Odluka iz prethodnog stavka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Članak 18.

Visina zakupnine za pojedine poslovne prostore u kojima se obavljaju djelatnosti od općinskog ili javnog interesa odredit će se posebnom odlukom.

Članak 19.

Namjenu poslovnog prostora određuje Načelnik, prije raspisivanja natječaja za dodjelu poslovnog prostora u zakup.

IV. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 20.

Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme, a najduže na rok do deset godina.

Iznimno od prethodnog stavka, ugovor o zakupu može se sklopiti i na duži rok, ukoliko se u poslovnom prostoru obavljaju djelatnosti od općinskog ili javnog interesa.

Zakupnik može koristiti poslovni prostor samo u svrhu i na način utvrđen ugovorom o zakupu poslovnog prostora sukladno odredbama Zakona o zakupu poslovnog prostora te ove Odluke.

Zakupnik ne smije bez suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnog prostora kojim se bitno mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled poslovnog prostora.

Zakupnik ne smije bez suglasnosti zakupodavca zakupljeni poslovni prostor dati u podzakup.

Članak 21.

Primopredaja poslovnog prostora obavlja se na osnovi zapisnika u koji se unose podaci o stanju poslovnog prostora (adresa na kojoj se poslovni prostor nalazi, površina, izgled i sl.) i uređaja u vrijeme primopredaje poslovnog prostora (vodomjer, električno brojilo i sl.).

Zapisnikom se obvezno utvrđuje da je zakupodavac predao, a zakupnik primio poslovni prostor u viđenom stanju.

Zapisnik o primopredaji poslovnog prostora potpisuju obje ugovorne strane.

Zakupnik se useljuje u poslovni prostor u roku utvrđenom ugovorom.

Sklopljenim ugovorom o zakupu poslovnog prostora potvrđuje se da je zakupodavac predao, a zakupnik primio poslovni prostor u viđenom stanju te da je zakupnik suglasan da će prostor urediti o vlastitom trošku.

Članak 22.

Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.

Pod tekućim održavanjem smatra se: čišćenje, soboslikarski radovi, eventualna izmjena podne obloge, sitniji popravci na instalacijama i slično.

Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti popravke oštećenja poslovnog prostora koje je sam prouzročio ili su ih prouzročile osobe koje se koriste poslovnim prostorom zakupnika.

Članak 23.

U slučaju prestanka ugovora o zakupu poslovnog prostora zakupnik može odnijeti uređaje koje je ugradio u poslovni prostor, ako se time ne oštećuje poslovni prostor te ako je podmirio sva dugovanja prema Općini.

Članak 24.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje na način propisan Zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o zakupu.

Zakupodavac će otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostora u svako doba, bez obzira na ugovorene ili zakonske odredbe o trajanju zakupa ako i poslije pisane opomene zakupodavca zakupnik:

- ako zakupnik ne plati zakupninu ili troškove centralnog grijanja dva mjeseca,

- ako ne koristi zakupljene poslovne prostore za namjenu iz ugovora,

- ako zakupljene poslovne prostore daje u podzakup, bez suglasnosti zakupodavca,

- ako ne snosi troškove tekućeg održavanja,

- ako ne koristi poslovne prostore duže od mjesec dana.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i provođenju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Skrad (»Službene novine« broj 14/97).

Članak 26.

Ugovori o zakupu poslovnog prostora koji su sklopljeni do stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi do isteka ugovornog roka.

Članak 27.

Načelnik može određene poslovne prostore u vlasništvu Općine Skrad dati na uporabu pravnim osobama kojima je Općina Skrad osnivač, kao i humanitarnim, kulturnim, sportskim, socijalnim, zdravstvenim, školskim i sličnim ustanovama, neprofitnim organizacijama i udrugama od općinskog ili javnog interesa.

Prostori iz stavka 1. ovog članka ne smatraju se poslovnim prostorima u smislu Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora.

Načelnik svojim Zaključkom odlučuje o davanju na uporabu prostora iz stavka 1. ovog članka, roku i načinu njegova korištenja.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-03/09-01/1

Ur. broj: 2112/04-09-01-01

Skrad, 23. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=636&mjesto=51311&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr