SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 5. Petak, 22. veljače 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Na temelju članka 53. stavak 1. podstavak 3. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 28/01, 16/04, 4/07, 12/07 - pročišćeni tekst, 40/07 i 50/07), Odbor za statutarno-pravna pitanja utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji.

Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 19/06), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 4/07), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 35/07) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i službi u Primorsko- goranskoj županiji (»Službene novine« broj 43/07), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 021-04/05-08/1

Ur. broj: 2170/1-05-1/5-8-101

Rijeka, 19. veljače 2008.

Predsjednica
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Višnja Samaržija-Mladenić, v. r.

ODLUKA
o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi
u Primorsko-goranskoj županiji
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug rada upravnih odjela i službi (u daljnjem tekstu: upravna tijela) u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Županija), rukovođenje upravnim tijelima i druga pitanja značajna za njihov rad.

Upravna tijela su odgovorna Županijskom poglavarstvu i županu za stručnu i zakonitu utemeljenost podnijetih prijedloga i provedenih radnji te pravovremeno izvršenje poslova i zadaća iz svog djelokruga rada.

Članak 2.

Upravna tijela Županije obavljaju upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije te poslove državne uprave koji su prenijeti na Županiju, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Upravna tijela mogu, na način i pod uvjetima utvrđenim Statutom Županije, obavljati i one poslove koje su gradovi i općine s područja Županije prenijeli na Županiju.

Članak 3.

Upravna tijela Županije poslove iz svog djelokruga obavljaju u sjedištu Županije, u Rijeci.

Izvan sjedišta Županije mogu se osnivati ispostave kao unutarnje ustrojstvene jedinice upravnog tijela.

Članak 4.

Na zgradi u kojoj je sjedište upravnog tijela mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, grb Primorsko-goranske županije, naziv Primorsko-goranska županija i naziv upravnog tijela.

Članak 5.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga upravna tijela koriste pečat koji sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, naziv Primorsko-goranska županija, naziv upravnog tijela.

Zaglavlje akta upravnog tijela sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, grb Primorsko- goranske županije, naziv Primorsko-goranska županija, naziv upravnog tijela, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj te datum i mjesto izrade akta.

II. DJELOKRUG RADA UPRAVNIH TIJELA

Članak 6.

U Županiji se radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Odluke ustrojavaju upravni odjeli i službe i to:

1. Kabinet župana, kao služba

2. Ured Županije, kao služba

3. Upravni odjel za proračun i financije

4. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša

5. Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

6. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

7. Upravni odjel za upravljanje imovinom i opće poslove

8. Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze

9. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu

10. Ured unutarnje revizije, kao služba

Članak 6.a

Kabinet župana obavlja sljedeće grupe poslova:

. stručne, savjetodavne i druge poslove iz područja prava, financija i razvoja, poslove u vezi zastupanja i poslove odnosa s javnošću, za potrebe župana,

. savjetodavne i stručne poslove vezane za pretpristupne programe EU; suradnju s tijelima državne uprave, tijelima Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja pretpristupne pomoći EU te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje, za potrebe župana,

. razmatra predstavke i pritužbe građana,

. poslove informiranja, odnose s javnošću i promidžbene aktivnosti, za potrebe župana,

. poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje župana s državnim tijelima, medijima, ustanovama i građanima, potiče suradnju s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave, za potrebe župana,

. i druge poslove po nalogu župana.

Članak 7.

Ured županije obavlja sljedeće grupe poslova:

. stručne, pravne i administrativne poslove u svezi pripremanja i organiziranja sjednica Županijskog poglavarstva, Županijske skupštine i radnih tijela Županijske skupštine, prati provođenje donesenih akata Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva,

. stručne, pravne i administrativne poslove za potrebe Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva i njihovih radnih tijela, te zamjenika župana,

. normativnu obradu i objavljivanje akata,

. izrađuje akte za potrebe Županijskog poglavarstva i Županijske skupštine, vrši nadzor sadržaja i formalne usklađenosti prijedloga odluka i drugih akata sa stajalištem Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva, te ih upućuje članovima Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva,

. usklađuje stajališta općina i gradova o pitanjima o kojima odlučuju županijska upravna tijela,

. potiče i pomaže rad svih oblika udruživanja građana i razvoj civilnog društva, potiče i pomaže rad udruga nacionalnih manjina,

. surađuje sa saborskim zastupnicima, naročito u postupku donošenja i izmjene propisa iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave,

. podupire organizaciju i sudjelovanje Županije na domaćim i međunarodnim specijalističkim stručnim sajmovima u suradnji s ostalim upravnim tijelima,

. organizira poslove u vezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima,

. poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela Županije s državnim tijelima, medijima, ustanovama i građanima, potiče suradnju s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave,

. uspostavlja i potiče međužupanijsku suradnju i suradnju Županije s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država,

. koordinira aktivnosti tijela županije vezane za pretpristupne programe EU,

. surađuje s tijelima lokalne samouprave, državne uprave, Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja pretpristupne pomoći EU te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje,

. poslove informatičkog razvoja za potrebe Županije,

. poslove u svezi obrane, zaštite i spašavanja te proglašenja elementarnih nepogoda i druge poslove po nalogu župana, zamjenika župana i predsjednika Županijske skupštine.

Članak 8.

Upravni odjel za proračun i financije obavlja sljedeće grupe poslova:

. daje upute i surađuje s proračunskim korisnicima glede postupaka pripreme, planiranja i izrade njihovih financijskih planova po programima, plana radnih mjesta, plana razvojnih programa i plana nabave dugotrajne imovine,

. planira, priprema i izrađuje prijedlog proračuna Županije za iduću godinu i naredno dvogodišnje razdoblje, njegove izmjene tijekom godine, te prateće dokumente, izrađuje godišnji obračun proračuna,

. prati i kontrolira naplatu javnih prihoda, te izvršavanje izdataka proračuna, izrađuje izvještaje o naplaćenim prihodima/primicima i izvršenim rashodima/izdacima za potrebe Županijske skupštine, Županijskog poglavarstva i rukovoditelje upravnih tijela, predlaže mjere u cilju povećanja prihoda i smanjenja izdataka, izrađuje tromjesečne planove za izvršavanje proračuna na osnovu kojih prati i planira likvidnost proračuna u skladu s novčanim tijekom proračuna, utvrđuje proračunska ograničenja potrošnje utemeljene na procjeni prihoda i primitaka,

. prati i usklađuje prihode i rashode za decentralizirane funkcije prema korisniku i namjeni sukladno odlukama o rasporedu tih sredstava za tekuću godinu,

. prikuplja planove nabave upravnih tijela te predlaže Županijskom poglavarstvu plan nabave za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune, prikuplja evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, usluga i ustupanju radova te izrađuje godišnja izvješća za potrebe Ministarstva financija i Ureda za javnu nabavu,

. vodi evidenciju o fiskalnom kapacitetu i naplati javnih prihoda jedinica lokalne samouprave na području Županije, izrađuje kriterije, mjerila i pokazatelje za fiskalno izravnanje gradskih i općinskih proračuna, te analizira visinu tekuće pomoći proračunima iz županijskog proračuna prema propisanim kriterijima,

. provodi postupak glede zaduživanja Županije i davanje jamstva, prati zaduživanje i izrađuje tromjesečno izvješće o stanju duga,

. obrađuje zahtjeve za pozajmicama jedinica lokalne samouprave i pravnim osobama u vlasništvu Županije, te izrađuje prijedloge Županijskom poglavarstvu,

. poslove financijskog poslovanja koje obuhvaća: blagajničko poslovanje, poslove obračuna i isplata plaća i naknada, kontrolu naloga za plaćanje u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima i izvršavanje plaćanja temeljem naloga upravnih tijela Županije i drugih korisnika, vođenje evidencije ulaznih i izlaznih računa, evidencije o izvršenim isplatama plaća za Središnji registar osiguranika Republike Hrvatske (Regos), te evidentiranje, pohranjivanje i aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja,

. računovodstveno-knjigovodstvene poslove koji obuhvaćaju: obavljanje knjigovodstvenih poslova proračuna i proračunskih fondova, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama, te sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima za potrebe Ministarstva financija, Državne revizije i FINA-e,

. predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove vezane za programe Europske unije i Republike Hrvatske kojima se potiče regionalni razvoj,

. prati propise koje se odnose na djelokrug i područje rada upravnog tijela, od pripreme i donošenja do primjene,

. i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Županijskog poglavarstva, ili po nalogu župana.

Članak 9.

Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja sljedeće grupe poslova:

. izdaje lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrde izvedenog stanja, te uporabne dozvole i dozvole za uklanjanje

. vodi postupak donošenja odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja

. predlaže županu izdavanje suglasnosti na prostorne planove lokalne razine

. koordinira aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonima i drugim propisima

. u suradnji s pravnim osobama s javnim ovlastima izrađuje akte iz područja zaštite sastavnica okoliša (odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće i dr.)

. izdaje rješenja za obavljanje djelatnosti postupanja s otpadom

. koordinira aktivnosti na sanaciji odlagališta i prati projekt izgradnje Centralne zone za gospodarenje otpadom

. vodi propisane evidencije o stanju okoliša i emisijama u okoliš

. izrađuje i provodi dokumente zaštite okoliša i podnosi izvješća Županijskom poglavarstvu i/ili Županijskoj skupštini

. izdaje mišljenja o usklađenosti planova intervencija u zaštiti okoliša općina i gradova sa županijskim planom intervencija u zaštiti okoliša

. obavlja poslove iz područja energetike koji su stavljeni u nadležnost Županije (bilanciranje energetskih potreba i dr.)

. priprema i vođenje postupaka za dodjelu koncesija iz područja energetike i zaštite okoliša

. koordinira aktivnosti na poslovima zaštite kulturno- povijesnog nasljeđa

. prati provođenje programa održivog razvitka otoka na području Županije

. prati i koordinira rad trgovačkih društva i ustanova iz djelokruga rada, a kojima je županija (su)osnivač, te podnosi izvješća o njihovom radu

. prati, usklađuje i koordinira ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti na području Županije

. prati razvitak i koordinira izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture na području Županije

. predlaže mjere za unapređenje komunalnog i vodnog gospodarstva na području Županije

. organizira i prati obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije iz djelatnosti vodnog gospodarstva i upravljanja vodama

. obavlja administrativno-tehničke poslove za Županijski eko-stožer, komasacijsko povjerenstvo i druga radna tijela po odluci Županijskog poglavarstva i Županijske skupštine

. predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove vezane za programe Europske unije i Republike Hrvatske kojima se potiče regionalni razvoj

. prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada upravnog tijela, od pripreme i donošenja do primjene

. sudjeluje u izradi Strategije i programa održivog razvoja Županije te predlaže normativne i financijske instrumente koji će podržavati održivost razvoja

. uspostavlja jedinstvene indikatore održivosti radi mogućnosti objektivnog praćenja napretka na lokalnom i državnom nivou

. osmišljava i predlaže razvojne projekte i programe održivog razvoja od posebne važnosti za Županiju (promet - energetika - voda)

. i druge poslove kada je to određeno posebnim zakonima i drugim propisima, aktom Županijske skupštine ili Županijskog poglavarstva, ili po nalogu župana

Članak 9.a

Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša poslove iz članka 9. ove Odluke obavlja u sjedištu Županije za područje cijele Županije.

Poslovi iz članka 9. podstavak 1., za područje gradova Bakar, Kastav, Kraljevica te općina Jelenje, Klana, Kostrena, Viškovo i Čavle, objavljuje se u sjedištu Županije, a za područja ostalim gradova i općina u ispostavama kako slijedi:

. u Crikvenici za područje gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog te Općine Vinodolske

. u Delnicama za područje gradova Delnice, Čabar i Vrbovsko, te općina Lokve, Fužine, Skrad, Mrkopalj, Brod Moravice i Ravna Gora

. u Krku za područje Grada Krka, te općina Punat, Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj i Vrbnik

. u Malom Lošinju za područje gradova Mali Lošinj i Cres

. u Opatiji za područje Grada Opatije, te općina Lovran, Mošćenička Draga i Matulji

. u Rabu za područje Grada Raba, te Općine Lopar

Članak 10.

Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb obavlja sljedeće grupe poslova:

. poslove iz područja zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja, javnog zdravlja te socijalne skrbi

. osigurava i prati provođenje epidemiološke, zdravstveno-statističke i socijalno-medicinske djelatnost, prevenciju bolesti, kao i hitnu medicinsku pomoć

. osigurava i prati provođenje zdravstveno-ekološke djelatnosti (ispitivanje zraka, vode, namirnica i slično)

. osigurava i organizira mrtvozorničku službu

. usklađuje razvitak i mrežu ustanova zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

. prati i predlaže javne potrebe iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi stanovništva na području Županije

. provodi istraživanja iz oblasti javnih potreba u području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

. prati i nadzire poslovanje zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi nad kojima osnivačka prava ima Županija, te predlaže mjere u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i podnosi izvješća o njihovom radu Županijskoj skupštini i / ili Županijskom poglavarstvu

. financijsko-administrativne poslove u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje za potrebe zdravstvenih i socijalnih ustanova čiji osnivač je Županija

. planira investicijsko održavanje prostora i opreme zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi koji su u vlasništvu Županije, odnosno čiji je osnivač Županija

. vodi brigu o pravilnoj raspodjeli u korištenju sredstava za financiranje ustanova zdravstvene zaštite i socijalne skrbi čiji je osnivač Županija

. prati ostvarivanje socijalnih prava u okviru socijalnih programa općina i gradova na području Županije, izvještava Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi o izvršenju socijalnih programa za područje Županije

. potiče i pomaže rad udruga iz područja zdravstva, humanitarne djelatnosti i socijalne skrbi od interesa za Županiju

. predlaže programe i mjere za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi stanovništva na području Županije

. inicira i koordinira zajedničke aktivnosti ustanova i institucija kod provođenja programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Županije

. predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove vezane za programe Europske unije i Republike Hrvatske kojima se potiče regionalni razvoj,

. prati propise koje se odnose na djelokrug i područje rada upravnog tijela, od pripreme i donošenja do primjene,

. i druge poslove, kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Županijskog poglavarstva ili po nalogu župana.

Članak 11.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport obavlja sljedeće grupe poslova:

. poslove u ovlasti Županije koji se odnose na programe odgoja i obrazovanja, te osnovnog, srednjeg i visokog školstva

. poslove u ovlasti Županije koji se odnose na kulturu, šport i tehničku kulturu

. vodi decentralizirane funkcije ustanova osnovnog i srednjeg školstva kojima je Županija osnivač, sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske, Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva, prati i analizira cjelokupni sustav decentraliziranog financiranja i predlaže načine njegovog poboljšanja

. za ustanove osnovnog i srednjeg školstva kojima je Županija osnivač kroz decentralizirane funkcije planira, prati i financira materijalne troškove, investicijsko održavanje prostora i opreme, nabavu opreme i nastavnih sredstava i pomagala te kapitalne projekte

. utvrđuje potrebe ustanova školstva za dulje razdoblje i prema njima planira projekcije budućeg financiranja i aktivnosti

. surađuje s nadležnim ministarstvima po pitanju izvješća, suglasnosti, sufinanciranja i planiranja decentraliziranog financiranja

. sudjeluje u izradi mreže srednjih škola za područje Županije, čiji prijedlog utvrđuje Županijska skupština, a donosi Vlada Republike Hrvatske, te u izradi mreže osnovnih škola za područje Županije, koju utvrđuje Županijska skupština

. planira, provodi i prati programe iznad zakonskog standarda ustanova osnovnog i srednjeg školstva kojima je Županija osnivač, te programe kojima se unapređuju podsustavi osnovnog i srednjeg školstva na području Županije

. poslove povezane s posebnim programima u vezi školstva koji se financiraju iz Državnog proračuna izvan decentraliziranih funkcija

. predlaže Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju, kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, prati njihovo izvršavanje i utrošak planiranih financijskih sredstava

. poslove vezane uz financiranje rada i programa ustanova u kulturi kojima je Županija osnivač

. nadzire i prati rad te izvršenje programa ustanova u kulturi kojima je Županija osnivač, podnosi izvješća o radu tih ustanova Županijskoj skupštini i/ili Županijskom poglavarstvu te predlaže mjere za unapređivanje njihovog rada

. planira kapitalne projekte i investicijsko održavanje prostora i opreme za ustanove kulture kojima je Županija osnivač

. prati i koordinira rad trgovačkih društava kojima je Županija osnivač iz djelokruga njihovog rada koji se odnosi na odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu, te podnosi izvješća o njihovom radu u tim segmentima Županijskoj skupštini i / ili Županijskom poglavarstvu

. uvodi nove programe širih javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi sukladno potrebama lokalnih sredina

. prati i potiče razvitak znanosti i tehnologije u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, Zakladom Sveučilišta u Rijeci te drugim pravnim osobama

. provodi postupak stipendiranja studenata za dodiplomski i poslijediplomski studij, posebno deficitarnih zanimanja

. priprema sve odluke za Županijsku skupštinu i Županijsko poglavarstvo u okviru ovlasti Županije kao osnivača ustanova školstva i kulture

. stručne, savjetodavne i druge poslove za ustanove školstva i kulture kojima je Županija osnivač

. predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove vezane za programe Europske unije i Republike Hrvatske kojima se potiče regionalni razvoj

. prati propise koje se odnose na djelokrug i područje rada upravnog tijela, od pripreme i donošenja do primjene

. i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Županijskog poglavarstva ili po nalogu župana.

Članak 12.

Upravni odjel za upravljanje imovinom i opće poslove obavlja sljedeće grupe poslova:

. vodi evidenciju o nekretninama: a) u vlasništvu Županije, b) u vlasništvu ustanova i trgovačkih društava kojima je Županije (su)osnivač, c) koje koriste (zakup) Županija te ustanove i trgovačka društva kojima je Županija (su)osnivač, kao i evidenciju o izvršenim ulaganjima u iste

. izrađuje programe upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Županije u suradnji s ostalim upravnim tijelima

. prati stanje imovine u vlasništvu Županije i poduzima aktivnosti radi njena održavanja u funkcionalnom stanju

. organizira investicijsko održavanje imovine koja je u vlasništvu Županije ili ustanova i trgovačkih društava, te koje temeljem zakupa koristi Županija ili ustanove i trgovačka društva, a koje se u cijelosti ili djelomično financira sredstvima iz županijskog proračuna

. priprema, organizira i nadzire izgradnju kapitalnih objekata (školstva, zdravstva i dr.) na području Županije koji se u cijelosti ili u većem dijelu financiraju sredstvima iz županijskog proračuna

. poslove osiguranja imovine (nekretnina i pokretnina) te službenika i namještenika Županije, prati i poduzima mjere za utvrđivanje šteta i naplata šteta

. kadrovske, tehničke i opće poslove za potrebe upravnih tijela Županije, Župana te Županijskog poglavarstva

. organizira i provodi postupke nabave roba, usluga i ustupanja radova temeljem Plana nabave Županije sukladno posebnim propisima, za zajedničke potrebe svih upravnih tijela te obavlja druge stručne poslove u svezi s tim, a posebno prati izvršavanje ugovora

. u suradnji s nadležnim upravnim tijelom, organizira i provodi postupke nabave roba, usluga i ustupanja radova temeljem Plana nabave Županije sukladno posebnim propisima, za potrebe tog upravnog tijela te obavlja druge stručne poslove u svezi s tim

. predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove vezane za programe Europske unije i Republike Hrvatske kojima se potiče regionalni razvoj

. prati propise koje se odnose na djelokrug i područje rada upravnog tijela, od pripreme i donošenja do primjene

. i druge poslove, kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili Poglavarstva, ili po nalogu župana.

Članak 13.

Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze obavlja sljedeće grupe poslova:

. poslove u vezi s održavanjem, upravljanjem, zaštitom i unapređenjem pomorskog dobra i zaštitom morskog okoliša

. prati, koordinira i sudjeluje u radu županijskih lučkih uprava, te podnosi godišnje programe/planove i izvješća o radu, razvoju luka i financijskom poslovanju, Županijskoj skupštini i Županijskom poglavarstvu i predlaže mjere za unapređenje njihova rada

. prati, usklađuje i nadzire obavljanje osnovnih djelatnosti lučkih uprava

. planira i sudjeluje u izgradnji, održavanju i modernizaciji važnijih objekata lučke pod gradnje i nadgradnje, posebice vitalnih građevina za obavljanje pomorskog prometa u lukama županijskog i lokalnog značaja

. provodi prethodni postupak za davanje koncesija na pomorskom dobru u nadležnosti Županijskog poglavarstva

. prati i koordinira radom Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije, te prati i koordinira rad Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama

. vodi Upisnik koncesija i Registar koncesija na pomorskom dobru, prati izvršenje ugovora o koncesijama, evidentira i prati naplatu koncesijskih naknada te podnosi izvješća Županijskom poglavrstvu

. prati stanje na pomorskom dobru, izrađuje stručne podloge, izvješća, elaborate, analize i poduzima mjere i radnje za koje je zakonom nadležan, te predlaže nadležnim državnim tijelima donošenje propisa i drugih akata

. surađuje s tijelima jedinica lokalne samouprave u smislu redovnog i izvanrednog održavanja pomorskog dobra, te s pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u cilju boljeg i sustavnog gospodarenja pomorskim dobrom

. provodi postupak utvrđivanja granica pomorskog dobra izvan lučkog područja i lučkog područja, prikuplja kompletnu dokumentaciju - geodetske podloge snimke stvarnog stanja, katastarske i zemljišnoknjižne izvatke i prostorno plansku dokumentaciju za pripremu prijedloga granice pomorskog dobra

. koordinira rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra, te izrađuje i dostavlja prijedlog granice pomorskog dobra Povjerenstvu nadležnog Ministarstva

. organizira izradu parcelacijskih elaborata za utvrđene granice pomorskog dobra, te u svezi s time surađuje s nadležnim tijelima radi provedbe parcelacijskih elaborata u katastru i zemljišnoj knjizi i upisa pomorskog dobra

. vodi evidenciju granica pomorskog dobra, te priprema podatke za izradu GIS-a granica pomorskog dobra u Županiji

. vodi evidenciju brodica upisanih u očevidnike brodica i evidenciju jahti upisanih u upisnik jahti na području Županije, izdaje rješenja za naplatu godišnje naknade za upotrebu pomorskog dobra i prati naplatu

. vodi evidenciju i naplatu naknada koju plaćaju vlasnici brodica upisanih u očevidnik brodica i koncesija koju plaćaju koncesionari na pomorsko dobro

. koordinira i prati rad Stožera operativnog centra za provedbu Plana intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora

. brine o zaštiti mora i priobalja u suradnji s nadležnim tijelima državne i lokalne samouprave, te prati provedbu ugovora o čišćenju Jadranskog mora

. potiče odvijanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na području Županije u svrhu što boljeg povezivanja otoka s kopnom

. uređuje uvjete i način obavljanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na županijskoj i međužupanijskoj razini, te provodi cjelovit postupak uspostave određene linije

. potiče ravnomjerni razvoj cestovnog, zračnog i željezničkog prometa te telekomunikacijskog prometa i veza na području Županije

. usklađuje i koordinira ravnomjernu izgradnju i održavanje županijskih i lokalnih cesta

. prati i nadzire rad ustanova i trgovačkih društava koja obavljaju djelatnost izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta, a kojima je Županija (su)osnivač, te pod

nosi izvješća o njihovom radu Županijskoj skupštini i/ili Županijskom poglavarstvu

. prati i nadzire rad Zračne luke Rijeka, predlaže poticajne mjere u cilju povećanja zračnog prometa na području Županije i povećanja prometa u Zračnoj luci Rijeka, te podnosi izvješća o njenom radu Županijskoj skupštini i / ili Županijskom poglavarstvu

. predlaže poticajne mjere u cilju uspostavljanja zračnih linija radi bolje međusobne povezanosti otoka i otoka s kopnom

. u suradnji sa državnim institucijama i nadležnim županijskim tijelima prati sigurnost prometa na cestama

. koordinira i prati rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama

. brine o ravnomjernoj prometnoj povezanosti svih jedinica lokalne samouprave na području Županije

. predlaže uvjete obavljanja županijskog linijskog i županijskog posebnog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika

. izdaje i vodi upisnik izdanih dozvola za obavljanje županijskog linijskog odnosno županijskog posebnog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika

. priprema i provodi natječaj za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika

. koordinira rad Povjerenstva za provođenje postupka javnog objavljivanja poziva za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika, te obavlja poslove u svezi rada Povjerenstva

. potiče rad lokalnih radijskih i televizijskih postaja te proizvodnju i emitiranje programa s temama od lokalnog i regionalnog značaja i interesa

. predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove vezane za programe Europske unije i Republike Hrvatske kojima se potiče regionalni razvoj

. prati propise koje se odnose na djelokrug i područje rada upravnog tijela, od pripreme i donošenja do primjene

. i druge poslove, kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima, aktom Županijske skupštine ili Županijskog poglavarstva ili po nalogu župana

Članak 14.

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu obavlja sljedeće grupe poslova:

. prati i analizira stanje u turizmu, te predlaže mjere za njegovo unapređenje

. prati i analizira stanje, uvjete i kretanja ugostiteljske i turističke ponude te čimbenike koji utječu na njezinu kvalitetu i konkurentnost

. izrađuje analize, izvješća i informacije o ostvarenim rezultatima turističkog prometa i drugih pokazatelja uspješnosti poslovanja ugostiteljstva i turizma na području Županije

. prati i sudjeluje u aktivnostima promocije turističke ponude Županije

. potiče razvitak kongresnog, nautičkog, seoskog, zdravstvenog, lovnog i drugih selektivnih oblika turizma

. koordinira i usklađuje razvojne aktivnosti jedinica lokalne samouprave i pojedinih gospodarskih subjekata iz područja ugostiteljstva i turizma

. surađuje sa županijskom te gradskim i općinskim turističkim zajednicama na području Županije, kao i s ostalim organizacijama čije aktivnosti doprinose razvoju turizma i ugostiteljstva Županije

. u suradnji s ostalim institucijama, prati i aktivno sudjeluje u provedbi Glavnog plana razvoja turizma Primorsko- goranske županije

. prati i analizira stanje u gospodarstvu i predlaže mjere razvoja

. prati i analizira stanje malog i srednjeg poduzetništva, predlaže i provodi mjere promicanja, razvoja i sustavnog unapređivanja malog i srednjeg poduzetništva

. potiče usklađivanje subjekata malog gospodarstva s EU normama i tehnološki razvoj gospodarskih subjekata na području Županije

. surađuje s različitim institucijama i centrima koji se bave razvojem svih oblika gospodarske djelatnosti

. priprema informacije o stanju i kretanjima u gospodarstvu za potrebe Županijskog poglavarstva i Županijske skupštine

. koordinira rad ustanova i trgovačkih društava iz djelokruga rada, a kojima je županija (su)osnivač, te podnosi izvješća o njihovom radu Županijskoj skupštini i / ili Županijskom poglavarstvu

. prati i analizira stanje u poljoprivredi i predlaže poticajne mjere za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva i proizvodnje hrane, i to posebice na području Gorskog kotara i otoka

. sudjeluje u operacionalizaciji Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i provodi projekt navodnjavanja na području Županije

. potiče i sudjeluje u promociji proizvođača (posebno autohtonih proizvoda) s područja Županije u zemlji i inozemstvu, potiče udruživanje poljoprivrednih proizvođača i razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda

. prati stanje poljoprivrednog zemljišta, sudjeluje u provedbi projekta okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta te priprema prijedloge i mjere za provedbu okrupnjavanja zemljišta

. prati donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države te priprema akte potrebne za njihovo donošenje i provedbu

. prati i analizira stanje, te predlaže mjere razvoja u oblasti šumarstva, lovstva i ribarstva

. prati izvršenje ugovora o zakupu lovišta, evidentira i prati naplatu lovozakupnina i podnosi izvješće Županijskom poglavarstvu, predlaže mjere za njihov raspored te pravovremeno priprema natječaje za zakup županijskih lovišta

. predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove vezane za programe Europske unije i Republike Hrvatske kojima se potiče regionalni razvoj

. prati propise koje se odnose na djelokrug i područje rada upravnog tijela, od pripreme i donošenja do primjene

. i druge poslove, kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima, aktom Županijske skupštine ili Županijskog poglavarstva ili po nalogu župana.

Članak 14.a

Ured unutarnje revizije obavlja sljedeće grupe poslova:

. unutarnju reviziju upravnih tijela Županije te temeljem posebnog Sporazuma unutarnju reviziju proračunskih

i izvanproračunskih korisnika čiji je osnivač / suosnivač Županija, što obuhvaća neovisno i objektivno utvrđivanje efikasnosti ostvarivanja zadaća revidiranih subjekata te ekonomično i svrsishodno korištenje proračunskih sredstava,

. upozorava na nepravilnosti i neusklađenost sa zakonima i drugim propisima te predlaže županu mjere za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja,

. izrađuje strateški plan i godišnji plan, te donosi radni plan unutarnje revizije,

. izrađuje izvješća o obavljenim revizijama te godišnje izvješće,

. surađuje s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole pri Ministarstvu financija i Državnim uredom za reviziju,

. i druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima.

III. RUKOVOĐENJE UPRAVNIM TIJELIMA

Članak 15.

Radom Kabineta rukovodi voditelj, radom Ureda rukovodi predstojnik, a radom upravnog odjela rukovodi pročelnik (u daljnjem tekstu: rukovoditelji upravnih tijela).

Rukovoditelje upravnih tijela iz stavka 1. ovoga članka, na prijedlog župana imenuje Županijsko poglavarstvo na temelju javnog natječaja.

Objavi javnog natječaja iz stavka 2. ovoga članka prethodi odluka Županijskog poglavarstva o raspisivanju natječaja. Odluka mora sadržavati opće i posebne uvjete potrebne za obavljanje poslova rukovoditelja.

Članak 16.

Rukovoditelj upravnog tijela za svoj rad odgovoran je županu i Županijskom poglavarstvu.

Rukovoditelj upravnog tijela osobno je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad upravnog tijela kojim rukovodi, kao i za izvršenje zadataka i poslova iz njegove nadležnosti.

Rukovoditelj upravnog tijela organizira obavljanje poslova u upravnom tijelu, izdaje službenicima i namještenicima upute za obavljanje poslova, brine se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika tijekom službe, osigurava funkcioniranje upravnog tijela te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim aktima Županije.

Članak 17.

Rukovoditelj upravnog tijela dužan je na zahtjev člana Županijskog poglavarstva zaduženog za odgovarajuće područje rada i na zahtjev župana izvijestiti Županijsko poglavarstvo i župana o radu upravnog tijela kojim upravlja.

Rukovoditelj upravnog tijela može Županijskom poglavarstvu i županu izvješće iz stavka 1. ovoga članka podnijeti i na vlastitu inicijativu.

Članak 18.

Rukovoditelj upravnog tijela u obavljanju svojih poslova ima prava i dužnosti utvrđene zakonom i drugim propisima, Statutom Županije, Pravilnikom o unutarnjem redu, Pravilnikom o radu i drugim aktima Županije.

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA

Članak 19.

Upravna tijela, u području za koja su ustrojena i u okviru svog djelokruga, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva i vode drugostupanjski postupak po žalbama na pojedinačne akte donijete od strane općinskih i gradskih upravnih tijela.

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovoga članka upravna tijela mogu u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.

Članak 20.

Upravna tijela surađuju sa središnjim tijelima državne uprave, Uredom državne uprave u Županiji, jedinicama lokalne samouprave s područja Županije, odnosno s gradskim i općinskim tijelima samouprave, surađuju s pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti iz djelokruga rada upravnog tijela i na zajedničkim osnovama pripremaju stručne podloge za postupak odlučivanja Županijske skupštine, donošenje zaključaka Županijskog poglavarstva i pojedinačnih akata župana i predlažu mjere radi unapređenja i razvoja djelatnosti za koju su osnovani.

Članak 21.

Upravna tijela u izvršavanju općih akata Županijske skupštine mogu donositi pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu.

Ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, na donošenje akata iz članka 19. i 21. stavak 1. ove Odluke shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnog pojedinačnog akta donijetog od strane upravnog tijela Županije može se pokrenuti upravni spor.

Članak 22.

Upravne, stručne i ostale poslove u upravnim tijelima obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga upravnog tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Povjerene poslove službenici i namještenici dužni su obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava, zakona i drugih propisa i općih akata i pravila struke te su dužni postupati po uputama župana, rukovoditelja upravnog tijela i nadređenog službenika.

Prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Županije uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu, Pravilnikom o radu i drugim aktima Županije.

Pravilnike iz stavka 4. ovoga članka donosi Županijsko poglavarstvo.

Članak 23.

U upravnim tijelima mogu se osnivati unutarnje ustrojstvene jedinice.

Unutarnje ustrojstvene jedinice iz stavka 1. ovog članka mogu imati poseban naziv koji upućuje na djelokrug poslova koji se u njima obavlja.

Uvjeti za osnivanje unutarnjih ustrojstvenih jedinica kao i nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu iz članka 22. ove Odluke.

Članak 24.

Unutarnje ustrojstvo svakog od upravnih tijela, nazivi radnih mjesta s opisom osnovnih poslova i stručnim uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje, broj službenika i namještenika koji te poslove obavljaju te druga pitanja od značaja za rad upravnog tijela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu iz članka 22. ove Odluke.

Članak 25.

Usmjeravanje djelovanja upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga odnosno poslova državne uprave koji su im povjereni zakonom, kao i nadzor nad radom upravnih tijela, u nadležnosti su Županijskog poglavarstva i župana.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka, Županijsko poglavarstvo i župan mogu upravnim tijelima davati smjernice, uputstva i naredbe.

Upravna tijela dužna su međusobno surađivati u izvršavanju poslova iz svog djelokruga rada, te surađivati s Kabinetom župana u provedbi poslova za potrebe župana.

Članak 26.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Županije.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko- goranske županije-pročišćeni tekst od 7. srpnja 2005. g. te Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije od 8. srpnja 2005. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije od 29. prosinca 2005. godine, iz članka 22. ove Odluke uskladit će se s odredbama ove Odluke u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Nakon usklađenja Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka župan će donijeti rješenja o rasporedu službenika i namještenika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu.

Članak 28.

Stupanjem na snagu ove Odluke nastavljaju s radom Upravni odjel za proračun i financije, Županijski zavod održivi razvoj i prostorno planiranje, Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb i Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze.

Ured župana, Županijske skupštine i Poglavarstva nastavlja s radom kao Ured županije, Upravni odjel za školstvo i društvene djelatnosti nastavlja s radom kao Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Upravni odjel za upravljanje imovinom i komunalne djelatnosti nastavlja s radom kao Upravni odjel za upravljanje imovinom i opće poslove i Upravni odjel za gospodarski razvoj nastavlja s radom kao Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu.

Članak 29.

Službenici i namještenici u upravnim tijelima kojima se mijenja ustrojstvo ili djelokrug rada nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni u trenutku stupanja na snagu ove Odluke do donošenja rješenja iz članka 27. stavak 2. ove Odluke.

Članak 30.

Upravna tijela koja preuzimaju poslove, koje su do sada obavljala druga upravna tijela, preuzimaju te poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, kao i prava i obveze tih upravnih tijela razmjerno preuzetim poslovima.

Sredstva osigurana Proračunom Županije za 2006. godinu za rad upravnih tijela, preraspodijelit će se temeljem ove Odluke upravnim tijelima koja preuzimaju poslove od drugih upravnih tijela, razmjerno preuzetim poslovima.

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 18/01).

Članci od 27. do 31. pripadaju Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji koja je stupila na snagu 20. svibnja 2006. godine, a objavljena je u »Službenim novinama« broj 19/06.

Članak 32.

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko- goranske županije (Klasa: 022-04/06-03/15, ur. broj: 2170/ 1-11-01/5-06-5 od 1. lipnja 2006. godine), uskladit će se s odredbama ove Odluke najkasnije u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Rješenja o rasporedu službenika temeljem Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije iz stavka 1. ovog članka, župan će donijeti u roku 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije.

Članak 33.

Stupanjem na snagu ove Odluke službenici Ureda županije nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni danom stupanja na snagu ove Odluke do donošenja Rješenja iz članka 6. stavka 2. ove Odluke.

Članak 34.

Kabinet župana preuzima poslove, koje je do sada obavljao Ured županije, te opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, kao i prava i obveze tog upravnog tijela razmjerno preuzetim poslovima.

Sredstva osigurana Proračunom Primorsko-goranske županije za 2007. godinu za rad Ureda županije, preraspodijelit će se temeljem ove Odluke Kabinetu župana razmjerno preuzetim poslovima.

Članci 32. do 34. pripadaju Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji koja je stupila na snagu 17. veljače 2007. godine, a objavljena je u »Službenim novinama« broj 4/07.

Članak 35.

Službenici i namještenici koji su do sada u Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje obavljali

poslove koji će se temeljem ove Odluke ubuduće obavljati u Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša, kao i službenici i namještenici koji su do sada u Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje obavljali poslove koji će se ubuduće, sukladno posebnom Zakonu, obavljati u Javnoj ustanovi - Županijskom zavodu za prostorno planiranje i održivi razvoj, nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni danom stupanja na snagu ove Odluke, do donošenja rješenja iz članka 8. stavak 2.

Službenik koji je do sada u Kabinetu župana obavljao poslove koji će se temeljem ove Odluke ubuduće obavljati u Uredu unutarnje revizije, nastavlja s radom na poslovima na kojima je zatečen danom stupanja na snagu ove Odluke, do donošenja rješenja iz članka 8. stavak 2.

Članak 36.

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko- goranske županije uskladit će se s odredbama ove Odluke najkasnije do 1. prosinca 2007. godine

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka župan će donijeti rješenje o rasporedu službenika i namještenika.

Donošenju rješenja iz stavka 2. ovoga članka prethodi potpisivanje Sporazuma o preuzimanju službenika koji u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji obavljaju poslove izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola te drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, odnosno Sporazuma temeljem kojeg će dio službenika i namještenika iz Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje biti raspoređeni u Javnu ustanovu - Županijski zavod za prostorno planiranje i održivi razvoj.

Članak 37.

Upravna tijela koja se ustrojavaju ovom Odlukom (Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ured unutarnje revizije), odnosno koja preuzimaju poslove (Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu) koji su se do stupanja na snagu ove Odluke obavljali u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i drugim upravnim tijelima (Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje, Kabinet župana), preuzimaju opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, kao i prava i obveze tih tijela razmjerno preuzetim poslovima.

Članici 35. do 37. pripadaju Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji koja je stupila na snagu 29. rujna 2007. godine, a objavljenja je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 35/07.

Članak 38.

Zadužuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi i objavi pročišćeni tekst Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji.

Članak 38. pripada Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji koja je stupila na snagu 22. studenog 2007. godine, a objavljena je u »Službenim novinama« broj 43/07.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=543&mjesto=00001&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr