SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 17. Srijeda, 15. travnja 2009.
OPĆINA VINODOLSKA
12

4.

Temeljem odredbi članka 110.Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH broj 87/08), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine PGŽ« broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 28.(dvadesetosmoj) sjednici održanoj 8. travnja 2009. godini donosi

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Vinodolske za 2008. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Općine Vinodolske za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji obračun) sadrži:

Prihodi po Bilanci 31. 12. 2008. godine 17.274.037,44 kn

Neutrošena sredstva iz 2007. godine 3.445.555,83 kn

Ukupno ostvareni prihodi i primici 20.719.593,27 kn

Ostvareni rashodi i izdaci sa stanjem

31. 12. 2008. godine 16.772.845,08 kn

Ukupno neutrošena sredstva 3.946.748,19 kn

Stanje žiro računa 31. 12. 2008. godine 3.944.257,08 kn

Stanje blagajne 31. 12. 2008. godine 2.491,11 kn.

Članak 2.

Planirana sredstva za tekuću pričuvu nisu utrošena.

Članak 3.

Neutrošena sredstva po Godišnjem obračunu u visini od 3.946.748,19 kn prenose se kao financijska imovina u 2009. godinu s danom 1. 1. 2009. g.

Dio iznosa neutrošenih sredstava od 260.173,92 kuna se privremeno koristi za podmirenje tekućih izdataka plaćenih u razdoblju od 1. 1. 2009. do 5. 3. 2009.

Članak 4.

Neutrošena sredstva u visini od 3.946.748,19 kn iz 2008. godine bit će ugrađen u prihodovnu i rashodovnu stranu Proračuna Općine Vinodolske za 2009. godinu putem I. Izmjena i dopuna proračuna za 2009. godinu.

Neutrošena sredstva na rashodovnoj strani od 3.946.748,19 kune raspoređuje se na sljedeći način:

iznos od 3.946.748,19 kn


pozicija 19.

motorni benzin, dizel gorivi i lož ulje 2.491,11 kn

pozicija 28.3

tekuće i investiciono održavanje

spomenika kulture 90.000,00 kn

pozicija 28.6

kaštel Drivenik 3.228.434,42 kn

spomenici (povijesni, kulturni i slično) 132.802,74 kn

pozicija 38

održavanja parkova i nasada 218.580,30 kn

pozicija 28.2

tekuće i investiciono održavanje cesta

i mostova 44.867,93 kn

pozicija 37

sanacija deponije »duplja« 160.000,00 kn

pozicija 32

iznošenje i odvoz smeća 69.571,69 kn

Članak 5.

Pregled izvršenja prihoda i rashoda Godišnjeg obračuna po skupinama utvrđuje se u Bilanci prihoda i rashoda.

Članak 6.

Posebni dio Godišnjeg obračuna za 2008. godinu sadrži detaljniji pregled izvršenja namjene izdataka po razdjelima i glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 7.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu 8.dana od objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/09-01/2

Ur. broj: 2107-03/09-01/28-04

Bribir, 8. travnja 2009.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v.r.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2008. GODINU
za razdoblje 01.01.-31.12.08.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Godišnji obračun Proračuna Općine Vinodo  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=611&mjesto=91253&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr