SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
GRAD KRK
2

2.

Na temelju odredbi članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05 ), Strategije gospodarenja poljoprivrednim zemljištem koje je donijelo Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva od 17. listopada 2001. godine, Mjerila i uvjeta za provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine« broj 13/02) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 30. svibnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Grada Krka

I.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske koje se nalazi na području Grada Krka izrađen je u svrhu dobrog raspolaganja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, te u svrhu njegove privatizacije.

II.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske koje se nalazi na području Grada Krka, smatraju se poljoprivredne površine i to: pašnjaci, oranice, vinogradi, maslinici i ostalo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

III.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Grada Krka, nalazi se u slijedećim katastarskim općinama: k.o. Krk, k.o. Kornić, k.o. Vrh, k.o. Skrbčići, k.o. Linardići i k.o. Poljica.

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. ove točke iznosi 650 ha 57 a i 32 m2, a prema podacima Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, Ispostava Krk isto čine slijedeće kulture:

PREGLED POVRŠINA PO KULTURAMA

K.O.

PAŠNJACI
ha.a.m2

ORANICE
ha.a.m2

VINOGRADI
ha.a.m2

MASLINICI
ha.a.m2

UKUPNO
ha.a.m2

KRK

54.51.80

5.06.75

5.05.33

21.95.42

86.59.30

KORNIĆ

220.34.35

19.50.80

1.77.38

16.12.12

257.74.65

VRH

196.50.43

1.64.30

1.73.33

16.78.11

216.66.17

SKRBČIĆI

10.47.06

61.24

1.00

7.09

11.16.39

LINARDIĆI

34.27.60

14.67

6.67

40.68

34.89.62

POLJICA

41.66.82

1.40.10

 

44.27

43.51.19

UKUPNO

557.78.06

28.37.86

8.63.71

55.77.69

650.57.32

- pašnjaci 557 ha 78 a 6 m2

- oranice 28 ha 37 a 86 m2

- vinogradi 8 ha 63 a 71 m2

- maslinici 55 ha 77 a 69 m2

IV.

Dosadašnje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države izvršeno je na način da se isto dalo u zakup, u ukupnoj površini od 7 ha 34 a 20 m2, na temelju Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta koji su zaključeni između Republike Hrvatske zastupane po Županu Primorsko goranske županije i fizičkih osoba, koji ugovori su zaključeni 1997. godine, sa rokom trajanja zakupa od 10 godina.

V.

Površine određene za povrat imovine , odnosno površine za koje su podneseni zahtjevi za povrat oduzete imovine, sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj: 92/96, 92/99, 80/02 i 81/02 ) ukupno iznose 5 ha 27a i 32 m2.

U svezi zemljišta koje je u postupku povrata imovine sukladno navedenom zakonu, usvaja se strategija da će se isto odrediti kao zemljište koje se daje u zakup, a do pravomoćnosti rješenja o povratu imovine.

VI.

U svezi poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje se nalazi na području Grada Krka, prisutni su problemi neusklađenosti podataka iz katastra zemljišta i zemljišnih knjiga, te će se iz navedenog razloga poduzeti mjere da poljoprivredno zemljište koje je u zemljišnim knjigama upisano kao vlasništvo Republike Hrvatske, a nije upisano u katastarski posjedovni list RH, naknadno uđe u ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta, kao i zemljište koje je u katastarskim posjedovnim listovima upisano za korist pravnih osoba koje nisu provele privatizaciju, odnosno nisu upisane kao vlasnici ili korisnici tog zemljišta u zemljišnim knjigama.

Grad Krk

VII.

Prioritet u svezi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka je razvoj poljoprivredne proizvodnje na ovom području, posebno ekološke proizvodnje usmjerene na proizvodnju specifičnu za otočno područje, odnosno mediteransko podneblje: maslinarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo, ovčarstvo, stočarstvo, peradarstvo, pčelarstvo i sl., te poticanje novim oblicima poljoprivredne proizvodnje kao što su uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja, voćarstvo, podizanje plastenika za uzgoj povrtnih i voćarskih kultura, uzgoj cvijeća i sl.

VIII.

Slijedom odredaba ovog programa, te imajući u vidu Mjerila i uvjete za provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine« broj: 13/02), namjena poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, određuje se kako slijedi:

Površine određene za prodaju, ukupno 14,3% što iznosi 92 ha 79 a i 26 m2, koje čine kulture oranica, vinograda i maslinika, s time da će se od prodaje izuzeti navedeno poljoprivredno zemljište ukoliko se nalazi na udaljenosti do 200 m oko granice građevinskog područja grada Krka i naselja koja se nalaze na području Grada Krka, kao i do 200 m od građevinskih područja za izdvojene namjene izvan naselja (gospodarska, ugostiteljsko-turistička, sport i rekreacija, zone infrastrukturne namjene, te granica predviđenih UPU za objekte komunalne infrastrukture - luke), odnosno zemljište na takvim područjima može se dati isključivo u zakup.

Površine određene za zakup iznose 85,7 % što iznosi 557 ha 78 a i 06 m2.

Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe moguća je isključivo sukladno dokumentaciji prostornog uređenja, te površine tog zemljišta, u skladu sa Prostornim planom Grada Krka iznose 2,3 % što iznosi 14 ha 93 a i 22 m2, od čega:

- za gospodarsko poslovnu i infrastrukturnu namjenu 8 ha 23 a i 11 m2;

- za zabavu, sport i rekreaciju 6 ha 70 a i 11 m2.

Zemljište predviđeno za prenamjenu ne može biti predmet prodaje dok se ne izvrši prenamjena istog u skladu sa Prostornim planom Grada Krka.

IX.

Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, donosi Gradsko vijeće Grada Krka.

Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske donosi Gradsko vijeće Grada Krka.

U svezi sa provođenjem natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, u odnosu na postupak natječaja, početne cijene za zakup i kupnju zemljišta, prvenstvena prava zakupa i kupnje, te postupka u svezi zaključenja ugovora, postupat će se sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

X.

Sastavni dio Odluke o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, koje se nalazi na području Grada Krka su:

- Tablica 1. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države;

- Karte Republike Hrvatske koje sadrže prikaz površina predviđenih za povrat imovine, prodaju, zakup i prenamjenu u mjerilu 1:5000;

- Posjedovni listovi katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta;

- Potvrda Ureda za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk da poljoprivredno zemljište nije u građevinskoj zoni.

XI.

Utvrđuje se da je nadležno Ministarstvo dalo suglasnost na predmetni Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, Klasa: 320-02/07-01/1340, Ur. broj: 525-9-07-03/DI od 29. listopada 2007. godine, koja je od strane Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu PGŽ zaprimljena u Gradu Krku dana 28. siječnja 2008. godine.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 320-01/08-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-08-2

Krk, 5. veljače 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=547&mjesto=51500&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr