SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 11. Petak, 4. travnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

31.

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/ 04 i 39/06), i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 93. sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine donijelo

ODLUKU
o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije
na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje
sportsko-rekreacijskog centra »Aquagan« u Loparu

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se javno prikupljanje ponuda za koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području Općine Lopar, područje San Marino, Podrapost, u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti:

- korištenje postojećeg aquagana,

- korištenje lako uklonjivog ugostiteljskog objekta s terasom površine 108 m2,

- iznajmljivanje 20 suncobrana i 20 ležaljki,

- zabavni sadržaji (fliper, stolni nogomet, pikado i sl.),

- iznajmljivanje 5 sandolina i pedalina,

- privez malih plovila za sport i rekreaciju na betonskom dijelu temelja aquagana i to: skuteri 10 kom., 1 gliser za vuču sa sredstvima.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, kopneni dio iznosi 1 713.59 m2, morski dio iznosi 1 631,24 m2, površina lako uklonjivog objekta s terasom iznosi 108 m2. Ukupna površina koja se koncesionira iznosi 3 452,83 m2, te je iskazana u Gauss - Kruegerovim koordinatama:

KOPNENI DIO

 

TOČKA

Y

X

1

5479671.5436

4963866.6955

2

5479663.3733

4963884.9920

3

5479673.3176

4963867.6223

4

5479671.8859

4963889.8655

5

5479682.2618

4963842.0167

6

5479683.2397

4963833.9330

7

5479688.2389

4963821.2006

8

5479693.6431

4963815.2399

 

9

5479711,2867

4963825,0662

10

5479723,5404

4963826,5776

11

5479717.0357

4963832.2750

12

5479713.8968

4963835.0243

13

5479706.1526

4963849.1332

14

5479693.6440

4963873.6834

15

5479689.3571

4963880.6223

16

5479679.7837

4963877.7518

 

MORSKI DIO

 

1

5479671.5436

4963866.6955

2

5479697,9736

4963904,0856

3

5479711,1411

4963883,3949

4

5479731,1787

4963845,1044

5/10

5479717.0357

4963832.2750

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na orto-foto snimku u mjerilu 1:1000 izrađen od »Geoprojekta« iz Crikvenice.

Grafički prikaz iz stavka 2. ovoga članka se ne objavljuje.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok do 20 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 42.434,49 kuna.

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 2,25% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga i 1% od prodanih karata korisnika aquagana.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade.

OBVEZNI SADRŽAJ PONUDE

Članak 5.

Podnositelj mora uz ponudu obavezno priložiti:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

. izvadak iz registra trgovačkog suda ili obrtnica s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija;

. račun prihoda i gubitka za prošlu godinu (osim za novoosnovana društva i obrte);

. podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

. izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili je imao;

. izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03);

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

. postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

. plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

. iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

. iznos planirane ukupne investicije;

. izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

. procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi);

. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 15% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

4. građevinska dozvola za postojeće objekte na pomorskom dobru;

5. prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra;

6. kompletnu natječajnu dokumentaciju u elektronskom obliku.

ROK TRAJANJA JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Za javno prikupljanje ponuda - aquagan Lopar - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. i 22. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/ 06) prema slijedećim kriterijima:

- ponuđena visina stalnog dijela koncesijske naknade 20%

- ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske naknade 20%

- ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja prema

studiji gospodarske opravdanosti 40%

- broj planiranih radnih mjesta 15%

- iznos investicija u zaštitu okoliša (u okviru ukupnih investicija) 5%

Kriteriji iz stavka 1. ovog članka trebaju biti posebno istaknuti u ponudi na rekapitulacijskom listu.

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja bilo koje od pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

Natječajna dokumentacija sadrži grafički dio područja obuhvata koncesije, rekapitulacijski list, te predložak za izradu studije gospodarske opravdanosti, a može se podignuti u Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b, Rijeka.

OTVARANJE PONUDA

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija za otvaranje ponuda trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b, Rijeka.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 10.

Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije na temelju Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za županiju donosi odluku o najpovoljnijem ponuditelju, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji biti će obaviješteni u roku od osam dana od donošenja odluke.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od primitka odluke o davanju koncesije Županijskog poglavarstva sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/08-03/8

Ur.broj: 2170/1-05-01-08-10

Rijeka, 27. ožujka 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=549&mjesto=00001&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr