SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 17. Utorak, 13. svibnja 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

54.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticaju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02 i 63/07) i članka 67. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst i 8/07 i 44/07), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 6. svibnja 2008. donijelo je

PROGRAM
»Jamstveni instrumenti za osiguranja financiranja
projekata malog gospodarstva na području Grada Rijeke«

1. PRAVNI OSNOV I CILJ PROGRAMA

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02 i 63/07) je osnov za donošenje Programa »Jamstveni instrumenti za osiguranja financiranja projekata malog gospodarstva na području grada Rijeke« (u daljnjem tekstu: Program).

Jamstva po ovom Programu dodjeljuju se u skladu s propisima o potporama male vrijednosti, a njihova se dopuštenost ocjenjuje u skladu s Odlukom o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (»Narodne novine« broj 45/ 07).

Cilj Programa je poticanje razvoja malog gospodarstva u gradu Rijeci u smislu povećavanja kvalitete i konkurentnosti poduzetničkih projekata te ulaganja u istraživanje, razvoj i primjenu suvremenih tehnologija i inovacija.

Ostvarenje cilja Programa omogućit će se izdavanjem jamstva za nedostajući dio pokrića glavnice poduzetničkih kredita.

2. KORISNICI PROGRAMA

Korisnici Programa su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, čija je veličina utvrđena temeljem odredbi Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02 i 63/07).

Korisnici Programa moraju biti isključivo u 100% privatnom vlasništvu, te moraju planirati ulaganja u realizaciju poduzetničkog poduhvata na području grada Rijeke, pri čemu nije odlučujuće sjedište, odnosno prebivalište korisnika.

3. PODUZETNIČKI PROJEKTI I IZNOSI JAMSTVA

Poduzetnički projekti za koje se izdaju jamstva iz Programa su rangirani po prioritetima i pokrivaju se iznosima jamstva kako slijedi:

o Rang 1/ do 70% glavnice kredita na uvođenje inovacija u poslovanje, pokretanje poslovanja na temelju inovacija i istraživanja

o Rang 2/ do 60% glavnice kredita za nabavu opreme, pojedinih dijelova opreme, strojeva i tehnologije

o Rang 3/ do 50% glavnice kredita za unapređenje poslovanja uvođenjem normi i standarda u poslovanje (ISSO, HACCP i dr.)

o Rang 4/ do 45% glavnice kredita za trajna obrtna sredstva u funkciji investicije ili unapređenja poslovanja i obrtna sredstva u funkciji pripreme proizvodnje ili turističke sezone

o Rang 5/ do 40% glavnice kredita za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje poslovnih/proizvodnih objekata

Projekt koji je višeg ranga ima prednost u odobravanju jamstva.

U slučaju da dva ili više projekata imaju isti rang, prednost će se utvrditi po sljedećem redoslijedu:

1) programi čije su aktivnosti usmjerene ostvarenju strateških ciljeva razvoja grada Rijeke,

2) programi koji potiču novo zapošljavanje,

3) programi poduzetnika koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području grada Rijeke.

4. UVJETI KREDITA ZA KOJE SE IZDAJE JAMSTVO

. ukupan kreditni fond iznosi 10.000.000,00 kuna,

. pojedinačni iznosi kredita za koje se izdaju jamstva mogu biti od 35.000,00 kuna do 400.000,00 kuna,

. kredit je namjenski i realizira se doznakom bezgotovinske uplate na račun dobavljača ili izvršitelja usluga, a na osnovi ovjerene situacije, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji, a iznimno doznakom na žiro-račun poduzetnika, ukoliko se oba financiraju za realizaciju projekata iz Programa,

. godišnja kamatna stopa na kredit je 7%, fiksna

. jednokratna naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,5% od iznosa kredita,

. rok korištenja kredita može biti do 6 mjeseci od potpisa pojedinačnog ugovora o kreditiranju poduzetnika,

. ukupan rok povrata može biti do 10 godina, ovisno o namjeni ulaganja, uključivši i razdoblje počeka koje može biti do jedne godine,

. otplata kredita može biti u mjesečnim ili tromjesečnim ratama,

. instrumenti osiguranja povrata kredita (za dio kredita koji nije pokriven jamstvom Regionalne razvojne agencije PORIN d.o.o.) - mjenice, zadužnice, hipoteka/fiducij na nekretnini/pokretnini te ostali instrumenti po ocjeni Banke, ovisno o visini kredita i ocjeni boniteta poduzetnika,

. naknada za izdavanje jamstva iznosi 0,80% iznosa jamstva i pripada Realizatoru Programa iz točke 7. Programa.

5. PREDMET I OPSEG JAMČEVE ODGOVORNOSTI

Jamstva se izdaju u formi supsidijarnog jamstva pod uvjetima članka 111. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05 i 41/08), u maksimalnim iznosima propisanim točkom 3. Programa.

Jamstvom se ne preuzimaju obveze za ugovorne kamate koja je dospjela na naplatu nakon zaključenja ugovora o jamstvu, kao niti redovne i zatezne kamate po kreditu, troškova obrade kredita, te mogućih troškova prisilne naplate.

Jamstvo se ne može vezati za valutnu klauzulu iz ugovora o kreditu, već se izdaje, traje i po potrebi isplaćuje, isključivo u kunama.

Obveze po jamstvu se smanjuju proporcionalno otplaćenim dijelovima glavnice poduzetničkog kredita na način da pokrivaju iznos dokumentiranog nenaplaćenog potraživanja preostalog u trenutku kada se jamstvo aktivira.

6. SREDSTAVA PROGRAMA

Sredstva Grada Rijeke za realizaciju Programa u iznosu od 2.000.000,00 kuna (slovima: dvamilijunakuna) namijenjena za jamstveni potencijal za realizaciju Programa, deponiraju se na poseban račun Realizatora Programa i oplođuju kamatom od 4,60%, promjenjivom.

Sredstva Grada za realizaciju Programa u iznosu od 2.000.000,00 kuna (slovima: dvamilijunakuna) predstavljaju osnovu za izdavanje jamstva za ukupnu kreditnu liniju ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., koja iznosi 10.000.000,00 kuna (slovima: deset milijuna kuna).

7. REALIZATOR PROGRAMA

Realizator Programa je Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o. (u daljnjem tekstu: Realizator Programa), koja:

. sudjeluje u provedbi Programa u svojstvu potporne institucije za poticanje razvoja malog gospodarstva

. provodi postupak odabira depozitne banke koja će ponuditi najpovoljnije uvjete za sudjelovanje u Programu

. sklapa ugovor o formiranju jamstvenog fonda s odabranom bankom

. izdaje jamstva korisnicima Programa iz jamstvenog fonda, temeljem odluke Povjerenstva za izdavanje jamstva iz Programa

. sukladno propisima o državnim potporama i potporama malih vrijednosti, izvještava korisnika potpore da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti

. izvještava Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja o dodijeljenoj potpori male vrijednosti

. vodi evidenciju o dodijeljenim potporama po pojedinim korisnicima potpore

. obavlja poslove promocije Programa, upućivanja javnog poziva poduzetnicima za korištenje instrumenata jamstva iz Programa te ostale administrativno-tehničke radnje u svrhu operativne provedbe Programa

. prati realizaciju poduzetničkih projekata za koja su izdana jamstva

. tromjesečno podnosi izvješća o provedbi Programa i izdanim potporama Gradu, a polugodišnje podnosi i izvješće o stanju poduzetničkih projekata za koje su izdana jamstva.

8. NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA

Realizator Programa raspisuje javni poziv pod uvjetima iz ovog Programa te kontinuirano zaprima zahtjeve korisnika.

Korisnik podnosi Realizatoru Programa popunjen obrazac za odobravanje jamstva (zahtjev) uz kojeg dostavlja dokaze pravne sposobnosti, solventnosti i podmirenja svih obveza s osnova javnog duga.

Korisnik je obvezan uz zahtjev podnijeti izjavu o korištenim državnim potporama i potporama malih vrijednosti (neovisno o izvoru i instrumentu).

Ovisno o visini investicije Korisnik, primjenjujući preporučeni sadržaj Hrvatske garancijske agencije za izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, dostavlja i:

. poslovni plan, za investicije do 200.000,00 kuna

. investicijski projekt, za investicije iznad 200.000,00 kuna.

Korisnik je obvezan Realizatoru Programa predati instrumente osiguranja jamstva i to:

o bjanko zadužnicu i

o mjenično očitovanje i osobnu mjenicu, avaliranu od strane vlasnika - korisnika jamstva.

Odluku o dodjeli jamstva donosi Povjerenstvo za izdavanje jamstva iz Programa.

9. POVJERENSTVO ZA IZDAVANJE JAMSTVA

Povjerenstvo za izdavanje jamstva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sastavljeno je od pet članova, od kojih su tri člana predstavnici Grada koje imenuje Poglavarstvo Grada, a po jednog člana imenuju Banka, odnosno Realizator Programa.

Sjednice Povjerenstva saziva član Povjerenstva, predstavnik Realizatora Programa.

Povjerenstvo može valjano odlučivati ukoliko je na sjednici nazočna većina svih članova Povjerenstva.

Odluke o dodjeli jamstva donose se na sjednici, suglasnošću svih prisutnih članova Povjerenstva.

Odluka Povjerenstva o dodjeli jamstva je konačna.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Trajanje Programa utvrđuje se na vrijeme od deset godina od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno do izvanredne odluke o njegovom ukidanju.

Nakon isteka roka trajanja Programa, sredstva deponirana i oročena na računu Realizatora Programa vraćaju se u Proračun Grada Rijeke oplođena kamatom, umanjena za iznos moguće isplaćenih jamstava iz Programa.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/08-01/37-112

Ur. broj: 2170-01-10-08-1

Rijeka, 6. svibnja 2008.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=555&mjesto=51000&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr