SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 14. Petak, 3. travnja 2009.
OPĆINA VINODOLSKA
73

2.

Na temelju članka 31. točka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04), te članka 20. Statuta Općine Vinodolske, (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 27. redovitoj sjednici održanoj 16. ožujka 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske (pročišćeni tekst), »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/04) članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

»Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su za financiranje gradnje objekata i uređaja objekata komunalne infrastrukture za:

1. Izgradnju i uređenje javnih površina

2. Izgradnju nerazvrstanih cesta

3. Izgradnju groblja

4. Izgradnju javne rasvjete«

Članak 2.

Članak 5. iz Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 5.

»Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u smislu ove Odluke razumijeva se gradnja novih, uklanjanje postojećih građevina zbog građenja nove građevine, dogradnja ili nadogradnja postojeće građevine, u kojemu smislu se komunalni doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu«.

Članak 3.

U članku 20. st. prvi iza točke 4. uvodi se nova točka: »5. ulice u sva četiri naselja u kojima postoji izgrađeni kanalizacijski sustav.«

Članak 4.

U članku 20. II. zona opisno se mijenja, a iza druge zone uvode se III., IV., V. ZONA, koje opisno glase:

»II. ZONA obuhvaća sve ostale ulice u naseljima na području Općine vinodolske koja nisu obuhvaćena u I. ZONI, niti su obuhvaćena u šumskom području Općine Vinodolske

III. ZONA obuhvaća šumsko područje Općine Vinodolske predio LUKOVO i RAVNO prema karti koja je sastavni dio Odluke, a donjet će se nakon usvajanja PPOV

dodaje se:

IV. ZONA obuhvaća šumsko područje Općine Vinodolske građevinske zone i granične parcele uz građevinske zone, prema karti koja je sastavni dio odluke, a donjet će se nakon usvajanja PPOV

V. ZONA obuhvaća ostalo šumsko područje Općine Vinodolske.«

Članak 5.

U članku 21. iza stavka prvog, tablica se mijenja i ista glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

U članku 21. iza TABLICE uvodi se novi stavak koji glasi:

»Koeficijenti za stambene građevine u okviru zone III., IV. i V., nakon dvije (2) godine od donošenja ove Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu, se povećavaju za 100%.«

Članak 7.

Članak 25. Odluke se mijenja i isti glasi:

»Članak 25.

»Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, može se po potrebi mijenjati Odlukom Općinskog vijeća o izmjeni ove Odluke na prijedlog načelnika, temeljeno na godišnjem programu mjera za unapređenje stanja u prostoru i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.«

Članak 8.

Članak 30. postojeće Odluke mijenja se i isti glasi:

»Članak 30.

Obveznici plaćanja komunalnog doprinosa koji su imali u bilo kojem razdoblju prijavljeno prebivalište (stalni boravak) na području bivše Općine Crikvenica koje odgovara području sadašnje Općine Vinodolske 10 i više godina u neprekidnom trajanju, što dokazuju dostavljanjem odgovarajuće dokumentacije, a koji gradi stambeni objekat za vlastite potrebe prvi puta i time rješava stambeno pitanje, a koji se može izgraditi na građevinskoj parceli obujma do 435 m3, odnosno bruto razvijene površine objekta do 150m2 i u momentu gradnje, u mjestu na području općine, nemaju u vlasništvu useljivu kuću ili stan, odnosno dio kuće ili stana koji zadovoljava potrebe njihovog domaćinstva, a oslobađaju se obveze plaćanja komunalnog doprinosa za 70%. Za izgradnju objekta čiji je obujam i bruto izmjera površine veća od naprijed navedenih, plaća se razlika komunalnog doprinosa bez popusta. Ukoliko obveznici koji su dobili popust za plaćanje komunalnog doprinosa utvrđen na način iz prethodnog stavka ovog članka, prodaju stambeni objekt za koji su dobili popust u roku od pet (5) godina od dana dobivanja popusta, dužni su platiti razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa skupa s pripadajućim zakonskim kamatama. Navedeni popust u plaćanju obveze komunalnog doprinosa ne odnosi se na gradnju objekata u zonama III., IV. i V., tj. u šumskom području Općine Vinodolske.«

Članak 9.

Iza članka 30. uvodi se novi članak koji glasi:

»30.a

»Na područjima koja su Prostornim planom uređenja Općine Vinodolske (PPUOV) određena za izgradnju prema provedbenim planovima (UPU-a i DPU-a) investitori snašaju punu cijenu komunalnog opremanja toga područja, s time da će Načelnik Općine, prema izrađenom Provedbenom planu Općine, Općinskom vijeću predložiti jedinične troškove uređenja, a to će činiti sastavni dio Odluke o komunalnom doprinosu u odnosu na konkretno područje.«

Članak 10.

Članak 42. mijenja se i dopunjuje tako da isti glasi:

»Komunalni doprinos plaća se odjednom ili obročno. Općinsko Poglavarstvo Općine Vinodolske, odnosno Načelnik može na zahtjev obveznika odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa, najviše na 12 mjesečnih obroka, pri čemu se primjenjuje valutna klauzula prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EURO, na dan dospjeća posljednjeg obroka veći od 30.000,00kuna.

Prilikom obračuna plaćanja komunalnog doprinosa koje se odobrava na zahtjev stranke, primjenjivat će se sljedeći parametri:

1. Prvi obrok ne može biti manji od 50% cjelokupnog iznosa utvrđenoga komunalnog doprinosa.

2. Ako komunalni doprinos iznosi 30.000,00 kuna do 40.000,00 kuna odobrava se otplata na 6 mjesečnih rata.

3. Ako komunalni doprinos iznosi 40.000,00 kuna do 50.000,00 kuna, odobrava se obračun otplata za 9 mjesečnih rata.

4. Ako komunalni doprinos iznosi više od 50.000,00 kuna odobrava se obračun otplata na 12 mjesečnih rata.«

Članak 11.

Članak 44. Odluke mijenja se:

»Odobreno obročno plaćanje komunalnog doprinosa u ratama realizira se donošenjem rješenja o obročnoj isplati duga u obliku javnobilježničkog akta, uz sva potrebita sredstva osiguranja tražbine kao što su hipoteka, bjanko zadužnica, osobna bjanko zadužnica, pravo građenja i druga raspoloživa sredstva osiguranja tražbine, a radi naplate cjelokupne tražbine Općine Vinodolske s osnova komunalnog doprinosa.

Sve troškove oko sprovođenja postupka osiguranja tražbine snosi obveznik plaćanja.«

Članak 12.

Ostale odredbe iz Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/04-pročišćeni tekst), koje nisu obuhvaćene ovom Izmjenom i dopunom Odluke o komunalnom doprinosu, ostaju na snazi.

Članak 13.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/09-01/1

Ur. broj: 2107-03/09-01-27-03

Bribir, 16. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komun  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=608&mjesto=91253&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr