SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 2. Ponedjeljak, 26. siječnja 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Na temelju članka 42. i 60. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/ 02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/08), a sukladno odredbama članka 68. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 15. do 17. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/ 05 i 127/07), Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 26. siječnja 2009. godine, donosi

ODLUKU
o kriterijima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja
i obveza Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i uvjeti, te propisuje postupak otpisa potraživanja i obveza Grada Malog Lošinja s osnova sljedećih prihoda, primitaka i obveza:

- gradskih poreza (porez na tvrtku i porez na kuće za odmor) u apsolutnoj zastari;

- prihoda od financijske imovine (redovnih i zateznih kamata i sl.);

- prihoda od nefinancijske imovine (naknade za koncesije, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine i sl.);

- ostalih prihoda od nefinancijske imovine i vlastitih prihoda proračuna i proračunskih korisnika;

- primitaka od financijske imovine i zaduživanja (povrati glavnice danih zajmova, i sl.);

- obveza za koje je nastupila apsolutna zastara;

- obveza za koje se utvrdi da su sporne i neutemeljene.

Članak 2.

Otpis potraživanja i obveza Grada Malog Lošinja obavlja se na temelju sljedećih kriterija i uvjeta:

- godine dospjelosti

- nemogućnosti naplate

- neutemeljenosti evidentiranih potraživanja i obveza

- isplativosti pokretanja postupka ovrhe

- ostalih posebnih okolnosti od utjecaja na potraživanja.

Članak 3.

Postupak otpisa potraživanja i obveza pokreću upravna tijela zadužena za pojedinu vrstu proračunskih prihoda i primitaka, te obveza tijekom godine ili u okviru redovnog godišnjeg popisa imovine, a nakon što su se iscrpile sve prethodne procedure prisilne naplate prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti.

Upravna tijela dužna su za svaki pojedinačni otpis priložiti:

- svu financijsku dokumentaciju iz glavne knjige proračuna pojedinačno po dužnicima i vjerovnicima;

- sve vrste prihoda i rashoda s navedenim iznosima po kriterijima iz ove Odluke;

- dokaze o poduzetim radnjama u svrhu naplate prihoda i primitaka;

- obrazložiti razloge otpisa obveza.

Članak 4.

Prijedlozi upravnih tijela za otpis potraživanja i obveza iz članka 4. dostavljaju se na razmatranje Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo koji zaprimljene prijedloge razmatra i sastavlja konačni prijedlog za otpis kojega dostavlja na usvajanje Gradskom poglavarstvu.

Članak 5.

Gradsko poglavarstvo na temelju prijedloga i priložene dokumentacije donosi Odluku temeljem članka 17. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 401-03/09-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-09-3

Mali Lošinj, 26. siječnja 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=596&mjesto=10005&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr