SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 41. Utorak, 28. listopada 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

152.

Na temelju članka 3. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93, 33/05 i 107/07), članka 3. stavaka 2. i 3. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99, 117/01 i 96/03), Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (»Narodne novine« broj 35/94 i 55/94 - ispravak) te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06 i 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. listopada 2008. godine donijelo je

PLAN
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
za područje grada Rijeke

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan) temeljni je normativni akt Grada koji uređuje sustav organizacijskih i tehničkih mjera te utvrđuje konkretne odnose i obveze pojedinih subjekata na području grada iz područja zaštite od požara.

Planom iz stavka 1. ovoga članka uređen je slijed postupaka i obrađen niz podataka od kojih neki predstavljaju stalne, a drugi promjenjive vrijednosti.

Članak 2.

Plan se sastoji od nepromjenjivog dijela razrađen u poglavljima I., II. i III. i promjenjivog dijela razrađen u poglavlju IV. i Prilogu u kojem su tabelarno iskazani podatci o nazivima pravnih osoba i tijela te odgovornim osobama, s brojevima telefona i adresama.

1. IZRAČUN POTREBNOG BROJA VATROGASACA ZA GAŠENJE POŽARA

a) Otvoreni prostor

Članak 3.

Sustavom osmatranja i dojave požara na području grada Rijeke za izračun potrebnog broja vatrogasaca uzeti su sljedeći elementi:

- površina zahvaćena požarom iznosi 500 m2 i eliptičnog je oblika gdje se požar širi po dužnoj osi »a« i poprečnoj »b« uz pretpostavku da vjetar puše duž dužne osi »a«;

- vrijednost brzine širenja požara u ovisnosti od brzine vjetra očitava se iz slijedeće tablice:

brzina vjetra u km/h (v) 10 20 30 40 45 50

brzina širenja požara u m/min (v') 1 2,5 9 32 45 65

iz koje je za ovaj izračun odabrana pretpostavka da je brzina vjetra 30 km/h, a brzina širenja požara 9 m/min.

P= 500 m2

v = 30 km/h

v'= 9 m/min

- dužina fronte požara (F) računa se tako da se izračuna opseg elipse i podjeli sa dva:

P= a x b x 3,14 O= 3,14 x 2(a2+b2)-2

a/b = 1,1x vn gdje je n = 0,464 — const.

a/b = 1,1 x 30 0,464 = 4,846

a2 = 4,846 x P/3,14 = 4,846 x 159,23 = 771,628 ———– a= 771,63 -2

a = 27,78 m

b = 5,73 m

O = 3,14 x 2(a2 + b2)-2= 3,14 x 40,11 = 125,9 m

dužina fronte požara F= O/2; F = 63 m

- povećanje površine požara (Pp) po dolasku na mjesto događaja nakon 15 minuta za brzinu širenja požara od 9 m/min:

Pp = F x v' x t = 63 m x 9 m/min x 15 min = 8505 m 2

- ukupna površina požara iznosi zbroj početne površine i povećanja površine nakon 15 minuta gorenja:

P'=P + Pp = 500 + 8505 = 9005 m 2

a12 = 4,846 x P' / 3,14 = 13897,52;

a1 = 117,888 = 118 m

b1= 24,32 m

O1 = 3,14 x 28977,96 -2 = 534,5 m

F1= 267,25 m

Ako se na svakih 15 metara dužine fronta požara mora rasporediti po jedan vatrogasac, onda potreban broj vatrogasaca za uspješno gašenje pretpostavljenog požara iznosi:

N = F1 / 15

N= 267,25 / 15 = 17,8 odnosno 18 vatrogasaca

Pored izvedenog proračuna za potreban broj vatrogasaca koristi se i izvođenje tog broja prema formuli:

Pv = (P+Pp) x n

pri čemu se vrijednost »n« odabire i očitava iz tablice:

GUSTOĆA ŠUME POTREBAN BROJ DANA PO

ČOVJEKU ZA GAŠENJE

1 Ha PO VJETRU = n

slabom umjerenom jakom vrlo jakom

Slaba 0,5 1 2 3

Srednja 1 4 6 10

Velika 2 5 10 20

Za umjeren vjetar i veliku gustoću šume N1 = (P+Pp) x n = 0,9005 x 5 = 4,5, odnosno

N1= 5 vatrogasaca

Za jak vjetar i veliku gustoću šume

N2 = 9 vatrogasaca

Za vrlo jak vjetar i veliku gustoću šume

N3= 18 vatrogasaca

b) Požari na građevinskim objektima

Članak 4.

Osnovna taktika gašenja požara odabranog modela (stambena jedinica odnosno jedan požarni sektor površine 70 - 75 m2) temelji se na istovremenoj uporabi 3 »C« mlaza, kako sijedi:

v jedan »C« mlaz efikasno pokriva potrebe gašenja između 20 i 25 m2;

v za rad s jednim »C« mlazom potrebna su dva vatrogasca, odnosno za tri mlaza najmanje 6 osoba;

v za požar jedne stambene jedinice površine 70 - 75 m2 potrebno najmanje 8 vatrogasaca, jedno navalno vozilo, autocisterna i autoljestva ukoliko se radi o požaru u višekatnici ili požaru krovišta.

v za objekt površine 150 m2 najmanje 16 vatrogasaca.

Članak 5.

Osnovnom taktikom gašenja (jednostavnog) požara proizlazi da je:

- za požar jedne stambene jedinice površine 70 - 75 m2 potrebno najmanje 8 vatrogasaca,

- za objekt površine 150 m2 najmanje 16 vatrogasaca,

Ukoliko se radi o složenijem požaru (stambena jedinica u sklopu zgrade starijeg datuma izgradnje, u sklopu poslovno stambenog objekta, u sklopu objekta višeg od 22 m, stambena jedinica smještena ispod nivoa okolnog terena ili u potkrovlju i sl.) uvećava se i broj vatrogasaca.

Članak 6.

Operativna formacija vatrogasne postrojbe Grada treba brojiti najmanje toliko vatrogasaca u smjeni da može uspješno istovremeno intervenirati na tri odvojena požara srednje veličine bilo da se radi o požarima otvorenog prostora i/ili građevinskog objekta, što ukupno iznosi 24 vatrogasca.

Članak 7.

Formiranje potrebnog broja vatrogasaca uvećava se za djelatnike vatrogasne postrojbe u postaji i to operativni dežurni, telefonista, zapovjednik smjene, dežurni u VP

Vežica i portir u VP Centar, odnosno ukupno 32 vatrogasaca u smjeni, odnosno ukupno 128 vatrogasaca u postrojbi.

Ukupan broj vatrogasaca iz stavka 1. ovoga članka uvećava se za djelatnike pratećih službi koji opslužuju operativnu formaciju na mjestu događaja (tehnička služba, služba servisiranja i održavanja vatrogasne opreme i dr.) te operativni rukovodni sastav.

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke treba brojiti najmanje 140 vatrogasaca.

BROJ, VELIČINA, SMJEŠTAJ, USTROJ I ZADAĆE VATROGASNIH POSTROJBI KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Članak 8.

Za obavljanje vatrogasnih intervencija na području grada Rijeke utvrđuju se slijedeće vatrogasne postrojbe:

. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, (u nastavku teksta: JVP Grada Rijeke)

. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sušak - Rijeka

. Dobrovoljno vatrogasno društvo Drenova

Za gašenje požara na objektima I. kategorije ugroženosti, utvrđuju se prvenstveno vatrogasne postrojbe pravnih osoba razvrstanih u I. kategoriju ugroženosti. Gradske postrojbe uključuju se u gašenje požara na njihovim objektima u II. stupnju sustava uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojba u akciju gašenja požara.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Članak 9.

JVP Grada Rijeke središnja je vatrogasna postrojba za područje grada Rijeke.

Najmanji broj vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi je 128 odnosno 32 po smjeni. Rad u postrojbi je organiziran u četiri smjene. Pored navedenih vatrogasaca postrojba mora imati još najmanje 12 vatrogasaca (zapovjedništvo, služba održavanja i tehnička potpora).

Radi boljeg pokrivanja područja djelovanja smještena je u dvije vatrogasne postaje: Vatrogasna postaja Centar, u Krešimirovoj ulici 38, VRSTA »5« - formacijska jedinica koja ima 5 vozača u smjeni i Vatrogasna postaja Vežica, u Radničkoj ulici 31, VRSTA »3« - formacijska jedinica koja ima 3 vozača u smjeni.

Vatrogasna postaja Centar operativno djeluje na području grada Rijeke zapadno od Rječine i na cijelom području djelovanja može intervenirati u vremenu manjem od 15 minuta od trenutka dojave.

Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja treba posjedovati Vatrogasna postaja Centar

VRSTA POSTOJEĆI POTREBNI

VATROGASNOG BROJ BROJ

VOZILA

zapovjedno vozilo 1 2

navalno vozilo 2 2

vozilo za gašenje vodom i 2 2

pjenom

autocisterna 2 2

vozilo za gašenje vodom,

pjenom i prahom 1 1

vozilo za tehničke intervencije

s kranom 0 1

vozilo za manje tehničke

intervencije i gašenje 1 1

automobilska ljestva radne

visine do 30 m 1 1

teleskopska hidraulična

platforma radne visine do 42 m 1 1

vozilo za gašenje požara šuma i

raslinja 1 1

vozilo za gašenje šuma i raslinja

sa spremnikom za vodu

preko 2000 l 1 1

poluteretno vozilo 2 2

Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja mora posjedovati Vatrogasna postaja Vežica

VRSTA POSTOJEĆI POTREBNI

VATROGASNOG BROJ BROJ

VOZILA

zapovjedno vozilo 1 1

navalno vozilo 2 2

autocisterna 1 1

vozilo za gašenje vodom i pjenom 0 1

vozilo za gašenje vodom, pjenom i

prahom 1 1

vozilo za tehničke intervencije 1 1

vozilo za manje tehničke

intervencije i gašenje 1 1

automobilska ljestva radne

visine do 30 m 1 1

vozilo za gašenje požara šuma

i raslinja 2 2

Minimum tehničke opreme i sredstava vatrogasnih vozila te minimum tehničke opreme i sredstava koje vatrogasne postaje moraju posjedovati u skladištu treba biti sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi te Procjeni ugroženosti. Zaštitna i druga osobna oprema vatrogasaca treba biti sukladno Pravilniku o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi.

Pored navedenih vozila JVP Grada Rijeke mora posjedovati i slijedeća vozila koja nisu utvrđena važećim pravilnicima ali temeljem procjene ugroženosti zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke i dugogodišnjih iskustava, postoji opravdana potreba:

VRSTA POSTOJEĆI POTREBNI

VATROGASNOG BROJ BROJ

VOZILA

brzo vozilo za tehničke

intervencije u prometu 1 1

vozilo za akcidente 1 1

vozilo za prijevoz cijevi 1 1

vozilo za prijevoz vatrogasaca

i opreme 2 2

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SUŠAK - RIJEKA

Članak 10.

Dobrovoljno vatrogasno društvo »Sušak« - Rijeka (u daljnjem tekstu DVD Sušak - Rijeka), smješteno je u prostorijama Vatrogasne postaje Vežica i djeluje na području istočno od Rječine te po potrebi na cijelom područje grada Rijeke.

Zadaća DVD-a Sušak je gašenje požara otvorenog prostora na području djelovanja i pružanje pomoći JVP Grada Rijeke u slučaju velikih požara na stambenim ili gospodarskim objektima.

Operativno može intervenirati u roku od 15 minuta od uzbunjivanja na cijelom području djelovanja.

DVD Sušak - Rijeka mora imati najmanje 20 operativnih vatrogasaca te posjedovati slijedeća vozila s propisanom opremom i sredstvima za gašenje:

VRSTA POSTOJEĆI POTREBNI

VATROGASNOG BROJ BROJ

VOZILA

zapovjedno vozilo 1 1

vozilo za gašenje požara

šuma i raslinja 1 1

vozilo za prijevoz

vatrogasaca i opreme 1 1

Minimum tehničke opreme i sredstava vatrogasnih vozila treba biti sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi te Procjeni ugroženosti.

Zaštitna i druga osobna oprema vatrogasaca treba biti prilagođena za gašenje šumskih požara.

U slučaju velikih požara na stambenim ili gospodarskim objektima DVD Sušak - Rijeka koristi potrebnu opremu i vozila Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DRENOVA

Članak 11.

Dobrovoljno vatrogasno društvo »Drenova« (u daljnjem tekstu DVD»Drenova) smješteno je u Vatrogasnom domu na Drenovi, Cvetkov trg 1 i djeluje na području zapadno od Rječine te po potrebi na cijelom područje grada Rijeke.

Zadaća DVD-a Drenova je gašenje požara otvorenog prostora na području djelovanja i pružanje pomoći JVP u slučaju velikih požara na stambenim ili gospodarskim objektima.

Operativno može intervenirati u roku od 15 minuta od uzbunjivanja na cijelom području djelovanja.

DVD Drenova mora imati najmanje 20 operativnih vatrogasaca te posjedovati slijedeća vozila s propisanom opremom i sredstvima za gašenje:

VRSTA POSTOJEĆI POTREBNI

VATROGASNOG BROJ BROJ

VOZILA

zapovjedno vozilo 1 1

vozilo za gašenje požara

šuma i raslinja 1 1

vozilo za prijevoz vatrogasaca

i opreme 1 1

Minimum tehničke opreme i sredstava vatrogasnih vozila treba biti sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi te Procjeni ugroženosti.

Zaštitna i druga osobna oprema vatrogasaca treba biti prilagođena za gašenje šumskih požara.

U slučaju velikih požara na stambenim ili gospodarskim objektima, DVD Drenova koristi potrebnu opremu i vozila Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

VATROGASNE POSTROJBE U GOSPODARSTVU

Članak 12.

Radi gašenja požara na gospodarskim objektima i provođenja preventivnih mjera pored teritorijalnih vatrogasnih postrojbi, u pravnim osobama i objektima koji su razvrstani u I. kategoriju ugroženosti (Luka Rijeka d.d., INA d.o.o. pogon Mlaka, 3. MAJ Brodogradilište d.d., dionica autoceste od Jušića do Orehovice), moraju djelovati i vatrogasne postrojbe u gospodarstvu.

Broj, veličina, smještaj, ustroj i zadaće vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu utvrđuju se Procjenom ugroženosti pravnih osoba u kojima djeluju.

DOJAVA - OBAVJEŠĆIVANJE

Članak 13.

Radi spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i/ili tehnološkom eksplozijom razrađuje se način uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju spašavanja i gašenja.

Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara temelji se na sustavu dojave požara.

Članak 14.

Dojava požara obavlja se pozivom na telefon u sustavu javne telefonske mreže na brojeve:

- Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke - 93

- Županijski Centar za obavješćivanje 112

- Operativno komunikacijski centar PU Primorsko- goranske Rijeka 92

Članak 15.

Dojava požara vrši se putem:

- javne telefonske mreže za građanstvo,

- sustavom bežične veze za korisnike takvih sustava,

- ustrojstvene jedinice Policijske uprave Primorsko- goranske,

- vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu,

- dobrovoljnih vatrogasnih društva Vatrogasne zajednice PGŽ,

- osoblja HŽ-a,

- plovila u riječkom akvatoriju s radio uređajima,

- osmatrača Šumarije,

- Pilotskog kluba »Krila Kvarnera«,

- specijaliziranih trgovačkih društava za čuvanje objekata, i

- putem ugrađenih sustava za indikaciju i dojavu požara.

Članak 16.

Kod zaprimanja dojave požara odnosno obavijesti o događaju službujuće osobe dužne su prikupiti što je moguće više elemenata o samom događaju, a naročito o:

- vrsti događaja,

- mjestu,

- vrsti objekta ili karakteristici područja,

- vremenu pojave odnosno uočavanja događaja,

- intenzitetu,

- podacima o ugroženim osobama,

- imenu, prezimenu i broj telefona osobe koja je dojavila, i

- ostalim podacima i saznanjima koja mogu pospješiti efikasnost nastupa postrojbe, a do kojih je u fazi zaprimanja dojave požara, objektivno, moguće doći.

Članak 17.

Ukoliko dojavu požara zaprimi stalno Operativno komunikacijski centar Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka (u daljnjem tekstu: OKC) ili Županijski centar za obavješćivanje (u daljnjem tekstu: Centar) informaciju sa svim elementima iz članka 16. ovoga Plana bez odlaganja prenosi Vatrogasnom operativnom centru JVP Grada Rijeke.

Neovisno kojem je tijelu dojavljen požar ili akcident, isto je dužno dojavu u cijelosti zaprimiti i istu odmah proslijediti dežurnom službeniku u Vatrogasnom operativnom centru JVP Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: operativni

dežurni VOC). Nije dopušteno upućivanje dojavitelja da nazove drugi telefonski broj i prekidanje već uspostavljene veze.

Po zaprimljenoj dojavi dežurni službenik upućuje na intervenciju interventnu ekipu temeljem osobne prosudbe ili postupa prema razrađenim operativnim planovima za pojedine specifične intervencije.

Dežurni OKC i operativni dežurni VOC, po poduzetim opisanim radnjama, o događaju izvješćuju službujuću osobu Centra.

Operativni dežurni VOC održava stalnu vezu sa zapovjednikom ekipe upućene na mjesto događaja i prema razvoju situacije, odnosno temeljem prosudbe istog poduzima radnje neophodne za uključivanje dodatnih snaga u intervenciju ili za povlačenje dijela snaga ili cijele interventne ekipe u bazu.

Pored opisanih načina, uzbunjivanje se može obavljati i uporabom gradskih sirena kojima upravlja Županijski Centar za obavješćivanje prema posebnom naputku.

1.1. Sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojba u akciju gašenja požara

Članak 18.

Sustav uključivanja postrojbi u akciju gašenja požara (izuzev požara otvorenog prostora i šumskih požara) provodi se po shemi:

I. stupanj:

- na intervenciju upućuje se ekipa za gašenje požara JVP Grada Rijeke sa snagama određenim operativnim planom za karakteristike objekta na kome je došlo do požara;

- operativni dežurni VOC-a o događaju i o poduzetom izvješćuje voditelja smjene vatrogasne postaje, OKC te komunalno redarstvo po potrebi;

- akcijom gašenja požara na licu mjesta rukovodi voditelj odjeljenja, a voditelj smjene vatrogasne postaje putem operativnog dežurnog prati tijek akcije gašenja i po potrebi se uključuje.

Za potrebe nesmetane komunikacije rukovodnog sastava određen je 1. kanal (pričuvni 2. kanal).

Za komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja određuje se kanal 8. (7. za postrojbe u gospodarstvu i 9. kao pričuvni kanal).

II. stupanj:

- ukoliko voditelj odjeljenja na licu mjesta procjeni da sa raspoloživim snagama nije u stanju pogasiti nastali požar izvještava operativnog dežurnog VOC o veličini i brzini širenja požara, ugroženosti ljudi i objekata, te traži konkretnu pomoć u ljudstvu i tehnici;

- operativni dežurni VOC o zahtjevu izvješćuje voditelja smjene vatrogasne postaje i/ili zapovjednika vatrogasne postaje te uzbunjuje dodatne snage iz redova postrojbe i upućuje ih na mjesto intervencije. U ovoj fazi, po formacijskom ustroju, snage na licu mjesta u pravilu čine najmanje dva vatrogasna odjeljenja u punom sastavu;

- rukovođenje akcijom gašenja na licu mjesta od voditelja odjeljenja preuzima voditelj smjene vatrogasne postaje ili zapovjednik vatrogasne postaje;

- ukoliko je iz dojave vidljivo da se radi o složenijem požaru koji zahtjeva angažiranje snaga predviđenim u drugoj alineji na lice mjesta izlazi voditelj smjene vatrogasne postaje i rukovodi akcijom gašenja požara;

- operativni dežurni o poduzetom izvješćuje Policijsku upravu i Centar za obavješćivanje, a po potrebi i dežurne stručne službe javnih i komunalnih društava.

Za potrebe nesmetane komunikacije rukovodnog sastava određen je 1. kanal (pričuvni 2. kanal).

Za komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja određuje se kanal 8. (7. za postrojbe u gospodarstvu i 9. kao pričuvni kanal).

III. stupanj:

- ako je razvoj događaja nepovoljan i prijeti opasnost od daljnjeg širenja požara voditelj intervencije daje zahtjev operativnom dežurnom VOC za uzbunjivanje i upućivanje na mjesto intervencije dodatnih snaga u sastavu vatrogasne postrojbe. Takvu obavijest operativni dežurni VOC prenosi zapovjedniku smjene vatrogasne postrojbe koji donosi odluku o broju i sastavu snaga koje se upućuju na intervenciju, a po potrebi uključuje snage iz neangažirane postaje Grada i neangažirane vatrogasce Javne vatrogasne postrojbe Grada Opatije;

- zapovjednik smjene vatrogasne postrojbe istovremeno o događaju i o poduzetom izvješćuje zapovjednika vatrogasne postrojbe i županijskog vatrogasnog zapovjednika;

- zapovjednik smjene vatrogasne postrojbe osobno preuzima rukovođenje akcijom gašenja požara.

Do dolaska zapovjednika smjene vatrogasne postrojbe akcijom gašenja na licu mjesta rukovodi zapovjednik vatrogasne postaje ili voditelj smjene u njegovoj odsutnosti;

- zapovjednik vatrogasne postrojbe samostalno i/ili u dogovoru sa Županijskim vatrogasnim zapovjednikom, ovisno o razvoju situacije, temeljem vlastite prosudbe po potrebi aktivira na akciji gašenja požara i druge raspoložive vatrogasne snage na nivou Grada i Županije prema popisu iz tablica prezentiranih u Prilogu Plana (Servisne tablice) i tablica vatrogasne tehnike po postajama koje su pohranjene kod dispečera VOC-a;

- plovni objekti za gašenje požara na moru i na objektima u obalnom pojasu uključuju se na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on za to ovlasti. Županijski vatrogasni zapovjednik ili navedena osoba putem Centra ili direktno od Lučke kapetanije traži upućivanje plovnih objekata na mjesto intervencije (Prilog 1);

- operativni dežurni VOC utvrđuje režim korištenja sistema veze kako bi osigurao efikasno provođenje akcije gašenja i nesmetanu komunikaciju na nivou rukovoditelja na mjestu intervencije sa zapovjednikom smjene vatrogasne postrojbe.

Za potrebe nesmetane komunikacije rukovodnog sastava određen je 1. kanal (pričuvni 2. kanal).

Za komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja određuje se kanal 8. (7. za postrojbe u gospodarstvu i 9. kao pričuvni kanal).

IV. stupanj:

- ukoliko je razvoj događaja izrazito nepovoljan, a nisu ispunjeni uvjeti za postavljanje zahtjeva za proglašavanje elementarne nepogode o nastaloj situaciji zapovjednik vatrogasne postrojbe preko županijskog vatrogasnog zapovjednika izvješćuje Glavnog vatrogasnog zapovjednika i Gradonačelnika za angažiranje snaga koje su na nivou Grada predviđene za takav slučaj Štab za incidentne situacije - Prilog 2);

- temeljem osobne prosudbe županijski vatrogasni zapovjednik može, putem Glavnog vatrogasnog zapovjednika, zatražiti pomoć postrojbi iz susjednih županija;

- akcijom gašenja požara rukovodi županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on za to ovlasti. O odluci o danom ovlaštenju županijski vatrogasni zapovjednik putem operativnog dežurnog upoznaje sve sudionike akcije gašenja.

Za potrebe nesmetane komunikacije rukovodnog sastava određen je 1. kanal (pričuvni 2. kanal).

Za komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja određuje se kanal 8. (7. za postrojbe u gospodarstvu i 9. kao pričuvni kanal).

V. stupanj:

- ukoliko događaj poprimi obilježje elementarne nepogode županijski vatrogasni zapovjednik predlaže Županu Primorsko-goranske županije proglašavanje događaja elementarnom nepogodom o čemu izvješćuje Glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Županijski vatrogasni zapovjednik može tražiti pomoć u ljudstvu i tehnici od strane drugih županijskih vatrogasnih zapovjedništava kao i snaga ustrojenih na nivou Republike Hrvatske. U ovoj fazi u akciju gašenja po potrebi se uključuju i sve druge strukture čije je angažiranje predviđeno na nivou grada za slučaj proglašavanja elementarne nepogode.

Rukovođenje akcijom gašenja preuzima Glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti.

O odluci o davanju ovlasti drugoj osobi Glavni vatrogasni zapovjednik izvješćuje sve učesnike akcije gašenja putem sustava veze.

U slučaju korištenja zrakoplova postupa se po posebnom naputku Ministarstva unutarnjih poslova (naputak je pohranjen kod operativnog dežurnog VOC-a).

Za potrebe nesmetane komunikacije rukovodnog sastava određen je 1. kanal (pričuvni 2. kanal).

Za komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja određuje se kanal 8. (7. za postrojbe u gospodarstvu).

Za komunikaciju voditelja akcije gašenja požara sa zrakoplovom određen je 9. kanal i isti se ne smije koristiti u druge svrhe sve dok je zrakoplov uključen u akciju gašenja požara i dok se isti nalazi u zoni djelovanja.

1.2. Požar otvorenog prostora

Članak 19.

Vatrogasne postrojbe sa sjedištem na području grada Rijeke uključuju se u akcije gašenja požara koji je izbio na otvorenom prostoru, po shemi:

I. stupanj:

- ukoliko se radi o požaru otvorenog prostora na mjesto događaja se u pravilu upućuje ekipa za gašenje jakosti jednog vatrogasnog odjeljenja. Operativni dežurni VOC stavlja u pripravnost, uzbunjuje i uključuje postrojbu Dobrovoljnog vatrogasnog društva, koje je najbliže mjestu izbijanja požara prema popisu iz tablica prezentiranih u Prilogu Plana (Servisne tablice),

- operativni dežurni VOC o događaju izvješćuje OKC Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka i Centar,

- akcijom gašenja požara na licu mjesta rukovodi voditelj odjeljenja, a voditelj smjene vatrogasne postaje putem operativnog dežurnog prati tijek akcije gašenja i po potrebi se uključuje,

- dobrovoljnim vatrogascima na akciji gašenja požara rukovodi voditelj odjeljenja JVP.

Za potrebe nesmetane komunikacije rukovodnog sastava određen je 1. kanal (pričuvni 2. kanal).

Za komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja određuje se kanal 8. (pričuvni je 9. kanal).

II. stupanj

- ukoliko voditelj odjeljenja izvjesit o nemogućnosti provedbe učinkovite akcije gašenja na lice mjesta izlazi voditelj smjene vatrogasne postaje,

- voditelj smjene vatrogasne postaje procjenjuje situaciju na licu mjesta, pa ukoliko procjeni da su potrebne dodatne snage na gašenju požara u dogovoru sa voditeljem smjene vatrogasne postrojbe donosi odluku o dodatnoj opremi i ljudstvu koje se šalje na lice mjesta. U nedostatku snaga u matičnoj postaji, putem operativnog dežurnog uključuju se neangažirane snage iz vatrogasne postaje Grada i Javne vatrogasne postrojbe Grada Opatije, a pristupiti će se uzbunjivanju dobrovoljnih vatrogasnih društva susjednih gradova i općina,

- ako su širenjem požara ugrožene građevine u kojima stalno ne borave ljudi dežurni VOC-a će u granicama objektivnih mogućnosti stupiti u vezu s vlasnicima/korisnicima tih objekata radi upoznavanja istih sa događajem, te radi prikupljanja podataka koji mogu biti od važnosti za akciju gašenja (namjena objekta, vrste i karakteristike uskladištene robe, količine sredstava za gašenje, postojanje instaliranih sustava veze i dr.),

- u tom stupnju rukovođenje akcijom gašenja na mjestu događaja preuzima voditelj smjene vatrogasne postaje, a koji je u stalnoj vezi sa zapovjednikom smjene vatrogasne postrojbe koji po potrebi izlazi na lice mjesta,

- ukoliko dođe do angažiranja dobrovoljnih vatrogasnih društava sa sjedištem van područja grada, dežurni VOC-a o poduzetom izvješćuje županijskog vatrogasnog zapovjednika. Pored pružene obavijesti dežurni VOC-a će od Centra zatražiti da se o događaju izvijesti i nadležni Šumarsko- lovni inspektor (vidi tablicu: Prilog 3).

Za potrebe nesmetane komunikacije rukovodnog sastava određen je 1. kanal (pričuvni 2. kanal).

Za komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja određuje se kanal 8. (pričuvni je 9. kanal).

III. stupanj:

- u slučaju eskalacije požara rukovođenje akcijom gašenja požara preuzima zapovjednik smjene vatrogasne postrojbe, a o poduzetom izvješćuje zapovjednika vatrogasne postrojbe i županijskog vatrogasnog zapovjednika,

- ako požar i pored angažiranih snaga prijeti daljnjim širenjem, zapovjednik smjene vatrogasne postrojbe uključuje dodatne snage za gašenje požara bilo iz redova vatrogasne postrojbe ili iz dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Županije koja do tada nisu uključena u akciju gašenja,

- na zahtjev zapovjednika smjene vatrogasne postrojbe operativni dežurni VOC-a o događaju izvješćuje odgovorne osobe u Šumariji Rijeka i traži izlazak stručnih službi iste na lice mjesta (vidi tablicu: Prilog 4).

Za potrebe nesmetane komunikacije rukovodnog sastava određen je 1. kanal (pričuvni 2. kanal).

Za komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja određuje se kanal 8. (pričuvni je 9. kanal).

IV. stupanj:

- požar otvorenog prostora/šume takvih razmjera da iziskuje angažiranje vatrogasnih postrojbi iz susjednih županija, nije realno očekivati na području grada Rijeke, a ovaj stupanj karakterizira situacije kada istovremeno sa požarom III stupnja na otvorenom prostoru i/ili šume izbije požar stambenog, javnog ili gospodarskog objekta ili izbije više istovremenih požara koji zahtijevaju angažiranje cijele vatrogasne postrojbe,

- rukovođenje akcijama gašenja u tom stupnju preuzima zapovjednik vatrogasne postrojbe u koordinaciji sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom,

- postupak operativnog dežurnog VOC u ovom stupnju identičan je kao što je opisano u IV stupnju točke 1.1. ovog Plana.

U slučaju korištenja zrakoplova postupa se po posebnom naputku Ministarstva unutarnjih poslova (naputak je pohranjen kod dispečera VOC-a).

Za potrebe nesmetane komunikacije rukovodnog sastava određen je 1. kanal (pričuvni 2. kanal).

Za komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja određuje se kanal 8.

Za komunikaciju voditelja akcije gašenja požara sa zrakoplovom određen je 9. kanal i isti se ne smije koristiti u druge svrhe sve dok je zrakoplov uključen u akciju gašenja požara i dok se isti nalazi u zoni djelovanja.

1.3. Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi sa sjedištem na području grada Rijeke u akcije gašenja požara na području drugih gradova ili općina

Članak 20.

Vatrogasne postrojbe sa sjedištem na području grada Rijeke uključuju se u akcije gašenja požara koji je izbio na području druge općine ili grada u slijedećim slučajevima:

- po nalogu Županijskog ili Glavnog vatrogasnog zapovjednika,

- temeljem ugovora o obavljanju vatrogasne djelatnosti,

JVP Grada Rijeke te DVD Sušak i DVD Drenova mogu intervenirati na prostoru susjednih općina i gradova ukoliko u isto vrijeme nema velikog požara na području grada Rijeke.

JVP Grada Rijeke posjeduje potreban broj vozila i opreme te ima potreban broj vatrogasaca u smjeni da istodobno može intervenirati na tri srednja požara na području grada Rijeke ili okolice. Ukoliko JVP Grada Rijeke intervenira van područja grada Rijeke potreban broj vatrogasaca u smjeni popunjava se angažiranjem slobodnih vatrogasaca. Na području grada Rijeke uvijek treba ostati minimalan broj vatrogasnih vozila koji je neophodan za gašenje jednog velikog požara na stambenim ili gospodarskim objektima.

JVP Grada Rijeke može po potrebi, a temeljem prosudbe zapovjednika, privremeno dati na korištenje i dislocirati neko vatrogasno vozilo u vatrogasne postrojbe u gospodarstvu na području djelovanja JVP Grada Rijeke, ukoliko je vozilo vatrogasne postrojbe u gospodarstvu privremeno van funkcije, a neophodno je za gašenje mogućeg požara ili obavljanje preventivne djelatnosti.

Dislocirano vatrogasno vozilo mora se u slučaju potrebe (veliki požar, akcident, kvar drugih vozila), u najkraćem mogućem roku vratiti JVP ili uključiti u gašenje požara.

2. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA

Članak 21.

Kada se na mjestu događaja nalaze dva i više vatrogasnih odjeljenja, do uključenja voditelja smjene vatrogasne postaje, intervencijom rukovodi voditelj vatrogasnog odjeljenja koji je prvi došao na mjesto intervencije. Ista osoba rukovodi i sa svim pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava uključenih u akciju gašenja požara.

Ukoliko se radi o složenijem požaru, a za učinkovitu intervenciju nisu potrebne snage van postaje koja je počela gasiti požar rukovođenje akcijom gašenja preuzima voditelj smjene vatrogasne postaje.

O do tada poduzetom i planiranim radnjama voditelj smjene vatrogasne postaje dužan je izvijestiti putem dežurnog VOC-a zapovjednika smjene vatrogasne postrojbe.

Članak 22.

Uključenjem vatrogasnih snaga iz više postaja-ispostava i/ili uključivanjem više dobrovoljnih vatrogasnih društava od kojih najmanje jedno ima sjedište izvan područja grada Rijeke, rukovođenje akcijom gašenja na licu mjesta preuzima zapovjednik smjene vatrogasne postrojbe.

Redoslijed neposrednog rukovođenja na pojedinim sektorima požarom zahvaćenog objekta ili područja određuje zapovjednik smjene vatrogasne postrojbe nakon izvršene procjene razvoja situacije na mjestu događaja.

Zapovjednik smjene vatrogasne postrojbe putem operativnog dežurnog VOC-a održava stalnu vezu sa zapovjednikom vatrogasne postrojbe ili osobom koju on ovlasti.

Zapovjednik vatrogasne postrojbe i/ili Županijski vatrogasni zapovjednik po potrebi ukoliko su u akciju gašenja uključene postrojbe van područja grada Rijeke, a temeljem osobne prosudbe, preuzima rukovođenje akcijom gašenja.

Članak 23.

Ukoliko tijekom akcije gašenja dođe do aktiviranja Zapovjedništva civilne zaštite i/ili Štaba za akcidentne situacije, Županijski vatrogasni zapovjednik imenovati će osobu koja će koordinirati i djelovanje tih tijela tijekom akcije gašenja požara.

Članak 24.

Ukoliko se u akciju gašenja požara uključe i druge postrojbe (civilna zaštita i dr.), za rukovođenje akcijom gašenja utvrđuje se tim na čijem je čelu Županijski vatrogasni zapovjednik, a u čijem su sastavu zapovjednici angažiranih vatrogasnih postrojbi.

Tako ustrojen tim djeluje sve do dolaska Glavnog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju ovlasti za vođenje intervencije.

Članak 25.

Zapovjedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on ovlasti, izvršne su za sve postrojbe uključene u akciju gašenja, bez obzira na formacijski ili organizacijski oblik (JVP, dobrovoljna vatrogasna društva, profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu te postrojbe civilne zaštite i dr).

Članak 26.

Radi omogućavanja nesmetanog komuniciranja rukovoditelja tijekom akcije gašenja, dežurni VOC-a dužan je odrediti režim korištenja sistema veze usmjerujući korisnike sistema na pojedine raspoložive kanale (frekvencije) i tijekom cijele akcije gašenja koordinirati među učesnicima.

Za potrebe nesmetane komunikacije rukovodnog sastava određen je 1. kanal (pričuvni 2. kanal).

Za komunikaciju među ostalim učesnicima akcije gašenja određuje se kanal 8. (pričuvni je 9. kanal ukoliko u akciju gašenja nije uključen zrakoplov).

Ukoliko dođe do potrebe za uporabu zrakoplova za komunikaciju voditelja akcije gašenja požara sa zrakoplovom određen je 9. kanal i isti se tada ne smije koristiti u druge svrhe sve dok je zrakoplov uključen u akciju gašenja požara i dok se isti nalazi u zoni djelovanja.

3. NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Članak 27.

Neposredno po primitku obavijesti od rukovoditelja akcije gašenja požara s mjesta događaja, po potrebi u akciju gašenja požara uključuju se stručne službe distributera energenata i to djelatnici:

- HEP-a Rijeka za rad na niskonaponskim električnim instalacijama i vodovima visokog napona do 35 kV,

- Energa d.o.o. Rijeka za rad na plinskim instalacijama,

- Vodovoda i kanalizacija d.o.o. Rijeka za rad na vodovodnim instalacijama,

- INE d.d. pogon Mlaka za slučaj intervencije na prijevoznim sredstvima kod transporta naftnih derivata,

- Elektroprijenosa Opatija za rad na postrojenjima i vodovima (prvenstveno dalekovodima) od 35 do 400 kV.

Slijedom iznijetog utvrđuje se sustav uključivanja distributera energenata na slijedeći način:

1. Za sve zahvate na niskonaponskoj električnoj mreži (gradske transformatorske stanice, kućni priključci, podzemna i nadzemna gradska el. mreža) i mreži i uređajima do 35 kV:

- HEP d.d. distribucija pogon Rijeka, dežurna služba 0- 24 ——– tel. 330-100

2. Za sve zahvate na plinskim instalacijama (razvod gradskog plina, kućni priključci i sl.):

- Energo d.o.o. Rijeka, dežurna služba 0-24 ——— tel. 343-122

3. Za sve zahvate u svezi osiguranja i dobave dodatnih količina vode za gašenje požara ili ograničenja isporuke vode:

- Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, dežurna služba 0- 24 tel. 211-906

4. Za sve zahvate na zračnim vodovima (dalekovodima) od 35 kV do 400 kV i pripadajućim postrojenjima:

- Elektroprijenos Opatija, telefonska centrala 0-24 ——– tel. 274-304 ili 274-324

5. Za sve zahvate u svezi događaja na benzinskim postajama i/ili u neposrednoj blizini istih, za zahvate na i uz prodajna mjesta butan-propan plina za domaćinstvo, kao i u slučaju događaja na transportnim sredstvima koja prijevoze zapaljive tekućine i plinove:

- INA d.d. pogon Mlaka telefonska centrala 0-24 ——— tel. 201-011

Sve navedene službe raspolažu sustavom radio mreže i moguća je komunikacija sa istima putem Centra.

4. UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Članak 28.

Ovisno o razvoju situacije na mjestu događaja, dispečer VOC alarmira stručne službe komunalnih i trgovačkih društava. Komunalna i trgovačkih društava koja su prema ovom planu dužna sudjelovati u akciji jesu:

u Energo d.o.o. za zahvate na plinskim instalacijama i uređajima,

u Vodovod i kanalizacija d.o.o. za zahvate na javnoj vodovodnoj mreži, izvorištima i bunarima,

u Čistoća d.o.o. za odvoz materijala-čišćenje vanjskih površina od požarnog krša i drugog materijala te za pružanje pomoći kod požara zelenih površina kojima gospodari Grad. (Tablica: Prilog 5).

u Autotrolej d.o.o. za prijevoz osoba-učesnika u akciji gašenja požara,

5. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Članak 29.

Služba za pružanje Prve medicinske pomoći uključuje se u akciju gašenja požara:

- ako se iz dojave o događaju može zaključiti da na licu mjesta ima ozlijeđenih osoba i

- ako rukovoditelj akcije gašenja procjeni da radi prisutnosti većeg broja osoba na mjestu kome se provodi akcija gašenja požara (gasitelja i/ili ostalih osoba) ili radi konfiguracije terena, specifičnosti objekta ili vremenskih uvjeta postoji opasnost od ozljeđivanja.

Dežurni VOC-a ili službujuća osoba Centra dužni su kod upućivanja poziva Službi za pružanje prve medicinske pomoći iznijeti sve raspoložive podatke o stanju na mjestu događaja.

Služba za pružanje prve medicinske pomoći temeljem informacije rukovoditelja akcije gašenja ili u dogovoru sa istim odlučuje o stavljanju u pripravnost Centra za opekotine u bolnici i drugih dodatnih snaga u ljudstvu i tehnici neophodnih za zbrinjavanje osoba (sanitetski prijevoz).

(Tablica: Prilog 6)

6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNE OSOBE ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Članak 30.

Za opskrbu pićem i hranom učesnika akcije gašenja požara koja traje preko 8 sati određuju se 3. MAJ d.o.o. Ugostiteljstvo Rijeka ili restoran Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka.

Uključenje službi za opskrbu hranom obavlja se na zahtjev zapovjednika postrojbe ili osobe koju on ovlasti.

Ažurirani popisi rukovodećih i odgovornih osoba nalaze se u Prilogu 7 ovog Plana i čini njegov sastavni dio.

7. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBA S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA

Članak 31.

Zamjena vatrogasnih postrojbi sa novim postrojbama obavlja se u slučajevima, i to:

- umora postojećih, angažiranih snaga na gašenju požara,

- potrebe angažiranja na drugom požaru na području grada Rijeke, a moguća je zamjena s nekom drugom formacijom,

- zahtjeva Glavnog vatrogasnog zapovjednika za dodjeljivanje određenog broja ljudstva i tehnike za gašenje nekog drugog požara, i

- pojedinačnog ili kolektivnog ozljeđivanja učesnika akcije gašenja (prometna nezgoda na putu do ili tijekom same intervencije, eksplozija, trovanje, urušavanje i drugi nepredvidivi događaji).

Zamjena vatrogasnih postrojbi angažiranih na gašenju požara obavlja se, u pravilu, na mjestu intervencije. Izuzetno, po odobrenju rukovoditelja višeg stupnja, zamjena određenog broja vatrogasaca može se obaviti u sjedištu postrojbe.

Primjenom sustava uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara na licu mjesta kao i u sjedištu postrojbi, dolazi do angažiranja dva ili više vatrogasna rukovoditelja pa je u interesu učinkovitog rukovođenja akcijom gašenja u tim slučajevima nužno postupati na jedan od sljedećih načina.

8. NAČIN UKLJUČIVANJA POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Članak 32.

U slučajevima kada požar, eksplozija ili akcident poprimi razmjere elementarne nepogode i/ili prijeti opasnost da poprimi razmjere elementarne nepogode, Županij

ski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti putem pročelnika Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje može zahtijevati mobilizaciju postrojbe civilne zaštite.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, po posebnom naputku obavlja se angažiranje zapovjedništva civilne zaštite za područje zahvaćeno požarom eksplozijom ili akcidentom, vodeći računa o mobilizacijskom vremenu od najmanje 6 sati, a najviše 48 sati.

Članak 33.

Mobilizacijska učinkovitost postrojbi civilne zaštite mora biti takva da se od trenutka poziva za uključenje u akciju gašenja osigura prisutnost najmanje 50 gasioca na licu mjesta u roku od 6 sati, do punog mobilizacijskog sastava sa minimalnim prilivom istog broja gasioca u istoj jedinici vremena (50 gasioca / 6 sati).

Prijevoz, prehranu i napitke i vezu za postrojbe civilne zaštite osigurava zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, ako se na nivou stožera akcije gašenja ne donese drugačija odluka.

Koordinaciju djelovanja osigurava županijski vatrogasni zapovjednik na način da se zapovjedniku postrojbi civilne zaštite pridodaje voditelj odjeljenja JVP Grada Rijeke, koji mora biti opremljen sredstvima veze putem koje se omogućava učinkovita veza s ostalim rukovodećim osobama u akciji gašenja požara (Tablica: Prilog 8, Prilog 9, Prilog 10).

9. NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA

Članak 34.

Na području grada Rijeke nema postrojbi Hrvatske vojske koje se mogu uključiti u akcije gašenja požara niti postoji potreba za angažiranje Hrvatske vojske, obzirom da su postojeće postrojbe (profesionalne, dobrovoljne i civilne zaštite), dostatne za obavljanje svih vatrogasnih intervencija koje se mogu očekivati na području grada Rijeke. U slučaju potrebe angažman Hrvatske vojske zatražiti će županijski vatrogasni zapovjednik.

10. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM

Članak 35.

Upoznavanje gradskih čelnika s nastalim požarom provodi se u sljedećim slučajevima:

- u slučaju požara i/ili eksplozije i druge opasne situacije, a kada je došlo do stradanja više osoba;

- u slučaju požara i/ili eksplozije kada je nastupila materijalna šteta koja bitno remeti proizvodni proces u gospodarskim objektima ili kada je uslijed požara na duže vrijeme onemogućeno korištenje stambenog objekta;

- u slučaju kada se na požaru na području grada angažiraju javne vatrogasne postrojbe i/ili dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u drugim općinama ili gradovima;

- u slučaju kada se JVP Grada Rijeke i DVD Drenova i/ ili DVD Sušak upućuju na akciju gašenja požara izvan područja djelovanja (vidi točku 1.3.2. ovog Plana);

- u slučaju kada se za potrebe akcije gašenja mora osigurati oprema, ljudstvo ili bilo koji drugi vid pomoći.

Obavješćivanje čelnika Grada i drugih članova Poglavarstva obavlja se putem Županijskog centra za obavješćivanje u gore navedenim situacijama ili na poseban zahtjev rukovoditelja akcije.

Spisak gradskih čelnika prikazan je u tablici (Prilog 11).

11. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA RIJEKE

Članak 36.

Vatrogasne postrojbe sa sjedištem izvan područja grada Rijeke uključuju se u akciju gašenja prema već obrađenom sustavu uključenja u IV. stupnju točke 1.1. ovog Plana, odnosno u II. stupnju za slučaj požara otvorenog prostora.

12. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA

Članak 37.

Korištenje opreme i vozila posebne namjene za gašenje požara, a koja je u sastavu JVP Grada Rijeke određeno je operativnim planovima djelovanja postrojbe za pojedine karakteristične slučajeve kao što je intervencija na visokim objektima, gospodarskim objektima sa specifičnim tehnološkim procesima.

Slučajevi u kojima se tretira uporaba opreme i vozila posebne namjene jesu oni kada je JVP Grada Rijeke pored opreme s kojom raspolaže, prinuđena zatražiti pomoć drugih subjekata ili službi u gradu, a naročito u situacijama:

- intervencije u cestovnim i željezničkim tunelima,

- složene prometne nezgode kada su neophodne specijalne dizalice i/ili vozila za posipavanje kolnika,

- situacije u prometu kada je potrebna oprema za pretakanje opasnih medija na javnoj prometnoj površini (cestovnoj ili željezničkoj),

- kod urušavanja objekata,

- kada se ukaže potreba za rušenje objekta,

- kod raščišćavanja prilaza požarom zahvaćenom i/ili ugroženom objektu,

- kod intervencije na plovnim objektima,

- kod utvrđivanja prisutnosti otrova, jetkih i nagrizajućih tvari,

- kod utvrđivanja prisutnosti eksploziva i/ili eksplozivnih naprava,

- kod utvrđivanja prisutnosti radioaktivnih tvari,

- kod požara otvorenog prostora, a kada je zahvaćen veći kompleks s otežanim pristupom i kada su ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom mjestu.

Korištenje opreme i vozila posebne namjene osigurava se na način da se poziva rukovoditelj stručnih službi trgovačkog društva ili ustanove koja s opremom raspolaže.

Poziv za pružanje ispomoći upućuje se putem dispečera VOC i putem Županijskog centra za obavješćivanje, a prema popisu u prilogu (tablica: Prilog 12).

13. GRAĐEVINE I OTVORENI PROSTOR NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA

Članak 38.

Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke (Točka 05), obuhvaćene su pravne osobe u gospodarstvu i objekti glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara i to:

- INA d.d. pogon Mlaka;

- 3. MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka,

- Energo d.o.o. Rijeka,

- Luka Rijeka d.d.,

- Tower Centar Rijeka,

- Kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka,

- HKD,

- prometna zaobilaznica Orehovica-Diračje.

Obzirom na proizvodni proces, broj zaposlenih i smještajne uvjete, istim postupkom nužno je obraditi tj. zaštiti od požara posvetiti posebnu pažnju u sljedećim pravnim osobama u gospodarstvu i u objektima - lokalitetima:

- Istravino d.d.,

- Dezinsekcija d.o.o.,

- RIO d.o.o.

- prodajni centar Konzum,

- prodajni centar Merkur,

- prodajni centar Plodine,

- prodajni centar Kaufland,

- robno skladišni kompleks Škurinje,

- robna kuća Rijeka,

- robna kuća Korzo,

- robna kuća Vežica,

- objekti bivše robne kuće DOMUS,

- robna kuća Karolina,

- prodajni centar Cash and carry,

- prodajni centar BILLA,

- prodajni centar GETRO,

- prodajni centar Super Plodine,

- objekti Bolnice Sušak,

- objekti Riječke bolnice,

- objekti Dječje bolnice Kantrida,

- objekti HNK Ivan pl. Zajc,

- poslovni objekt u kome je smješten hotel Neboder, HKD na Sušaku i drugi sadržaji,

- stambeno-poslovni objekt u kome je smješten hotel Kontinental i drugi sadržaji,

- poslovno-stambeni objekt Riječki neboder,

- T-HT Hrvatske telekomunikacije d.d. regija 3.-zapad, objekt Kozala,

- stambeno-poslovni neboder Jadrolinija u Kumičićevoj ul.,

- poslovni objekt bivšeg kina Teatro Fenice,

- hotel Bonavia,

- Dvorana Mladosti,

- objekti za smještaj starih i nemoćnih osoba,

- objekti predškolskog odgoja (jaslice i vrtići),

- osnovne i srednje škole,

- objekti Sveučilišta u Rijeci,

- objekti bivše tvornice papira,

- objekti bivše tvornice Torpedo,

- podzemne garaže Austrograd i Zagrad,

- ostali visoki stambeni objekti visine preko 22 m, bez obzira na namjenu.

Procjenom su određena i šumska područja sa povećanim opasnostima za nastajanje i širenje požara, a koja su prikazana u slijedećoj tablici:


Red. Gospodarska Odjel O P I S POVRŠINA STUPANJ

broj jedinica (ha) OPASNOSTI


1. Oštrovica 36a Kultura crnog bora. Stabla su granata i 2,12

36b slabog uzrasta. Sklop je prekinut. 13,03

Razvijene su grupe autohtone bjelogorice

(crni jasen, crni grab, medunac, rašeljka)

Odjel je djelom strm, a površinska II

kamenitost vrlo izražena.

2. Oštrovica 77a Kultura crnog i običnog bora. Sastojina je 6,38

vrlo rijetka, a stabla su slabog uzrasta.

Unutar kulture razvijena je autohtona

bjelogorica crnog jasena i crnog graba. II

Površinska kamenitost mjestimično je vrlo izražena.

3. Oštrovica 77b Šikara hrasta medunca, crnog jasena, 31,25

bjelograbića, maklena, klena. Stabla su

zbog izloženosti vjetru i plitkog tla

slabog uzrasta. Krošnje su povijene u II

smjeru vjetra. Površinska kamenitost

mjestimično je vrlo izražena

4. Podplanina 37b Sastojina crnog bora. Stabla su 20,11

38 punodrvna i dobrog uzrasta. 58,38

39 Zdravstveno stanje zadovoljavajuće. Na 24,49 II

40 dijelovima rjeđeg sklopa razvijene su 19,44

41 grupe raznodobnog mladog naraštaja 24,45

42 autohtone vegetacije. 10,55

5. Privatne šume P1 Šikara hrasta medunca, crnog jasena, 73.72

bjelograbića, maklena, klena. Stabla su

zbog izloženosti vjetru i plitkog tla II

slabog uzrasta. Krošnje su povijene u

smjeru vjetra. Površinska kamenitost

mjestimično je vrlo izražena

6. Privatne šume P2 Šikara hrasta medunca, crnog jasena, 14,13

bjelograbića, maklena, klena. Stabla su

zbog izloženosti vjetru i plitkog tla II

slabog uzrasta. Krošnje su povijene u

smjeru vjetra. Površinska kamenitost

mjestimično je vrlo izražena


GOSPODARSKA POVRŠINA

JEDINICA ha

PODPLANINA 157,42

OŠTROVICA 52,77

PRIVATNE ŠUME 87,85

UKUPNO: 298,04

14. GRAĐEVINE U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI

Članak 39.

Građevine u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, otrovne i druge opasne tvari, su:

. skladište »Otvoreno 2« - Kontejnerski terminal Luka d.d. Rijeka,

. skladište INA d.d. pogon Mlaka, Rijeka

. INA d.d. trgovina, Rijeka

. skladište boja i lakova, skladište karbida, acetilenska stanica, spremnik tekućeg kisika, 3 MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka,

. Ranžirni kolosijek Hrvatskih željeznica Rijeka,

. skladište »Veli Vrh« Dezinsekcija d.o.o. Rijeka,

. spremnik tekućeg kisika KBC Rijeka,

. spremnici UNP, spremnik tekućeg kisika, spremnici tehničkih plinova Vulkan-lijev, Rijeka,

. spremnici alkohola Istravino d.d., Rijeka.

15. SPREMNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE SU PREMA OVOM PLANU PREDVIĐENE ZA UKLJUČENJE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Članak 40.

JVP Grada Rijeke u potpunosti je osposobljena za gašenje požara i obavljanje ostalih intervencija na cjelokupnom području djelovanja. Izvršenim tehničkim opremanjem kao i planovima nabave do 2009. godine, osiguran je kontinuitet obnavljanja i nabave nedostatne vatrogasne opreme i vozila.

DVD Sušak i DVD Drenova opremljeni su sukladno Planu za gašenje požara otvorenih prostora, kadrovski su ekipirani i osposobljeni za gašenje požara na otvorenom prostoru i za pružanje ispomoći JVP Grada Rijeke u slučaju velikih požara.

Postrojba civilne zaštite svoju spremnost održava provođenjem vlastitog Programa aktivnosti te opremanjem koje je u nadležnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Provjera spremnosti vatrogasnih postrojbi provodi se kontinuiranim provođenjem obuke te sudjelovanjem u zajedničkim vježbama.

II. POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA PRAVNIH OSOBA

Članak 41.

Popis osoba odgovornih za provedbu Planova zaštite od požara pravnih osoba, sukladno odredbi članka 22. Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za društva obrađena su u poglavlju »B« Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke (Prilog 13).

III. PLANOVI PRAVNIH OSOBA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA

Članak 42.

Sastavni dio ovog Plana su Planovi pravnih osoba, a koje su razvrstane u I. i II. kategoriju ugroženosti od požara:

Pravne osobe razvrstane u I. i II. kategoriju ugroženosti od požara su:

- Luka Rijeka d.d.,

- INA d.d. industrija nafte, pogon Mlaka,

- 3. MAJ Brodogralište d.d.

- Energo d.o.o.,

- HNK Ivan pl. Zajc Rijeka,

- HKD na Sušaku,

- Tower Centar Rijeka,

- RIO d.o.o.

IV. ZAŠTITA ŠUMA OD POŽARA

PREGLED ŠUMSKIH POVRŠINA GRADA RIJEKE

Procjena opasnosti od požara šumskih površina na području grada Rijeke napravljena je sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara na temelju dostupnih podataka obrađenih neposrednim uvidom na terenu, te podataka Hrvatskih šuma šumarije Rijeka i Zavoda za statistiku. Naime, dio neobraslih površina, nekad pašnjaka i livada uslijed nekorištenja obrasta autohtona vegetacija hrasta medunca i crnog graba, te površine koje se u katastru vode kao pašnjaci, livade, ili razno poljoprivredno tlo, realno više nisu zemljišta te namjene nego šumska zemljišta razne kvalitete. Obzirom na zastarjele podatke o namjeni kultura ova procjena je rezultat kombiniranog pristupa problematici zaštite od požara.

Imajući na umu da se urbanizirano područje grada sve više širi, tako su i ovi nazovimo šumski kompleksi, u većem dijelu okruženi stambenim zonama, prometnicama i raznim urbanim sadržajima, dakle promatrajući šumsko zemljište s ovog aspekta čini se da je realno očekivati da će se i dalje grad širiti, a šumske površine smanjivati i postajati male enklave zelenila unutar urbanih prostora.

Šume i šikare na ovim područjima predstavljaju borove kulture različitih stadija i degradacijske šume Mediterana.

Najveći kompleksi šuma na području grada Rijeke, nalaze se na dvije lokacije, i to na potezu Drenova-Veli vrh-Sv. Katarina, te G. Vežica-Martinšćica, a privatni posjedi su većim dijelom oko Sušačke Drage.

Prve dvije lokacije su obrasle uglavnom kulturama crnog bora, sađenim na lošijim kamenitim terenima prije cca 70- tak godina, osrednjeg uzrasta i zdravstvenog stanja, dok u Dragi prevladava autohtona vegetacija.

Najveća opasnost od izbijanja šumskih požara je željeznička pruga u Dragi, te izuzetno veliko kretanje i poljoprivredne aktivnosti velikog broja stanovnika koji predstavljaju potencijalnu opasnost za izbijanje šumskih požara.

Članak 43.

Na području grada Rijeke nema šumskih površina koje su razvrstane u I. stupanj ugroženosti.

Šumsko područje II. kategorije ugroženosti prekriva cca 298,04 ha, odnosno 6,7 % površine grada Rijeke, kojom gospodari Šumarija Rijeke i fizičke osobe.

Preostali otvoreni prostori grada prekriveni su listopadnim mediteranskim raslinjem (parkovi i okućnice u rubnom pojasu grada).

Sa stanovišta razmatranja zaštite od požara od posebnog interesa je kultura četinjača (crnog bora), područja obrasla smrekom te površine pod šikarom i makijom, a koje su razvrstane u II. stupanj ugroženosti.

Šumske površine na području grada Rijeke su manji šumski kompleksi koji su ispresijecani prometnicama te

ne postoji potreba za izgradnju novih prometnica niti šumskih prosjeka u svrhu zaštite šuma od požara.

Članak 44.

U šumskim površinama II. stupnja ugroženosti potrebno je redovito provoditi preventivno-uzgojne radove:

- njega sastojina;

- pravodobna proreda sastojina;

- kresanje i uklanjanje suhog granja;

- održavanje protupožarnih prosjeka i putova;

- održavanje protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste;

- čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge;

- čišćenje i uspostava sigurnosnih visina i udaljenosti na trasama elektroenergetskih vodova.

Članak 45.

Na području grada Rijeke motriteljsko-dojavna službu potrebno je ustrojiti u dane velike i vrlo velike opasnosti od nastanka i širenja šumskih požara.

Članak 46.

Šumarija Rijeka u dane velike i vrlo velike opasnosti od nastanka i širenja šumskih požara uvodi motriteljsko- dojavnu i ophodarsku službu te ustrojava i oprema interventne skupine radi ispomoći vatrogasnim postrojbama u slučaju velikog požara.

Ophodarsku službu s ciljem uočavanja požara i preventivnog djelovanja u dane velike i vrlo velike opasnosti obavljaju i pripadnici DVD Sušak i DVD Drenova te Pilotski klub »Krila-Kvarnera« sukladno planovima ophodnje.

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara donosi Gradsko vijeće i osigurava dostatna sredstva za te aktivnosti.

V. AKCIDENTI

OPERATIVNI PLAN ZA AKCIDENTNE SITUACIJE AUTOCISTERNI SA ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA ILI PLINOVIMA

Članak 47.

Plan obrađuje postupke u slučaju nezgoda autocisterni za prijevoz zapaljivih tekućina ili plinova cestovnom ili željezničkom prometu i utvrđuje učesnike, njihove obveze i opće postupke u cilju sprečavanja nastanka požara, gašenja požara, otklanjanja posljedica i osposobljavanja javnih cestovnih prometnica.

Dojava nastalog događaja

Članak 48.

O nastalom akcidentnom događaju, ovisno o razvoju situacije i procijenjenom vremenu trajanja intervencije, otežanom ili onemogućenom prometu, obavještavaju se:

. Vatrogasni operativni centar, telefon 93

. Operativno dežurstvo Policijske uprave Primorsko- goranske Rijeka, telefon 92

. Županijski centar za obavješćivanje, telefon 112.

Tijekom intervencije voditelj akcije ovisno o procijenjenoj situaciji putem VOC-a obavještava i ostale sudionike (služba Hitne medicinske pomoći, distributeri energenata, vode, subjekti koji gospodari prometnicom ili željeznicom, Zavod za javno zdravstvo i dr.).

Intervencija

Članak 49.

Dolaskom na mjesto intervencije službenici policije osiguravaju privremenu regulaciju prometa i ograničavaju pristup neovlaštenim osobama mjestu intervencije.

Službe koje gospodare prometnicom postavljaju privremenu prometnu signalizaciju.

Vatrogasci utvrđuju zaštitne zone i to:

* zona najveće opasnosti (zona 0)

* zona povećane opasnosti (zona 1)

* opasna zona (zona 2)

Za vrijeme intervencije zabranjuje se pristup u zone opasnosti osobama koje neposredno ne sudjeluju u intervenciji. Zona najveće opasnosti vidljivo se označava oznakama upozorenja.

Kontinuirano se unutar zona mjeri koncentracija eksplozivne smjese i u slučaju povećanje koncentracije preko 40 % donje granice eksplozivnosti zabranjuje svaki promet unutar zaštitnih zona.

U zonama opasnosti nije dozvoljeno:

* držanje i uporaba alata i uređaja koji mogu prouzročiti iskru ili na drugi način oslobađati toplinu,

* pušenje ili uporaba otvorene vatre u bilo kojem obliku,

* držanje oksidirajućih, reaktivnih ili samozapaljivih tvari,

* odlaganje zapaljivih i drugih tvari koje nisu namijenjene intervenciji,

* pristup vozila ili uređaja koji u radu mogu iskriti,

* nošenje odjeće i obuće koja se može nabiti opasnim nabojem statičkog elektriciteta,

* uporaba uređaja i opreme koji nisu propisno zaštićeni od statičkog elektriciteta.

Ukoliko unutar zona prolaze nadzemni električni vodovi neophodno ih je isključiti iz napajanja, bez obzira na napon.

Na mjestu intervencije potrebno je odmah spriječiti eventualno nekontrolirano istjecanje iz spremnika, isteklu tekućinu prekriti pjenom radi sprečavanja isparavanja ili prikupiti sredstvima za vezivanje, te spriječiti infiltraciju u teren poglavito u zonama zaštite izvorišta pitke vode, vodoopskrbnim rezervatima i zonama ograničenja korištenja, uporabom priručnih sredstava.

Za siguran pretovar opasne tvari zadužene su vatrogasne postrojbe i ostale stručne službe koje su osposobljenje, ovlaštene i opremljene za manipulaciju opasnim tvarima, na način da se ne ugrožavaju životi i zdravlje ljudi, životna okolina i materijalna dobra, odnosno sigurnost prometa.

Postupke vatrogasne intervencije provoditi sukladno operativno-taktičkim postupcima i pravilima struke.

Uklanjanje vozila sa prometnice

Članak 50.

Za uklanjanje vozila sa prometnice i osposobljavanje prometnice zaduženo je društvo koje gospodari cestom te vlasnik vozila, na čiji će se teret angažirati potrebna mehanizacija autodizalice, cisterne, labudice itd.

Za transport opasnih tvari zaduženi su pravni subjekti koji se bave prijevozom opasnih tvari. Vlasnik tereta dužan je angažirati potrebna vozila ili pokriti troškove angažiranja.

Sukladno Zakonu o vatrogastvu rukovoditelj intervencije može narediti poslugu tuđim prometnim sredstvom trenutno dostupnim i tehnički primjerenim za transport zapaljive opasne tvari.

Prihvat pretovarene opasne tvari dužan je osigurati vlasnik opasne tvari.

Osposobljavanje prometnice

Osposobljavanje prometnice provode društva koja gospodare prometnicom Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. za autocestu A-6, Hrvatske autoceste za dionicu ceste - riječka zaobilaznica, Ceste Rijeka za državne, županijske i lokalne ceste, te Rijeka promet d.d. za nerazvrstane ceste.

U cilju osposobljavanja prometnice potrebno je nabaviti sredstva za vezivanje - prikupljanje i sredstva za razgradnju (dekontaminaciju) opasnih tvari.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Tabelarni dijelovi (prilozi) Plana, koji čine njegov sastavni dio, nisu predmet objave.

Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje vrijediti Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/05).

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/117

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 28. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=579&mjesto=51000&odluka=152
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr