SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 45. Petak, 7. prosinca 2007.
OPĆINA LOVRAN
30

54.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« broj 26/01, 14/02, 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst i 22/06), Općinsko vijeće Općine Lovran, na 28. sjednici održanoj dana 6. prosinca 2007 godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama Odluke o financiranju političkih stranaka

Članak 1.

Mijenja se članak 2. Odluke o financiranju političkih stranaka (»Službene novine« broj 27/02 i 30/07), tako da isti sada glasi:

»Sredstva za rad političkih stranaka te nezavisnih lista i kandidata iz članka 1. ove Odluke iznose 800,00 kuna po vijećniku Općinskog vijeća Općine Lovran, računajući od zadnjeg kvartala ove godine na dalje.«

Članak 2.

Mijenja se članak 3., Odluke na način da isti sada glasi:

»Komisija za izbore i imenovanja Općinskog vijeća Općine Lovran donosi zaključak o raspoređivanju sredstava iz članka 2. ove Odluke na temelju pismenih izjava političkih stranaka i nezavisnih lista i kandidata o broju te imenima i prezimenima svojih članova u Općinskom vijeću Općine Lovran na dan konstituiranja Općinskog vijeća.«

Članak 3.

U članku 4. Odluke riječi: »a određenog člankom 3. ove Odluke.« mijenjaju se riječima: »uzimajući u obzir i promjene tijekom trajanja mandata kada će se naknada s ovog osnova obračunavati računajući od dana davanja zakletve na mjesto vijećnika Općinskog vijeća Općine Lovran.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/07-01/20

Ur. broj: 2156/02-01-07-5

Lovran, 6. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Lovran
Edvard Primožić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=528&mjesto=51415&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr