SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 45. Petak, 7. prosinca 2007.
OPĆINA VIŠKOVO
30

45.

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« broj 24/01, 15/04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 23. sjednici održanoj dana 29. studenoga 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo
za 2008. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Općine Viškovo za 2008.godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Općina), upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog poglavarstva (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) i Načelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni prihodi, pomoći, prihodi od imovine, administrativnih (upravnih) pristojbi i prihodi prema posebnim propisima, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te sredstva za financiranje javnih rashoda na razini Općine.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za proračunsku godinu.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije) , kapitalne pomoći i donacije za razdoblje 2008. do 2010. godine, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema proračunskim klasifikacijama: a) organizacijska, b) ekonomska, c) funkcijska, d) lokacijska, e) programska klasifikacija.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima i to tijelima Općinske uprave, ustanovama kojima je Općina osnivač: Dječji vrtić »Viškovo« i Javna ustanova Narodna knjižnica i čitaonica »Halubajska zora« Viškovo (u daljnjem tekstu: ustanove Općine), predstavniku bošnjačke nacionalne manjine, Mjesnom odboru Marčelji te ostalim korisnicima po pojedinim programima, projektima i aktivnostima.

Članak 4.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo do visine i za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnim proračunskim dodjelama.

Rashodi i izdaci koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka te iz prihoda od pomoći izvršavat će se do naplaćenih iznosa za te namjene. Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima.

Iznimno od odredbe stavka 3 ovoga članka, Poglavarstvo može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda u okviru planiranih iznosa.

Članak 5.

Upravni odjel za proračun i financije obvezan je, u roku od osam dana od stupanja na snagu Proračuna, izvijestiti upravne odjele koji su određeni kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna o odobrenim sredstvima u Proračunu a oni su obvezni u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istom sve krajnje korisnike. Proračunski korisnici - Općinske ustanove dužni su Upravnom odjelu za proračun i financije u roku od narednih 15 dana dostaviti svoje financijske planove usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu izrađene po mjesecima za cijelu godinu.

Članak 6.

Za izvršavanje Proračuna odgovorno je Poglavarstvo.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Načelnik.

Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama odobrava Poglavarstvo.

Upravni odjel za proračun i financije Općine Viškovo izvršava Proračun i o tome izvještava Poglavarstvo.

U okviru svog djelokruga i ovlasti članovi Općinskog Poglavarstva te pročelnici Upravnih odjela, odgovorni su za provedbu Odluke o izvršavanju proračuna, kako za naplatu i ubiranje prihoda iz svoje nadležnosti, tako i za izvršavanje svih zadataka sukladno namjenama i svotama utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna u okviru pripadajućeg razdjela.

Članak 7.

Upravni odjel za proračun i financije podnosit će Općinskom poglavarstvu mjesečno izvješće o poslovanju Proračuna, a Općinskom vijeću polugodišnje izviješće sa stanjem na dan 30. lipnja i godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca.

Članak 8.

Zaključivanje pisanog ugovora obavezno je kada se sredstva Proračuna izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći iznad 10.000 kuna, te za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova iznad 20.000 kuna. Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik.

U ugovorima za subvencije, donacije i pomoći temeljem natječaja o financiranju javnih potreba utvrdit će se dinamika dodjele sredstava ovisno o visini ukupno odobrenih sredstava. Tako će se sredstva do 10.000 kn dodijeliti u dva navrata (polugodišnje), do 20.000 kn u četiri navrata (kvartalno), a iznad 20.000 kn mjesečno. Kapitalne pomoći veće od 10.000 kn koje se doznačuju po zahtjevu neće se moći isplatiti u cjelokupnom iznosu tijekom prvog polugodišta.

Ugovorima će se obvezati korisnike sredstava da dostave polugodišnje i godišnje izvještaje o realizaciji programa (propisani obrasci za izvještaje FINI odnosno Državnom uredu za reviziju sa specifikacijom utroška sredstava Proračuna Općine Viškovo uz obrazloženje).

Članak 9.

Za izvanredne neplanirane i/ili nedovoljno planirane rashode u Proračunu su planirana sredstva proračunske zalihe u svoti od 100.000,00 kn.

O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje predsjednik poglavarstva.

Predsjednik poglavarstva mjesečno izvještava Poglavarstvo o korištenju Proračunske zalihe iz stavka 1. ovog članka dok je Poglavarstvo obvezno polugodišnje o tome izvijestiti Općinsko vijeće.

Članak 10.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenje o povratu sredstava donosi Odjel za financije i proračun na temelju dokumentiranog zahtjeva.

III. PRIHODI PRORAČUNA I NAMJENSKI PRIHODI

Članak 11.

Stvarna naplata prihoda / primitaka nije ograničena procjenom prihoda / primitaka u Proračunu.

Prihodi što ih tijela Općinske uprave ostvare obavljanjem djelatnosti prihod su Proračuna.

Članak 12.

Ustanove Općine imaju pravo zadržati i koristiti prihode ostvarene obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti na tržištu, prihode iz donacija, prihode po posebnim propisima i druge prihode. Prihodi od pomoći i donacija te prihodi po posebnim propisima uplaćeni u Proračun namjenski su prihodi Proračuna.

Prihodi iz stavka 1. ovog članka obavezno se planiraju u financijskom planu i koriste isključivo za namjene utvrđene planom.

Proračunski korisnici obvezni su o ostvarenju prihoda iz stavka 1. ovoga članka tromjesečno izvješćivati nadležno tijelo općinske uprave.

Članak 13.

Namjenski prihodi iz članka 11. ove Odluke koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, osim onih prihoda koje proračunski korisnici ostvare vlastitom djelatnošću, prenose se u narednu proračunsku godinu i koriste za iste namjene za koje su bili utvrđeni financijskim planom proračunskih korisnika za ovu proračunsku godinu.

Za opseg prenesenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka povećat će se financijski planovi proračunskih korisnika za narednu godinu.

O korištenju namjenskih prihoda koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem vlastite djelatnosti, a koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, odlučuje po godišnjem obračunu financijskog plana upravno vijeće ustanove, odnosno ravnatelj ako tijelo upravljanja nije osnovano.

IV. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak14.

Isplata proračunskih sredstava obavlja se temeljem vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije ili naloga za prijenos sredstava koju potpisom ovjerava nalogodavac uz oznaku pozicije Proračuna.

Nalogodavci za izvršenje stavki iz Posebnog dijela Proračuna su:

1. Za Razdjel 1, Predstavnička i izvršna tijela - Općinski načelnik,

2. Za Razdjel 2, Glava 1:Ured načelnika - Pročelnik UO Ureda načelnika

3. Za Razdjel 2, Glava 2:Predškolski odgoj i školstvo i Glava3:Kultura i sport - Član poglavarstva zadužen za kulturu, tjelesnu kulturu, sport, brigu o djeci, odgoj i osnovno obrazovanje

4. Za Razdjel 2, Glava 4: - Socijalna skrb, primarna zdravstvenu zaštitu i briga o djeci - Član poglavarstva zadužen za socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu i brigu o djeci

5. Za Razdjel 3 UO za proračun i financije - Pročelnik UO za proračun i financije

6. Za Razdjel 4, Glava 1 Prostorno i urbanističko planiranje i Glava 2 Komunalne djelatnosti, zaštita i unapređenje prirodnog okoliša - Pročelnik UO za urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja, komunalne djelatnosti, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša

7. Za Razdjel 4, Glava 3: Kapitalni projekti - Pročelnik UO za urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja, komunalne djelatnosti, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša po odluci Općinskog poglavarstva

8. Za Razdjel 4, Glava 4: Gospodarstvo i zaštita potrošača - Član poglavarstva zadužen za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja, komunalne djelatnosti, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, gospodarstvo i zaštitu potrošača

Članak 15.

Sredstva za tekuće rashode korisnika Proračuna izvršavat će se u približnim dvanaestinama plana, a u skladu s raspoloživim sredstvima.

V. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 16.

U 2008. godini planira se novo zaduživanje Općine radi izgradnje novog vrtića te će stoga koncem godine biti zadužena u iznosu od 9.000.000 kn.

Proračunski korisnici - ustanove Općine mogu se zaduživati samo uz suglasnost Općine Viškovo sukladno zakonskim propisima.

VI. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 17.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti. Ugovor o oročavanju potpisuje Općinski načelnik na temelju odluke Poglavarstva.

Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihod su Proračuna.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati samo s povratom do 31. prosinca 2008. godine.

VII. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA I FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA KONTROLA

Članak 18.

Proračun, proračunski korisnici-ustanove Općine i Mjesni odbor Marčelji primjenjuju sustav proračunskog računovodstva. Upravni odjel za proračun i financije obavezan je prikupiti, uskladiti i konsolidirati njihova mjesečna, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća a za MO Marčelji izraditi izvješća sve sukladno zakonskim propisima o financijskom izvješćivanju.

Članak 19.

Kontrola poslovnih postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, praćenje primjene sustava proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvješćivanja obavljat će se u Upravnom odjelu za proračun i financije.

Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže. Ako se prilikom obavljanja kontrole utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Općinsko Poglavarstvo.

Članak 20.

Upravni odjeli Općine i proračunski korisnici - ustanove Općine obvezni su provoditi postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova sukladno zakonskim propisima. Odgovorna osoba za pripremu i provedbu postupka nabave je rukovoditelj upravnog odjela odnosno rukovoditelj proračunskog korisnika - ustanove.

Plan nabave Općine Viškovo za 2008. godinu donosi Općinsko poglavarstvo.

VIII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 21.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda / primitaka i rashoda / izdataka Proračun se mora uravnotežiti prema postupku za donošenje proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela najviše do 5% izdataka na stavci koja se umanjuje. Načelnik izvještava Poglavarstvo o odobrenoj preraspodjeli sredstava na prvoj narednoj sjednici, dok je Poglavarstvo o izvršenim preraspodjelama dužno polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće.

Članak 22.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi proračuna za 2008. godinu. Također u Proračunu se iskazuje prihod po osnovi namjenskih sredstava za razvoj komunalnih društava Autotrolej, Čistoća i Vodo

vod i kanalizacija iako neće biti ostvaren fizičkom doznakom sredstava na žiro račun Proračuna.

Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2008. godini rashodi su proračuna za 2008. godinu, neovisno o plaćanju.

O namjeni viška prihoda iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja Godišnjeg obračuna Proračuna za 2008. godinu.

IX. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 400-08/07-01/10

Ur. broj: 2170-09-07-01-13

Viškovo, 29. studenoga 2007.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Viškovo

Radovan Brnelić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=528&mjesto=51216&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr