SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 36. Petak, 28. rujna 2007.
OPĆINA ČAVLE
30

19.

Na osnovi stavka 1. članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 57/00, 129/00 i 51/01) te članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01), a na prijedlog Općinskog Poglavarstva Općine Čavle, Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 27. rujna 2007. donosi

II. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
u 2007. godini u Općini Čavle

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2007. godini na području Općine Čavle za komunalne djelatnosti.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Programom iz stavka 1. ovog članka, utvrđuju se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2007. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini Čavle obuhvaća:

I . ODVODNJA ATMOSFERSKIH
VODA 200.000,00 kn

1. Zastenice

2. Čišćenje šahti

3. Upojni bunar Cernik

4. Soboli-Podhum

5. Žeželovo Selo

Narečeni radovi pod točkom I. u iznosu od 200.000,00 kuna, financirati će se iz sredstava komunalne naknade.

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU
KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE
JAVNIH POVRŠINA 300.000,00

Redovno čišćenje javnih površina (trgova pješačkih zona, javnih prometnih površina te javnih cesta koje prolaze kroz naselje)

1. Pometanje javno prometnih površina s
odvozom 52.317

(911.475 m2 a' 0,0564 kn/m2)

1. Odvoz i zbrinjavanje glomaznog kom.
otpada -74.592

dežurna služba (2524 a' 258,60 kn/h)

2. Čišćenje zelenila - raslinja uz nerazvrstane
ceste 90.000

(54 km nerazvrstanih cesta)

3. Čišćenje snijega 50.000

4. Uređenje prostora za baje 34.091

Narečeni radovi pod točkom II u iznosu od 300.000,00 kn financirat će se iz sredstava komunalne naknade

III. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Održavanje javnih zelenih površina
obuhvaća radove na: 1.530.000,00

1. zelenim površinama 800.000,00

2. dezinsekciji i deratizaciji 60.000,00

3. divljim deponijima 670.000,00

UKUPNO: 1.530.000,00

Izdaci za održavanje zelenih javnih površina podrazumijevaju sljedeće:

1. Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina na drugim uređenim zelenim površinama, okućnicama u vlasništvu Općine i cestovnih otoka. Obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, izgrabljivanje i okopavanje bilja, popunjavanje s biljnim materijalom, održavanje, zalijevanje, košnje trave i prihranjivanje na slijedećim lokalitetima:

- vaze ispred Doma Čavle, park »Ravan« - Mavrinci, kapelica i spomenik u Mavrincima, park »šterna« - Mavrinci, parkiralište - Cernik, prometni otok na Krenovcu, spomenik Čavle, spomen područje u Sobolima, autobusna čekaonica i spomenik Buzdohanj,

- parkirni prostor centar Čavle, uređenje zelenih površina Grad Grobnik, uređenje zelene površine Bajta, cestovni otok Bajci, cestovni otok Žeželovo Selo, cestovni otok dječji vrtić, cestovni otok »Rešetarovo«, cestovni otok donja cesta, cestovni otoci na spojnoj cesti, zelena površina Boki, cestovni otok Metro.

2. Veterinarsko - higijeničarske usluge obavljaju se prema potrebi putem Veterinaske stanice Rijeka, a obuhvaćaju : hvatanje, omamljivanje mačaka i pasa lutalica, sakupljanje uginulih i pregaženih životinja s javnih površina, odvoz animalnog otpada odbačenog od nepoznatih vlasnika, te nadzor nad veterinarskim uslugama.

3. Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje odbačenog otpada i smeća te sanaciju istih.

Narečeni radovi pod točkom III u iznosu od 1.530.000 kn, financirat će se iz komunalne naknade, ostalih prihoda Proračuna te prihoda iz cijene komunalnih usluga.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 3.100.000,00

Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta, obuhvaćeni su radovi na sanaciji udarnih jama, asfaltiranje uz popravak i zamjenu donjeg stroja, održavanje i rekonstrukciju potpornih zidova, tekuće i investiciono održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, ogledala, održavanje autobusnih čekaonica sa stajalištima i drugo u iznosu od 2.900.000 kuna te održavanje ogradnih zidova uz ceste u iznosu od 200.000,00 kuna.

U 2007. g. izvanrednim održavanjem biti će obuhvaćene nerazvrstane ceste, sukladno dinamici izgradnje vodovoda, plinovoda i kanalizacije s ciljem da se radovi ne ponavljaju dva puta na istom mjestu.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, u iznosu od 3.100.000 kn, financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

V. JAVNA RASVJETA 390.000,00 kn

Izdaci za javnu rasvjetu podrazumijevaju troškove utroška električne energije na cijelom području Općine Čavle i održavanja javne rasvjete u iznosu od 200.000,00 kn te iluminacija u iznosu od 190.000 kuna.

Narečeni radovi pod točkom V. u iznosu od 390.000,00 kn financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

VI. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
RIJEKA I DOBROVOLJNO VATROGASNO
DRUŠTVO ČAVLE 470.000,00

Izdaci za JVP, pokrivaju djelatnost gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom i eksplozijama, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama, uključujući prihvat alarma i dežurni centar izvršitelja. Iz ovih sredstava financirat će se i redovna djelatnost DVD-a Čavle.

Ova djelatnost financirat će se u iznosu od 470.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

VII. JAVNI PRIJEVOZ

U 2007. godini za javni prijevoz planira se 2.040.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade, ostalih prihoda i prihoda iz cijene vozne karte.

Članak 3.

Ove II. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/6

Ur. broj: 2170-03-07-01-7

Čavle, 27. rujna 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=519&mjesto=10008&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr