SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 41. Utorak, 28. listopada 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

177.

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08), i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 14. listopada 2008. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Grada Rijeke za 2008. godinu

Članak 1.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2008. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 50/07 i 27/08) članak 2. mijenja se i glasi:

»U 2008. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

1.Tehnička priprema za sanaciju pokosa,
obalnih i potpornih zidova, puteva,
staza, armiranobetonskih konstrukcija
i adaptaciju građevina 60.000,00 kn

2.Sanacija plaža: Preluk, Invalidska,
Stadion, Pulska ulica kod k.br. 19,
pješačkih staza, stubišta i ograda 420.000,00 kn

3.Sanacija oštećenih armiranobetonskih
konstrukcija ex Park hotel i Plaža 2 190.000,00 kn

4.Održavanje obalnog puta Preluk
- Kostabela 60.000,00 kn

5.Održavanje hortikulture i uklanjanje
otpada na pomorskom dobru od
Pećina do Preluka 120.000,00 kn

6.Sanacija stjenskih pokosa 70.000,00 kn

7.Održavanje opreme na plažama:
Stadion, Brgudi, Bivio, Skalete,
Plaža 2, obnova korita tobogana,
stube za pristup u more 300.000,00 kn

8.Naknada Vijeću za davanje
koncesijskog odobrenja 30.000,00 kn


UKUPNO: 1.250.000,00 kn

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 022-05/08-01/92-127

Ur. broj: 2170-01-10-08-1

Rijeka, 14. listopada 2008.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=579&mjesto=51000&odluka=177
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr