SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 36. Petak, 28. rujna 2007.
GRAD RAB
30

39.

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 i 129/05), članaka 74.,75. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), te članaka 22. i 81. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01 i 4/06), Gradsko Vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 25. rujna 2007. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba Grada Raba u športu za 2007. godinu

Članak 1.

U Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), osigurana su financijska sredstva za financiranje javnih potreba u športu na području Grada Raba, u ukupnom iznosu od 1.040.000,00 kuna, a u skladu sa dinamikom izvršavanja Proračuna.

Članak 2.

Programom javnih potreba Grada Raba u športu (u daljnjem tekstu: Program) predviđaju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Rab, a u svezi:

- djelovanja športskih klubova i udruga,

- stručnog rada u športu,

- sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad športskim priredbama i natjecanjima,

- poticanje i promicanje športa,

- športsko-rekreativnih aktivnostima građana,

- materijalnih troškova održavanja športskih igrališta.

Članak 3.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Grada Raba za 2007. godinu u ukupnom iznosu od 1.040.000,00 kuna, a u skladu sa dinamikom izvršavanja Proračuna.

Članak 4.

Programski dio proračuna za razdoblje 1. 1.-31. 12. 07.


Program/projekt/aktivnost Račun iz računskog

Pozicijaplana O P I S Proračun/2


Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ, PROSTORNO PLANIRANJE I

JAVNE POTREBE

Glava: 250 SPORT

Program Tekuće donacije neprofitnim organizacijama 1.030.000,00

Aktivnost Sportske udruge i manifestacije 1.030.000,00

426 3811 Boćarski klub Albatros 20.000,00

427 3811 Bridž klub Rab 10.000,00

435 3811 Bruto plaća za oružara NK Rab 85.000,00

443 3811 Donacija trenerima sportskih klubova 100.000,00

422 3811 Kajak klub Rab 120.000,00

423 3811 Karate klub Enpi 60.000,00

440 3811 Košarkaški klub 60.000,00

436 3811 KPA Amfora 15.000,00

431 3811 Lovačko društvo Kunić 15.000,00

429 3811 Malonogometni klub Rab 30.000,00

428 3811 Moto klub Rab 20.000,00

434 3811 NK Rab 250.000,00

439 3811 Odbojkaški klub 60.000,00

438 3811 Ostale sportske manifestacije 10.000,00

437 3811 Planinarsko društvo Kamenjak 5.000,00

444 3811 Plivački maraton 10.000,00

430 3811 Sportsko društvo Kampor 15.000,00

442 3811 Sportsko društvo Mundanije 10.000,00

433 3811 SRK Dolin 15.000,00

441 3811 Šahovski klub Rab 10.000,00

425 3811 Tenis klub Rab 20.000,00

432 3811 Vaterpolo klub Arba 30.000,00

424 3811 Ženski rukometni klub Rab 60.000,00

Program Održavanje igrališta 10.000,00

Aktivnost Investicijsko održavanje sportskih igrališta 10.000,00

445 3232 Održavanje sportskih igrališta 10.000,00


Članak 5.

Sredstva iz članka 3. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova, troškova natjecanja, organizaciju športskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa, te redovno održavanje športskih igrališta.

Članak 6.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 3. ovog programa obavlja Upravni odjel za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe, te prati njihovo namjensko korištenje, i podnosi izvješće o ostvarenju Poglavarstvu Grada Raba.

Članak 7.

Korisnici sredstava za šport dužni su do 1. ožujka 2008. godine Upravnom odjelu za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/07-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-47-49

Rab, 25. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=519&mjesto=51280&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr