SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 14. Petak, 3. travnja 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

21.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 31. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi urbanističkih planova uređenja
UPU 1 Baška i UPU 2 Baška

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi urbanističkih planova uređenja za građevinska područja naselja: UPU 1 - Baška (N1-1) i UPU 2 - Baška (N1-2), u daljnjem tekstu: Odluka.

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Baška i UPU 2 Baška utemeljena je na odredbi članka 132. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 01/08) te odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07).

(2) Navedeni planovi izradit će se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) te drugim važećim propisima.

(3) Nositelj izrade Plana je Općinsko poglavarstvo Općine Baška, a odgovorna osoba je općinski načelnik.

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

(1) Obuhvati UPU-a utvrđeni su u kartografskim prikazima PPUO-a Baška: 3.3. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite« u mjerilu 1:25.000 i 4.1. »Građevinska područja naselja - Baška, Batomalj, Jurandvor« u mjerilu 1:5.000.

(2) Površina obuhvata UPU 1 Baška je 122,81 ha. Površina građevinskog područja naselja N1-1 je 67,23 ha,

od čega je 54,22 ha izgrađeno. Planom je obuhvaćeno građevinsko područje naselja N1-1 u naselju Baška i površina mora.

(3) Površina obuhvata UPU 2 Baška je 8,53 ha, od čega je 7,71 ha izgrađeno. Planom je obuhvaćeno građevinsko područje naselja N1-2 u naselju Baška.

(4) Grafički prikaz granice obuhvata UPU-a sastavni je dio ove Odluke.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

(1) Zemljište u obuhvatu UPU-a predstavlja većim dijelom izgrađeno i uređeno građevinsko zemljište. Teren je u blagom padu prema moru. Čitav prostor u obuhvatu UPU- a nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja mora (ZOP).

(2) Kroz područje obuhvata UPU 1 prolazi državna cesta D-102 (Šmrika (D-8) - Krk - Baška).

(3) Na području obuhvata planova nalaze se i kulturna dobra koja su zaštićena ili predložena za zaštitu i o kojima treba voditi računa u planiranju ovog prostora.

(4) Ambijentalnu vrijednost čine i vizure s mora i na more te prirodne osobitosti kao što su kraške vrtače.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 5.

(1) Ciljevi razvoja na prostoru Općine Baška su u usklađenju razvitka i razmještaja uslužnih funkcija, javnih ustanova, uprave i samouprave, gospodarskom razvoju primjerenom društvenoj i gospodarskoj razvijenosti ovog područja, razvoju turizma integriranom s revitalizacijom kulturnog identiteta, osiguranjem prostornih uvjeta za ravnomjerniji gospodarski razvoj i razmještaj stanovništva te zaštita i oplemenjivanje okoline uz očuvanje prirodne i ekološke ravnoteže. Pri tome treba težiti postizanju optimalnog i uravnoteženog odnosa između dijelova kopna i mora.

(2) Odabir prostorne i gospodarske strukture treba biti u skladu sa ciljevima razvitka naselja Baška.

POPIS POSEBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade UPU-a nije planirana izrada separatnih stručnih podloga (socioloških, demografskih, ekonomskih, energetskih, graditeljskih, hortikulturnih ili drugih). U izradi će se koristiti postojeća prostorno planska dokumentacija te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručni izrađivač s kojim Općina Baška sklopi ugovor o izradi UPU-a izradit će jedno stručno rješenje na temelju kojeg će se provesti prethodna rasprava.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I DRUGIH PODLOGA

Članak 8.

(1) Planove treba izraditi na topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:2.000. Podloge moraju biti u digitalnom obliku i geokodirane (georeferencirane).

(2) Za potrebe izrade planova koristit će se i orto-foto snimke za područje obuhvata.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji u roku od 30 dana moraju dati zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu UPU-a iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi planova:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska BB, 10000 Zagreb

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Sektor upravnih inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Ulica žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Jelačića 3, 51500 Krk

- Primorsko-goranska županija, Županijska lučka uprava Krk, Trg bana Jelačića 5, 51500 Krk

- Primorsko-goranska županija, Županijska uprava za ceste, Ulica Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, Žrtava fašizma 17/1, 51000 Rijeka

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Vončinina 3, 10000 Zagreb

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

- Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

- Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Vodnogospodarska ispostava Kvarnersko primorje i otoci, Verdijeva 6, 51000 Rijeka

- Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, p.p. 162, 10002 Zagreb

- TELE2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

- T-Mobile Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb

- VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb

- HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Savska cesta 32, 10000 Zagreb

- HEP - ODS d.o.o., Distribucijsko područje - Elektoprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11, 51500 Krk

- Ponikve d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk

- Osnovna škola »Fran Krsto Frankopan«, područna jedinica Baška, Zvonimirova 120, 51523 Baška

- Dječji vrtić »Katarina Frankopan«, područna jedinica Baška, Zvonimirova 120, 51523 Baška

ROK ZA IZRADU PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 10.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 60 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 60 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od najviše 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 11.

U skladu s odredbama PPUO Baška do donošenja UPU-a moguće je izdavanje akata kojima se odobravaju samo sljedeći zahvati u prostoru:

- rekonstrukcija građevina stambene, poslovne, ugostiteljsko-turističke, javne i društvene namjene prema uvjetima PPUO Baška za izgradnju novih građevina;

- rekonstrukcija infrastrukture;

- izgradnja osnovne škole sa školskom sportskom dvoranom na k.č. 699 i 2540/7, k.o. Baška.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

Plan će se financirati iz proračuna Općine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Općinsko poglavarstvo treba dostaviti jedan primjerak ove Odluke:

- tijelima i osobama iz članka 9. ove Odluke (s pozivom da mu u roku 30 dana dostave zahtjeve - podatke, planske smjernice i propisane dokumente za izradu Plana).

- Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove, Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska 25, 10000 Zagreb.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/8

Ur. broj: 2142-03-09-4

Baška, 31. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=608&mjesto=10007&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr