SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 7. Petak, 7. ožujka 2008.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i građenju (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice je na svojoj 24. redovnoj sjednici dana 28. veljače 2008. godine donijelo

ODLUKU
o postupku stavljanja Detaljnog plana uređenja područja luke Kraljevica izvan snage

Članak 1.

Pravna osnova Plana

(1) Obveza postupka stavljanja izvan snage Plana proizlazi temljem odredbi članka 165. stavak 3. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice (»Službene novine« PGŽ broj 16/07).

(2) Detaljni plan uređenja područja luke Kraljevica donijelo je Gradsko vijeće Grada Kraljevice na svojoj 32. sjednici 11. travnja 2001. godine, te je Odluka objavljena u »Službenim novinama« PGŽ broj 11/01, od 21. svibnja 2001. godine. Izrađivač Plana je IPZ »AR-PROJEKT« d.o.o Zagreb.

(3) Nositelj postupka je Gradsko poglavarstvo Grada Kraljevice. Odgovorna osoba je Predsjednik Poglavarstva.

Članak 2.

Obuhvat Plana

(1) Detaljni plan uređenja područja luke Kraljevica (u daljnjem tekstu Plan) obuhvaća priobalni pojas od rta Nirvana do ulaza u brodogradilište i pripadajući akvatorij.

(4) Granica Plana je određena grafičkim prikazom broj 3: Granica područja za koje se Plan donosi Detaljnog plana uređenja područja luke Kraljevica.

(2) Površina obuhvata Plana je 2,80 ha na kopnu i 1,45 ha akvatorija.

Članak 3.

Razlozi za stavljanje Plana izvan snage

(1) Razlozi za stavljanje Plana izvan snage su višestruki:

- Plan nije usklađen s Uredbom, odnosno Zakonom o urbanističkom uređenju i građenju;

- Plan je do sada samo jednom konzumiran. Temeljem njega izdana je samo jedna građevinska dozvola (prenamjena stare ribarnice u ugostiteljski objekt), što svjedoči o njegovoj nepodesnosti;

- Planirani vezovi su se pokazali neizvedivi, kako zbog klimatoloških razloga tako još i više zbog nepostojanja kopnenog dijela lučice koji bi omogućio aktivnosti koje su nužno vezane uz takve vezove;

- Predefinirana su parkirališna mjesta na obali i ne ostavljaju mogućnost drugačije interpretacije glavne rive, prvenstveno u pješačkom smislu;

- Plan ne omogućava izgradnju planiranih kapitalnih objekata Jedriličarskog doma i trga sv. Nikole s kipom sveca na način na koji se pokaže optimalnim;

- Sva potrebna ograničenja i odredbe bit će obuhvaćeni Urbanističkim planom uređenja UPU 1, naselja NA 5, 6 i 7 Kraljevica.

Članak 4.

Popis tijela prema posebnim propisima

(1) Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji u roku od 30 dana moraju dati zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstvo Kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

- Ured državne uprave u PGŽ

- PGŽ, Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje

 

- PGŽ, Županijska uprava za ceste

- PGŽ, Županijska lučka uprava Bakar - Kraljevica

- Hrvatske vode, VGO Rijeka

- HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

- Amga Adria d.o.o. Kraljevica

- Hrvatska agencija za telekomunikacije

Članak 5.

Rokovi

(1) Za postupak stavljanja Plana izvan snage određuju se slijedeći rokovi:

- Za prethodnu raspravu I. tromjesječje 2008. godine

- Za Javnu raspravu II. tromjesječje 2008. godine

- Za donošenje Odluke II. tromjesječje 2008. godine

Članak 6.

Zabrane

(1) Za vrijeme postupka stavljanja Plana izvan snage nije dozvoljeno izdavanje lokacijskih dozvola ili rješenja o uvjetima građenja kojima bi se dozvolila gradnja na području obuhvata plana.

Članak 7.

Završne odredbe

(1) Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 350-03/08-01/2

Ur. broj: 2170/08-08-03

Kraljevica, 28. veljače 2008.

Predsjednik
Danijel Frka, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=545&mjesto=10001&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr