SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 41. Utorak, 28. listopada 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

142.

Na temelju odredbe članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93 i 11/94), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. listopada 2008. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
Grada Rijeke za 2008. godinu

Članak 1.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2008. godinu iz članka 3. stavka 2. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/0, u daljnjem tekstu: Program) mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Programa.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/138

Ur. broj: 2170-01-10-08-3

Rijeka, 28. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U
TEHNIČKOJ KULTURI GRADA RIJEKE ZA 2008. GODINU

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=579&mjesto=51000&odluka=142
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr