SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 25. Četvrtak, 21. lipnja 2007.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
8

8.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02 i 46/04) Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica, na sjednici održanoj 4. lipnja 2007. godine, donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 11/07), članak 2. mijenja se i glasi:

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz prihoda od:

- komunalnog doprinosa: 10.000.000,00

- naknade za koncesije: 145.000,00

- sredstva Proračuna Općine

Malinska-Dubašnica 1.830.000,00

UKUPNO: 11.975.000,00


za namjene kako slijedi:

JAVNE POVRŠINE


1. Nabava komunalne opreme za javne površine:

- klupe 25.000,00

- koševi za smeće, stupići 20.000,00

- dječje igralište u parku kod Vile Zore 35.000,00


2. Uređenje parkova 100.000,00


3. Građevinski objekti: autobusne stanice, javni WC i sl.

- javni WC uz kupalište Draga 30.000,00

- autobusna stanica Porat 30.000,00


4. Uređenje morske obale, ukupno:

- izgradnja sunčališta na plaži Vrtača i Cuklićevo

- rekonstrukcija obalnog puta na Rovi - ispod Pavočićevih ulika

- izgradnja novih tuševa na plažama 800.000,00


5. Izrada potrebne prostorno planske dokumentacije, u skladu sa Programom mjera 700.000,00


6. Otkup zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture 2.465.000,00


7. Geodetska izmjera 1.565.000,00


UKUPNO: 5.770.000,00


NERAZVRSTANE CESTE


- Oborinska odvodnja dijela Riječke ulice (od Buban do ceste za Porat) i asfaltiranje Riječke ulice

- Oborinska odvodnja ulice Karinovo i asfaltiranje dijela Ulice Karinovo

- Asfaltiranje Primorske ulice (dio)

- Asfaltiranje Ulice N. Tesle (od Cerovića do spoja s ulicom Dražine)

- Oborinska odvodnja i asfaltiranje ulice Stipkino

- Oborinska odvodnja i asfaltiranje ulice Novo naselje od vrtića prema k.toku

- Oborinska odvodnja i asfaltiranje ulice Lokvica

- Oborinska odvodnja i asfaltiranje proširenja Dubašljanske ulice (kod benzinske stanice)

- Asfaltiranje ulice Sv. Apolinara

- Rekonstrukcija Dubašljanske ulice (kod Konzuma)

- Oborinska odvodnja i asfaltiranje odvojka Kvarnerske ulice

- Oborinska odvodnja i uređenje ulice Bok

- Asfaltiranje ulice Jaz

- Uređenje i asfaltiranje ulice u produžetku tržnice

- Oborinska odvodnja na površini kod ureda TZ

- Uređenje i asfaltiranje pješačke staze na Vrtači

- Sanacija i rekonstrukcija dijela obalnog puta na Vrtači

- Asfaltiranje nogostupa uz zaobilaznicu (dio)

- Rekonstrukcija raskrsnice u Milčetićima, projektiranje i izvođenje*(žuc)

- Rekonstrukcija i uređenje ulice na ulazu u Vantačiće

- Asfaltiranje odvojka Ulice Mihovilići - Vantačić

- Oborinska odvodnja na nizbrdici Studenac - Vantačić

- Uređenje platoa autobusne stanice u Vantačićima

- Uređenje parkirališta u Portu (čišćenje terena)

- Oborinska odvodnja u Portu od Šabalje (Črna) prema kapelici

- Uređenje platoa autobusne stanice Sv. Anton

- Izrada projektne dokumentacije za proširenje izlaza na glavnu cestu Milčetić-Šepić, na lokaciji Tarencijevo

- Proširenje i asfaltiranje ceste u Milovčićima (kod Ljutić)

- Asfaltiranje ulice u Žgombićima - prema rasadniku

- Asfaltiranje ulice u Sv. Vidu - prema Valentićima

- Put u Sv.Vidu (ispod Bilančića) - otkup zemljišta, izrada idejnog rješenja, probijanje trase

- Izrada idejnog rješenja cesta na području UPU Rova

- Izrada idejnog rješenja cesta pristupne ceste trafostanici u Sv.Vidu

- Izrada idejnih rješenja za putove prema UPU Rova

- Probijanje putova prema UPU Rova

- Probijanje putova prema UPU Porat-Vantačić

Asfaltiranje i uređenje cesta ukupno: 2.420.000,00


Nabava prometnih znakova, stupića i sl.: 80.000,00


UKUPNO: 2.500.000,00


OBILAZNICA MALINSKA


Izrada glavnog projekta, izgradnja prometnice i oborinske odvodnje


UKUPNO: 2.505.000,00


JAVNA RASVJETA


- Samoborska ulica, izrada 2 temelja, postava 2 stupa sa svjetiljkama

- Ulica N. Tesle kod Bukarice, postava 2 stupa sa svjetiljkama

- Sv. Anton, kod pok. Pava, izrada temelja, postava 1 bet. stupa sa svjetiljkom

- Sv. Anton, izlaz prema Sv. Ivanu, postavljanje 1 svjetiljke na postojeći stup

- Sv.Vid, kod suhe marine (Justić), postavljanje 1 svjetiljke na postojeći stup

- Dubašljanska ulica (Radić), postavljanje 2 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama

- Dubašljanska ulica, od spoja sa ulicom B. Žuapan do raskrsnice Haludovo, izgradnja temelja i postavljanje
stupova javne rasvjete sa svjetiljkama

- Ulica Put Haludova, ugradnja 10 stupova javne rasvjete, do Lavandi

- Ulica Joakima Tončića do Put Haludova, ugradnja 6 stupova javne rasvjete sa svjetiljkama

- Ulica N. Tesle, ugradnja stupova javne rasvjete na postojeće temelje

- Put Radići - izrada nove kabelske mreže, izgradnja 2 temelja i postavljanje 3 stupa javne rasvjete
sa svjetiljkama

- Kvarnerska ulica, postavljanje 3 stupa javne rasvjete na postojeće temelje, dopuna stupova prema
Ulici Branka Fučića

- Obala - nastavak skraćivanja visokih savijenih stupova od brodogradilišta prema Jazu, te ugradnja
novih svjetiljki

- Od TS Milčetić prema Karinovo - izrada temelja i ugradnja stupova JR na postojeću kabelsku mrežu

- Od TS Milčetić prema Ljutić - izrada nove kabelske mreže, izrada temelja i ugradnja novih stupova JR

- Ulica Črni pesak i odvojci, ugradnja stupova na postojeće temelje

- Ulica Dubanjak donji, ugradnja 4 stupa javne rasvjete na postojeće temelje

- Porat, ulaz u Porat kod kapele prema Vantačićima, ugradnja 4 stupa javne rasvjete na postojeće temelje

- Porat, nastavak izgradnje javne rasvjete od luke po šetnici uz plaže prema Vantačićima - izrada kabelske
trase, temelja i ugradnja stupova

- Spojna cesta Kremenići/Žgombići-Pavus, izrada nove meže, izrada novih temelja te ugradnja stupova
JR (nastavak JR od suhe marine)

- Malinska, obalna dionica od pošte prema hotelu Maestral, ugradnja 6 stupova JR na postojeće temelje

- zamjena i nadopuna stupova JR u ulici Lina Bolmarčića

- Malinska, zamjena postojećih stupova i svjetiljki

- Ostali nespomenuti radovi na javnoj rasvjeti na lokacijama gdje se gradi sustav javne odvodnje


UKUPNO: 700.000,00


GROBLJA


- Proširenje groblja u Bogovićima, izgradnja grobnica na proširenom dijelu

- Uređenje novog dijela groblja u Sv. Vidu


UKUPNO: 500.000,00


Članak 2.

Mijenja se članak 3. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu i glasi:

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za opskrbu pitkom vodom i za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz:


- cijene komunalne usluge 420.000,00

- sredstava HBOR-a 584.000,00

- naknada za priključenje 2.000.000,00

- sredstva Proračuna Općine
Malinska-Dubašnica 1.196.200,00

- višak prihoda iz Proračuna za 2006. 349.283,05


UKUPNO: 4.549.483,05


za namjene kako slijedi:


KONCEPCIJA VODOOPSKRBE 1.004.000,00


Izgradnja kanalizacije u ulicama, kako slijedi:

- Školska dvorana - kružni tok

- Novo naselje (od D. vrtića do spoja Stipkino)

- Ulica Lokvica

- Ulica Sv. Apolinara

- Odvojak ulice Kralja Tomislava

- Ulica Bok

- Odvojak ulice N.Tesle prema zgradi Babić

- Markat - Starački dom Bajor

- Pavus I

- Obilaznica Sv.Vid

- Cuklićevo - Rova

- Ulica Rova

Vodovod:

- Ulica Rova

- Spoj ulica Jaz i Dražine

- Ostalo, u skladu sa uplatom samodoprinosa

VODOVOD I KANALIZACIJA: 3.545.483,05


UKUPNO: 4.549.483,05


Članak 3.

Mijenja se članak 3. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu i glasi:

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada i održavanje čistoće financirat će se iz:


- nenamjenskih sredstava Proračuna za 2007. 731.000,00

- naknade za koncesije 30.000,00

- sredstava HBOR-a 150.000,00

- cijene komunalne usluge 80.000,00


UKUPNO: 991.000,00


za namjene kako slijedi:


- nabava pometačice 610.000,00

- nabava teretnog vozila 150.000,00

- sanacija odlagališta Treskavac i ekološki
zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog
otpada na otoku Krku 231.000,00


UKUPNO: 991.000,00


Članak 4.

Mijenja se članak 6. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu i glasi:

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od kuna 29.515.483,05 kn.

Članak 5.

Ova I. Izmjena i dopuna Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-07-2

Malinska, 6. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=508&mjesto=51511&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr