SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 4. Petak, 13. veljače 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Na temelju članka 387. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03 i 107/07), članka 35. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. IEE/07/Agencije/405/ S12.499067 Primorsko-goranska u okviru Programa »Inteligentna energija u Europi« i članka 28. stavak 1. točka 14. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 12. veljače 2009. godine donijela je

IZJAVU
o osnivanju trgovačkog društva Rea Kvarner,
Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske
županije d.o.o. Rijeka

I. SVRHA I CILJ OSNIVANJA

Članak 1. (prvi)

Ovom Izjavom Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija), Rijeka, Adamićeva 10, kao osnivač i jedini član osniva trgovačko društvo pod nazivom Rea Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko- goranske županije društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo).

Članak 2. (drugi)

Svrha osnivanja je uspostavljanje jedinstvenog organizacijskog i institucionalnog okvira za racionalnije korištenje postojećih energetskih resursa kao i poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih i alternativnih izvora u Primorsko- goranskoj županiji. Posebni ciljevi osnivanja su: izrada energetskih bilanci, energetskih akcijskih planova, omogućavanje implementacije planova energetske efikasnosti, poticanje primjene obnovljivih izvora energije te okupljanje/potpora stručnog potencijala, kao i svih ostalih subjekata koji su uključeni u energetski razvoj na regionalnoj odnosno lokalnoj razini, potpora svima, a prvenstveno gospodarskim subjektima na području Županije, pružanje informacija i savjeta vezanih uz energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.

II. OSNOVNE ODREDBE

Članak 3. (treći)

Prava i dužnosti Županije kao osnivača i jedinog člana Društva do 17. svibnja 2009. godine obavlja Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije, a nakon toga župan Primorsko-goransko županije.

Članak 4. (četvrti)

Ovom Izjavom uređuje se:

- tvrtka i sjedište Društva,

- predmet poslovanja - djelatnosti Društva,

- temeljni kapital Društva,

- poslovni udjeli,

- organi Društva,

- izmjene osnivačkog akta,

- vrijeme trajanja i prestanak Društva,

- dobit i gubitak Društva.

III. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA TE PRAVNA OSOBNOST

Članak 5. (peti)

Tvrtka Društva je:

Rea Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije društvo s ograničenom odgovornošću.

Skraćena tvrtka je:

REA KVARNER d.o.o.

Tvrtka Društva u prijevodu na engleski jezik glasi: Rea Kvarner, Regional Energy Agency Kvarner Ltd, skraćeno REA KVARNER

Sjedište Društva je: Rijeka, Milutina Barača 19.

IV. PRAVNA OSOBNOST

Članak 6. (šesti)

Pravnu osobnost Društvo ima sukladno zakonima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću, s pravima i obvezama koja mu pripadaju na temelju važećih zakonskih propisa, a naročito Zakona o trgovačkim društvima.

Društvo odgovara za svoje obveze cjelokupnom svojom imovinom.

Član Društva ne odgovara za obveze Društva.

Članak 7. (sedmi)

Radi obavljanja svojih djelatnosti Društvo može osnovati podružnice.

V. PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI

Članak 8. (osmi)

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

- Promicanje, priprema, provedba i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti na području energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije,

- Promicanje, priprema, provedba i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti na području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđivanja okoliša,

- Stručnu pripremu za dodjelu energetskih koncesija i praćenje provedbe dodijeljenih koncesija,

- Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja,

- Izrada energetskih bilanci,

- Izrada dugoročnih energetskih planova (»master« plan Županije),

- Objavljivanje energetskih bilanci i dugoročnih energetskih planova Županije,

- Stručnu podršku i praćenje realizacije energetskih projekata od važnosti za Županiju i lokalnu zajednicu,

- Promotivne aktivnosti, poticanje predinvesticijskih analiza za sve oblike energije uključene u integralno regionalno planiranje (IRP) u svim sektorima potrošnje,

- Organiziranje savjetodavnih aktivnosti prema kućanstvima, industriji i uslugama, organizacija obrazovnih programa kroz informativne kampanje uz sve raspoložive medije, tečajeve, seminare i slično,

- Monitoring provedenih energetskih programa i projekata,

- Implementacija nacionalnih energetskih programa na lokalnoj odnosno područnoj (regionalnoj) razini,

- Izrada predinvesticijskih i investicijskih studija,

- Izvođenje promotivnih, informativnih i obrazovnih programa kao trajnih i povremenih aktivnosti,

- Provođenje anketa i energetskih audita,

- Praćenje propisa iz područja energetike i priprema primjedbi u postupku njihova donošenja te priprema odgovarajućih informacija za potrebe Županije.

Članak 9. (deveti)

Osim djelatnosti iz članka 8. ove Izjave Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u sudski registar, ako se one u manjem ili uobičajenom opsegu obavljaju uz navedenu djelatnost.

Društvo može promijeniti ili dopuniti svoju djelatnost u skladu s potrebama i razvojem Društva.

VI. TEMELJNI KAPITAL I POSLOVNI UDJELI

Članak 10. (deseti)

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 (dvadeset tisuća) kuna i uplaćen je u cijelosti u novcu, prije predaje prijave sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

Osnivač - jedini član Društva, ovom Izjavom preuzima 1 (jedan) temeljni ulog u iznosu od 20.000,00 (dvadeset tisuća) kuna, što odgovara visini temeljnog kapitala Društva.

Poslovni udio člana Društva određuje se prema veličini preuzetog temeljnog uloga i odgovara nominalnom iznosu preuzetog temeljnog uloga člana Društva.

Članak 11. (jedanaesti)

Osnivač jamči da Društvo može uloženim sredstvima slobodno raspolagati.

Poslovni udio je djeljiv i može se prenositi.

Članak 12. (dvanaesti)

Uprava Društva je dužna voditi knjigu poslovnih udjela.

Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisan Zakonom.

U odnosu na Društvo član Društva je samo onaj tko je upisan u knjigu poslovnih udjela.

VII. ORGANI I ODBORI DRUŠTVA

Članak 13. (trinaesti)

Organi Društva su uprava i Nadzorni odbor.

Društvo može imati prokuristu.

Članak 14. (četrnaesti)

U skladu sa svrhom i ciljem osnivanja Društva, za vrijeme dok je Društvo koordinator Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za osnivanje ovog Društva, uz organe iz članka 13. ove Izjave, djelovat će odbori Društva:

- Upravljački odbor (Management Board) i

- Savjetodavni odbor (Advisory Board)

Odbori iz stavka 1. podstavak 1. i 2. ovog članka mogu nastaviti sa svojim djelovanjem i po isteku vremena iz stavka 1. ovog članka, o čemu osnivač donosi posebnu odluku.

Uprava

Članak 15. (petnaesti)

Uprava Društva predstavlja i zastupa Društvo, te vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana - direktora, koji zastupa Društvo u skladu sa zakonom i odlukom o imenovanju.

Članak 16. (šesnaesti)

Direktora imenuje i razrješava osnivač Društva posebnom odlukom, na temelju javnog natječaja, na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Istekom mandata Direktor može biti ponovo imenovan.

Direktor može biti razriješen i prije isteka mandata, na način i pod uvjetima propisanim zakonom i aktima osnivača.

Članak 17. (sedamnaesti)

Za Direktora može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu iz područja tehničkih znanost i najmanje 5 godina radnog iskustva.

Posebne uvjete koje mora ispunjavati Direktor, postupak izbora te visinu nagrade za njegov rad, određuje osnivač svojom odlukom.

Za Direktora ne može biti imenovana osoba kod koje postoje okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 18. (osamnaesti)

Direktor mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva, te poduzimati sve potrebite mjere za otklanjanje rizika iz poslovanja Društva i trajno voditi računa o likvidnosti Društva.

Ovlaštenja Direktora su:

- organizira i vodi poslovanje Društva,

- zastupa Društvo prema trećima pojedinačno i samostalno u svim poslovima u zemlji i inozemstvu,

- odgovoran je za zakonitost rada Društva,

- izvršava odluke osnivača Društva i Nadzornog odbora,

- predlaže poslovnu politiku Društva,

- u skladu s posebnim propisima odlučuje o pitanjima iz radnih odnosa zaposlenih,

- podnosi izvještaje o rezultatima rada Društva Nadzornom odboru,

- saziva sjednice Savjetodavnog odbora,

- obavlja i druge poslove prema važećim propisima.

Članak 19. (devetnaesti)

Direktor može drugoj osobi dati punomoć za zastupanje Društva u pravnom prometu i to u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.

Članak 20. (dvadeseti)

Direktor odlučuje samostalno i pojedinačno, te je ovlašten samostalno zaključiti svaki pravni posao iz poslovanja Društva do iznosa od 300.000,00 (tristo tisuća) kuna.

Za zaključenje pravnih poslova koji prelaze iznos od 300.000,00 (tristo tisuća) kuna do 1.000.000,00 (milijun) kuna, Direktoru je potrebna suglasnost Nadzornog odbora, a za zaključenje pravnih poslova koji prelaze iznos od 1.000.000 (milijun) kuna, potrebna mu je suglasnost osnivača Društva.

Nadzorni odbor

Članak 21. (dvadeset i prvi)

Nadzorni odbor sastoji se od 3 (tri) člana, od kojih je jedan član iz redova Upravljačkog odbora za vrijeme dok taj odbor Društva djeluje.

Članove Nadzornog odbora imenuje osnivač Društva na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članovi Nadzornog odbora izabrat će iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 22. (dvadeset i drugi)

Za člana Nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja obavlja funkciju Direktora ili prokurist Društva, niti osoba koja ne može biti članom Nadzornog odbora prema članku 436. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 23. (dvadeset i treći)

Nadzorni odbor obavlja poslove u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor može pregledavati i kontrolirati poslovne knjige Društva i drugu dokumentaciju, te pregledati i provjeriti svaki dio poslovanja Društva.

U cilju postizanja svrhe iz stavka 1. ovog članka za pojedina područja poslovanja, Nadzorni odbor može Direktoru predlagati mjere za poboljšanje poslovanja Društva.

Članak 24. (dvadeset i četvrti)

O svom radu Nadzorni odbor podnosi osnivaču Društva pisano izvješće najmanje jednom godišnje, a na zahtjev osnivača i češće.

Članak 25. (dvadeset i peti)

Nadzorni odbor radi na sjednicama što ih saziva predsjednik Nadzornog odbora ili u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik.

Sjednice Nadzornog odbora moraju se sazivati najmanje jednom tromjesečno, a po potrebi ili na zahtjev ovlaštenih osoba temeljem Zakona o trgovačkim društvima, mogu se sazivati češće.

Članak 26. (dvadeset i šesti)

Nadzorni odbor donosi zaključke i odluke koje su zakonom i ovom Izjavom stavljene u njegovu nadležnost većinom glasova ukupnog broja članova.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka Nadzornog odbora na način da predaju svoj glas pisanim putem sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Upravljački odbor

Članak 27. (dvadeset i sedmi)

Upravljački odbor čine uz predstavnika osnivača i po jedan predstavnik partnera koji sudjeluje u radu Društva i participira u realizaciji projekata.

Članovi Upravljačkog odbora na prvoj sjednici iz reda svojih članova određuju svog predstavnika za člana Nadzornog odbora.

Prvu sjednicu Upravljačkog odbora saziva predsjednik Upravljačkog odbora.

Članak 28. (dvadeset i osmi)

Zadaće Upravljačkog odbora su:

- predlaže smjernice rada Direktoru,

- razmatrati i davati mišljenje o godišnjem i polugodišnjem financijskom izvješću Društva, pri čemu s posebnom pozornošću prati transparentno trošenje odobrenih sredstava iz predpristupnih fondova i odobravanje sredstava korisnicima bespovratnih sredstava,

- poduzimati potrebne mjere radi sprečavanja sukoba interesa kod korisnika bespovratnih sredstava,

- usvajati kriterije za odabir mjerila za provođenje određenih aktivnosti,

- imenovati članove Savjetodavnog odbora,

- obavlja i druge zadaće u skladu s odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za osnivanje regionalne energetske agencije u okviru europskog programa »Inteligentna energija u Europi«.

Članak 29. (dvadeset i deveti)

Predsjednik Upravljačkog odbora je javno izabrani predstavnik osnivača, Župan Primorsko-goranske županije.

Predsjednik Upravljačkog odbora ima presudan glas u slučaju izjednačenog glasovanja članova Upravljačkog odbora.

Članak 30. (trideseti)

Upravljački odbor sastaje se po potrebi, a najmanje 2 (dva) puta godišnje.

Sjednice Upravljačkog odbora saziva predsjednik Upravljačkog odbora na prijedlog Direktora ili na vlastiti prijedlog.

Sjednicama Upravljačkog odbora po potrebi mogu prisustvovati i u radu sudjelovati bez prava odlučivanja članovi Savjetodavnog odbora, Direktor i drugi pozvani stručnjaci / gosti.

Savjetodavni odbor

Članak 31. (trideset i prvi)

Savjetodavni odbor čine minimalno 4 (četiri) stručnjaka iz područja aktivnosti Društva osiguravajući kvalitetnu znanstvenu i stručnu tehničku podršku radu Društva.

Člana Savjetodavnog odbora predlaže Direktor a imenuje Upravljački odbor.

Članovi Savjetodavnog odbora imenuju se prema vrsti projekta koja je predmet aktivnosti Društva u određenom razdoblju.

Članak 32. (trideset i drugi)

Zadaće Savjetodavnog odbora su:

- pružati stručnu potporu novim projektima vezanim uz energiju i obnovljive izvore energije,

- osigurati znanstvenu potporu u primjeni novih i obnovljivih izvora energije,

- promovirati inovativnost u upravljanju energijom, naročito na polju štednje energije,

- pomagati u pronalaženju odgovarajućih kontakata na polju znanosti, istraživanja i inovacija,

- savjetovati Upravljački odbor pri odobravanju projekata upravljanja energijom i sl.,

- obavlja i druge zadaće u skladu s odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za osnivanje regionalne energetske agencije u okviru europskog programa »Inteligentna energija u Europi«.

Članak 33. (trideset i treći)

Članovi Savjetodavnog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravljačkog odbora na poziv predsjednika Upravljačkog odbora, a naročito kada se razmatraju novi projekti.

Članak 34. (trideset i četvrti)

Savjetodavni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Sjednice Savjetodavnog odbora saziva Direktor samoinicijativno ili na prijedlog najmanje 50 % članova Savjetodavnog odbora ili 25 % članova Upravljačkog odbora.

VIII. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 35. (trideset i peti)

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Društvo prestaje s radom odlukom osnivača, pripajanjem drugom Društvu ili spajanjem s drugim Društvom, te u ostalim slučajevima iz članka 466. Zakona o trgovačkim društvima.

IX. DOBIT I GUBITAK

Članak 36. (trideset i šesti)

Dobit se u Društvu ustanovljuje za poslovnu godinu na kraju poslovne godine, a na temelju godišnjeg obračuna uspješnosti poslova Društva.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Društvo ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Društva, a odluku o raspolaganju s dobiti donosi osnivač.

Društvo je sukladno zakonskim propisima dužno voditi poslovne knjige i izrađivati financijska izvješća, za što je odgovorna Uprava Društva.

O gubitku Društva odluku donosi osnivač.

X. PRIJELAZNE ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37. (trideset i sedmi)

Do imenovanja Direktora temeljem javnog natječaja, Društvom upravlja Direktor kojeg imenuje osnivač posebnom odlukom.

Direktor iz stavka 1. ovog članka vodi sve aktivnosti u svezi osnivanja i upisa Društva u sudski registar, uređenja i opremanja poslovnog prostora, te obavlja druge poslove sukladno osnivačkom aktu i zakonima, a sve pod nadzorom osnivača.

Članak 38. (trideset i osmi)

Priopćenja koja Društvo mora po zakonu objavljivati, objavljivat će se u »Narodnim novinama« Republike Hrvatske.

Članak 39. (trideset i deveti)

Ova Izjava mijenja se odlukom osnivača Društva, u obliku javnobilježničkog akta.

Klasa: 021-04/09-02/2

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-4

Rijeka, 12. veljače 2009.

Osnivač:
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Župan
________________________

(Zlatko Komadina, dipl. ing.)

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=598&mjesto=00001&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr