SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 36. Petak, 28. rujna 2007.
GRAD RAB
30

38.

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01 i 129/05), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), te članaka 22. i 81. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/ 01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 25. rujna 2007. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2007. godinu

Članak 1.

U Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun),

osigurana su financijska sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi na području Grada Raba, u ukupnom iznosu od 3.817.073,00 kuna, a u skladu sa dinamikom izvršavanja Proračuna.

Članak 2.

Programom javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Rab kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljenje potreba u slijedećim kulturnim djelatnostima:

- financiranje i razvoj ustanova u kulturi,

- financiranje manifestacija u kulturi,

- amatersko stvaralaštvo u glazbi, likovnoj umjetnosti, literarnom i kazališnom stvaralaštvu,

- knjižnična djelatnost,

- obrazovanje odraslih,

- sanacija i održavanje objekata kulture na području Grada Raba,

- otkup muzejske građe,

- aktivnost radija,

- izradu suvenira,

- posebne programe u području kulture.

Članak 3.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Grada Raba za 2007. godinu u ukupnom iznosu od 3.817.073,00 kn, sukladno dinamici izvršavanja Proračuna i to za:

1. program djelatnosti proračunskog korisnika Pučkog otvorenog učilišta 2.702.223,00 kn

2. program djelatnosti proračunskog korisnika Gradske knjižnice Rab 479.850,00 kn

3. program aktivnost Udruga, manifestacija i donacija u kulturi 635.000,00 kn

Članak 4.

Programski dio proračuna za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 07.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Raspodjelu financijskih sredstava za Korisnike u iz članka 3. ovog Programa obavlja Upravni odjel za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe (u daljnjem tekstu: nadležni odjel), te prati njihovo namjensko korištenje, i podnosi izvješće o ostvarenju Poglavarstvu Grada Raba. Za proračunske korisnike izvješće podnosi najkasnije do 1. svibnja 2008. godine.

Članak 6.

Proračunski korisnici Grada Raba za 2007. godinu dužni su nadležnom odjelu dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju za 2007. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu).

Korisnici, pod točkom 3. članka 2., sredstava za kulturu dužni su do 1. ožujka 2008. godine nadležnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/07-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-47-48

Rab, 25. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=519&mjesto=51280&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr