SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 2. Petak, 7. veljače 2003.
GRAD RIJEKA
3B2 HTML

4.

Na osnovi članka 21. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/98, 4/98 - ispr. i 6/01) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici održanoj 4. veljače 2003. godine, donijelo je

OPĆE UVJETE
o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu

Članak 1.

Ovim se Općim uvjetima o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuje način naplate parkiranja i korištenje javnog parkirališta pod naplatom na području Grada Rijeke, koju obavlja Trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: Trgovačko društvo).

Članak 2.

Parkiranje na javnom parkiralištu može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja.

Dopušteno vrijeme parkiranja na javnom parkiralištu s ograničenim vremenom trajanja parkiranja utvrđuje se ovisno o zoni, i to kako slijedi:

- u 0. zoni do 1 sat,

- u 1. A zoni do 2 sata,

- u 1. B zoni do 4 sata,

- u 2. zoni do 4 sata.

Na javnom parkiralištu Delta i Putnička obala vrijeme trajanja parkiranja nije ograničeno.

Članak 3.

Naplata naknade za parkiranje na javnom parkiralištu obavlja se automatski i poluautomatski te putem GSM operatera.

Automatska naplata razumijeva istovremeno preuzimanje i plaćanje parkirne karte putem parkirnog automata.

Poluautomatska naplata razumijeva preuzimanje parkirne karte u automatu, a plaćanje naknade za parkiranje naplatničaru.

Naplata putem GSM operatera razumijeva plaćanje naknade za parkiranje upućivanjem SMS poruke odgovarajućem operateru, koji korisnika parkirališta povratnom SMS porukom obavještava da je plaćanje naknade za parkiranje prihvaćeno.

Članak 4.

Parkirna karta sadrži sljedeće podatke:

- skraćenu oznaku tvrtke Trgovačkog društva koje obavlja naplatu,

- oznaku područja i zone,

- oznaku javnog parkirališta,

- serijski odnosno redni broj parkirnog automata i karte,

- datum izdavanja,

- vrijeme početka parkiranja,

- vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja i

- obavijest o načinu isticanja parkirne karte.

Članak 5.

Parkirna karta vrijedi samo za javno parkiralište na kojem je kupljena.

Članak 6.

Parkirna karta odnosno izvadak iz SMS poruka evidentiranih kod odgovarajućeg operatera su dokaz o zaključenom ugovoru o korištenju parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu.

Korisnik parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu obvezan je kupljenu parkirnu kartu vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.

Članak 7.

Korisnik parkirališta čini povredu obveze iz ugovora o parkiranju ako:

a) ne istakne kupljenu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila u roku od 15 minuta od dolaska na parkiralište, osim ako naknadu za parkiranje plaća putem GSM operatera,

b) ne koristi ispravnu parkirnu kartu;

c) ne koristi javno parkiralište sukladno utvrđenoj prometnoj signalizaciji.

Članak 8.

Za povredu obveze iz ugovora iz članka 7. ovih Općih uvjeta, osim naknade za parkiranje, plaća se ugovorna kazna, i to:

- u 0. zoni jedinstvena ugovorna kazna u iznosu od 80 kuna dnevno,

- u 1. zoni jedinstvena ugovorna kazna u iznosu od 40 kuna dnevno,

- u 2. zoni jedinstvena ugovorna kazna u iznosu od 30 kuna dnevno.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, korisniku parkiranja koji je počinio povredu obveze iz ugovora o parkiranju utvrđene u članku 7. stavku 1. točki b) ovih Općih uvjeta, a koji u prethodnih mjesec dana nije počinio povredu ugovorne obveze s istog osnova, umjesto ugovorne kazne propisane u stavku 1. ovog članka naplatit će se ugovorna kazna u visini iznosa određenog za pet sati parkiranja u odnosnoj zoni.

Nalog za plaćanje ugovorne kazne i račun izdaje osoba ovlaštena za kontrolu parkiranja te ga, na odgovarajući način, pričvršćuje na vozilo.

Korisnik parkiranja ima pravo podnijeti pisani prigovor na nalog za plaćanje ugovorne kazne Sektoru parkirališta - odsjek reklamacija trgovačkog društva (u daljnjem tekstu: Sektor), u roku od 8 dana od dana izdavanja naloga.

Sektor iz stavka 4. ovoga članka dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 3 dana od dana primitka prigovora.

Korisnik parkiranja dužan je postupiti po primljenu nalogu i platiti ugovornu kaznu u roku od 8 dana na način naznačen u nalogu, odnosno u roku od 8 dana od dana primitka odgovora na prigovor.

Članak 9.

Ako korisnik parkiranja ne postupi u roku po nalogu izdanom u skladu s člankom 8. ovih Općih uvjeta, dužan je, pored iznosa iz naloga u daljnjih osam dana platiti trošak opomene o nalogu za plaćanje ugovorne kazne.

Visinu troška iz prethodnog stavka ovoga članka utvrđuje Uprava trgovačkog društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

Ako korisnik parkiranja ne postupi sukladno stavku 1. ovoga članka, Trgovačko društvo će protiv njega pokrenuti sudski postupak.

Članak 10.

Kontrolu parkiranja vozila na javnom parkiralištu pod naplatom obavlja ovlaštena osoba Trgovačkog društva.

Članak 11.

Trgovačko društvo pozvat će vlasnika vozila koje nije parkirano u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta, neprekidno duže od 8 dana, da vozilo ukloni.

Ukoliko vozilo ne bude uklonjeno u daljnjem roku od 8 dana, Trgovačko društvo će vozilo premjestiti na odgovarajuću lokaciju o trošku vlasnika.

Članak 12.

Za povredu odredbi ovih Općih uvjeta odgovara vlasnik registriranog vozila.

Članak 13.

Osobe koje sukladno odredbi članka 14. stavka 3. podstavka 1. i 2. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke ne plaćaju naknadu za parkiranje odnosno osobe iz članka 22. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke koje plaćaju povlaštenu naknadu za parkiranje, dužne su s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila nalijepiti prozirnu uložnicu s uloženom besplatnom odnosno povlaštenom parkirnom kartom.

Izgled, sadržaj i vrijeme važenja parkirne karte iz prethodnog stavka ovoga članka utvrđuje Uprava Trgovačkog društva.

Članak 14.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba koja:

- ima prebivalište ili boravište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o adresi stanovanja,

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba koja:

- ima status invalida rata što dokazuje rješenjem Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata odnosno Ministarstva rada i socijalne skrbi,

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima pravna osoba koja:

- koristi poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje ugovorom o zakupu odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora,

- ima vozilo registrirano na ime pravne osobe što dokazuje valjanom prometnom dozvolom.Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba - obrtnik koja:

- koristi poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje ugovorom o zakupu odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora,

- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom.

Fizičkoj osobi iz stavka 1, 2. i 4. ovoga članka može se izdati najviše jedna povlaštena parkirna karta.

Pravnoj osobi iz stavka 3. ovoga članka mogu se izdati najviše tri povlaštene karte.

Fizičkoj osobi iz stavka 5. i pravnoj osobi iz stavka 6. ovoga članka može se, osim povlaštene parkirne karte, izdati i neograničen broj mjesečnih parkirnih karata.

Povlaštena i mjesečna parkirna karta izdat će se korisniku koji nema dospjelih dugovanja prema Trgovačkom društvu s osnova povrede obveza iz ugovora o parkiranju iz članka 7. ovih Općih uvjeta.

Povlaštenu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana.

Članak 15.

Korisnik povlaštene parkirne karte iz članka 14. ovih Općih uvjeta - fizička osoba ima pravo parkirati vozilo samo unutar područja za koje ima pretplatnu kartu, a korisnik povlaštene parkirne karte - pravna osoba ima pravo parkirati vozilo na svim područjima.

Korisnik povlaštene parkirne karte iz prethodnog stavka ovoga članka nema pravo parkirati vozilo na javnim parkiralištima Žabica i Tržnica, ali ako stanuje odnosno posluje u ulicama na području javnog parkirališta Tržnica, može vozilo parkirati na području tog parkirališta.

Korisniku povlaštene parkirne karte s područja Centar i Istok koji vozilo želi parkirati isključivo na javnom parkiralištu Delta ili Putničkoj obali, Trgovačko društvo će izdati posebnu parkirnu kartu s kojom vozilo može parkirati samo na tim parkiralištima.

Članak 16.

Na javnom parkiralištu na kojem se obavlja naplata kao i na javnom parkiralištu bez naplate može se dati na uporabu rezervirano parkirališno mjesto.

Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za korisnike iz članka 25. točka 5. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke određuje Uprava Trgovačkog društva.

Trgovačko društvo putem sredstava javnog priopćavanja upućuje poziv radi podnošenja zahtjeva za rezervaciju parkirališnih mjesta.

O podnesenom zahtjevu u smislu prethodnog stavka ovoga članka odlučuje Uprava Trgovačkog društva.

Članak 17.

S korisnikom rezervacije parkirališnog mjesta Uprava Trgovačkog društva zaključuje ugovor o zakupu parkirališnog mjesta.

Trgovačko društvo označava rezervirano parkirališno mjesto prometnom signalizacijom i postavlja element blokade, a ključeve predaje korisniku.

Članak 18.

Od trenutka preuzimanja ključeva, za čuvanje rezerviranog parkirališnog mjesta odgovoran je korisnik.

Trgovačko društvo dužno je za trajanje zakupa element blokade održavati u ispravnom stanju.

Članak 19.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju vrijediti Opći uvjeti o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/99, 13/00-pročišćeni tekst, 5/01, 14/01, 35/01 i 13/02).

Klasa: 022-05/03-01/9

Ur. broj: 2170-01-10-03-2

Rijeka, 4. veljače 2003.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=6&mjesto=51000&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr