SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 36. Petak, 28. rujna 2007.
GRAD DELNICE
30

91.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 09/06 - pročišćeni tekst, 29/07 i 33/ 07), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), Gradsko vijeće Grada Delnica, na svojoj sjednici održanoj 26. rujna 2007. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o uređenju prometa u Delnicama

Članak 1.

Članak 14. mijenja se i glasi:

(1) Parkirališna površina je dio javno prometne površine namijenjen za parkiranje vozila (u daljnjem tekstu: javno parkiralište)

Javno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom, sukladno propisima o sigurnosti prometa.

Iznimno, dio javnih parkirališta može se privremeno koristiti za druge namjene (potrebe autoškole, zabavnih i športskih manifestacija, radi izgradnje objekata i sl.) na temelju prethodnog odobrenja Gradskog poglavarstva i uz plaćanje naknade u visini određenoj posebnom odlukom o visini naknade za zauzimanje javnih površina.

(2) Javno parkiralište može biti s naplatom i bez naplate.

Parkirališne površine kao i javna parkirališta na kojima se obavlja naplata određuje Gradsko poglavarstvo.

Visinu naknade za parkiranje utvrđuje Zaključkom Gradsko poglavarstvo na prijedlog trgovačkog društva koje upravlja parkiralištima ili Jedinstvenog upravnog odjela.

(3) Organizacija i način naplate naknade za parkiranje, način davanja na uporabu rezerviranih odnosno povlaštenih parkirnih mjesta kao i korištenje javnih parkirališta u sustavu naplate za druge namjene utvrđuje se posebnom odlukom Gradskog poglavarstva.

(4) Poslove upravljanja, organizacije i naplate parkiranja na javnom parkiralištu obavlja trgovačko društvo »Risnjak- Delnice« d.o.o. Delnice.

Trgovačko društvo kojem je povjereno obavljanje poslova upravljanja, organizacije i naplate parkiranja na javnom parkiralištu dužno je brinuti se o uređenju i održavanju parkirališta.

(5) Sredstva prikupljena od naplate parkiranja prihod su trgovačkog društva i koriste se za pokriće troškova poslovanja društva, održavanje postojećih i uređenje novih parkirališnih mjesta te razvoj djelatnosti parkiranja.

Članak 2.

Članak 15., stavak 1. i stavak 2. brišu se.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-01/06-01/22

Ur. broj: 2112-01-07-7

Delnice, 26. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Goran Muvrin, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=519&mjesto=51300&odluka=91
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr