SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 42. Četvrtak, 15. studenog 2007.
GRAD BAKAR
30

32.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 24. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 10/07) Gradsko vijeće Grada Bakra, na 19. sjednici održanoj dana 8. studenoga 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Grada Bakra

Članak 1.

U Odluci o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/07 i 17/07) u članku 2. iza riječi »osnivanje založnog prava« dodaju se riječi »zamjena nekretnina«.

Članak 2.

U članku 6. riječi »Općine Bakar« mijenjaju se u riječi »Grada Bakra«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-07-16

Bakar, 8. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Potpredsjednik
Ivana Herceg, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=525&mjesto=51222&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr