SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 41. Utorak, 28. listopada 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

151.

Na temelju članka 50. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06,17/06 - pročišćen tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. listopada 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o ustrojavanju Službeničkog suda Grada Rijeke

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se Službenički sud Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Službenički sud) te određuje njegov djelokrug i druga pitanja od značaja za njegov rad.

Članak 2.

Službenički sud odlučuje u postupcima zbog teške povrede službene dužnosti protiv službenika i namještenika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) u prvom stupnju, te u postupcima zbog lake povrede službene dužnosti u drugom stupnju.

Uredske i druge poslove za Službenički sud obavlja Odjel za gradsku samoupravu i upravu.

Članak 3.

Službenički sud ima predsjednika i šest članova.

Službenički sud odlučuje u vijeću od tri člana, koje imenuje predsjednik Službeničkog suda za svaki pojedini slučaj. Vijeću uvijek predsjeda član imenovan iz reda diplomiranih pravnika s položenim pravosudnim ispitom.

Predsjednika i članove Službeničkog suda imenuje Gradsko vijeće Grada, na prijedlog gradonačelnika Grada.

Članak 4.

Tajnika Službeničkog suda imenuje gradonačelnik Grada.

Zapisničara Službeničkog suda određuje pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu.

Članak 5.

Predsjednik, članovi, tajnik i zapisničar Službeničkog suda imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka određuje se po završenom predmetu, posebno za predsjednika vijeća, a posebno za članove vijeća, tajnika, te zapisničara.

Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka određuje gradonačelnik Grada.

Članak 6.

Zaglavlje akta Službeničkog suda sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska - Primorsko-goranska županija - Grad Rijeka - Službenički sud Grada Rijeke- Rijeka«, brojčanu oznaku predmeta, mjesto i datum izrade akta.

Pečat Službeničkog suda iz stavka 1. ovoga članka promjera je 38 mm i sadrži u sredini grb Republike Hrvatske, a oko njega naziv: »Republika Hrvatska - Primorsko- goranska županija - Grad Rijeka - Službenički sud Grada Rijeke - Rijeka«.

Članak 7.

U postupku zbog povrede službene dužnosti ne plaćaju se pristojbe.

Sredstva za rad Službeničkog suda osiguravaju se u proračunu Grada.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/134

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 28. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=579&mjesto=51000&odluka=151
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr