SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

91.

Na temelju točke VII. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2008. godini (»Narodne novine« broj 52/08) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici održanoj dana 10. lipnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2008. godini

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupak dostavljanja relevantnih podataka za financiranje rashoda osnovnih škola Grada Rijeke te način njihova plaćanja, sukladno planiranim i osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Rijeke.

Ova Odluka se primjenjuje u suglasju s Proračunom Grada Rijeke za 2008. godinu i Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu te Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2008. godini (»Narodne novine« broj 52/08).

II.

U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za sljedeće rashode:

- materijalne i financijske rashode,

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

III.

Kriteriji i mjerila financiranja materijalnih i financijskih rashoda

Materijalni i financijski rashodi obuhvaćaju rashode nužne za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

IV.

Kriteriji za financiranje materijalnih i financijskih rashoda škola iz točke V. i VI. ove Odluke su:

a) broj osnovnih škola, broj područnih škola, broj učenika, broj razrednih odjela i broj osobnih računala u školi za rashode iz točke V. ove Odluke,

b) stvarni rashodi iz točke VI. ove Odluke.

V.

Prema kriteriju iz točke IV.a) ove Odluke, financiraju se rashodi skupine 32 i 34 sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo.

Mjerila za financiranje rashoda iz stavka 1. ove točke su:

- cijena po učeniku u iznosu od 20,00 kn mjesečno,

- cijena po razrednom odjelu u iznosu od 250,00 kn mjesečno,

- cijena po područnoj školi u iznosu od 500,00 kn mjesečno,

- cijena po osnovnoj školi u iznosu od 5.000,00 kn mjesečno,

- cijena po računalu u iznosu 50,00 kn mjesečno.

Podaci u smislu stavka 1. ove točke utvrđuju se na dan 30. rujna tekuće školske godine.

Osnovnoj glazbenoj školi »Ivan Matetić Ronjgov« po ovoj Odluci financiraju se samo materijalni i financijski rashodi temeljem kriterija iz stavka 1. i mjerila iz stavka 2. ove točke (izuzev po računalima).

Školama se mjesečno doznačuju sredstva prema kriterijima i mjerilima iz ove točke, u pravilu, do 10. u mjesecu za tekući mjesec. Škola je obvezna dostavljati mjesečni izvještaj o ostvarenim rashodima (na petoj razini Računskog plana) do 25-tog u mjesecu za tekući mjesec na Tablici 1: Izvještaj o ostvarenim mjesečnim rashodima, koja je sastavni dio ove Odluke.

Tablica iz stavka 1. ovoga članka nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

VI.

Prema kriteriju stvarnog rashoda iz točke IV.b) ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda, i to:

- energenti za grijanje, pogon i rasvjetu,

- prijevoz učenika sukladno članku 46. Zakona o osnovnom školstvu,

- zakupnine za zakupljeni prostor i opremu,

- pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske godine,

- zdravstveni pregledi zaposlenika,

- otklanjanje nedostataka utvrđenih po ovlaštenim pravnim osobama i upravnim tijelima (inspekcijski nalazi), kao i rashodi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole,

- odvoz komunalnog otpada,

- komunalna naknada i naknada za uređenje voda.

Mjerila za financiranje rashoda iz stavka 1. ove točke su ispostavljeni računi dobavljača/izvoditelja (za isporučenu robu, radove i usluge) školi te rješenja donesena od nadležnih tijela.

VII.

Postupak dostavljanja relevantnih podataka od značenja za financiranje ostalih rashoda i način njihovog plaćanja

Podatke o rashodima iz točke VI. ove Odluke škole dostavljaju Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, na utvrđenim tablicama (s preslikama računa i rješenja) koje su sastavni dio ove Odluke.

Tablice iz stavka 1. ovoga članka nisu predmet objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

VIII.

Energenti

Rashodi za energente (električna energija, centralno grijanje s toplom vodom, lož ulje i plin) koje škola koristi za grijanje, pogon školskih postrojenja i rasvjetu za odvijanje redovitih školskih programa, škola iskazuje na Tablici 2: Energenti za grijanje, pogon i rasvjetu.

Škola je dužna planirati, pravovremeno naručivati, izvršiti plaćanje, te voditi evidenciju o utrošenim količinama energenata po vrstama.

Potrošnja energenata ne smije prijeći planske godišnje veličine (za školsku godinu).

U slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti zbog kojih bi potrošnja energenata prešla planirane veličine, škola je dužna unaprijed zatražiti suglasnost Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, za daljnju nabavu energenata uz pismeno obrazloženje.

Ispunjena tablica i preslike računa dostavljaju se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo odmah po primitku računa.

Sredstva za plaćanje izdataka za energente Grad Rijeka doznačava na račun škole sukladno iskazanim podacima.

IX.

Prijevoz učenika

Podaci o javnom prijevozu učenika iskazuju se u Tablici 3: Prijevoz učenika javnim prijevozom.

Javni prijevoz financira se u iznosu mjesečne pokazne karte, prema zonama javnog prijevoza. Grad Rijeka zadužuje školu da pravovremeno organizira prijevoz, izvršava plaćanje ispostavljenih računa, te vodi evidenciju o izvršenoj usluzi prijevoza učenika.

Na početku školske godine škola je dužna dostaviti popis s imenima i adresama prebivališta učenika koji imaju pravo korištenja javnog prijevoza.

Ispunjena tablica i preslika računa dostavljaju se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, odmah po primitku računa. Sredstva za plaćanje rashoda za prijevoz učenika doznačavaju se na račun osnovne škole sukladno iskazanim podacima.

X.

Zakupnine za zakupljeni prostor i opremu

Rashode za zakupnine škola iskazuje Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo na Tablici 4: Zakupnine za prostor i opremu.

Škola može, kada je to nužno za ostvarivanje nastavnog plana i programa, uzimati u zakup prostor i opremu.

Škola je dužna prije zaključivanja ugovora o uzimanju u zakup prostora ili opreme pribaviti suglasnost Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, na utvrđenu godišnju visinu rashoda za zakupnine. Uz prijedlog ugovora, škola je dužna dostaviti izvedbeni nastavni program za školsku godinu po mjesecima i razrednim odjelima s ukupnim mjesečnim i godišnjim fondom sati nastave te fondom sati zakupa.

Ispunjena tablica i preslike računa za zakupninu dostavljaju se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, odmah po primitku računa.

Sredstva za plaćanje rashoda za zakupljeni prostor i opremu Grad Rijeka doznačava na račun osnovne škole sukladno iskazanim podacima, a škola je dužna izvršiti plaćanje.

XI.

Pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske godine

Rashode za obveznu pedagošku dokumentaciju za početak i kraj školske godine škola iskazuje na Tablici 5: Pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske godine.

Škola naručuje pedagošku dokumentaciju za početak i kraj školske godine prema posebnom popisu koji propisuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Ispunjena tablica i preslike računa dostavljaju se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, odmah po primitku računa.

Sredstva za plaćanje rashoda za pedagošku dokumentaciju Grad Rijeka doznačava na račun osnovne škole sukladno iskazanim podacima, a škola je dužna izvršiti plaćanje.

XII.

Zdravstveni pregledi zaposlenika

Rashode za zdravstvene preglede zaposlenika škola iskazuje na Tablici 6: Zdravstveni pregledi zaposlenika.

Zdravstveni pregledi zaposlenika iz stavka 1. ove točke su obvezni godišnji pregledi zaposlenika škole.

Sredstva se doznačuju školi prema stvarnom rashodu, i to:

- od 1. siječnja do 30. travnja najviše do iznosa 120,00 kuna po pregledu za zaposlenika, a 472,14 kuna za preglede zaposlenika - kuharica i pomoćnih kuharica (prvi godišnji pregled 312.32 kuna, drugi godišnji pregled 159,82 kuna) a

- od 1. svibnja najviše do iznosa 165,000 kuna po pregledu za zaposlenika, a 535,58 kuna za preglede zaposlenika - kuharica i pomoćnih kuharica (prvi godišnji pregled 355,02 kuna, drugi godišnji pregled 180,56 kuna).

Ispunjena tablica i preslika računa dostavljaju se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, odmah po primitku računa.

Sredstva za plaćanje rashoda za zdravstvene preglede zaposlenika, Grad Rijeka doznačava na račun osnovne škole sukladno iskazanim podacima, a škola je dužna izvršiti plaćanje.

XIII.

Otklanjanje nedostataka utvrđenih po inspekcijskim nalazima, kao i rashodi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja

Rashodi za otklanjanje nedostataka utvrđenih po inspekcijskim nalazima, kao i rashodi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja škola sukladno važećim propisima škole iskazuju se na Tablici 7: Inspekcijski nalazi i kontrola instalacija, postrojenja, opreme.

Škola je dužna sama organizirati otklanjanje nedostataka i redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja u smislu provedbe propisa o sigurnosti na radu, čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole, i to:

- periodične preglede i kontrolna ispitivanja te servisiranje vatrogasnih aparata,

- ispitivanje aparata i oruđa s povećanim opasnostima,

- izradu procjene opasnosti i odgovarajućih planova prema propisima kojima se regulira zaštita na radu i zaštita od požara,

- ispitivanje hidrantske unutarnje mreže,

- pregled ispravnosti i servisiranje kotlovnica, toplinskih podstanica, klima uređaja, AKU stanice i ostalih sustava centralnog grijanja prije početka sezone grijanja,

- ispitivanje električnih instalacija,

- ispitivanje gromobranskih instalacija,

- ispitivanje sustava za dojavu požara,

- ispitivanje tipkala za daljinsku iskapčanje napajanja,

- ispitivanje panik rasvjete,

- mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zraku,

- ispitivanje svih ostalih aparata i uređaja.

Ukoliko se u postupku redovitih kontrola instalacija i postrojenja od strane ovlaštenih pravnih osoba utvrde nedostaci čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole, škola je dužna otkloniti nedostatke uz prethodnu suglasnost Grada Rijeke, kao i otkloniti nedostatke utvrđenih po rješenjima upravnih tijela.

Škola naručuje po provedenom postupku sukladno Zakonu o javnoj nabavi i prethodno ishodovane pismene suglasnosti Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo.

Sredstva se doznačuju školi za nabavu materijala i dijelova te usluga tekućeg održavanja i sitnog inventara.

Ispunjena tablica i preslika računa dostavljaju se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, odmah po primitku računa.

Sredstva za plaćanje iskazanih rashoda Grad Rijeka doznačava na račun osnovne škole, a škola je dužna izvršiti plaćanje.

XIV.

Odvoz komunalnog otpada

Rashodi za odvoz komunalnog otpada škola iskazuju na Tablici 8: Odvoz komunalnog otpada.

Ispunjena tablica i preslika računa dostavljaju se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, odmah po primitku računa.

Sredstva za plaćanje rashoda za odvoz komunalnog otpada Grad Rijeka doznačava na račun osnovne škole sukladno iskazanim podacima, a škola je dužna izvršiti plaćanje.

XV.

Komunalna naknada i naknada za uređenje voda

Rashodi za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda škola iskazuje na Tablici 9: Komunalna naknada i naknada za uređenje voda.

Škola je dužna plaćati komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda sukladno rješenjima donesenih od nadležnih tijela.

Ispunjena tablica i preslika računa dostavljaju se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, odmah po primitku računa.

Sredstva za plaćanje rashoda za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda Grad Rijeka doznačava na

račun osnovne škole sukladno iskazanim podacima, a škola je dužna izvršiti plaćanje.

XVI.

Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg održavanja

Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg održavanja odnose se na:

- održavanje školskih zgrada i ugrađene opreme.

XVII.

Održavanje školskih zgrada i ugrađene opreme

Tekuće i investicijsko održavanje

Sredstva za tekuće održavanje (hitne intervencije i tekući popravci) su namijenjena za popravke kvarova koji se ne mogu planirati, uobičajene radove i popravke kojima se imovina održava u ispravnom stanju, a njihovo neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i rad škole.

Prijava za izvršavanje hitne intervencije i tekućeg popravka dostavlja se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo.

Po zaprimanju prijave Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo postupa sukladno Naputku o nabavi roba, usluga i ustupanju radova u Gradu Rijeci i drugim aktima Grada Rijeke, te obavlja poslove stručnog nadzora nad izvršenom hitnom intervencijom i tekućim popravkom.

Grad Rijeka obavlja plaćanje po ispostavljenom računu izvoditelja radova.

Škola je dužna na zahtjev i u roku koji odredi Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, prijaviti svoje potrebe za investicijskim održavanjem objekta i ugrađene opreme koje koristi, s procjenom vrijednosti tih ulaganja.

Temeljem prijavljenih potreba i stvarnog stanja objekata i opreme izrađuje se prijedlog operativnog plana investicijskog ulaganja u objekte i opremu osnovnog školstva.

Grad Rijeka obavlja plaćanje po ispostavljenom računu izvoditelja radova.

XVIII.

Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za rashode iz točke XVII. ove Odluke donosi Poglavarstvo Grada Rijeke.

XIX.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Škola je dužna na zahtjev i u roku koji odredi Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, prijaviti svoje potrebe za kapitalnom izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom školskih građevina za čije je ostvarivanje potrebito višegodišnje ulaganje.

Temeljem prijava škola ocjenjuje se opravdanost potrebe te izrađuje lista i status kapitalnih projekata osnovnih škola.

Investicijski projekt/elaborat izrađuje se uz obvezno primjenjivanje školskih standarda i normativa prostora i opreme. Po završenoj izradi projekta, isti se dostavlja Poglavarstvu Grada Rijeke na usvajanje.

Škola je dužna na zahtjev i u roku koji odredi Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, prijaviti svoje potrebe za nabavkom nove opreme, zamjenom dotrajale opreme, nabavkom nedostatnih nastavnih sredstava i pomagala s procjenom vrijednosti tih potreba.

Po prihvaćenom Planu rashoda iz točke XX. ove Odluke škole su dužne započeti postupak nabave opreme sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Po okončanju postupka nabave, Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, potrebno je uz Zahtjev za doznačavanje sredstava dostaviti ovjerenu presliku računa te svu drugu potrebnu dokumentaciju (narudžbenice, ponude i ostalo sukladno propisima).

XX.

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke donosi Poglavarstvo Grada Rijeke, a zatim se prosljeđuje nadležnom Ministarstvu radi dobivanja prethodne suglasnosti.

XXI.

Osiguranje i štete na imovini

Sredstva za osiguranje imovine škole i od opće odgovornosti škola osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke. Odluku o predmetu i vrsti osiguranja imovine škole donosi Poglavarstvo Grada Rijeke početkom proračunske godine. Poslove sklapanja Ugovora s osiguravateljima i naplatu štete obavlja Odjel gradske uprave za financije.

Po sklapanju Ugovora s osiguravateljima Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo obavještava škole o predmetu i vrsti osiguranja, te načinu postupanja škola po osiguranom štetnom događaju.

XXII.

Ravnatelj škole je odgovoran za točnost, pravodobnost i istinitost iskazanih podataka o rashodima na utvrđenim tablicama, prijavama i zahtjevima na temelju kojih Grad Rijeka vrši plaćanja, kao i za namjensko trošenje tih sredstava.

Ako škola ne dostavi račune u roku (prije roka dospijeća plaćanja) i na propisan način, plaćanje zateznih kamata škola je dužna izvršiti na teret sredstava koja se doznačuju prema točci V. ove Odluke.

Škola je obvezna provoditi nabavu roba, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Naputkom o javnim nabavama Grada Rijeke.

Škola je obvezna sredstva Proračuna Grada Rijeka koristiti samo za namjene utvrđene ovom Odlukom.

Škola je obvezna pridržavati se Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu, te dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.

XXIII.

Ako se objektima ili sredstvima rada zajedno koriste osnovna i srednja škola, ili škola i druga ustanova, obvezatne su zaključiti Sporazum o razgraničenju materijalnih i financijskih rashoda na sljedeći način:

- rashodi koje škole financiraju iz ukupnih sredstava prema kriteriju opsega djelatnosti razgraničavaju se sporazumom,

- rashodi koje Grad Rijeka financira prema kriteriju stvarnog troška razgraničavaju se razmjerno udjelu u korištenju prostora i sredstava rada kao i ostali rashodi.

Škola je dužna Gradu Rijeci dostaviti presliku Sporazuma o razgraničenju rashoda.

XXIV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/08-01/45-115

Ur. broj: 2170-01-10-08-1

Rijeka, 10. lipnja 2008.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=561&mjesto=51000&odluka=91
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr