SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 5. Petak, 20. veljače 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

7.

GRAD OPATIJA, Opatija, M. Tita 3, zastupan po gradonačelniku prof. dr. sc. Amir Muzur (u daljnjem tekstu: Grad Opatija)

i

ČOK BORIS, iz Rijeke, R. Picovich 1. i MZ GRADNJA d.o.o. Matulji, Trg V. Gortana 2, MB 2165953, zastupana po direktoru Zoranu Uzelac (u daljnjem tekstu: Osiguravatelji sredstava)

zaključili su dana 9. veljače 2009. godine sljedeći

UGOVOR
o financiranju izrade Urbanističkog plana uređenja
6 - naselja Pobri (uključivo namjene K1 i R7)

Članak 1.

Ovim ugovorom, ugovorne strane uređuju međusobne odnose u vezi financiranja izrade Urbanističkog plana uređenja 6 - naselja Pobri (uključivo namjene K1 i R7) (u daljnjem tekstu: Plan), sukladno članku 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07).

Članak 2.

Ugovorne strane utvrđuju:

1) da su Osiguravatelji sredstava dana 29. 7. 2008. godine izrazili namjeru da u cijelosti financiraju izradu Plana, kako bi na zč. 23/2, zč. 23/3, zč. 23/4, zč. 24/2, zč. 65, zč. 73/2, zč. 73/5, zč. 73/6 i zč. 73/7 realizirali izgradnju obiteljske kuće i objekata sa stanovima za prodaju,

2) da je Gradsko vijeće Grada Opatije na 30-oj sjednici održanoj 28. 10. 2008. godine prihvatilo da izradu Plana financiraju Osiguravatelji sredstava,

3) da je Gradsko vijeće Grada Opatije na 30-oj sjednici održanoj 28. 10. 2008. godine donijelo i Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja 6 - naselja Pobri (uključivo namjene K1 i R7), a koja je objavljena u »Službenim novinama PGŽ« broj 42/08.,

4) da je Grad Opatija proveo postupak javne nabave za izbor najpovoljnijeg izrađivača plana (otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti, ev. broj nabave 08-31- VV, objava u elektroničkom oglasniku javne nabave NN: N-02-V-149972-031208), te je kao najpovoljniji ponuđač izabrana tvrtka »GEOPROJEKT« d.d. Opatija, Nova cesta 224/2, sa ponuđenom cijenom od 250.000,00 kuna + PDV (u daljnjem tekstu: Izrađivač plana).

Članak 3.

Grad Opatija obvezuje se donijeti Plan, na način propisan Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i važećim provedbenim propisima.

Obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu plana, ciljevi i programska polazišta, te rok izrade Plana, određeni su Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja 6 - naselja Pobri (uključivo namjene K1 i R7), a koja je objavljena u »Službenim novinama PGŽ« broj 42/08.

Rokovi izrade propisani Odlukom iz stavka 2. ovog članka ne obuhvaćaju radnje i aktivnosti koje treba provesti Grad Opatija u postupku donošenja Plana: prikupljanje prethodnih zahtjeva subjekata koji sudjeluju u njegovoj izradi, organiziranje prethodne rasprave o nacrtu prijedloga Plana, utvrđivanje prijedloga za javnu raspravu, organiziranje javne rasprave, usvajanje izvješća s javne rasprave, utvrđivanje nacrta konačnog prijedloga Plana, upućivanje nacrta konačnog prijedloga Plana nadležnim tijelima radi dobivanja njihovog mišljenja ili suglasnosti, utvrđivanje konačnog prijedloga Plana i donošenje Plana. Grad Opatija obvezuje se aktivnosti iz ovog stavka provoditi na način da osigura što kvalitetnije i brže donošenje Plana, a najduže u roku od 45 dana od dana kada su stvoreni uvjeti za realizaciju pojedine aktivnosti.

Članak 4.

Osiguravatelji sredstava se obvezuju dostaviti Izrađivaču plana i Gradu Opatiji svoje prijedloge u roku od 60 dana potpisa ovog ugovora.

Grad Opatija ne preuzima nikakve obveze u odnosu na Osiguravatelje sredstava u pogledu konačnih rješenja namjene i uvjeta izgradnje koji će biti definirani Planom, već će prvenstveno voditi računa da se Planom optimalno osigura poštivanje načela prostornog uređenja propisanih Zakonom, te da on bude sukladan Odluci o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 1/07).

Članak 5.

Osiguravatelji sredstava će u cijelosti snositi troškove izrade Plana u iznosu od 250.000,00 kuna uvećanom za PDV, odnosno ukupno 305.000,00 kuna.

Osiguravatelji sredstava se obvezuju u roku od 15 dana od dana potpisa ovog ugovora uplatiti iznos iz stavka 1. ovog članka na račun Grada Opatije broj 2360000- 1830200000 i pozivom na broj 21 7811-MB.

Uplatu će za osiguravatelje sredstava izvršiti M. Z. GRADNJA d.o.o.

Članak 6.

U slučaju da uslijed promjene propisa bude produžena procedura i rokovi donošenja Plana iz članka 3. ovog ugovora, ugovorne strane suglasne su da se rokovi donošenja Plana računaju prema tim novim okolnostima, bez potrebe izmjene ovog ugovora.

U slučaju da Gradsko vijeće ne prihvati donošenje Plana izrađenog na način propisan člankom 3. ovog ugovora, Grad Opatija obvezuje se vratiti Osiguravateljima sredstava uplaćena sredstva za izradu Plana uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja će se obračunati za vrijeme od dana uplate sredstava iz članka 5 ovog ugovora do dana izvršenog povrata sredstava.

U slučaju da uslijed promjena propisa, nastalih nakon zaključenja ovog ugovora bude onemogućeno donošenje Plana, Grad Opatija obvezuje se vratiti Osiguravateljima sredstava uplaćena sredstva za izradu Plana uvećana za zakonsku zateznu kamatu i to od dana nastupa okolnosti koja onemogućava donošenje Plana do dana izvršenog povrata sredstava.

U situacijama iz stavka 2. i 3. ovog članka, Grad Opatija izvršit će povrat sredstava u roku od 30 dana od donošenja odluke Gradskog vijeća odnosno nastupa okolnosti koje onemogućuju donošenje plana.

Članak 7.

Sastavni dio ovog ugovora čine:

1. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 6 - naselja Pobri (uključivo namjene K1 i R7), a koja je objavljena u »Službenim novinama PGŽ«, br. 42/2008.

2. Ugovor o izradi Plana kojeg će Grad Opatija zaključiti sa Izrađivačem plana u roku od 15 dana od dana zaključenja ovog ugovora. Grad Opatija obvezuje se presliku navedenog ugovora dostaviti Osiguravateljima sredstava u roku od 8 dana od dana njegovog zaključenja.

Članak 8.

Praćenje i koordinaciju međusobnih aktivnosti vezanih uz ovaj ugovor i donošenje plana, ugovorne strane ostvarivat će kroz osobe:

- Grad Opatija: Zdenko Tupanjac, dipl. ing. građ., pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje,

- Osiguravatelji sredstava: Zoran Uzelac.

Investitori će svoje međusobne odnose uređivati samostalno i oni ni na koji način nisu predmet ovog ugovora, osim u dijelu kojim su oba investitora solidarno odgovorna za sve obveze prema Gradu Opatiji koje proizlaze iz ovog ugovora.

Članak 9

Za eventualne sporne odnose koji nastanu realizacijom ovog ugovora, ugovorne strane ugovaraju nadležnost suda u Opatiji.

Članak 10

Ovaj ugovor zaključen je u 6 istovjetnih primjeraka, dva za potrebe Grada Opatije i po dva za svakog Osiguravatelja sredstava.

Klasa: 350-01/09-01/15

Ur. broj: 2156/01-03-09-1

Opatija, 9. veljače 2009.

Za Grad Opatiju: Za osiguravatelje sredstava:

Gradonačelnik Čok Boris

Prof. dr. sc. Amir MuzurMZ Gradnja d.o.o.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=599&mjesto=10006&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr