SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 41. Utorak, 28. listopada 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

150.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/ 06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. listopada 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o uređenju prometa na području Grada Rijeke

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno prometnim površinama u Gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: Grad) te mjere za njihovo provođenje.

Članak 2.

Javno prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: ceste, trgovi, javna parkirališta i druge prometne površine koje su u funkciji sudionika u prometu na području Grada.

Članak 3.

Promet na javno prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima i u granicama propisanim zakonom i ovom Odlukom.

Na javno prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javno prometnu površinu ili ugroziti sigurnost ili protočnost prometa.

II. UREĐENJE PROMETA

Članak 4.

Uređenje prometa na javno prometnim površinama na području Grada, na prijedlog trgovačkog društva u vlasništvu Grada (u daljnjem tekstu: trgovačko društvo) utvrđuje Odjel gradske uprave za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Odjel) uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Kada se promet uređuje na dijelu državne ili županijske ceste, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Članak 5.

Uređenjem prometa u smislu ove Odluke smatra se određivanje:

1. cesta s prednošću prolaska,

2. dvosmjernog odnosno jednosmjernog prometa,

3. sustava tehničkog uređenja prometa i upravljanja prometom putem elektroničnih sustava i video nadzora,

4. ograničenja brzine kretanja vozila,

5. prometa pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih vozila, gonjenja i vođenja stoke,

6. parkirališnih površina i načina parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

7. zona smirenog prometa,

8. blokiranja autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i načina deblokade tih vozila,

9. postavljanja i održavanja zaštitnih ograda, stupića ili drugih fizičkih prepreka za pješake na opasnim mjestima,

10. pješačkih zona, sigurnosnih pravaca za kretanje školske djece, posebnih tehničkih mjera za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i slično,

11. površina na kojima će se obavljati test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje,

12. uvjeta prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.

Članak 6.

Privremenu regulaciju prometa na javno prometnim površinama zbog gradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija utvrđuje Odjel uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada se privremena regulacija utvrđuje na državnoj ili županijskoj cesti, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Pod istim uvjetima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Odjel može privremeno zabraniti promet ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa.

Članak 7.

Trgovačko društvo dužno je voditi zasebne očevidnike o prometnim znakovima, zaprekama za smirivanje prometa, zaštitnim stupićima, zaštitnim ogradama za pješake i uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semafori).

III. PROMET PO JAVNO PROMETNIM POVRŠINAMA

Članak 8.

Sudionici u prometu moraju prema osobama s invaliditetom, slijepim i nemoćnim osobama te djeci, kao i osobama koje prate ili prevoze osobe s invaliditetom i djecu, postupati s najvećom pažnjom.

Članak 9.

Na javno prometnim površinama mogu se postavljati zaštitne ograde, stupići ili druge fizičke prepreke u svrhu zaštite pješaka u prometu.

Na nogostupima ispred ustanova za predškolski odgoj, škola, kina, kazališta, sportskih dvorana, igrališta te drugih javnih objekata ispred kojih se redovito okuplja veći broj ljudi, moraju se postaviti zaštitne ograde ili stupići.

Postavljanje i održavanje zaštitnih ograda ili stupića obavlja trgovačko društvo.

Za postavljanje svih prepreka iz stavka 1. ovoga članka potrebno je pribaviti odobrenje. Odobrenje izdaje Odjel po prethodno pribavljenoj suglasnosti ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Kada se fizičke prepreke postavljaju na nogostupima uz državne i županijske ceste, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Članak 10.

Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora Odjel može dati odobrenje za postavljanje zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka, radi slobodnog pristupa u objekt.

Fizičke prepreke postavlja trgovačko društvo na trošak podnositelja zahtjeva.

Međusobna prava i obveze trgovačko društvo i podnositelj zahtjeva uređuju ugovorom.

Članak 11.

Radi osiguravanja kretanja osoba s invaliditetom, uz pješačke prijelaze moraju se ugraditi rampe ili izvesti upušteni nogostupi.

Članak 12.

Autobus javnog linijskog prijevoza ne smije se zaustavljati na stajalištima javnog gradskog prijevoza.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Odjel može odobriti da se autobus javnog linijskog prijevoza može zaustavljati na stajalištima javnog gradskog prijevoza.

Članak 13.

U pješačkim zonama zabranjeno je kretanje i parkiranje svih vozila, osim vozila s posebnom dozvolom i interventnih vozila (vatrogasnih vozila, vozila hitne pomoći, vozila MUP- a, vozila HEP-a, telekomunikacija i komunalnih društava).

U pješačkim zonama Odjel može odobriti kretanje vozila ako je to neophodno radi dovoza/odvoza građevinskog materijala i opreme, radi selidbe, izvođenja radova na uređenju Grada povodom blagdana i organiziranja manifestacija te osobama s invaliditetom radi pristupa do stambenih i poslovnih objekata.

U pješačkoj zoni vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 20 km na sat.

Za kretanje u pješačkoj zoni vozač je dužan istaknuti dozvolu na vidljivom mjestu u vozilu.

IV. PARKIRANJE VOZILA

Članak 14.

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) je dio javno prometne površine namijenjen za parkiranje vozila.

Javno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom sukladno propisima.

Članak 15.

Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate.

Javno parkiralište na kojem se obavlja naplata određuje Poglavarstvo Grada.

Visinu naknade za parkiranje utvrđuje Poglavarstvo Grada.

Članak 16.

Poslove organizacije i naplate parkiranja na javnom parkiralištu iz članka 15. stavka 2. ove Odluke obavlja trgovačko društvo.

O uređenju i održavanju javnog parkirališta brine trgovačko društvo.

Članak 17.

Naknadu za parkiranje na javnom parkiralištu iz stavka 15. stavka 2. ovoga članka ne plaćaju:

- članovi Gradskog vijeća Grada,

- vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci za jedno vozilo po vijeću nacionalne manjine,

- predstavnici sredstava javnog priopćavanja (tisak, radio i televizija) na javnom parkiralištu koje odredi trgovačko društvo,

- osobe s invaliditetom, ako koriste javno parkiralište na mjestima utvrđenim u članku 29. ove Odluke.

Odluku o broju vozila za koja predstavnici sredstava javnog priopćavanja imaju pravo parkiranja u smislu stavka 1. ovoga članka donosi Poglavarstvo Grada.

Članak 18.

Javno parkiralište može biti stalno ili privremeno te otvoreno ili zatvoreno.

Stalno javno parkiralište je parkiralište na kojem se parkiranje naplaćuje tijekom cijele godine.

Privremeno javno parkiralište je parkiralište sezonskog tipa.

Otvoreno javno parkiralište je parkiralište bez automatske i poluautomatske kontrole ulaza i izlaza.

Zatvoreno javno parkiralište je parkiralište sa automatskom i poluautomatskom kontrolom ulaza i izlaza odnosno kontrolom ulaza i izlaza putem naplatničara.

Parkiranje na javnom parkiralištu sa naplatom može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja, za sve ili pojedine vrste vozila.

Članak 19.

Javno parkiralište sa naplatom mora imati oznaku radnog vremena, dopuštenog trajanja parkiranja, visinu naknade za parkiranje i oznaku vozila kojem je dozvoljeno parkiranje.

Članak 20.

Nadzor parkiranja vozila na javnom parkiralištu s naplatom obavlja trgovačko društvo.

Članak 21.

Autobusu, teretnom automobilu, priključnom vozilu i radnom stroju dozvoljeno je parkiranje isključivo na mjestima namijenjenim za parkiranje tih vrsta vozila.

Mjesta namijenjena za parkiranje vozila iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Poglavarstvo Grada.

Članak 22.

Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta.

Parkirna karta je isprava kojom korisnik javnog parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu te da se na javnom parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena.

Izgled parkirne karte određuje trgovačko društvo.

Trgovačko društvo je dužno organizirati prodaju parkirnih karata na dostupan način.

Korisnik parkiranja može uslugu parkiranja platiti i putem GSM operatera.

Članak 23.

Trgovačko društvo ne odgovara za štete nastale na vozilima parkiranim na javnim parkiralištima kao ni za njihovo otuđenje.

Članak 24.

Način naplate na javnom parkiralištu utvrđuje se Općim uvjetima koje donosi Poglavarstvo Grada na prijedlog trgovačkog društva.

Članak 25.

Pravo na povlaštenu naknadu za parkiranje propisuje se Općim uvjetima koje donosi Poglavarstvo Grada na prijedlog trgovačkog društva.

Očevidnik o vozilima iz stavka 1. ovoga članka vodi trgovačko društvo.

Članak 26.

Na javnom parkiralištu iz članka 15. stavka 1. ove Odluke, može se na zahtjev korisnika dati na uporabu rezervirano parkirališno mjesto.

Za rezervirano parkirališno mjesto plaća se naknada.

Na javnom parkiralištu pod naplatom broj rezerviranih parkirališnih mjesta ne može prijeći 10 % ukupnog broja parkirališnih mjesta.

Članak 27.

S korisnikom rezervacije parkirališnog mjesta trgovačko društvo zaključuje ugovor o zakupu sukladno odredbama ove Odluke.

Ugovor o zakupu zaključuje se na vrijeme od jedne godine, uz mogućnost njegova produženja.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, zbog promjene prometnih okolnosti, ugovor o zakupu može se raskinuti i prije isteka roka od godine dana pod uvjetom da se korisniku osigura drugo parkirališno mjesto u neposrednoj blizini.

Članak 28.

Rezervirano parkirališno mjesto može se odobriti za:

1. Ministarstvo unutarnjih poslova,

2. Ministarstvo obrane,

3. Konzularni ured,

4. Inspekcijsko tijelo,

5. Fizičku i pravnu osobu.

Članak 29.

Na javnom parkiralištu posebno se označavaju rezervirana parkirališna mjesta za vozila osoba s invaliditetom oznakom posebnog znaka za pristupačnost.

Članak 30.

Korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta iz članka 28. točke 1. do 4. ove Odluke, plaćaju povlaštenu naknadu za rezervirano parkirališno mjesto.

Članak 31.

Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za korisnike iz članka 28. točke 1. do 4. ove Odluke, određuje Poglavarstvo Grada na prijedlog trgovačkog društva.

Rezervirana parkirališna mjesta iz stavka 1. ovoga članka daju se na uporabu na vrijeme do dvije godine.

Članak 32.

Rezervirano parkirališno mjesto mora biti posebno označeno.

Članak 33.

Javna parkirališta iz članka 15. stavka 1. ove Odluke mogu se, na temelju suglasnosti Odjela, koristiti za održavanje zabavnih i sportskih manifestacija ili sličnih aktivnosti.

Članak 34.

Sredstva prikupljena naplatom od parkiranja prihod su trgovačkog društva i koriste se za pokriće troškova poslovanja društva, održavanje postojećih i uređenje novih parkirališnih mjesta te za razvoj djelatnosti parkiranja.

V. PARKIRANJE VOZILA RADI OPSKRBE

Članak 35.

Odlukom Poglavarstva Grada određuju se prostor, vrijeme, način i uvjeti za parkiranje vozila radi opskrbe, uz prethodno pribavljenu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 36.

Parkiranje vozila radi opskrbe dozvoljeno je na prostoru rezerviranom za vozilo opskrbe koji mora biti označen prometnim znakom i oznakom na kolniku.

Na prometnom znaku mora se vidljivo istaknuti vrijeme u kojem je dozvoljena opskrba.

Članak 37.

Motorno vozilo kojim se obavlja opskrba može biti nosivosti do 5 tona.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u vremenu od 22,00 do 5,00 sati, opskrba se može obavljati motornim vozilom nosivosti veće od 5 tona.

Članak 38.

Motorna vozila za opskrbu mogu se zadržavati na označenim mjestima samo za vrijeme obavljanja opskrbe, ali ne duže od 30 minuta.

Članak 39.

Na javno prometnoj površini dozvoljeno je odlagati robu, predmete i stvari svih vrsta isključivo u vremenu određenom za opskrbu.

VI. PREMJEŠTANJE NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA

Članak 40.

Vozilo koje nije zaustavljeno ili parkirano u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama, premjestit će se na lokaciju koju za tu namjenu odredi Poglavarstvo Grada temeljem naredbe policijskog službenika Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: policijski službenik) ili prometnog redara.

Članak 41.

Poslove premještanja i izdavanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila obavlja trgovačko društvo.

Troškove premještanja vozila snosi vlasnik odnosno korisnik vozila.

Troškovi iz stavka 2. ovoga članka prihod su trgovačkog društva.

Članak 42.

Visinu troškova premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila propisuje Poglavarstvo Grada, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 43.

Autobus, teretni automobil, priključno vozilo i radni stroj parkiran na mjestu koje nije namijenjeno za parkiranje tog vozila blokirat će se napravom za blokiranje kotača, po naredbi policijskog službenika.

Članak 44.

Blokiranje i deblokiranje vozila iz članka 43. ove Odluke obavlja trgovačko društvo.

Članak 45.

Troškove blokiranja i deblokiranja vozila iz članka 43. ove Odluke podmiruje vlasnik odnosno korisnik vozila.

Visinu troškova blokiranja i deblokiranja vozila utvrđuje Poglavarstvo Grada.

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka prihod su trgovačkog društva.

Na zahtjev vlasnika odnosno korisnika vozila trgovačko društvo dužno je obaviti deblokadu vozila u što kraćem roku.

Nakon deblokiranja vozila, vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uređenju prometa na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/ 05, 51/06 i 6/08).

Opći akti doneseni na temelju Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/05, 51/06 i 6/08) uskladit će se s odredbama ove Odluke u roku od 90 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 47.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/146

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 28. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=579&mjesto=51000&odluka=150
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr