SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
OPĆINA VINODOLSKA

25.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 20. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 3/02, 9/ 02 i 19/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na sjednici održanoj 27. kolovoza 2009.godine, donijelo je

STATUT
Općine Vinodolske općine

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se status i ustrojstvo Općine Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Vinodolske općine ili samo Općine) i to:

- status, područje i granice,

- samoupravni djelokrug,

- obilježja, pečati i Dan općine,

- javna priznanja,

- unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine,

- imovina i financiranje Općine,

- oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju,

- provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelovanja,

- mjesna samouprava,

- ustrojstvo i rad javnih službi,

- akti Općine i njihova objava,

- javna rasprava i javnost rada,

- oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Vinodolske općine.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju radno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

II. STATUS, NAZIV, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE

Članak 2.

Općina Vinodolska općina je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Naziv općine je: Općina Vinodolska općina.

Sjedište općine: Bribir, Bribir 34.

Općina Vinodolska općina je pravna osoba.

Članak 3.

Područje Općine Vinodolske općine čine naselja:

Bribir, Grižane-Belgrad, Tribalj i Drivenik.

Članak 4.

Naziv, područje i granice Vinodolske općine utvrđeni su posebnim zakonom i drugim propisima donijetih na temelju zakona.

Granice Vinodolske općine u prirodi su obilježene na način utvrđen posebnim propisima.

Granice Vinodolske općine mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 5.

Vinodolska općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga i skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom te podliježe samo nadzoru zakonitosti radu i akata tijela općine od strane državnih tijela.

Vinodolska općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, koje nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- UREĐENJE NASELJA I STANOVANJE,

- PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE

- KOMUNALNO GOSPODARSTVO

- BRIGU O DJECI

- SOCIJALNU SKRB

- PRIMARNU ZDRAVSTENU ZAŠTITU

- ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE

- KULTURU, TJELESNU KULTURU I ŠPORT

- ZAŠTITU POTROŠAČA

- ZAŠTITU I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA

- PROTUPOŽARNU I CIVILNU ZAŠTITU

- PROMET NA SVOM PODRUČJU

- TE OSTALE POSLOVE SUKLADNO POSEBNIM ZAKONIMA

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odrediti će se poslovi čije je obavljanje Općina dužna organizirati, te poslovi koje Općina može obavljati, pod uvjetom da osigura uvjete za obavljanje istih.

Članak 6.

Radi učinkovitijeg obavljanja pojedinih poslova iz samoupravnoga djelokruga, odlukom Općinskog vijeća mogu se pojedini poslovi iz stavka 1. ovoga članka prenijeti na Primorsko-goransku županiju, a iznimno i u manjoj mjeri i na mjesni odbor na području Vinodolske općine.

Odlukom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se način i uvjeti obavljanja poslova, nadzor te osiguravanje sredstava potrebnih za obavljanje prenijetih poslova.

Odlukom o načinu, uvjetima i kriterijima, visini sredstava, nadzora i kontroli izvršenja povjerenih poslova donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.

U slučaju prenašanja pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga na pojedini mjesni odbor, predsjednik vijeća mjesnog odbora za svoj rad odgovoran je Općinskom načelniku.

Članak 7.

Obavljanje pojedinih poslova iz prethodnog članka ovog Statuta Općina može organizirati zajednički s drugim općinama i gradovima.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga na način iz stavka 1. ovoga članka može se osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili služba, zajedničko trgovačko društvo ili se obavljanje pojedinih poslova može organizirati zajednički u skladu s posebnim zakonima.

Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz stavka 1. ovoga članka zaključuje se na temelju odluke koju donosi Općinsko vijeće, a kojom se uređuje međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 8.

U okviru poslova, prava i obveza koje obavlja, ostvaruje i osigurava u samoupravnom djelokrugu, te u okviru poslova od područnog (regionalnog) značaja koje može obavljati, Vinodolska općina:

- poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje gospodarskog razvoja Općine i poduzetničkih aktivnosti u Vinodolskoj općini,

- promiče društveni i gospodarski napredak u svrhu vrednovanja lokalnih posebnosti i poštovanja prirodnih i prostornih mogućnosti te poboljšava uvjete života i privređivanja,

- osigurava uvjete za odvijanje prometa i razvitak prometne infrastrukture,

- raspolaže, upravlja i koristi se imovinom u vlasništvu Vinodolske općine,

- osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih potreba građana i vodi brigu o potrebnim interesima građana u području predškolskog odgoja i obrazovanja, školstva, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, tjelesne, tehničke i religijske kulture, sporta i turizma,

- potiče i primjenjuje te uređuje mjere radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba te obavlja poslove socijalne skrbi,

- osigurava uvjete za unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,

- osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja,

- vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnih objekata, obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te komunalne infrastrukture,

- vodi brigu o uređenju prostora i urbanističkom planiranju,

- promiče očuvanje prirodne baštine te povijesnoga, kulturnoga i graditeljskoga naslijeđa,

- osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,

- potiče razvoj udruga građana,

- njeguje tradicionalne posebnosti, svakog naselja razvija ih i unapređuje,

- osigurava uvjete za zaštitu potrošača,

- osigurava uvjete za protupožarnu zaštitu, te zaštitu i spašavanje,

- obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,

- obavlja sve druge poslove koji su od neposrednog interesa za gospodarski, društveni, kulturni i socijalni napredak Općine.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka podrobnije se utvrđuju u okviru djelokruga tijela Vinodolske općine, aktima Općinskog vijeća i načelnika Vinodolske općine.

Članak 9.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Vinodolske općine obavljaju tijela Općine.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Vinodolske općine koji su im povjereni odlukom obavljaju i tijela mjesne samouprave.

Članak 10.

Poslove iz samoupravnog djelokruga obavljaju i ustanove i trgovačka društva, osnovana radi obavljanja javnih službi u Vinodolskoj općini, u skladu s posebnim zakonima.

Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga može se povjeriti i drugim pravnim i fizičkim osobama u skladu s posebnim zakonom.

Članak 11.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općina, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Primorsko-goransku županiju, u skladu sa njenim Statutom.

Članak 12.

Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, da Vinodolska općina, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz njezinog djelokruga ako osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka, Vinodolska općina može pokrenuti i zajedno sa općinama i gradovima u Republici Hrvatskoj.

IV. OBILJEŽJA, PEČATI, DAN OPĆINE I MJESNI BLAGDANI

Članak 13.

Vinodolska općina ima grb i zastavu.

Grbom i zastavom predstavlja se Vinodolska općina i izražava se pripadnost Općini.

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo općine.

Članak 14.

Potanji opis grba i zastave Vinodolske općine, te način njihove uporabe i zaštite utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Na temelju mjerila koja općim aktom utvrđuje Općinsko vijeće Načelnik općine može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Vinodolske općine.

Članak 15.

Naziv »Vinodolska općina« i njegove izvedenice mogu se koristiti u nazivima i znamenjima ustanova, trgovačkih društava, udruga građana i drugih pravnih osoba u skladu sa odlukom Općinskog vijeća.

O korištenju naziva »Vinodolska općina« i njegovih izvedenica odlučuje Općinski načelnik.

Članak 16.

Općinsko vijeće, Općinski načelnik i Upravni odjel - odjeli imaju pečate čiji je oblik, način uporabe i čuvanja utvrđen posebnim propisom.

Članak 17.

U Općini je svečano obilježavanje 15. travnja kao Dan Vinodolske općine.

U povodu Dana općine dodjeljuje se priznanje Općine, te priređuju druge svečanosti.

U Općini se svečano obilježavaju osim Dana Općine i dani Mjesnih blagdana:

Bribir; 29. lipnja - Sv. Petar i Pavao

Grižane; 11. studeni - Sv. Martin

Tribalj; 2. srpnja - Pohođenje Blažene djevice Marije (Jelisaftina)

Drivenik; 7. svibnja - Sv. Dujam

Članak 18.

Vinodolska općina njeguje i štiti korijene i tradiciju čakavskog zavičajnog narječja.

V. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE

Članak 19.

Radi odavanja javnog priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a poglavito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, umjetnosti, kulture, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstvo, unapređivanju turizma i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene, Općina dodjeljuje svoja priznanja zaslužnim pojedincima i pravnim osobama.

Javna priznanja Općine su:

1. Nagrada za životno djelo

2. Nagrada Općine

3. Plaketa Općine

4. Grb Općine

5. Priznanje počasnog građanina Općine-Povelja općine.

Uvjete za dodjeljivanje, izgled i oblik, kriteriji i postupnost dodjele, tijela koja provode postupak i vrše dodjelu priznanja uređuje se posebnim odlukama Općinskog vijeća.

Članak 20.

Nagrada za životno djelo Vinodolske općine dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, razvoju turizma, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti značajnih za Općinu, kada se ocjeni da je određena osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla neponovljiv rezultat na tom području.

Članak 21.

Nagrada Vinodolske općine dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz članka 20. ovog Statuta, značajne za Vinodolsku općinu.

Članak 22.

Plaketa Vinodolske općine dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenja djelatnosti iz članka 20. ovog Statuta, značajne za Općinu.

Članak 23.

Grb Vinodolske općine dodjeljuje se građanima Općine, ostalim građanima Republike Hrvatske, te građanima drugih zemalja za zasluge za opći razvoj demokracije i napredak čovječanstva.

Članak 24.

Počasnim građaninom Općine može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, miru u svijetu i napretku čovječanstva.

Počasnim građaninom se dodjeljuje Povelja Općine.

Počasnim građaninom Općine ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine.

Počast ne daje posebna prava odnosno obveze i može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Članak 25.

Osim javnih priznanja iz članka 19. ovog Statuta, za pojedine prigode Općinsko vijeće ili načelnik mogu ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja ili nagrade.

Članak 26.

Uvjeti, postupak i način dodjeljivanja javnih priznanja i drugih nagrada utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 27.

Pored javnih priznanja iz članka 19. ovog Statuta, Vinodolska općina dodjeljuje i sljedeće nagrade:

- nagrade za iznimna postignuća na području književnog, glazbenog ili likovnog stvaralaštva,

- nagrade učenicima osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova odgoja i obrazovanja za posebna postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima, smotrama i redovnom školovanju,

- nagrade prosvjetnim radnicima - mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama,

- nagrade sportašima, sportskim radnicima i klubovima, za osvojene medalje na olimpijskim igrama te svjetskim i evropskim prvenstvima, kao i za postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima.

Uvjeti, postupak, način dodjeljivanja i iznosi nagrada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

VI. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 28.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Vinodolska općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Općina surađuje sa susjednim općinama i gradovima, u općinama i gradovima u Primorsko-goranskoj županiji, sa Primorsko-goranskom županijom, radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka.

Članak 29.

Vinodolska općina donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Sporazum o suradnji Vinodolske općine i općine ili grada druge države objavljuje se u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije.«

VII. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 30.

Građani mogu neposredno odlučivati i sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma, mjesnog zbora građana i podnošenja prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 31.

Lokalni referendum može se raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta od lokalnog značaja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Općinskog vijeća, načelnik, polovina mjesnih odbora na području Općine i 20% birača upisanih u popis birača Općine.

Lokalni referendum temeljem odredbi zakona i ovoga Statuta raspisuje Općinsko vijeće.

Članak 32.

Lokalni referendum se može raspisati radi razrješenja načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:

- kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,

- kada svojim radom prouzroče Vinodolskoj općini znatnu materijalnu štetu. Pod pojmom materijalne štete smatra se šteta u iznosu od 1% od proračuna Općine u tekućoj godini, a ako 1% od proračuna iznosi preko 500.000,00 (petsto tisuća) kuna pod znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu od 500.000,00 kuna.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja načelnika i njegovog zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Vinodolske općine. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata načelnika i njegovog zamjenika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 33.

Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 32. stavku 3. Statuta, Općinsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 34.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

- naziv tijela koje raspisuje referendum,

- područje za koje se raspisuje referendum,

- naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno kojima će birači odlučivati na referendumu,

- obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,

- referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

- dan održavanja referenduma.

Odluka o raspisivanju lokalnog referenduma, objavljuje se u sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 35.

Odluka o raspisivanju lokalnog referenduma donijeta je ako je za nju glasovala većina od ukupnog broja članova Općinskog vijeća.

Na lokalnom referendumu odlučuje se većinom glasova građana koji su glasovali uz uvjet da je referendumu pristupila većina ukupnog broja birača upisanih u popis birača Vinodolske općine.

Na lokalnom referendumu imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području Općine.

Članak 36.

Odluka donesena na referendumu obvezuje Općinsko vijeće.

Općinsko vijeće ne može donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovoga članka prije isteka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

O istom pitanju, odnosno pitanjima, ne može se ponovno raspisati referendum prije proteka šest mjeseci od dana održanog referenduma.

Članak 37.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi nadležno tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 38.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i načelnik.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Mjesni zbor građana u pravilu saziva se za područje mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (ulica, skupina ulica i sl.).

Na mjesnom zboru imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području za koji se saziva mjesni zbor.

Članak 39.

Odluka o sazivu mjesnog zbora sadrži:

- naziv tijela koje saziva zbor građana,

- pitanja o kojima će se na zboru građana raspravljati,

- jedan ili više prijedloga o kojima će zbor građana odlučivati,

- dan, mjesto i vrijeme održavanja zbora građana.

Odluka o sazivu mjesnog zbora objavljuje se najmanje 8 dana prije održavanja u sredstvima javnog priopćavanja, a može se i na oglasnoj ploči u sjedištu tijela Vinodolske općine, odnosno na oglasnoj ploči sjedišta mjesnog odbora na čijem se području saziva mjesni zbor.

Članak 40.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Odluka donijeta na mjesnom zboru građana obvezatna je za mjesni odbor, ali ne obvezuje Općinsko vijeće.

Članak 41.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 42.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik Vijeća mjesnog odbora ili član Vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće mjesnog odbora.

Članak 43.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Vinodolske općine kao i na rad njegovih upravnih tijela te na nepravilan odnos zaposlenih u istome kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općina Vinodolska, odnosno pročelnik nadležnog upravnog tijela dužan je građanima i pravnim osobama odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

Ukoliko se iz predstavke ne može utvrditi tko ju je podnio, tada ne obvezuje na davanje odgovora.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za to postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije.

Članak 44.

Najmanje jednom godišnje organizira se sastanak građana s načelnikom posredstvom mjesnih odbora, radi izjašnjavanja građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga koja neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad.

Sastanak saziva načelnik, a u njegovoj spriječenosti njegov zamjenik.

VIII. TIJELA OPĆINE

Članak 45.

Tijela Općine su Općinsko vijeće, Općinski načelnik i Upravna tijela općine.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 46.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Članak 47.

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Općine podijeljene su između Općinskog vijeća kao predstavničkog tijela i Općinskog načelnika kao izvršnog tijela.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi u nadležnosti su Općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 48.

Općinsko vijeće:

- donosi Statut Općine

- donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine

- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

- bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća

- osniva radna tijela Općinskog vijeća

- bira i razrješuje predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća

- imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine

- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu i poticajnim mjerama omogućuje rješavanje poslova i djelatnosti od interesa za Općinu,

- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna)

- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načina provođenja ocjenjivanja

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom

- odlučuje o stjecanju i prijenosu udjela Općine u trgovačkim društvima čiji je Općina suosnivač

- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja

- imenuje članove skupština trgovačkih društava u vlasništvu odnosno suvlasništvu Općine

- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća

- obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.

Članak 49.

Općinsko vijeće ima 13 članova odnosno vijećnika.

Članak 50.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju između vijećnika.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja kao i najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća.

Predsjednik i potpredsjednici biraju se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Prvi i drugi potpredsjednik Vijeća se u pravilu biraju sukladno stranačkoj strukturi Općinskog vijeća.

Članak 51.

Predsjednik Općinskog vijeća:

- predstavlja Općinsko vijeće,

- saziva sjednice, predlaže dnevni red te predsjeda sjednicama vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

- usklađuje rad radnih tijela,

- potpisuje odluke i akte koje donosi vijeće,

- brine o suradnji Općinskog vijeća s Općinskim načelnikom,

- brine o zaštiti prava vijećnika,

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 52.

Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova o statutu, proračunu, polugodišnjem i godišnjem obračunu, poslovniku, izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova.

Članak 53.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja vijeća, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Članak 54.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.

Članovi Općinskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i ne mogu biti opozvani.

Članak 55.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

- ako odjavi prebivalište s područja Općine, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

- smrću.

Članak 56.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 57.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća

- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

- postavljati pitanja Općinskom načelniku i zamjeniku načelnika

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati

- prihvatiti se članstva u najviše dva radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće

- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine, te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

1.1. RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 58.

Općinsko vijeće osniva radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, te priprema i podnošenja odgovarajućih prijedloga za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenja izvršavanja odluka i općih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, za proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća te za izvršavanje određenih zadataka i poslova.

Općinsko vijeće može osnovati stalna ili povremena radna tijela.

Članak 59.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća Vinodolske općine utvrđena ovim Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća su:

1. Mandatna komisija,

2. Odbor za statutarno-pravna pitanja,

3. Odbor za izbor i imenovanja,

4. Odbor za proračun i financije,

5. Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo,

6. Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,

7. Odbor za mjesnu samoupravu,

8. Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju,

9. Odbor za dodjelu priznanja,

10. Odbor za ravnopravnost spolova.

Osim stalnih radnih tijela iz stavka 1.ovog članka Općinsko vijeće može ukoliko zaključi da je to opravdano, posebnom odlukom osnovati i druga radna tijela.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela Vijeća utvrđuje Poslovnikom Općinskog vijeća.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 60.

Općinski načelnik zastupa Vinodolsku općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat općinskog načelnika traje četiri godine.

Članak 61.

U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:

- utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,

- donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,

- daje mišljenje o prijedlozima akata koje Općinskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- predlaže Općinskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,

- odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna,

- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i prihodima i rashodima Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općine,

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u prethodnoj proračunskoj godini, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,

- usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te obavlja nadzor nad zakonitošću njihovog rada,

- imenuje i razrješava pročelnika Upravnog odjela Općine,

- odgovara za zakonitost rada upravnih tijela Općine,

- odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnje financijske kontrole u Općini,

- podnosi Općinskom vijeću odgovarajuća izvješća,

- zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,

- imenuje članove skupština društva u vlasništvu odnosno suvlasništvu Općine,

- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim Statutom, općim aktima Općine ili drugim propisima.

Članak 62.

Općinski načelnik dužan je dva puta godišnje Općinskom vijeću podnositi polugodišnja izvješća o svom radu i to prvo polugodišnje izvješće najkasnije do 30. rujna tekuće godine, a drugo polugodišnje izvješće najkasnije do 31. ožujka naredne godine.

Članak 63.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz članka 62. Statuta, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o istom ili bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 64.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 65.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 66.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

Članak 67.

Općinski načelnik i zamjenik načelnika imaju pravo odlučiti da li će dužnost obavljati profesionalno, i o tome dostaviti pisanu obavijest sukladno zakonu.

Članak 68.

Općinskom načelniku i zamjeniku načelnika mandat prestaje po sili zakona:

- danom podnošenja ostavke,

- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

- danom odjave prebivališta s područja Općine,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- smrću.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Općinsko vijeće dužno je u roku od osam dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga Općinskog načelnika.

Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika nastupio u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obavljat će zamjenik načelnika.

Ako prestane mandat zamjeniku načelnika prijevremeni izbori neće se raspisivati.

Članak 69.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti donošenjem odluke na referendumu u slučajevima i po postupku propisanim zakonom i ovim Statutom.

Članak 70.

Općinsko vijeće može raspisati referendum o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:

- kada krše ili ne izvršava odluke Općinskog vijeća,

- kada svojim radom prouzroče Općini znatnu materijalnu štetu.

Pod pojmom znatne materijalne štete iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka smatra se šteta u iznosu od 1% proračuna Općine u tekućoj godini, a ako 1% proračuna iznosi preko 500.000,00 (petstotisuća) kuna, znatnom materijalnom štetom smatra se šteta od 500.000 kuna.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Na referendum iz stavka 1. ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje referendum i drugi oblici osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od šest mjeseci od početka mandata Općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Ako na referendumu ne bude donesena odluka o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, novi referendum ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma o istom pitanju.

Članak 71.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja Općinskog načelnika i njegovog zamjenika ima pravo Općinskom vijeću podnijeti i 20% birača upisanih u popis birača Općine.

Odluku o raspisivanju referenduma Općinsko vijeće mora donijeti u roku od 30 dana od prijema prijedloga.

Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma o istom pitanju.

Na referendum iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje referendum i drugi oblici osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

2. RADNA TIJELA KOJA OSNIVA NAČELNIK

Članak 72.

Općinski načelnik osniva radna tijela za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, pomoć u praćenju i izvršavanju općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, te za izvršavanje određenih zadataka i poslova iz djelokruga poslova Općinskog načelnika i općinske uprave.

Općinski načelnik može osnovati stalna ili povremena radna tijela.

Stalna radna tijela su:

1. Odbor za socijalnu i zdravstvenu skrb - Socijalno vijeće

2. Odbor za kulturu, odgoj i obrazovanje

3. Odbor za šport i tehničku kulturu i dr. radna tijela, ukoliko se ukaže potreba za njihovima osnivanjem

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinski načelnik posebnom odlukom.

IX. UPRAVNA TIJELA

Članak 73.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojavaju se upravna tijela Općine.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Općinski načelnik može razriješiti pročelnike u slučajevima određenim zakonom.

Članak 74.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 75.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Općinskom načelniku.

Članak 76.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u proračunu Općine, Državnom proračunu i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

X. JAVNE SLUŽBE

Članak 77.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 78.

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 77. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

Obavljanje određenih djelatnosti Općina može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

XI. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 79.

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za naselja ili dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbori na području Vinodolske općine su:

1. Mjesni odbor Bribir, za područje naselja Bribir

2. Mjesni odbor Grižane-Belgrad, za područje naselja Grižane-Belgrad

3. Mjesni odbor Tribalj, za područje naselja Tribalj

4. Mjesni odbor Drivenik, za područje naselja Drivenik.

Članak 80.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 81.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana te Općinski načelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

Članak 82.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 83.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 84.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 85.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 86.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinski načelnik u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 87.

Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 88.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 89.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Članak 90.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 91.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 92.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 93.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 94.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine.

Članak 95.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski načelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 96.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.

Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

XII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

Članak 97.

Imovinu Općine čine sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini.

Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća, o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 98.

Općina ostvaruje prihode kojima u okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine moraju biti razmjerni poslovima koje obavljaju njena tijela u skladu sa zakonom.

Obveze, odnosno rashodi Općine razmjerni su prihodima koje općina ostvari sukladno utvrđenim izvorima financiranja.

Članak 99.

Prihodi Općine su:

1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi, i pristojbe,

2. prihodi od stvari u vlasništvu i imovinska prava,

3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udio ili dionice,

4. prihodi od koncesija i koncesijskih odobrenja,

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom,

6. udio u zajedničkim porezima s Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom,

7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

8. drugi prihodi određeni zakonom.

Vrste općinskih poreza, visina stope općinskog prireza poreza na dohodak, visina općinskih poreza, obračun i način plaćanja općinskih poreza, te oslobađanja: olakšice od plaćanja općinskih poreza utvrđuju se odlukom koju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.

Članak 100.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine iskazuju se u proračunu Općine.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 101.

Proračun Vinodolske općine i odluka o izvršavanju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 102.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 103.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 104.

Vinodolska općina se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira sukladno odredbama posebnih zakona.

Vinodolska općina može davati jamstva i suglasnosti za zaduživanje sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.

Članak 105.

Vinodolska općina sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu s računovodstvenim propisima.

Članak 106.

Planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te izvještavanje o izvršavanju proračuna provodi se na način, po postupku i u rokovima sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.

Članak 107.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

XIII. AKTI OPĆINE

Članak 108.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 109.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Općinski načelnik donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 110.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 111.

Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 112.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 113.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Iscrpne odredbe o aktima Općine i postupka donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 114.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIV. JAVNOST RADA

Članak 115.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 116.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine i na web stranicama Općine.

Članak 117.

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:

- održavanjem konferencija za medije,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine i na web stranicama Općine.

Članak 118.

Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se izvještavanjem, napisima u tisku i objavom na web stranicama Općine.

XV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 119.

Način djelovanja Općinskog načelnika i zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 120.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Odbor za statutarno-pravna pitanja.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

O promjeni Statuta Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 121.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovoga Statuta primjenjivat će se opći akti Općine u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovoga Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka, neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovoga Statuta.

Članak 122.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Vinodolske (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06).

Članak 123.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/5

Ur. broj: 2107-03/09-01-8-4-1

Bribir, 27. kolovoza 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica Vijeća
Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=634&mjesto=91253&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr